Kategorie:

Kiedy należy posiadać świadectwo energetyczne nieruchomości?

Zgodnie z postanowieniami nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2023 r. o charakterystyce energetycznej budynków świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem obligatoryjnym przy sprzedaży lub wynajmie budynku (lub jego części), mieszkania bądź lokalu.
W przypadku budowy domu, po zakończeniu budowy kopię świadectwa energetycznego budynku należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy domu.
Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe w procesie wynajmu lub sprzedaży nieruchomości. W przypadku wynajmu – wynajmujący musi przekazać najemcy kopię dokumentu przy zawarciu umowy najmu. W przypadku sprzedaży – sprzedający powinien dołączyć świadectwo do aktu notarialnego.
Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego spoczywa na właścicielu budynku lub jego części, zarządcy budynku lub jego części, osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego nie dotyczy budynku:
– podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
– używanego do działalności religijnej lub jako miejsce kultu,
– gospodarczego lub przemysłowego, który nie jest wyposażony w instalacje zużywające energię (z wyjątkiem instalacji oświetlenia wbudowanego),
– mieszkalnego z przeznaczeniem na użytkowanie do 4 miesięcy na rok,
– wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
– należącego do gospodarstwa rolnego o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższą niż 50 kWh/(m2∙rok).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024 poz. 101) [dostęp: 25.04.2024]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) [dostęp: 25.04.2024]

Materiały publikowane w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w FAQ Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w FAQ, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w FAQ.

Wszelkie materiały umieszczone w FAQ podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.