Sprawdź jakie informacje znajdziesz w kategorii Odpady

Gospodarka odpadami

 

Charakteryzując gospodarowanie odpadami mówimy o szeregu procesów, którym poddawane są odpady. Począwszy od ich wytarzania, zbierania, przetwarzania w procesach odzysku, po ich unieszkodliwianie. Elementem pozwalającym na zachowanie spójności poszczególnych procesów w gospodarce odpadami jest ich transport. Jednak najważniejsze jest to by na gospodarowanie odpadami patrzeć kompleksowo. Właśnie całościowe spojrzenie na zagadnienie odpadów ujęto w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ale zaczynając od samego początku należy określić czym są odpady…

Odpady to…

Substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. Dotyczy to zarówno: bioodpadów, komunalnych osadów ściekowych, odpadów: budowlanych i rozbiórkowych, komunalnych, medycznych, obojętnych, ulegających biodegradacji itd.

Dowiedz się więcej

Hierarchia postępowania z odpadami

Mając na uwadze zwiększane się masy wywarzanych odpadów, podejmowane jest szereg działań mających na celu odwrócenie tego niepożądanego trendu, który stanowi globalny problem. W związku z tym, wykorzystywane są różne środki ekonomiczne na przykład dodatkowe opłaty, mające ograniczyć ich masę. Innym podejściem są zachęty do stosowania najlepszych technologii (dających się wdrożyć zarówno w przemyśle, jak i domu), które będą miały wymierny wpływ na gospodarowanie odpadami. To również opracowywanie wskaźników presji na środowisko związanej z wytwarzaniem odpadów, które mogą przyczynić się do zmiany w procesach produkcyjnych. Istotnym zagadnieniem w tym przypadku jest ekoprojektowanie, pozwalające na wydłużenie cyku życia produktu, które w mniejszym stopniu będzie oddziaływać na środowisko. W przemyśle nacisk należy położyć na dostarczanie informacji o możliwościach zapobiegania powstawaniu odpadów. Głównym celem gospodarki odpadami w przemyśle powinno być: wprowadzanie najlepszych dostępnych technik BAT, wdrożenia systemów zarządzania środowiskiem, stosowania certyfikatów i deklaracji jakości.

Sposoby postępowania z odpadami na mocy art. 17 ustawy o odpadach, zostały usystematyzowane w hierarchii ważności. Najważniejszą składową hierarchii jest zapobieganie powstawaniu odpadów, określone w art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy o odpadach. Zapobieganie powstawania odpadów dotyczy produktów, materiałów oraz substancji, co w swojej konsekwencji ma ograniczyć problem w postaci ich masy, która kierowana jest do unieszkodliwiania. W tym przypadku największy wpływ na ilość wytwarzanych odpadów (których źródłem są na przykład opakowania i pojemniki) mają zarówno podmioty gospodarcze jak i konsumenci.
To my, jako konsumenci w drodze decyzji podejmowanych każdego dnia, podczas zakupów, mamy realny wpływ na masę wytwarzanych odpadów. Zapobieganie powstawania odpadów to również działania mające na celu wydłużenie życia produktu, zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka, oraz zmniejszenie zawartości substancji niebezpiecznych w produktach, które staną się odpadami.

Drugim co do ważności sposobem postepowania z odpadami, stanowi ich przygotowanie do ponownego użycia, określone w art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy o odpadach. Czyli ocena stanu, czyszczenie, naprawa, bez wstępnego przetwarzania odpadów, które pozwoli na ponowne ich wykorzystanie.

Kolejnym zaleceniem w hierarchii postepowania z odpadami jest ich recykling, określony w art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy, czyli odzysk podczas którego odpadom przywracane jest ponowne życie na przykład dzięki ich przetworzeniu na produkty, materiały lub substancje zdatne do ponownego wykorzystania. Co ważne recykling, nie obejmuje odzysku energii, przetworzenia na materiały, które mają zostać wykorzystane jako paliwo lub zastosowane do prac ziemnych.

Jako inne procesy odzysku, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o odpadach, rozumie się poddanie odpadów jakimkolwiek procesom R1-R12, dzięki którym odpady mogą dalej być wykorzystywane lub pozwalają na zastąpienie innych surowców. Natomiast unieszkodliwienie odpadów, wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy, jest najmniej pożądanym procesem, który został wskazany w hierarchii postępowania z odpadami. Nie jest to odzysk, nawet w przypadku, gdy w wyniku zastosowania któregoś z procesów D1-D10, jego wtórnym skutkiem jest odzysk substancji lub energii.

Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią umożliwi szybsze przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, której celem jest maksymalne zmniejszenie masy powstających odpadów z jednoczesnym dążeniem do minimalizacji zużycia surowców. Gospodarka o obiegu zamkniętym, to cel do której dążymy jako państwo jak i jako Unia Europejska.

Wytwarzanie odpadów

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (POŚ), eksploatacja instalacji wytwarzającej odpady jest możliwa po uzyskaniu pozwolenia na wytwarzania odpadów. Pozwolenie wymagane jest, gdy w instalacji wytwarza się rocznie odpady:

  • niebezpieczne o masie ponad 1 Mg,
  • inne niż niebezpieczne w ilości ponad 5000 Mg.

Ustawa POŚ określa, co powinien zawierać wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na przykład: oświadczenia i zaświadczenia o niekaralności, operat przeciwpożarowy.
Dokumentację należy złożyć do: marszałka województwa, starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ).

Po ocenie złożonej dokumentacji, urząd występuje z wnioskiem o przeprowadzenie planowanej kontroli do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie kontroli instalacje, obiekty budowlane lub ich części i miejsca magazynowania odpadów sprawdzane są pod kątem zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Po przeprowadzonej kontroli wydawane jest postanowienie. Niespełnienie określonych wymagań skutkuje wydaniem negatywnej opinii komendanta, co jest równoznaczne z odmową wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Eksploatujący instalację wytwarzającą odpady w ilości większej niż podanej w ustawie POŚ, który nie posiada ważnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub narusza jego warunki podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Nieświadomość konieczności posiadania pozwolenia ze względu na nieznajomość prawa lub złą ocenę masy wytwarzanych odpadów, nie zwalnia z konieczności poniesienia kary.

Zbieranie odpadów

Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, polegające na ich zbieraniu, również wymaga uzyskania pozwolenia. W przypadku tego rodzaju działalności, informacje co ma zawierać wniosek znajdują się w ustawie o odpadach. Podobnie jak w przypadku wytwarzania odpadów do wniosku załącza się: oświadczenia i zaświadczenia o niekaralności, operat przeciwpożarowy.
Wniosek o uzyskanie pozwolenia na zbieranie odpadów składa się do: marszałka województwa, starosty lub RDOŚ.
Przed wydaniem zezwolenia urząd, przekazuje kopię dokumentacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej, jednocześnie występując z wnioskiem o kontrole. Sprawdzane są instalacje, obiekty budowlane lub ich części, miejsca magazynowania, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów. Efektem końcowym przeprowadzonych kontroli są postanowienia. Negatywna opinia już jednego z powyższych podmiotów, jest podstawą do odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Kolejnym etapem jest określenie wysokości zabezpieczenia roszczeń w postaci depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy.
Wypłacenie zabezpieczenia będzie miało miejsce jeśli urząd wykona usunięcia odpadów:

  • z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
  • oraz szkody w środowisku wynikających z prowadzonej działalności, objętej zezwoleniem,
  • a także, zagospodaruje odpady i pozostałości z ewentualnej akcji gaśniczej.

Nie wszystkie wnioski wymagają określenia wysokości zabezpieczania roszczeń. Z obowiązku zwolnieni są zbierający odpady: obojętne, spełniające kryteria dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów obojętnych, a także popioły, żużle i gipsy oraz wydobytą w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczoną glebę lub ziemię.

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o odpadach lub działania niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, urząd będzie wzywał do zaniechania naruszeń i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości. Ich nieusunięcie będzie skutkować cofnięciem zezwolenie bez odszkodowania, co może zakończyć prowadzoną działalność w zakresie zbierania odpadów. Decyzja urzędu może mieć rygor natychmiastowej wykonalności, a odpady należy usunąć na własny koszt. Cofnięcie zezwolenie ma też długoterminowe skutki. W przypadku, gdy decyzja stała się ostateczna nie ma możliwości uzyskania nowego zezwolenia przez okres kolejnych 10 lat.

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

Przetwarzanie odpadów polega między innymi na odzyskiwaniu surowców wtórnych w procesach produkcyjnych w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym, czyli na recyklingu. W ustawie o odpadach są to procesy od R1 do R12.

Natomiast przez unieszkodliwianie odpadów rozumie się poddanie ich procesom przekształcania biologicznego, fizycznego lub chemicznego w efekcie czego doprowadzenia je do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
Unieszkodliwianie odpadów (procesy od D1 do D10) obejmuje ich: składowanie, termiczne przekształcenie, zgazowanie i pirolizę, przerób na paliwo stałe, kompostowanie i fermentację.

W przypadku przetwarzania odpadów, wniosek pozwalający na prowadzenie tego procesu, opracowuje się również w oparciu o ustawę o odpadach. Jego zakres, wymagane załączniki i przebieg procedury administracyjnej są zbliżone do zakresu wniosku na zbieranie odpadów. Dlatego też, często oba rodzaje wniosków opracowywane są jednocześnie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wysokość zabezpieczenia roszczeń. Jeśli urząd stwierdzi, jego brak lub niezgodność z postanowieniem (w wysokości niższej niż wymagana), skutkiem jest odmowa wydania zezwolenia na przetwarzanie.

Zezwolenie umożliwiające przetwarzanie odpadów, jest wymagane dla odpadów, które w wyniku prowadzonych procesów technologicznych w instalacjach, mogą zagrażać środowisku.

System BDO w celu zachowania transparentności

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów, smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie znajdują się również dane o poziomach odzysku i recyklingu, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach oraz rodzajach instalacji do ich zagospodarowania. W swoim założeniu system BDO ma zapewnić transparentne gospodarowanie odpadami.

Nie wszyscy wytwórcy odpadów muszą prowadzić ich ewidencję. Zwolnieni są wytwórcy odpadów: komunalnych, rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha oraz wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji (gdy pojazdy zostały przekazane do przedsiębiorcy), a także osoby fizyczne i jednostki niebędące przedsiębiorcami wykorzystującymi odpady na potrzeby własne. Z obowiązku zwolnione są podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, czyli zbierające odpady opakowaniowe i w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych.

Transparentność systemu BDO jest możliwa dzięki wprowadzeniu pięciu rodzajów kart ewidencji odpadów oraz nieograniczonej możliwości weryfikacji wprowadzonych danych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Karty przekazania odpadów są wykorzystywane przez trzy typy podmiotów, którym jest: przekazujący, transportujący i przejmujący odpady.

Prowadzenie jawnej współpracy między kolejnymi podmiotami eliminuje zagrożenia związane z nieprawidłowościami, które dotykały gospodarkę odpadami w Polsce.

Powyżej sygnalizujemy jedynie najważniejsze kwestie dotyczące odpadów. Więcej informacji znajdziesz w naszych publikacjach umieszczonych kategorii Odpady. Skorzystaj z zebranej w tej kategorii wiedzy!

Jakie informacje znajdziesz w kategorii Odpady?

W kategorii Odpady znajdziesz informacje na temat: odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, medycznych, olejów, smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów itd. Znajdziesz tu również podpowiedzi i odpowiedzi jak prowadzić ewidencję w BDO, jak tworzyć sprawozdania, jakiej wysokości opłaty należy dokonać za funkcjonowanie w rejestrze, jak wygląda gospodarowanie odpadami w innych krajach, czym jest GOZ, jakie są złożenia Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami. Dowiedz się więcej!

2024-06-11

Nielegalne transgraniczne przemieszczenie odpadu a import uszkodzonego pojazdu z USA

Import uszkodzonych samochodów ze Stanów Zjednoczonych stał się bardzo popularny na przestrzeni kilku ostatnich lat. Według danych Instytutu Badań Ryn...
2024-06-04

Dlaczego warto odzyskiwać ciepło odpadowe?

Czym jest ciepło odpadowe? Ciepło odpadowe od roku 2023 definiuje ustawa. Definicja legalna, zawarta w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe...
2024-05-10

Jak rozumieć pojęcie podinstalacji w kontekście przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych?

Podinstalacja oznacza czynniki produkcji, produkty i powiązane z nimi emisje, które są objęte odpowiednimi wskaźnikami emisyjności. Granice podinstala...
2024-05-07

Czy na pewno wiemy, ile odpadów komunalnych jest poddawanych recyklingowi?

Edit: 7 maja 2024 r. Zaktualizowane o materiał opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny pt. „Rośnie odsetek recyklingowanych odpadów komunal...
2024-04-30

Czym się różnią przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko od przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Każde zamierzenie inwestycyjne budzi wiele pytań, na które inwestor szuka odpowiedzi. Znalezienie ich ma na celu sprawne i szybkie zrealizowanie zamie...
2024-01-30

System SENT – nowelizacja rozporządzenia

SENT jest systemem elektronicznego nadzoru transportu, którego zasady określa Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. [1]. Istotą systemu jest monitorowanie dro...
2024-01-25

Dlaczego baterie są ważne?

Rozwój i produkcja baterii to strategiczny priorytet dla krajów Unii Europejskiej. Baterie są niezbędne, aby zakończyło się sukcesem przejście UE na c...
2024-01-04

Dyrektywa SUP: jakie są nowe obowiązki i opłaty dotyczące opakowań jednorazowego użytku i butelek do 3l?

EDIT z dnia 4 stycznia 2024 roku: Dotyczy wejścia w życie rozporządzeń w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych b...
2023-12-14

Wątpliwości związane z rozporządzeniem MBP – perspektywa Radcy Prawnego

EDIT: 11 grudnia 2023 r. Zaktualizowano o opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające rozporządz...
2023-12-12

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowie i uroda

  Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stan...
2023-11-30

Wielki mały problem, czyli dlaczego warto ograniczać mikrodrobiny plastiku?

Czym są mikrodrobiny plastiku? To tworzywa sztuczne – wszystkie organiczne, nierozpuszczalne i odporne na degradację fragmenty polimerów syntety...
2023-11-16

Co dalej z opakowaniami z tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały codzienne życie a ich zalety są niezaprzeczalne. To materiał idealny w produkcji, tani, lekki, łatwy do wykonania...
2023-10-26

Spalarnie odpadów w systemie ETS – reforma w handlu uprawnieniami do emisji

EDIT: 27 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 27 września 2023 r. ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie us...
2023-10-12

Jakie obowiązki spoczywają na wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek?

Rozwój technologii i wciąż rosnący poziom cyfryzacji, niosą za sobą wzrost wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez konsumentów. Ko...
2023-10-03

Czy firmy robią wystarczająco dużo na rzecz ochrony środowiska?

EDIT: 3 października 2023 r. Zaktualizowano o opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny Tygodnik Gospodarczy PIE z 13 lipca 2023 r. Z dokumentem ...
2023-09-26

Pozwolenia w ochronie środowiska – czy można je przenosić pomiędzy podmiotami?

Eksploatacja instalacji wymaga określenia osoby jej prowadzącej. Zgodnie z art. 183a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2056) [1] (dalej...
2023-09-21

Jakie działania podejmuje Unia Europejska w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) od lat znajduje się w programie politycznym Unii Europejskiej. W celu sprawnego przejścia z modelu liniowego w ki...
2023-09-12

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Nie żyjemy za darmo i nie wolno nam bezkarnie czerpać z zasobów środowiska. A to, że coś zawsze było, nie oznacza, że będzie. Dlatego tak ważne jest n...
2023-08-29

Dyrektywa SUP: narzędzia połowowe

Ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej o...
2023-08-22

Dyrektywa SUP: rozszerzona odpowiedzialność producenta

Nowelizacja ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami [1], która wynika z implementacji...
2023-08-01

Jakie są główne źródła odpadów przemysłowych w Polsce i jakie są sposoby ich unieszkodliwiania?

Odpady przemysłowe są związane z działalnością gospodarczą i dotyczą pierwszych 19 grup z katalogu odpadów [1]. Dane zawarte w niniejszym tekście poch...
2023-07-11

Recykling odpadów w UE – czy Polska osiągnie cele na 2025 i 2035 rok?

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z dnia 8 czerwca 2023 roku ocenia prawdopodobieństwo osiągnięcia przez państwa członkowskie, w tym przez Polskę, cel...
2023-07-04

Instrukcja BDO – KPO i KEO dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowia i urody

Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi odp...
2023-06-27

Dobre praktyki dla zrównoważonej turystyki morskiej

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska stanowią największe zagrożenie egzystencjalne dla Europy i świata. Aby im zapobiec Komisja Europejska ustan...
2023-06-13

Sektor cementowy – jak wpływa na realizację celów środowiskowych?

Cement jako filar budownictwa, od starożytności jest silnie związany z rozwojem gospodarczym. Polski przemysł cementowy jest aktualnie jednym z najwię...
2023-05-23

Nieprawidłowości w systemie gospodarowania odpadami – raport NIK

Kluczowym wyzwaniem dla Polski na najbliższe lata jest transformacja modelu gospodarki odpadami, w taki sposób, aby w pełni przejść na model o obiegu ...
2023-05-16

Instrukcja BDO – wniosek rejestracyjny wytwarzającego odpady bez pozwolenia

Jeśli w ramach swojej działalności wytwarzasz odpady w ilości większej niż jest to zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r....
2023-04-27

Transformacja UE w kierunku zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń

Nie ma takich barier, które powstrzymałyby zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Docierają one do krajów Europy za pośrednictwem oceanów i rzek, p...
2023-04-18

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody i gleby wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i kondycję środowiska przyrodniczego [1]. Uznane zos...
2023-04-11

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek prowadzącego instalację. Oznacza to, że musi być on świadomy swoich obowiązków i zainicjować r...
2023-04-04

Czy jest szansa na zmniejszenie ilości pożarów w miejscach gromadzenia odpadów?

Raport NIK o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów z dnia 14 marca 2023 r. podsumowuje działania w zakresie zapobiegania pożarom miejsc grom...
2023-03-14

Zmarnowany potencjał e-odpadów prowadzi do rewizji przepisów UE

Według organizacji pozarządowych oraz firm zajmujących się przetwarzaniem e-odpadów Europa tonie w elektrośmieciach. Podejście do recyklingu różni się...
2023-02-21

Zalety i ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych, o których musisz wiedzieć

Techniki przeciwwybuchowe jakie stosujemy w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego to: tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, izolacja wybuchu. W ninie...
2023-02-15

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla warsztatów samochodowych

Poniższy artykuł to instrukcja tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów prowadzących warsztaty samochodowe. Czym jest system BDO? System BDO ...
2023-02-07

Instrukcja BDO – KEO, KPO dla warsztatów samochodowych

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania inform...
2023-01-31

Odpady komunalne w 2020 roku – czego dowiedzieliśmy się ze sprawozdań marszałków?

Pod koniec 2022 roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy podzielił się ogromną ilością danych dotyczących gospodarki odpad...
2023-01-24

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla usług budowlanych, serwisowych i innych

Poniższy artykuł to instrukcja tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, c...
2023-01-17

Instrukcja BDO – KPO i KEO dla usług budowlanych, serwisowych i innych

Poniższy artykuł to instrukcja wystawiania KPO i KEO oraz tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, roz...
2023-01-03

Przygotuj się na opakowania wielokrotnego użytku

Ilość odpadów opakowaniowych w Unii Europejskiej (UE) nieustannie rośnie. Średnio każdy Europejczyk generuje prawie 180 kg odpadów opakowaniowych rocz...
2022-12-27

System BDO – o czym pamiętać wchodząc w nowy rok?

EDIT 27 grudnia 2022: Dotyczy zmiany terminu wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowyc...
2022-12-15

Ważność pozwoleń sektorowych w gospodarce odpadami

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w z...
2022-11-22

Spalarnie odpadów w systemie ETS – reforma w handlu uprawnieniami do emisji

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji funkcjonuje w Europie od 2005 roku. Od tego czasu jest on stale modyfikowany tak, aby jak najbardziej efe...
2022-11-15

Poradnik BDO – wystawianie KPOK i KEOK

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwieni...
2022-11-08

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce olejów odpadowych

Planowane działania, cele, prognozy, problemy, analiza aktualnego stanu systemu – są to elementy, będące przedmiotem projektu Krajowego Planu Go...
2022-11-03

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce zużytych opon

Porzucanie czy nieprawidłowe zagospodarowanie zużytych opon, może stwarzać duże zagrożenie środowiskowe. Nad aktualnym stanem gospodarowania tego typu...
2022-10-25

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stworzenie projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 [1], dostarczyło ogromu informacji na temat planowych działań, celów i aktualnego stanu g...
2022-10-18

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce zużytych baterii i akumulatorów

Nowy Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 [1] obejmuje wiele rodzajów odpadów od tych komunalnych, przez pojazdy wycofane z eksploatacji, aż po odpad...
2022-10-11

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W czerwcu 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 [...
2022-10-06

Sklep internetowy, a obowiązki związane z opakowaniami i odpadami – instrukcja składania sprawozdania w systemie BDO

BDO, czyli “Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami” jest systemem informatycznym gromadzącym i umożliwiającym zarządzanie ...
2022-09-20

Odpady przemysłowe w Polsce – co możemy z nimi zrobić?

EDIT 20 września 2022 r. Dotyczy informacji za 2021 podanych przez GUS. Brak właściwej gospodarki odpadami może spowodować, że zaczniemy w nich tonąć....
2022-09-06

Cementownie i zakłady energetycznego spalania paliw – ich udział w termicznym przekształcaniu odpadów w Polsce

W maju 2022 roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy opublikował raport “Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w P...
2022-08-23

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w polskich spalarniach

W maju 2022 roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy opublikował raport “Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w P...
2022-08-16

Statystycznie rzecz ujmując, czyli słów kilka o ochronie środowiska w 2021 r.

Pod koniec czerwca Główny Urząd Statystyczny [1] udostępnił opracowanie dotyczące ochrony środowiska w naszym kraju. Wynika z niego, że w 2021 roku o ...
2022-08-09

Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) nie jest już odległą ideą czy tematem niszowym. Oznacza bardzo realne i konkretne działania – styl produkcji i uży...
2022-08-02

Standaryzacja portu USB typu C – nie tylko wygoda, ale i ekologia!

Od jesieni 2024 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej zacznie funkcjonować jeden standard ładowania małych urządzeń elektronicznych. Za spraw...
2022-07-19

Poradnik BDO – wystawianie Karty Ewidencji Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) [1] w celu gromadzenia i umożliwieni...
2022-07-12

Poznaj sprawdzone przepisy na zrównoważony rozwój

Europa chce stać się do 2050 r. pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, jednocześnie przystosowując się do jego zmian. W osiągnięciu tego celu p...
2022-07-05

Zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych – czy wymagania UE są egzekwowane?

Każdego roku do oceanów dostaje się nawet 14 680 000 ton plastikowych odpadów. Biorąc pod uwagę czas rozkładu tworzyw sztucznych, odpady, które przedo...
2022-06-30

Tworzywa sztuczne – dlaczego są tak dużym zagrożeniem?

Wraz ze wzrostem populacji ludzi żyjących na Ziemi, zwiększa się ilość wykorzystywanych tworzyw sztucznych, które po zużyciu stają się odpadami. Mimo ...
2022-06-23

Zasady magazynowania odpadów w pigułce cz. 2

W pierwszej części omówione zostały takie zagadnienia jak: zasady magazynowania odpadów przez wytwórcę, zbierającego i prowadzącego ich przetwarzanie,...
2022-06-21

Zasady magazynowania odpadów w pigułce cz. 1

    W październiku 2020 r., zostały opublikowane wytyczne dla magazynowania odpadów w postaci Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrze...
2022-05-19

Jak obliczyć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych?

Podobnie jak inni uczestnicy gospodarki odpadami, gminy muszą sporządzać roczne sprawozdania w systemie BDO, które przekazywane są marszałkowi wojewód...
2022-05-17

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiany w opłatach za domki letniskowe

Gminy, czyli jednostki odpowiedzialne za utrzymywanie czystości i porządku na swoich terenach, muszą dostosowywać się do zmian w przepisach prawa, któ...
2022-05-12

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – jakie zmiany mogą czekać mieszkańców budynków wielolokalowych

Zmiany zasad postępowania za wytworzone odpady, które zaczęły obowiązywać wraz z początkiem 2022 roku, mają na celu sprawiedliwe określenie wysokości ...
2022-05-10

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – koniec z wątpliwościami przy wyliczaniu opłat

Od kilku lat Polacy muszą przeznaczać coraz większe sumy pieniędzy na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy rosnące koszty są jedynie kaprysem gmin...
2022-04-28

Co nowego w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi?

Ilość odpadów stale rośnie, a zdolności przerobowe zakładów nimi gospodarującymi maleją, co wraz z innymi czynnikami, takimi jak na przykład wzrost wy...
2022-04-12

Jak zatrzymać marnotrawstwo żywności?

Rozmowy o degradującym wpływie człowieka na środowisko przyrodnicze często skupiają się na wydobywaniu paliw kopalnych, przemyśle ciężkim czy innych o...
2022-04-07

Potencjał odzysku zużytych paneli fotowoltaicznych

Od kilkunastu lat temat odnawialnych źródeł energii jest odmieniany przez wszystkie przypadki. W tym czasie powstało wiele farm wiatrowych, panele fot...
2022-04-05

Projektowanie w służbie długiego życia produktów

Wszystko, co zostało już wyprodukowane lub zostanie wyprodukowane w przyszłości, wywiera wpływ na środowisko przyrodnicze w czasie całego cyklu życia ...
2022-03-31

Czym są odpady z instalacji i spoza instalacji?

W zależności od rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów podmioty w gospodarce odpadami posiadają inne obowiązki. Różne oczekiwania są kierowane na przyk...
2022-03-29

Poradnik BDO – tworzenie KEO, uwzględniając zmiany w systemie od stycznia 2022 r.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, za sprawą ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 21...
2022-03-15

Poradnik BDO – wystawianie KPO i KEO

EDIT: 15 marca 2022 r. Dotyczy aktualizacji procesu tworzenia KEO oraz jej wpisów System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 1...
2022-02-22

Sprawozdania, wykazy… opłaty… opłaty… opłaty…

EDIT: 22 luty 2022 r. Dotyczy informacji o opłacie rocznej za BDO wraz ze wskazaniem numerów kont bankowych we wszystkich województwach, na które nale...
2022-02-17

Sprawozdawczość w systemie BDO – rozwiewamy wątpliwości

Wielkimi krokami zbliża się termin składania rocznych sprawozdań o odpadach w systemie BDO. Jak głosi ustawa o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [1...
2022-02-15

Wyzwania związane z odpadami medycznymi

Przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w za...
2022-02-10

Import odpadów pod szczególnym nadzorem

Edit: 10.02.2022 Dotyczy terminu wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu to...
2022-02-10

Czy odpady muszą mieć określoną jakość zgodnie z konkluzjami BAT?

To, że ogólnie musimy określić jakość odpadów kierowanych do spalania, jest rzeczą oczywistą. Jakość regulują normy PN-EN, ale norma nie jest aktem pr...
2022-02-08

Wymagania BAT dla spalania odpadów jako paliwa

Pozyskiwanie paliwa z odpadów wydaje się jedną z dróg rozwoju energetyki w niedalekiej przyszłości. Warto więc pochylić się nad zagadnieniem spalania ...
2022-01-13

Odpady komunalne – dlaczego ich zagospodarowanie kosztuje coraz więcej?

Od kilku lat Polacy muszą przeznaczać coraz większe sumy pieniędzy na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy rosnące koszty są jedynie kaprysem gmin...
2021-11-16

Transport odpadów niebezpiecznych

EDIT: 16.11.2021 r. Zaktualizowano o podmioty uczestniczące w transporcie odpadów niebezpiecznych oraz kary za nieprzestrzeganie ustawy o przewozie to...
2021-10-19

Zużyte panele fotowoltaiczne – czy jest powód do niepokoju?

Fotowoltaika jest młodą gałęzią energetyki OZE, której rozwój w Polsce obserwujemy dopiero od kilku lat. Spadające ceny instalacji fotowoltaicznych, c...
2021-10-14

ROP i system kaucyjno-depozytowy w zarządzaniu odpadami

EDIT: 14 października 2021 r. Zaktualizowano o opublikowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowania...
2021-10-07

Unia Europejska obrała kierunek ku czystemu powietrzu, wodzie i glebie

Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze znany jest od setek lat. Pierwsze inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie tej wiedzy i ogr...
2021-10-05

Kontrole w zakładach gospodarujących odpadami – podstawa prawna

Jednym z zadań inspektorów ochrony środowiska lub innych określonych w przepisach organów jest sprawdzenie czy przedsiębiorstwa, których działalność m...
2021-09-28

Poradnik BDO – karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarz...
2021-09-23

Odpady komunalne – czy optymalnie wykorzystujemy to pewne źródło surowców?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) [1] poinformował, że na jednego mieszkańca Polski w 2020 roku przypadało średnio 342 kg zebranych odpadów komunalnych....
2021-09-21

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) [1] w 2020 r. w Polsce zebranych zostało 13,1 mln ton odpadów komunalnych [2]. Taka ich ilość oznac...
2021-09-16

Co jest, a co nie jest opakowaniem? Przedsiębiorco bądź świadom swoich obowiązków

Czy wiesz, że folia bąbelkowa jest opakowaniem, a przedsiębiorca, który jej używa, na przykład do zabezpieczenia produktu przed zniszczeniem w czasie ...
2021-08-17

Zasada „zanieczyszczający płaci” – czy UE poprawnie egzekwuje swoje założenie?

Idea płacenia przez zanieczyszczającego środowisko przyrodnicze za wyrządzone szkody, po raz pierwszy została użyta przez Organizację Współpracy Gospo...
2021-07-27

Poradnik BDO – KPO i KEO w branży medycznej

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarz...
2021-07-20

Podejrzenie spalania odpadów – jak przebiega kontrola palenisk?

Mimo licznych kampanii edukacyjnych przedstawiających negatywny wpływ spalania w paleniskach między innymi obiektów plastikowych, gumowych, kolorowych...
2021-07-13

Drugie życie tworzywa sztucznego

Na całym świecie odnotowuje się nieustanny wzrost produkcji odpadów z tworzyw sztucznych, które pochodzą z najróżniejszych gałęzi gospodarki i przemys...
2021-06-29

KPO? A może KPOK?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazanie odpadów pomiędzy stacją przeładunkową lub punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanej dale...
2021-06-24

Opłata za jednorazowe opakowania plastikowe – projekt ustawy

EDIT: 24 czerwca 2021 r. Zaktualizowano o Wytyczne Komisji dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na podstawie dyrektywy Parlam...
2021-06-22

Poradnik BDO – tworzenie karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarz...
2021-06-17

Komunalne osady ściekowe w systemie BDO

Komunalne osady ściekowe to osady z komór fermentacyjnych pochodzące z oczyszczalni ścieków lub innych instalacji służących do oczyszczania ścieków ko...
2021-06-15

Decyzja o zamknięciu składowiska oraz jego rekultywacja

Według hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zapobieganie ich powstawaniu jest kluczowym działaniem mogącym pomóc w walce z problemem narastają...
2021-06-01

Przemysł zabawkarski – nowy trend „plastic less”

Branża zabawkarska wkroczyła na drogę ewolucji. Producenci zabawek planują odejście od plastiku na rzecz materiałów przyjaznych środowisku – drewna, k...
2021-05-11

Odpady jako źródło energii – czego Polska mogłaby nauczyć się od Szwecji?

Zestawienie wskaźnika GGEI (Global Green Economy Index) za rok 2020 wskazuje na Szwecję jako kraj o najbardziej zielonej gospodarce w Europie. Kraj te...
2021-04-27

Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach – franczyzodawca a franczyzobiorca

Każdego dnia jako konsumenci dokonujemy szeregu zakupów produktów w opakowaniach [1], które są wyrobem, często bezzwrotnym, wykonanym z materiału, któ...
2021-04-01

Jakie zmiany w Konwencji bazylejskiej obowiązują od 1 stycznia 2021 roku?

Na czternastym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej (Conference of the Parties), która odbyła się w dniach 29 kwietnia – 10 maja...
2021-03-16

Czy zużyty olej jadalny jest odpadem komunalnym?

EDIT: [16 marca 2021] Dotyczy komunikatu opublikowanego przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy w dniu 9 marca 2021 r., na temat...
2021-02-18

Zaświadczenie o niekaralności w procesie uzyskiwania zezwoleń

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem wydawanym przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego [1] przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Potw...
2021-02-16

Oksydegradowalne tworzywa sztuczne, a środowisko

Lekkie plastikowe, czyli powszechnie dostępne torby na zakupy stanowią, razem z plastikowymi opakowaniami znaczny procent odpadów z tworzyw sztucznych...
2021-02-09

Czy biodegradowalne, kompostowalne i biopochodne tworzywa sztuczne są ekologiczne?

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi i odpadami z tworzyw sztucznych stanowi jedno z największych wyzwań współczesnych czasów. W ostatnich latach na...
2021-01-13

Nowe przepisy dotyczące wymogów magazynowania odpadów

EDIT: 13 styczeń 2021r., Dotyczy nowych przepisów dla magazynowania odpadów niebezpiecznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku Od 1 stycznia 2021 ...
2021-01-12

Przygotuj się na podatek od plastiku

Od 1 stycznia 2021 r. Decyzją Rady UE nr 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. [1] kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane będą ponosić opłatę za ni...
2021-01-04

Nowe zasady w gospodarce odpadami niebezpiecznymi

EDIT: 4 styczeń 2021r., Dotyczy nowych przepisów dla magazynowania odpadów niebezpiecznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku Od 1 stycznia 2021 r...
2020-12-22

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów w świetle przepisów prawa

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. nałożyła nowe obowiązki związane z prowadzeniem wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania ...
2020-12-15

Wnioski składane poprzez system BDO – co musisz wiedzieć o wniosku rejestracyjnym?

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy d...
2020-12-08

Ocena zmian w przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami w Polsce

System gospodarki odpadami w Polsce wymaga przeorganizowania i udoskonalenia. Poziom selektywnej zbiórki odpadów oraz przyjęte rozwiązania postępowani...
2020-11-26

Od stycznia 2021 r. tylko elektroniczna ewidencja odpadów

Jeżeli ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875) nie będzie zmieniona, a nic na to nie ...
2020-11-19

Program „Czystość PLUS” – propozycje Ministerstwa Klimatu

Jak informuje Ministerstwo Klimatu wraz z samorządowcami wypracowano rozwiązania umożliwiające łatwiejsze funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w...
2020-10-30

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w świetle wymogów UE – nowelizacja ustawy

System gospodarowania odpadami w Polsce wymaga przeorganizowania i udoskonalenia. Państwa członkowskie UE zobowiązane są implementować do krajowych pr...
2020-10-19

Jednolity Plik Kontrolny VAT, a weryfikacja danych o odpadach

Edit 2: 19 października 2020 r, Zaktualizowano o pismo z dnia 2 października 2020 roku, które Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wystosował do ...
2020-10-15

Odpady medyczne – składanie sprawozdań w systemie BDO

W wyniku świadczenia usług zdrowotnych w obiektach leczniczych, obok tradycyjnych odpadów komunalnych, powstają również odpady medyczne. Wszelkie zaga...
2020-10-13

Program „Czystość PLUS” – zmiany w przepisach

W 2020 r. czeka nas kolejna rewolucja w gospodarce odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami w Polsce wymaga przeorganizowania i udogodnienia. ...
2020-10-08

Wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń finansowych

Obowiązek wprowadzenia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów magazynowanych w zakresie zbierania lub ich przetwarzania, wynika z wprowadzonych zmian w p...
2020-09-28

Co musisz wiedzieć o wniosku o wykreślenie w systemie BDO?

Obowiązek rejestracji w Bazie BDO dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o o...
2020-09-17

Zmiany w ustawie o odpadach, a uznanie za produkt uboczny trocin

Często pytacie naszych ekspertów o kwestię trocin, powstających jako integralna cześć zasadniczej produkcji w zakładach z branży drzewnej i meblarskie...
2020-09-07

Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO – dział I, II, V, VIII, IX, XI, XII oraz XIII BDO – inform...
2020-09-07

Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO – działy I – VI BDO – informacje ogólne System...
2020-09-04

Zaśmiecanie lasów nadal aktualnym problemem

Istotnym i aktualnym problemem dla Straży Leśnej są odpady pozostawione przez turystów oraz osoby pozbywające się uciążliwych odpadów z gospodarstw do...
2020-08-28

Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Schemat złożenia sprawozdań w systemie BDO – Sprawozdanie komunalne, podmiotu zbierającego odpady i PSZOK cz. 2 Poniższy materiał stanowi kontyn...
2020-08-28

Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Sprawozdawczość komunalna w systemie BDO – Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości cz. 1 BDO – informa...
2020-08-26

Podstawa prawna dla sprawozdań w systemie BDO

  Podmioty zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru BDO, powinny prowadzić wszelkie działania związane m.in. z ewidencją oraz sprawozdawczością...
2020-08-25

Jak zmienić lokalizację siedziby podmiotu w systemie BDO – instrukcja

Podmioty zobowiązane do wpisu do rejestru BDO, powinny złożyć wniosek rejestracyjny skierowany do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. System umożliwia...
2020-08-19

Jak dodać kolejne miejsca prowadzenia działalności w systemie BDO – instrukcja

W myśl ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403)[1], od 1 stycznia 2020 r. p...
2020-08-17

Pełnomocnictwo w ramach obsługi systemu BDO

Często przez natłok obowiązków, przedstawiciel przedsiębiorstwa nie jest w stanie osobiście załatwić części spraw pod kątem wymogów formalnych. Przysł...
2020-07-22

Nowe uprawnienia strażników gminnych

W maju 2020 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, zmieniają...
2020-07-17

Wnioski składane poprzez system BDO – co musisz wiedzieć o wniosku aktualizacyjnym?

BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) stanowi system informatyczny, tworzony na podstawie przepisów prawa, gdzie wsze...
2020-07-09

Ewidencja odpadów niebezpiecznych w systemie BDO

Edit: 07 stycznia 2021 r. Uzupełnione o rolę podmiotu przejmującego i transportującego w procesie obiegu KPO. W myśl nowelizacji ustawy o odpadach, od...
2020-06-15

Zabezpieczenie roszczeń finansowych przy magazynowaniu odpadów

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701) [1] wprowadziła obowiązkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek koniec...
2020-06-10

Wydłużenie okresu obowiązywania zezwoleń

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SA...
2020-06-10

Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami

Przypominamy! Przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania...
2020-06-05

Jak należy klasyfikować odpad w postaci zużytych świetlówek?

Klasyfikacja odpadów odbywa się poprzez ich odpowiednie przyporządkowanie do grupy, podgrupy i rodzaju zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o odpad...
2020-06-04

Ewidencja odpadów w formie papierowej – wzory dokumentów

Dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenia...
2020-06-02

Częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców

Odpowiednie dopasowanie i zaplanowanie odbioru odpadów od mieszkańców, pozwala na uniknięcie problemu zalegania i nadmiernego gromadzenia odpadów oraz...
2020-05-29

Rejestracja podmiotów zagranicznych w systemie BDO

Zgodnie z obowiązującym prawem w systemie BDO muszą znaleźć się wszystkie podmioty gospodarujące odpadami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rów...
2020-05-27

Zmiana terminów sprawozdawczości w 2020 r.!

Jak wynika z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co...
2020-04-09

Zmiany w ewidencji odpadów w systemie BDO

Edit: 05 stycznia 2021 r. Dotyczy zmian wprowadzonych (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), mówiących o braku konieczności wprowadzania archiwalnych dokumentów...
2020-04-08

Co warto wiedzieć o rejestrze BDO prowadząc firmę?

Hasło BDO funkcjonuje w przestrzeni prawnej i znane jest gospodarującym odpadami od 2018 r. Jednak od 1 stycznia 2020 r., rejestr podmiotów wprowadzaj...
2020-03-03

Produkt uboczny – po zmianie zasad (od 1 marca 2019 r.).

Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny zostało na nowo zdefiniowane przez Ustawodawcę, zmianą ustawy o odpadach z dnia 11 września 2018 ...
2020-02-11

Odpad… A może jednak nie?

Prowadząc instalację w okresie modernizacji lub remontu, każdy przedsiębiorca ma do czynienia z rzeczami wartościowymi, dotychczas używanymi, które zo...
2018-04-24

Produkt uboczny

Natomiast według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) , produkt uboczny to przedmioty lub substancje, powstające w...
2017-02-01

System handlu uprawnieniami do emisji

Polityka UE przeciw zmianom klimatu System handlu uprawnieniami do emisji to unijny system działający od 2005 roku. Obejmuje ponad 11 tysięcy instalac...

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.