Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla warsztatów samochodowych

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla warsztatów samochodowych Przemysł i Środowisko

Loading

Poniższy artykuł to instrukcja tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów prowadzących warsztaty samochodowe.

Czym jest system BDO?

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Rejestr BDO

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, w którym znajdują się podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu. Dokonując wpisu podmiot uzyskuje własny numer rejestrowy. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Wyjątek dotyczy podmiotów zagranicznych, które mogą złożyć wniosek w formie papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl w zakładce rejestr podmiotów.

Sprawozdawczość

  • wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem odbierających odpady komunalne,
  • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej,

zobowiązani są do składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie składa się do 15 marca za pośrednictwem systemu BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. O obowiązku złożenia sprawozdania mówi art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [2].

Uproszczona ewidencja odpadów nie zwalnia ze sprawozdawczości

Podmioty, które:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
  • transportują odpady wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów,
  • władają powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 [3],

mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. Oznacza to, że nie muszą one wystawiać KEO, a jedynie KPO. Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z konieczności składania rocznych sprawozdań.

Tworzenie rocznego sprawozdania

Sposób logowania do systemu BDO jest zależny od rodzaju podmiotu. Podmiot główny, który posiada nieograniczone możliwości w systemie, loguje się z wykorzystaniem strony login.gov.pl. Podmiot podrzędny, loguje się w sposób natywny odpowiednim loginem i hasłem bezpośrednio w systemie BDO.

Logowanie do systemu BDO Przemysł i Środowisko


Po zalogowaniu ukazuje się lista podmiotów, w imieniu których można złożyć sprawozdanie. Użytkownik może posiadać wiele podmiotów. W takim przypadku warto posłużyć się wyszukiwarką wpisując odpowiednie dane i przyspieszając proces wyszukiwania. Po odnalezieniu odpowiedniego podmiotu należy wybrać przycisk „Opcje”, a następnie „Wybierz”.

Wybór podmiotu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Po zalogowaniu się do systemu i wskazaniu podmiotu w celu złożenia sprawozdania należy z bocznego menu strony wybrać „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami”. Warto wspomnieć, że podmiot główny, posiada nieograniczone możliwości w systemie, a podmiot podrzędny może jedynie przygotować sprawozdanie, bez możliwości jego wysłania. Na dole strony znajduje się lista istniejących sprawozdań. Powyżej znajduje się przycisk „Nowe sprawozdanie”, które pozwoli na przejście do formularza tworzenia nowego sprawozdania.

Lista sprawozdań w systemie BDO Przemysł i Środowisko


W pierwszej kolejności należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: okres sprawozdawczy, adresat sprawozdania oraz dane kontaktowe podmiotu. Sprawozdanie składa się za poprzedni rok kalendarzowy, jednak Urząd Marszałkowski może wezwać podmiot do złożenia sprawozdań za 5 poprzednich lat. Adresatem sprawozdania powinien być odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenie działalności Urząd Marszałkowski. Wskazać należy e-mail pod którym można skontaktować się z podmiotem składającym sprawozdanie. Podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe. Po wypełnieniu wymaganych pól należy wybrać przycisk „Zapisz”.

Nowe sprawozdanie w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Po wybraniu „Zapisz” następuje przejście do nowej sekcji. Na górze znajdują się podstawowe informacje o sprawozdaniu, które można edytować wybierając przycisk „Edycja”. Poniżej znajdują się działy I-XIII sprawozdania. Podmioty tworzące sprawozdanie dla warsztatów samochodowych muszą uzupełnić dział I i XI sprawozdania. Chcąc uzupełnić dział I należy wybrać „Opcje” i „Dodaj”.

Dział I sprawozdania w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Uzupełniając dział I tabelę 1 w pierwszej kolejności należy wskazać listę miejsc prowadzenia działalności wybierając „Dodaj miejsce prowadzenia działalności”.

Dodaj nowe miejsce prowadzenia działalności w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Po wybraniu pustego pola na ekranie ukaże się wyszukiwarka, która pozwoli na odszukanie istniejącego miejsca prowadzenia działalności. Nazwa, numer oraz adres miejsca prowadzenia działalności zaczytują się automatycznie po dokonaniu wyboru. Datę rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarki odpadami można wskazać osobiście.

Dane miejsca prowadzenia działalności w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

 

Następnie należy wskazać rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD. Robi się to poprzez wybranie przycisku „Dodaj PKD” i odnalezienie na liście odpowiedniego symbolu.

Dodaj PKD w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Ostatnim z elementów działu I jest wskazanie sposobu gospodarowania odpadami spośród dostępnych opcji. Istnieje możliwość dokonania wielokrotnego wyboru. Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy posłużyć się przyciskiem „Zapisz”.


Zapisywanie działu I w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Po zapisaniu danych istnieje możliwość dodania do sprawozdania instalacji, jeśli takie znajdują się w danym miejscu prowadzenia działalności. Jeśli takie instalacje nie są obecne, krok należy pominąć. W przeciwnym wypadku należy wybrać „Opcje” i „Instalacje”.

Dodane miejsce prowadzenia działalności w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

W celu dodania instalacji należy wybrać „Dodaj instalację”.

Lista instalacji w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

 

Chcąc dodać instalację należy wskazać jej nazwę oraz współrzędne geograficzne. Długość i szerokość geograficzną można wpisać ręcznie lub wskazać odpowiednie miejsce na mapie, z której zaczytają się współrzędne. Po uzupełnieniu danych należy wybrać „Zapisz”.


Dane instalacji w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Dodana instalacja znajduje się na liście instalacji.

Dodana instalacja w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Po cofnięciu się do działów sprawozdania widać, że dział I został uzupełniony.

Uzupełniony dział I w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

 

Chcąc uzupełnić dział XI sprawozdania należy wybrać „Opcje” i „Dodaj”.

Dział XI w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


W pierwszej kolejności należy wybrać „Dodaj miejsce”.

Lista miejsc prowadzenia działalności w dziale XI w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Chcąc uzupełnić brakujące informacje należy wybrać jedno z pustych pól, po czym za pomocą wyszukiwarki, która ukaże się na ekranie odnaleźć odpowiednie miejsce prowadzenia działalności. Po wybraniu informacje zaczytują się automatycznie. Ostatni element, czyli potwierdzenie wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług lub działalności w zakresie obiektów liniowych, powinno być zaznaczone wyłącznie, jeśli spełnione jest to stwierdzenie. Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy wybrać „Zapisz”.

Dane miejsca prowadzenia działalności w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Po zapisaniu dodanych danych w celu dodania informacji o wytworzonych odpadach należy wybrać „Opcje”. Na rozwijanej liście oprócz „Edytuj” i „Usuń” znajdują się „Odpady wytworzone w instalacji” i „Odpady wytworzone poza instalacją”. Informacje te należy uzupełnić zgodnie z tym czy dane miejsce prowadzenia działalności posiada instalację, w której powstały odpady.

Dodane miejsce prowadzenia działalności w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Jeśli odpady zostały wytworzone w instalacji należy wejść w odpowiednią sekcję i przy zapytaniu o wytwarzanie odpadów w instalacji zaznaczyć „Tak”. Następnie należy dodać informacje o odpadach za pomocą „Dodaj kod i rodzaj odpadu”.

Dodawanie rodzaju i kodu odpadów w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

 

Polem do uzupełnienia jest „Kod i rodzaj odpadu”. Informacje możemy wybrać z listy, która ukaże się po wybraniu pustego pola. „Kod ex” oraz „Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne”, są polami nieobowiązkowymi.

Uzupełnianie rodzaju i kodu odpadów w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Następnie należy wskazać strumień lub strumienie odpadów, a także ich masę w tonach. Sucha masa odpadów jest polem nieobowiązkowym. Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy wybrać „Zapisz”.

Strumień odpadów w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Zapisane informacje o wytworzonych odpadach znajdują się na liście. Odpady wytworzone poza instalacją dodaje się w analogiczny sposób.

Dodane odpady z instalacji w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Po cofnięciu się do działów sprawozdania widać, że dział XI został uzupełniony.

Uzupełniony dział XI sprawozdania w systemie BDO Przemysł i Środowisko

 

Po powrocie do sekcji, w której znajdują się działy sprawozdania, na dole strony znajduje się miejsce na dodanie dokumentów w formie pełnomocnictwa lub innych dokumentów. Można je dodać wybierając „Opcje” i „Dodaj”.

Dokumenty w sprawozdaniu w systemie BDO Przemysł i Środowisko


W celu dodania dokumentu należy zaznaczyć „Tak” przy stwierdzeniu o załączeniu pełnomocnictwa, dodać plik, wysłać plik i poczekać aż wysyłanie dobiegło końca. Następnie można wrócić do poprzedniej części sprawozdania.

Dodawanie dokumentów do sprawozdania w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Jeśli chcemy złożyć sprawozdanie należy wybrać „Złóż sprawozdanie”.

Składanie sprawozdania w systemie BDO Przemysł i Środowisko


Podsumowując sprawozdanie, które muszą przygotować prowadzący warsztaty samochodowe polega na wypełnieniu dział I i XI w BDO, co ważne prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z konieczności składania rocznych sprawozdań
Jeśli masz wątpliwości co do tego czy wytwarzane przez Ciebie odpady pochodzą z instalacji lub powstają poza instalacją, zapoznaj się z naszymi innymi materiałami:

Sprawdź również nasze inne materiały związane z gospodarowaniem odpadami w warsztatach samochodowych:

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją wystawiania KPO i KEO w systemie BDO dla warsztatów samochodowych.


 

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf  [dostęp: 2023-02-14]

[2] Art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) brzmi:

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:
1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
a) zbierania odpadów,
b) przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

[3] Art. 71 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) brzmi:

Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:
1) podmioty, które:
a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;

2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;

3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.