Coraz więcej miejsc pracy w ekoprzemyśle! Przemysł i Środowisko

Coraz więcej miejsc pracy w ekoprzemyśle!

Z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego [1] wynika, że w ekoprzemyśle pracuje ponad 200 tys. osób i tendencja wzrostu zatrudnienia utrzyma się w najbliższym czasie. Na sektor produktów i usług środowiskowych (Environmental Goods and Services Sector – EGSS), inaczej określany jako gospodarka przyjazna środowisku czy ekoprzemysł, składają się dobra i usługi związane z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami naturalnymi. W Polsce wartość dodana tego sektora w porównaniu do PKB jest taka, jak średnia unijna i wynosi 2,2 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) podaje, że w naszym kraju największy udział w sektorze EGSS mają gospodarka ściekami oraz gospodarka zasobami energetycznymi i wodnymi (odpowiednio 0,47 proc., 0,47 proc. i 0,37 proc. PKB). W większości krajów starej Unii na drugiej pozycji w tym zestawieniu jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Przykładowo, w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech jej udział wynosi odpowiednio: 0,54 proc., 0,82 proc. i 0,57 proc. PKB. W Polsce udział wartości dodanej sektora produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest znacznie niższy – wynosi 0,28 proc. PKB.

Sektor produktów i usług środowiskowych dzieli się na dwa podsektory: działania mające na celu ochronę środowiska (Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure – CEPA) oraz zarządzanie zasobami (Classification of Resource Management Activities – CREMA). W ochronie środowiska w UE-28 w 2018 r. zatrudnionych było 2,9 mln osób, natomiast w zarządzaniu zasobami – 2 mln. Łącznie więc cały sektor zatrudniał 4,9 mln osób, z czego najwięcej pracowało w sektorze gospodarki odpadami (1,2 mln). W Polsce w sektorze produktów i usług środowiskowych w 2018 r. było zatrudnionych 235 tys. osób. Najwięcej w sektorach: gospodarki odpadami (40 tys.), zarządzania ściekami (35 tys.), zarządzania wodami (33 tys.) oraz oszczędzania energii i ciepła (25 tys.). Na przestrzeni lat można zaobserwować przyrost zatrudnienia w segmencie gospodarowania odpadami, natomiast największy spadek miejsc pracy jest zauważalny w podmiotach zajmujących się ochroną powietrza i klimatu oraz zarządzaniem zasobami takimi jak ciepło i energia czy surowce mineralne. 


[1] Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego 44/2021 https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/11/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_44-2021.pdf  [dostęp: 2021-11-30]

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *