Sprawdź jakie informacje znajdziesz w kategorii Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko

 

To jeden z najważniejszych instrumentów prawnych, którego celem jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie ludzi. Tym samym to pierwszy krok pozwalający na uzyskanie decyzji środowiskowej, co z kolei umożliwia otrzymanie pozwolenia na budowę. Podstawą prawną wskazującą konieczność jej przeprowadzenia jest ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z założenia powstaje w początkowej fazie planowania inwestycji, gdyż ma wspomagać cały proces decyzyjny oraz wskazywać najbardziej optymalny wariant jej powstania (ograniczyć, lub jeśli to możliwe wyeliminować zaistnienie ryzyka negatywnego wpływu danej inwestycji na środowisko oraz na warunki życia ludzi), ma zapewnić terminowe wykonanie planowanej inwestycji.

Dowiedz się więcej

Czym jest ocena oddziaływania na środowisko?

To postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, które stanowi rozstrzygnięcie wstępne, pozwalające uzyskać kolejne decyzje. W ramach postępowania przeprowadza się weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Poza tym, właściwy organ opiniujący zapewnia uzyskanie wymaganych prawnie opinii i uzgodnień od organów współpanujących oraz udział społeczeństwa w postępowaniu. Tym samym w procedurze administracyjnej polegającej na dokonaniu oceny odziaływania na środowisko, stosowana jest zasada partycypacji różnych grup.

Przedsięwzięcie – jak rozumieć definicję?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie rozumiane jest bardzo szeroko. Przedsięwzięciem są zarówno zamierzenia budowlane (czyli inwestycje wymagające uzyskania pozwolenia na budowę) np. budynek, budowla lub obiekt małej architektury, jak i inna ingerencja w środowisko, czyli np. przetwarzanie odpadów, w wyniku czego ma miejsce przekształcenie lub zmiana sposobu wykorzystania danego terenu.

Przedsięwzięcia mogą być powiązane technologicznie, dotyczy to tych przypadków, gdy owe powiązanie jest istotne dla prowadzonej działalności. Tym samym kilka przedsięwzięć, kwalifikuje się jako jedno. Dotyczy to również tych przypadków, gdy są one realizowane przez różne podmioty.

Kiedy raport oddziaływania na środowisko? Kiedy karta?

Poprawna kwalifikacja przedsięwzięcia wymaga dokonania analizy treści Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Weryfikacja naszego planowanego przedsięwzięcia z tymi, które wskazano w paragrafie 2 i 3 rozporządzenia, pozwala na przypisanie go do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku, gdy została przeprowadzona kwalifikacja naszego planowanego przedsięwzięcia i inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przygotowujemy raport oddziaływania na środowisko. Natomiast, gdy analiza rozporządzenia wskazała, że inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, załącznikiem do wniosku będzie karta informacyjna przedsięwzięcia, czyli KIP.

Tym samym o konieczności złożenia wniosku, którego załącznikiem jest raport, decyduje klasyfikacja planowanej inwestycji, dokonana na podstawie rozporządzenia. Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Jednakże… W przypadku projektów, które zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których został opracowany KIP, to organ w wyniku analizy, która została przeprowadzona przez organy współopiniujące, może nałożyć obowiązek przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czyli opracowanie raportu.

Inne przypadki, kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko?

Poza planowanymi inwestycjami, wskazanymi w paragrafie 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagają przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie i montażu, których zaistnienie spowoduje, że posiadana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach deaktualizuje się.

Przez rozbudowę rozumiemy, takie planowane przedsięwzięcie, którego efektem będzie zmiana kubatury, powierzchni, liczby kondygnacji. W tym przypadku nie powstanie nowy obiekt budowlany. Przebudowa to roboty budowlane, nie powodujące zmiany samej bryły budynku, lecz umożliwiające zmianę sposobu jego użytkowania, możliwości wykorzystania parametrów technicznych. Natomiast montaż, to taka realizacja robót budowlanych, które umożliwiają powstanie obiektu budowlanego z gotowych, połączonych w jedną całość elementów.

Istotnym elementem planów rozwojowych przedsięwzięć związanych z rozbudową, przebudową (nim nastąpi jego realizacja), jest uwzględnienie progów, których przekroczenie spowoduje, że dotychczasowe przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zmieni kwalifikację na przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W takim przypadku inwestor, mając na uwadze, że planowana inwestycja, zmieni dotychczasowy charakter funkcjonowania przedsięwzięcia w środowisku, ma obowiązek przeprowadzenia kolejnej oceny, uwzgledniającej nowe wzajemne oddziaływanie na środowisko. Realizacja takiego zamierzenia, będzie możliwa po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia, należy złożyć do właściwego organu, jakim jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta. W sytuacjach szczególnych, decyzję wydaje starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, wydaje decyzje dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności dla inwestycji typu: drogi, linie kolejowe, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych. Można powiedzieć, że są to te inwestycje, które są ważne z punktu widzenia rozwoju regionów i kraju.

Co powinien zawierać raport?

Integralną częścią wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia jest raport. Treść raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia na środowisko jest określona w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia, podczas opracowywania raportu, warto jego treść podzielić na następujące części: opis planowanego przedsięwzięcia, opis elementów przyrodniczych, zabytków i krajobrazu, oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, warianty przedsięwzięcia, ustalenia wynikające z innych dokumentów, pozostałe informacje. Powyższy podział ułatwi jego opracowanie i ocenę dokonywaną przez właściwy organ.

W opisie planowanego przedsięwzięcia warto zawrzeć informacje dotyczące jego lokalizacji, charakterystykę wraz z uwzględnieniem procesów produkcyjnych, warunki użytkowania terenu w różnych fazach realizacji i eksploatacji, zużycie zasobów, ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych.

Opis elementów przyrodniczych, zabytków i krajobrazu to zbiór informacji, które można odczytać z ogólnodostępnych geoportali. Powinien zawierać następujące informacje: wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, charakterystykę środowiska przyrodniczego, złóż kopalin oraz formy ochrony przyrody znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji, krajobraz kulturowy, a także działania oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko to charakterystyka wszystkich emisji, które będą towarzyszyć wszystkim fazom realizacji inwestycji (z uwzględnieniem ich ilości), a także wskazania powiązań planowanego przedsięwzięcia z innymi zakładami.

W części charakteryzującej warianty przedsięwzięcia należy zawrzeć przewidywalne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko jak i dobra materialne, warianty funkcjonowania planowanej inwestycji w kontekście oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz porównanie oddziaływań poszczególnych wariantów.

W ustaleniach wynikających z innych dokumentów należy dokonać porównania technologii w wymaganiami ustawy prawo ochrony środowiska, najlepszych dostępnych technik i tych, które są istotne z punktu widzenia przedsięwzięcia.

Zbiór informacji w formie graficznej, kartograficznej, wskazanie możliwych konfliktów społecznych oraz podanie źródeł informacji, stanowią podstawę sporządzenia raportu to dane,  stanowiące część dotyczącą podania pozostałych informacji.

Powyżej sygnalizujemy najważniejsze kwestie dotyczące przygotowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Więcej informacji znajdziesz w naszych publikacjach zaliczonych do kategorii Ocena odziaływania na środowisko.

Jakie informacje znajdziesz w kategorii Ocena odziaływania na środowisko?

W kategorii Ocena odziaływania na środowisko znajdziesz informacje na temat: wymaganych załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli raportu oddziaływania na środowisko oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia, wskazówki umożliwiające poprawną kwalifikację planowanej inwestycji do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz tych potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko. Tym samym uzyskania odpowiedzi, czy w danym przypadku inwestor ma obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Informację o organach opiniujących i roli organów współopinujących, czyli regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, starosty lub marszałka (jeśli mamy do czynienia z pozwoleniem zintegrowanym), Wód Polskich. Poza tym, praktycznych informacji dotyczących możliwości złożenia odwołania oraz roli społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu i organizacji ekologicznych, które mogą być stronami w postępowaniu.

2024-04-30

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Każde zamierzenie inwestycyjne budzi wiele pytań, na które inwestor szuka odpowiedzi. Znalezienie ich ma na celu sprawne i szybkie zrealizowanie zamie...
2023-05-09

Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych

NIK w swoim raporcie z dn. 9 marca 2023 r. o rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych przedstawia wyniki kontroli przeprowadzone w Ministerstwie Kl...
2023-02-07

Instrukcja BDO – KEO, KPO dla warsztatów samochodowych

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania inform...
2022-12-13

COP27: więcej sprawiedliwości, mniej ambicji

Tegoroczny szczyt klimatyczny odbywał się w szczególnym momencie, gdy na świecie mamy do czynienia z zestawieniem bardzo wieloma równoległymi kryzysam...
2022-11-29

Transformacja cyfrowa Polski na tle innych krajów UE

Pojęcie transformacji cyfrowej jest bardzo obszerne i może być rozpatrywane na wielu płaszczyznach. W tym wpisie przyglądamy się wynikom indeksu DESI ...
2021-08-19

Wpływ nowelizacji ustawy o ooś na proces inwestycyjny

Od dnia 13 maja 2021 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...
2020-12-10

Sprostowanie decyzji administracyjnej

Sprostowanie decyzji administracyjnej ma na celu wyeliminowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek znajdujących się w dok...
2020-11-17

Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych

Projekt ustawy z 19 maja 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe...
2020-11-04

Decyzja środowiskowa w świetle planowanej inwestycji

Proces realizacji inwestycji powinien uwzględniać kilka niezbędnych elementów. Racjonalne planowanie przestrzenne powinno być podstawowym instrumentem...
2020-10-22

Odwołanie do organu II instancji od wydanej decyzji administracyjnej

W przypadku, gdy wydana decyzja administracyjna nie jest zadawalająca dla podmiotu, przysługuje mu możliwość wystosowania odwołania. Stanowi ono środe...
2020-10-06

Zasady ogólne Kpa w postępowaniu prowadzonym przez organ opiniujący cz. I

Zagadnienie zakresu czynności przeprowadzanych przez inspekcję ochrony środowiska w trakcie postępowania o uznanie przedmiotu lub substancji za produk...

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.