Instrukcja BDO – wniosek rejestracyjny wytwarzającego odpady bez pozwolenia

Wniosek rejestracyjny BDO Przemysł i Środowisk

Loading

Jeśli w ramach swojej działalności wytwarzasz odpady w ilości większej niż jest to zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531) [1], podlegasz obowiązkowi prowadzenia ewidencji w systemie BDO. W sytuacji, w której nie jesteś zobowiązany do posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego o wpis do rejestru BDO musisz ubiegać się samodzielnie składając wniosek do marszałka województwa poprzez system BDO [2]. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób złożyć wniosek rejestracyjny w systemie BDO, zapraszamy do zapoznania się z resztą artykułu.

System BDO

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [3] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Rejestr BDO

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, w którym znajdują się podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu. Dokonując wpisu podmiot uzyskuje własny numer rejestrowy. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Wyjątek dotyczy podmiotów zagranicznych, które mogą złożyć wniosek w formie papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl w zakładce rejestr podmiotów.

Pierwsze logowanie do systemu BDO

Chcąc zalogować się do systemu BDO należy wybrać przycisk „Przejdź do systemu BDO” znajdującego się na stronie bdo.mos.gov.pl lub wejść bezpośrednio na stronę rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Główna strona systemu BDO Przemysł i Środowisko

System BDO umożliwia logowanie na dwa sposoby:

  • logowanie przy użyciu login.gov.pl wykorzystując profil zaufany, e-dowód lub bank,
  • logowanie bezpośrednio w systemie BDO.

Opcja znajdująca się po lewej stronie umożliwia logowanie jedynie użytkownika głównego, który po rejestracji uzyska dostęp do wszystkich modułów systemu BDO, a także możliwość dodawania nowych miejsc prowadzenia działalności i edytowania istniejących miejsc. Opcja znajdująca się po lewej stronie umożliwia logowanie się jedynie użytkownika podrzędnego, którego możliwości ograniczone są do prowadzenia ewidencji odpadów. Użytkownik główny ma możliwość dodania kolejnych użytkowników głównych lub podrzędnych po dokonaniu rejestracji w systemie. Pierwsze logowanie musi odbyć się wykorzystując login.gov.pl.

Logowanie do systemu BDO Przemysł i Środowisko

Tworzenie wniosku rejestracyjnego w systemie BDO

W celu utworzenia wniosku rejestracyjnego z bocznego menu strony należy wybrać „Wnioski”. Spowoduje to przejście do listy wniosków, która podzielona jest na wnioski robocze, które można edytować po wybraniu „Opcje” i wnioski złożone. Po wybraniu przycisku „Nowy wniosek” ukażą się trzy opcje: nowy wniosek rejestracyjny, nowy wniosek aktualizacyjny i nowy wniosek o wykreślenie. Wybierając „Nowy wniosek rejestracyjny” przechodzi się do formularza wniosku.

Wybieranie nowego wniosku rejestracyjnego w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Dane identyfikacyjne podmiotu składającego wniosek

Pierwszą informacją składającą się na wniosek jest fakt posiadania aktywnego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Podanie jej nie jest wymagane, co można wywnioskować po braku oznaczenia czerwoną gwiazdką.

Deklaracja wpisu w CEiDG w systemie BDO we wniosku rejestracyjnym Przemysł i Środowisko

Obowiązkowe jest natomiast uzupełnienie nazwy firmy lub imienia i nazwiska, czyli nazwy podmiotu. Jeśli podmiot rejestrujący się nie posiada adresu na terenie Polski należy zaznaczyć opcję „Adres zagraniczny”. NIP, numer PESEL lub NIP europejski musi zostać podany. Jeśli podmiot nie posiada NIP ani NIP europejskiego należy zaznaczyć opcje „Nie nadano numeru NIP” oraz „Nie nadano numeru NIP europejskiego”, co zwolni z konieczności uzupełnienia tych pól i wpisać numer PESEL. Jeśli podmiot posiada NIP, ale nie posiada NIP europejskiego powinno zaznaczyć się „Nie nadano numeru NIP europejskiego” (co sprawi, że jego wskazanie nie będzie wymagane), uzupełnić wymagane pole NIP, a pole z numerem PESEL pozostawić puste.

Nazwa podmiotu i NIP we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Adres miejsca zamieszkania lub siedziby

Uzupełnianie miejsca zamieszkania lub siedziby należy rozpocząć od uzupełnienia pola „Adres”. Po wybraniu tego pola na ekranie ukaże się wyszukiwarka, która poprzez wpisywanie województwa, powiatu, gminy, miejscowości lub ulicy pozwoli na odszukanie odpowiedniego adresu. Ręcznie należy uzupełnić kod pocztowy, a także numer budynku, chyba że adres nie posiada numeru budynku. W takiej sytuacji należy zaznaczyć taką opcję znajdującą się poniżej, co sprawi, że pole nie będzie musiało być uzupełnione. Numer lokalu nie musi być uzupełniony. Jeśli podmiot posiada inny adres korespondencji niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby należy to zaznaczyć, co sprawi, że ukażą się dodatkowe pole na dodanie adresu korespondencji.

Nazwa podmiotu i NIP we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Wdrożone systemy jakości i zarządzania środowiskowego

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji o wdrożonym systemie jakości i systemie zarządzania środowiskowego we wszystkich miejscach prowadzenia działalności. Jeśli nie zostały one wdrożone należy zaznaczyć opcję „Nie”. Jeśli któryś z systemów został wdrożony należy wybrać „Tak” oraz uzupełnić datę uzyskania certyfikatu, podmiot wydający certyfikat oraz termin ważności certyfikatu.

Wdrożone w siedzibie systemy w systemie BDO we wniosku rejestracyjnym Przemysł i Środowisko

Osoba wypełniająca wniosek – użytkownik główny

Przed zapisaniem wniosku należy uzupełnić jeszcze dane osoby wypełniającej wniosek, która otrzyma uprawnienia użytkownika głównego do konta podmiotu w BDO. Jej imię i nazwisko zaczytują się automatycznie. Numer telefonu i fax są polami nieobowiązkowymi, które mogą jednak ułatwić komunikację w przypadku na przykład błędu we wniosku. Obowiązkowo należy uzupełnić adres e-mail, a także powtórzyć go. Jeśli podmiot nie posługuje się pełnomocnictwem przy „Wniosek składany na podstawie pełnomocnictwa” należy zaznaczyć „Nie”, a następnie zatwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz wybrać „Zapisz i przejdź dalej”.

Dane osoby wypełniającej wniosek rejestracyjny w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Jeśli podmiot posługuje się pełnomocnictwem, powinno to zostać określone wybierając „Tak” oraz dodając plik zawierający pełnomocnictwo w formacie zip. Następnie należy zapoznać się z klauzulą informacyjną i zapisując wniosek.

Zapoznanie się z klauzulą informacyjną we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Premysł i Środowisko

Utworzona siedziba i dodawanie kolejnego miejsca prowadzenia działalności

Miejsce prowadzenia działalności zostało dodane do wniosku i oznaczone jako siedziba. Podmiot może działać w kilku miejscach prowadzenia działalności. Kolejne miejsca może dodać używając przycisku „Nowe miejsce prowadzenia działalności”.

Dodawanie nowego miejsca prowadzenia działalności we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Tak jak w przypadku siedziby uzupełnić należy nazwę miejsca prowadzenia działalności, adres, kod pocztowy i numer budynku, jeśli istnieje. Numer lokalu jest nieobowiązkowy.

Adres i nazwa nowego miejsca prowadzenia działalności we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Uzupełnić należy także informacje o wdrożonym systemie jakości i zarządzania środowiskowego dla tego konkretnego miejsca prowadzenia działalności. Jeśli nie były one wdrożone, należy zaznaczyć „Nie”. W przeciwnym przypadku po zaznaczeniu „Tak” wskazać trzeba datę uzyskania certyfikatu, podmiot wydający certyfikat oraz termin ważności certyfikatu. Po zakończeniu tych czynności należy wybrać „Zapisz”, co sprawia, że do wniosku dodane jest kolejne miejsce prowadzenia działalności.

Wdrożone systemy w nowym miejscu prowadzenia działalności we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Tabele – dział XII wniosku rejestracyjnego

Kolejnym krokiem do skutecznego złożenia wniosku rejestracyjnego jest uzupełnienie tabel dla każdego miejsca prowadzenia działalności. Po wybraniu „Opcje” ukazują się cztery możliwości. Wybierając „Edycja” można edytować informacje na temat konkretnego miejsca prowadzenia działalności, a posługując się przyciskiem „Usuń” usunąć dane miejsce. Opcje te nie są dostępne dla siedziby. Chcąc zmienić informacje o siedzibie należy wrócić się do poprzedniej części wniosku, w której uzupełniane były dane siedziby. Dla miejsca prowadzenia działalności można także dodać decyzje z zakresu wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, jeśli takie zostały pozyskane. Ostatnią z opcji są „Tabele”, w które należy wejść w celu uzupełnienia działu XII.

Tabele w systemie BDO we wniosku rejestracyjnym Przemysł i Środowisko

Po wejściu w sekcję tabel należy odszukać dział XII – Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Posługując się przyciskiem „Opcje” należy wybrać „Dodaj”.

Dodawanie działu XII wniosku rejestracyjnego w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Pierwszą informacją, jaką należy uzupełnić, jest fakt prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych lub usług jak budowa, rozbiórka, remont obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Jeśli wytwarzający odpady zalicza się do tych grup powinien zaznaczyć odpowiedź „Tak” i uzupełnić informację na temat gmin, na terenie których wytwarza odpady. Jeśli wytwarzający nie prowadzi działalności w zakresie obiektów liniowych lub wymienionych usług powinien zaznaczyć „Nie” i przejść dalej.

Działalność w zakresie obiektów liniowych i usług we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Następnie należy wskazać jakie rodzaje odpadów będą wytwarzanie w danym miejscu prowadzenia działalności. Robi się to, wybierając „Dodaj kody i rodzaje odpadów”, co spowoduje, że ukaże się tabelka, z której należy wybrać wszystkie rodzaje odpadów, jakie będą wytwarzane w danym miejscu prowadzenia działalności.

Dodawanie rodzajów odpadów wewniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po wybraniu rodzajów odpadów należy wybrać „Zapisz”.

Wybór wytwarzanych rodzajów odpadów w systemie BDO we wniosku rejestracyjnym Przemysł i Środowisko

Jeśli wszystkie odpady zostały wybrane, należy posłużyć się przyciskiem „Zapisz”.

Zapisywanie działu XII we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po zapisaniu tabela 1 Działu XII będzie zawierać dane.

Zapisany dział XII we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Poniżej działów do wniosku można także załączyć różnego rodzaju dokumenty. Jeśli dział XII został uzupełniony, można cofnąć się do wykazu miejsc prowadzenia działalności.

Dodawanie dokumentów we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Wysyłanie wniosku

Jeśli tabele miejsc prowadzenia działalności zostały uzupełnione, można wybrać „Przejdź dalej”.

Przechodzenie dalej we wniosku rejestracyjnym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Na ekranie ukaże się oświadczenie, które musi zostać zaakceptowane w celu złożenia wniosku rejestracyjnego. Pod akceptacją oświadczenia jest także miejsce na dodanie dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, którą opłacić muszą jedynie przedsiębiorcy [4]:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
  • wprowadzający baterie lub akumulatory,
  • wprowadzający pojazdy,
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzający na terytorium kraju opony,
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Pozostałe podmioty pozostawiają miejsce na dowód uiszczenia opłaty rejestrowej pusty i wybierają „Wyślij wniosek”.

Wysyłanie wniosku rejestracyjnego w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po wysłaniu wniosek znajduje się na liście złożonych wniosków.

Wysłany wniosek rejestracyjny w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z systemem BDO, zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi instrukcjami. Może Cię zainteresować:


 

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf   [dostęp: 2023-05-16]

[2] Art. 50 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699) https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odpady-17940659/art-50  [dostęp: 2023-05-16]

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf  [dostęp: 2023-05-16]

[4] Art. 57 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699) https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odpady-17940659/art-57   [dostęp: 2023-05-16]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.