Czy za niedokonanie w terminie opłaty związanej ze sprawozdawczością środowiskową grożą odsetki karne?

Odsetki ustawowe, zgodnie z art. 53 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 180 z późn. zm.), zaczynają być naliczane od dnia następującego po wskazanym terminie opłaty. Wysokości odsetek określa ustawa. Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy wysokość odsetek równa się sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025 z późn. zm.), i 2 proc., z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc. W przypadku opóźnienia o kilka dni, odsetki ustawowe nie powinny stanowić dużej kwoty, jednak, jeśli ten czas opóźnienia sięga kilku tygodni, to kara umowna do zapłaty może być dotkliwa.

Większy problem pojawi się w przypadku tych podmiotów, które biorą udział w zamówieniach publicznych. Szczególnie dotkliwym następstwem okoliczności może być wykluczenie kontrahenta z postępowania. Wynika to z art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 825).

Podstawa prawna:

Ustawa – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 180 z późn. zm.)

Ustawa o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025 z późn. zm.)

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 825)

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.