Jak należy klasyfikować odpad w postaci zużytych świetlówek? Przemysł i Środowisko

Jak należy klasyfikować odpad w postaci zużytych świetlówek?

Klasyfikacja odpadów odbywa się poprzez ich odpowiednie przyporządkowanie do grupy, podgrupy i rodzaju zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) [1]. Jednocześnie należy pamiętać, aby uwzględnić źródło ich powstawania oraz właściwości, ponieważ np. przekroczenie wartości granicznych poszczególnych składników,  powoduje zaklasyfikowanie odpadu do grupy niebezpiecznych. Według rozporządzenia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów [2], w zależności od źródła powstania oraz właściwości, odpady zostały podzielone na 20 grup. W grupie 16 zaklasyfikowane zostały odpady nieujęte w innych grupach. Odpady o kodzie 16 02 13* klasyfikowane są jako zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, natomiast odpady o kodzie 20 01 21* to lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć. W przypadku odpadów zawierających rtęć, zaznaczaj chodzi o odpady wysegregowane z odpadów komunalnych. Zważywszy na powyższe, odpady w postaci zużytych świetlówek, należałoby zaklasyfikować do jednego z kodów w ramach grupy 16. Możliwość oddania odpadu w postaci zużytych świetlówek do PSZOK-u, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uzależniona jest od prawa miejscowego, bowiem zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz. 622) [3] to rada gminy określa w drodze uchwały, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w tym m.in. procedurę świadczonych usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701)
https://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/U/D20200797Lj.pdf (dostęp: 2020-06-05)
[2] Rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
 https://pigo.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/rozporządzenie-MK-2.01.2020-ws-katalogu-odpadów.pdf (dostęp: 2020-06-05)
[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)
 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/O/D19960622.pdf (dostęp: 2020-06-05)

Podziel się:
  • 2649
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *