Pytania Przemysł i Środowisko

Co należy dołączyć do wniosku rejestrowego/aktualizacyjnego ❓

?”oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym”,
?dowód uiszczenia opłaty rejestrowej – jeśli jest wymagany,
?w kwestii podmiotów wprowadzających sprzęt – należy dołączyć umowę z organizacją odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
“(pod warunkiem, że była zawarta oraz potwierdzone było wniesienie zabezpieczenia finansowego, o ile jest wymagane
w przypadku autoryzowanych przedstawicieli – umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego)”,
?w kwestii organizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, bądź organizacji odzysku – należy dołączyć “zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty”,
?w kwestii podmiotów wprowadzających akumulatory lub baterie – należy załączyć potwierdzenie dobrowolnego udziału w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS),
?w kwestii podmiotów wprowadzających pojazdy – należy załączyć umowę podpisaną z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *