Transportujący odpady Przemysł i Środowisko

Częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców

Odpowiednie dopasowanie i zaplanowanie odbioru odpadów od mieszkańców, pozwala na uniknięcie problemu zalegania i nadmiernego gromadzenia odpadów oraz pełne wykorzystanie zdolności przewozowych pojazdów. Częstotliwość odbioru opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest jednym z elementów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)[1] w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia opłaty odpadowej w ramach bezpiecznego zagospodarowania wytworzonych odpadów. Obowiązujące przepisy dopuszczają zróżnicowanie odbioru odpadów, jednak nie należy zapomnieć o pewnych warunkach. Od kwietnia do października zmieszane odpady komunalne, a także bioodpady nie mogą być odbierane rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zniesienie możliwości samodzielnego ustalenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz bioodpadów w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, wynika z rozbudowania definicji bioodpadów[2] poprzez włączenie w zasięg definicji odpadów spożywczych i kuchennych powstających w gospodarstwach domowych. Według Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, nowelizacja ustawy śmieciowej nie wprowadza rozróżnienia na tereny miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, jak to miało miejsce wcześniej. Warto jednak podkreślić, że został usunięty przepis mówiący o tym, że gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą te dwa rodzaje frakcji dostosować do własnych potrzeb wywozowych i odbierać z mniejszą częstotliwością. Zdaniem posła Tomasza Zielińskiego, zmiana wiązać się będzie ze wzrostem opłat za odpady, ponieważ odbiorca doliczy do usługi odbioru odpadów, zwiększone koszty usługi transportowej związanej z większą liczbą przyjazdów. Eksperci branży odpadowej również wskazują na konieczność wprowadzenia zmian, ponieważ odpady biodegradowalne w znacznym stopniu są zagospodarowane przez mieszkańców. Dodatkowo w gminach wiejskich, liczba nieruchomości wielorodzinnych jest mała, a odległość między miejscowościami stosunkowo duża. Całość tak zorganizowanego procesu może przyczynić się do wygenerowania kolejnych kosztów. Jednocześnie Ministerstwo Klimatu informuje, że resort obecnie prowadzi analizę odnoszącą się do częstotliwości odbioru odpadów. W związku z tym, możliwe jest wprowadzenie zmian, które pozwolą na usprawnienie, poprzez udrożnienie systemu odbioru odpadów od mieszkańców.


[1] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/O/D19960622.pdf

[2] art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) brzmi:
bioodpad – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/O/D20130021.pdf

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *