Kategorie:

Czy firma może mieć tylko jednego pełnomocnika?

Mocodawca może ustanowić dowolną liczbę pełnomocników. Należy jednak pamiętać, że tylko jeden z pełnomocników upoważniony jest do tego, aby otrzymywać doręczenia. Jeśli strona nie posiada pełnomocnika, to jej przekazywane są doręczenia, a w przypadku posiadania jednego pełnomocnika – pełnomocnikowi. Jeśli pełnomocników jest kilku, strona powinna wskazać, który z pełnomocników będzie otrzymywał doręczenia. W przypadku niewskazania tej informacji przez stronę, organ dokonuje tego wyboru.

O adresatach pism mówi art. 40 §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775).

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.