Ewidencja odpadów w formie papierowej – wzory dokumentów

Ewidencja odpadów w formie papierowej – wzory dokumentów Przemysł i Środowisko

Loading

Dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)[1]. Ustawodawca dopuszcza możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Konieczne jest wystawienie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPO lub KPOK) w tej formie. Podmioty, które obecnie prowadzą ewidencję odpadów w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu BDO), mają możliwość kontynuowania korzystania z bazy. Warto jednak podkreślić, że w przypadku przejęcia odpadów od podmiotu na podstawie KPO w formie papierowej, należy również rozpocząć prowadzenie ewidencji w tej formie. Dodatkowo ustawodawca dopuszcza możliwość prowadzenia ewidencji wyłącznie w formie papierowej jeszcze w 2020 r. przez podmioty, które ubiegają się o uzyskanie wpisu w rejestrze BDO. Należy, wówczas w dokumentach ewidencji pozostawić puste pole z numerem rejestrowym. Wzory dokumentów, wykorzystywane na potrzeby ewidencji odpadów w formie papierowej, określone zostały w załącznikach nr 5a-5g ustawy o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701) [2].

Załącznik nr 5a

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy odbierającego odpady komunalne, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2) W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz w przypadku wykonywania usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzoną działalnością w zakresie ww. obiektów liniowych lub świadczeniem ww. usług.
3) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji innemu posiadaczowi odpadów oraz zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia, należy podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5) Uzupełnić w przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej oraz w przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia, należy podać numer certyfikatu oraz numery pojemników.
6) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg.
8) Wprowadzić nr rejestracyjny i/lub rodzaj środka transportu odpadów stanowiącego pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, np. drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wodny śródlądowy, hydrauliczny, pneumatyczny, taśmociągowy, inny.
9) Podać w formie: rrrr-mm-dd,
gdzie rrrr- oznacza rok, mm- oznacza miesiąc, dd- oznacza dzień.
10) Podać w formie: gg-mm, gdzie gg- oznacza godzinę, mm- oznacza minuty.

Załącznik nr 5b

Objaśnienia:

1) Dotyczy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów przyjmowanych od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także transportującego te odpady. Kartę przekazania odpadów należy wypełnić osobno dla każdej gminy, z której odpady są odbierane i każdego transportu odpadów.
2) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Nazwa gminy, z której zostały odebrane odpady komunalne.
4) Obszar gminy, z którego zostały odebrane odpady komunalne.
5) Zgodnie  z  katalogiem  odpadów  określonym  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 4  ust. 3  ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
6) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg.
7) Wprowadzić nr rejestracyjny i/lub rodzaj środka transportu odpadów stanowiącego pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, np. drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wodny śródlądowy, hydrauliczny, pneumatyczny, taśmociągowy, inny.
8) Podać w formie: rrrr-mm-dd, gdzie rrrr- oznacza rok, mm- oznacza miesiąc, dd- oznacza dzień.
9) Podać w formie: gg-mm, gdzie gg- oznacza godzinę, mm- oznacza minuty.

Objaśnienia:

1) Dotyczy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów przyjmowanych od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także transportującego te odpady. Kartę przekazania odpadów należy wypełnić osobno dla każdej gminy, z której odpady są odbierane i każdego transportu odpadów.
2) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Nazwa gminy, z której zostały odebrane odpady komunalne.
4) Obszar gminy, z którego zostały odebrane odpady komunalne.
5) Zgodnie  z  katalogiem  odpadów  określonym  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 4  ust. 3  ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
6) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg.
7) Wprowadzić nr rejestracyjny i/lub rodzaj środka transportu odpadów stanowiącego pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, np. drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wodny śródlądowy, hydrauliczny, pneumatyczny, taśmociągowy, inny.
8) Podać w formie: rrrr-mm-dd, gdzie rrrr- oznacza rok, mm- oznacza miesiąc, dd- oznacza dzień.
9) Podać w formie: gg-mm, gdzie gg- oznacza godzinę, mm- oznacza minuty.

Załącznik nr 5c

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.), w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego stację demontażu i prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578, z późn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami. W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty ewidencji odpadów jest obowiązany podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2) W przypadku wytwarzania, zbierania, przetwarzania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadów dla każdego miejsca prowadzenia działalności. W przypadku usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kartę należy sporządzić dla danego rodzaju odpadu dla wszystkich świadczonych usług z terenu danego województwa. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane.
3) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.
5) Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadów jest podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7) O ile posiada.
8) Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
9) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz w przypadku wykonywania usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzeniem działalności w zakresie ww. obiektów liniowych lub świadczeniem ww. usług. W przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać nazwę województwa i gminy.
10) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.
11) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.
12) Nie dotyczy odpadów komunalnych.
13) Wypełnia podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
14) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać – „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”.
15) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
16) Wpisać „Rec” – w przypadku gdy odpady są poddawane recyklingowi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać „Wtn” – w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku rodzajów odpadów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać „Ppu” – w przypadku przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W pozostałych przypadkach rubryka pozostaje pusta.
17) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać – „Wywóz poza RP”. W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać – „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania odpadów innemu posiadaczowi odpadów zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

Załącznik 5d

Objaśnienia:

1) Dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W pozostałych przypadkach należy wypełnić kartę ewidencji odpadów. Kartę należy wypełniać osobno dla każdej oczyszczalni ścieków.
2) Podać imię i nazwisko lub nazwę wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.
3) Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4) O ile posiada.
5) Podać adres siedziby wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.
6) Podać nazwę i adres oczyszczalni ścieków.
7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat.
8) Dotyczy każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
9) W przypadku wielokrotnego badania wiersze w tabeli należy powielić w celu wpisania osobno wyników każdej zbadanej objętości.
10) Podać łączną liczbę żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. – w 1 kg suchej masy (s.m.) osadów przeznaczonych do badań.
11) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź.
12) Podać masę wytworzonych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.
13) Podać masę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.
14) Podać cel zastosowania komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać 1 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz. Wpisać 2 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu. Wpisać 3 – jeżeli  komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz. Wpisać 4 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne. Wpisać 5 – jeżeli komunalne osady ściekowe są stosowane przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
15) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu władającego powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe.
16) Władający powierzchnią ziemi w rozumieniu art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
17) Podać numer karty przekazania komunalnych osadów ściekowych, na podstawie której osady zostały przekazane władającemu powierzchnią ziemi.
18) Podać miejsce zastosowania komunalnych osadów ściekowych: nazwę województwa, powiatu, gminy, numer działki oraz nazwę i numer obrębu geodezyjnego.
19) Wpisać: lekka, średnia, ciężka.

Załącznik 5e

Objaśnienia:

1) Dotyczy prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W pozostałym zakresie wypełnia się kartę ewidencji odpadów. Kartę należy wypełniać osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności.
2) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
4) Podać nazwę rodzaju sprzętu w  oparciu o przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grup sprzętu wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W przypadku braku przykładowego rodzaju sprzętu określonego w ww. załączniku nr 1 należy wpisać „inny”.
5) Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
6) Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7) O ile posiada.
8) Podać adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
9) Podać nazwę gminy oraz adres miejsca prowadzenia działalności.
10) Zaznaczyć symbolem X właściwą odpowiedź: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie.
11) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju, należy wpisać – „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”.
12) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.
13) Nie dotyczy posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
14) Podać numer karty przekazania odpadu, na podstawie której odpad został przekazany do innego zakładu przetwarzania.
15) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia i masą części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia.
16) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
17) Zaznaczyć symbolem X, w przypadku gdy prowadzony proces jest recyklingiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
18) Podać masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w zakładzie przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
19) Podać datę przekazania odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu innemu posiadaczowi odpadów. Przekazanie nastąpiło zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Należy podać datę w formie: dd-mm-rrrr, gdzie dd oznacza dzień, mm oznacza miesiąc, rrrr oznacza rok.
20) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju, należy wpisać – „Wywóz poza RP”. W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać – „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania odpadów innemu posiadaczowi odpadów zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

Załącznik 5f

Objaśnienia:

1) Dotyczy prowadzącego stację demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w zakresie gospodarowania pojazdami,
o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W pozostałym zakresie wypełnia się kartę ewidencji odpadów. Kartę należy wypełnić osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności.
2) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Zaznaczyć symbolem X właściwy rodzaj prowadzonej działalności.
4) Podać imię i nazwisko lub nazwę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
5) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
6) O ile posiada.
7) Podać adres siedziby prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wypełnia prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów.
8) Podać adres miejsca prowadzenia działalności.
9) Podać masę odpadów z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne oraz dla odpadów niebezpiecznych.
10) Podać numer karty przekazania, na podstawie której odpad został przekazany z punktu zbierania pojazdów do stacji demontażu.
11) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty do stacji demontażu. W przypadku przyjmowania odpadów od wytwórcy zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać – „Z”. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju, należy wpisać – „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.
12) Wypełnia prowadzący stację demontażu.
13) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów w kraju. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

Załącznik 5g

 

Objaśnienia:

1) Kartę sporządzają sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, niebędący posiadaczami odpadów.
2) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Podać imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.
4) Należy podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5) O ile posiada.
6) Podać adres zamieszkania lub siedziby sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.
7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat.
8) Podać masę odpadów niebezpiecznych co najmniej do czwartego miejsca po przecinku.


[1] Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/O/D20200875.pdf

[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701)
https://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/U/D20200797Lj.pdf

Komentarze do wpisu “Ewidencja odpadów w formie papierowej – wzory dokumentów

  1. […] Ewidencja odpadów w formie papierowej – wzory dokumentów – Przemysł i Środowisko (pr… […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.