Kategorie:

Czym jest publiczne obwieszczenie?

Zawiadomienie stron o decyzjach lub czynnościach w formie publicznego obwieszczenia można przyrównać do stosowanego dawniej wywieszenia informacji na placu głównym, czyli w miejscu zwyczajowo przyjętym jako miejsce publicznie dostępne. W dzisiejszych czasach takim miejscem jest internet, a konkretniej strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej danego organu. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej rozpoczyna 14-dniowy okres, po którego zakończeniu uważa się za dokonane skuteczne doręczenie decyzji, informacji lub pisma.

O publicznym obwieszczeniu mówi art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.