Sprawdź jakie informacje znajdziesz w kategorii Sprawozdawczość i BDO

Sprawozdawczość i BDO

 

Sprawozdawczość jest bardzo ważnym elementem prowadzenia działalności, która oddziałuje na środowisko. Przedsiębiorcy emitujący zanieczyszczenia do powietrza, wytwarzający odpady czy działający w gospodarce odpadami muszą wywiązywać się z różnorodnych obowiązków sprawozdawczych, narzucanych im przez przepisy i regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska. Przykładowo, każdego roku prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek złożenia sprawozdania do BDO, KOBIZE, a osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji w bazie danych CEEB, która jest rozszerzana o dalsze moduły.

Dowiedz się więcej

System BDO

System BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów, wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów, smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach, a także za pośrednictwem indywidualnego konta daje przedsiębiorcy, jego pracownikom lub pełnomocnikom możliwość elektronicznego prowadzenia ewidencji odpadów oraz realizacji obowiązku składania rocznego sprawozdania.

Wpisu do rejestru BDO dokonuje marszałek województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu. Obowiązek rejestracji i raportowania swoich działań w systemie BDO dotyczy wielu rodzajów działalności. Są to między innymi zbierający, przetwarzający, transportujący odpady i wytwarzający odpady, tacy jak na przykład: właściciele warsztatów samochodowych, gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych, sklepów, sklepów internetowych, świadczący usługi budowlane, remontowe czy produkcyjne. Oprócz tego obowiązek funkcjonowania w systemie BDO dotyczy także wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz produkujący, importujący i nabywający opakowania z Unii Europejskiej. Szczegółowo o obowiązku rejestracji do systemu mówi art. 50 i 51 ustawy o odpadach.

Z przepisów tych wynika również, że nie każdy wytwórca odpadów zobowiązany jest do rejestracji w systemie BDO. Zwolnieni są na przykład rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, transportujący wytworzone przez siebie odpady czy osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne. Zwolnieniu podlegają również przedsiębiorcy wytwarzający odpady w ilościach mniejszych niż określone w rozporządzeniu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Część przedsiębiorców zobowiązanych do rejestracji ma za to możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów, o czym mówi art. 71 ustawy o odpadach. Jest to na przykład wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg rocznie.

W przepisach dotyczących systemu BDO funkcjonuje wiele różnych zasad i wyłączeń, dlatego ważne jest, aby dokładnie się z nimi zapoznać, tak aby wywiązać się z obowiązków funkcjonujących w gospodarowaniu odpadami.

System BDO – ewidencja odpadów

Dokumenty ewidencji odpadów od 2020 roku funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej. Ewidencję odpadów w systemie BDO prowadzi się za pośrednictwem kart ewidencji odpadów.

Dla każdego rodzaju odpadów oraz miejsca działalności należy prowadzić ewidencję odpadów w postaci osobnej karty ewidencji odpadów na jeden rok kalendarzowy. Zamieszczane są w niej dane z podziałem na wytwarzanie odpadów, wydobywanie odpadów, przyjmowanie odpadów, przetwarzanie odpadów i przekazywanie odpadów. Istnieje pięć rodzajów kart ewidencji odpadów:

 • karta ewidencji odpadów (KEO), w tym karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK),
 • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (KEKOŚ),
 • karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (KEZSEiE),
 • karta pojazdów wycofanych z eksploatacji (KPWzE),
 • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych (KEON).

Moduł ewidencji odpadów zawiera także sekcję kart przekazania odpadów (KPO). Za pomocą indywidualnego konta przekazujący, przejmujący i transportujący odpady każdorazowo ewidencjonują proces przekazania odpadów od wytwórców odpadów do miejsca ich zagospodarowania.

System BDO – sprawozdawczość

Podmioty gospodarujące odpadami w zależności od prowadzonej działalności zobowiązani są do składania rocznych sprawozdań. Złożenie sprawozdania umożliwione jest wyłącznie poprzez system BDO. Są ich trzy rodzaje:

 • sprawozdawczość komunalna, z dalszym podziałem na roczne sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych i sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne,
 • sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,
 • sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Roczne sprawozdanie powinno być składane za rok poprzedni w określonych terminach.

System BDO – sprawozdanie komunalne

Podmioty:

 • odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z wyłączeniem gminy),
 • zbierające odpady komunalne,

zobowiązane są do złożenia rocznego sprawozdania komunalnego do 31 stycznia. O podmiotach zobowiązanych do składania sprawozdania komunalnego mówi rozdział 4b Ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.).

System BDO – sprawozdanie odpadowe

Do złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami do 15 marca zobowiązani są:

 • wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem odbierających odpady komunalne,
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

O tym, kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdania odpadowego mówi art. 75 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).

System BDO – sprawozdanie opakowaniowe

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami do 15 marca to:

 • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty (opony, oleje, preparaty smarowe),
 • wprowadzający pojazdy,
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory.

Pełne brzmienie przepisu mówiącego o sprawozdaniu można znaleźć w art. 73 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).

System BDO – opłata roczna

Część użytkowników systemu BDO zobowiązana jest do uiszczania opłaty rocznej za korzystanie z systemu. Opłacie rocznej podlegają przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Mikroprzedsiębiorca musi uiścić opłatę w wysokości 100 zł, a pozostali przedsiębiorcy – 300 zł. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu eko-zarządzania i audytu (EMAS). Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa podczas rejestracji w systemie. Wpłaty dokonuje się na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. O obowiązku uiszczania opłat mówi art. 57 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.). Wysokość stawek reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej i rocznej (Dz.U. 2018 poz. 184 z późn. zm.).

Opłata produktowa

Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie zapewnili recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe wprowadzone przez nich do obrotu, są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu oraz poziomu recyklingu dla wszystkich opakowań razem. Opłatę produktową określoną na podstawie załącznika nr 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2023 poz. 160) należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego województwa do 15 marca. Z opłaty można zostać zwolnionym w ramach pomocy de minimis.

Opłata produktowa obowiązuje także przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju oleje, opony i preparaty smarowe, którzy nie osiągnęli poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów na wymaganym poziomie. Opłatę składa się na konto Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca, o czym mówi ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2020 poz. 1903).

KOBiZE – raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza

Ostatni dzień lutego to termin, w którym powinien zostać złożony raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji za poprzedni rok kalendarzowy. Raport może być złożony wyłącznie elektronicznie przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Do złożenia raportu zobowiązani się przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Raport nie dotyczy wyłącznie emisji pochodzących z eksploatacji instalacji. Źródłem emisji mogą być również między innymi wózki widłowe, samochody czy mobilne spawarki.

Podstawą prawną jest art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2022 poz. 673).

CEEB – centralna ewidencja emisyjności budynków

Obowiązki sprawozdawcze dotyczą nie tylko przedsiębiorców. Osoby prywatne będące właścicielami lub zarządcami budynków zasilanych źródłami ciepła lub spalania paliw do mocy 1 MW mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Tyczy się to zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Do budynków mieszkalnych oprócz domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, szeregowych, bliźniaczych i bloków mieszkalnych, zaliczają się również hotele, schroniska, domy studenckie, wypoczynkowe, areszty śledcze, domy dziecka i inne budynki zbiorowego zamieszkania przeznaczone do okresowego lub stałego pobytu ludzi. Tym samym obowiązek zgłoszenia dotyczy również ogrzewanych altan ogrodowych.

Deklaracje budynków niemieszkalnych dotyczą na przykład szkół, piekarni, magazynów, garaży, lokali handlowo-usługowych, gastronomicznych, obiektów kulturalnych, szpitali i kościołów.

Deklarację składa właściciel lub zarządca budynku. Z tego względu, jeśli przedmiotem zgłoszenia jest blok mieszkalny, dokument składa tylko jeden podmiot, a nie wszyscy mieszkańcy, chyba, że posiadają oni w lokalu indywidualne źródło ciepła. Deklaracji nie muszą składać także wynajmujący mieszkania, pozostawiając ten obowiązek właścicielom lub zarządcom. Jeśli zarządców bądź właścicieli jest kilku, tylko jeden podmiot musi złożyć dokument. Jeśli budynki nie posiadają źródła ciepła, nie trzeba składać deklaracji.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby – internetowo logując się przez stronę lub w formie papierowej przesyłając lub dostarczając osobiście dokument do właściwego urzędu Gminy lub Miasta.

Nowe źródła ciepła zgłasza się w przeciągu 14 dni od ich uruchomienia.

W deklaracji zamieszcza się takie informacje jak dane adresowe budynku, rodzaj budynku, rodzaj źródła ciepła, funkcję jaką pełni źródło, stosowane paliwo, a także dane adresowe i kontaktowe osoby wypełniającej formularz.

Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC

Obowiązki sprawozdawcze posiadają także podmioty:

 • przywożące F-GAZY lub SZWO,
 • wywożące F-GAZY lub SZWO,
 • stosujące F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach,
 • prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO,
 • przywożące produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,
 • wywożące produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO.

Zobowiązani są oni do złożenia rocznego sprawozdania do ostatniego dnia lutego za pośrednictwem Bazy Danych Sprawozdań (BDS).

O sprawozdaniu mówi art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 poz. 2065 z późn. zm.).

Sprawozdanie i opłata za korzystanie ze środowiska

Wykaz, sprawozdanie za korzystanie ze środowiska czy zeznanie środowiskowe muszą złożyć osoby korzystający ze środowiska. Ze środowiska w mniejszym lub większym stopniu korzystają wszyscy, jednak nie wszyscy są zobowiązani do złożenia wykazu. Obowiązek ten dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, za sprawą której wprowadzają gazy i pyły do powietrza, emitują gazy cieplarniane lub składują odpady.

Nawet jeśli przedsiębiorca powoduje tego typu szkody, ale wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł, nie musi on składać wykazu. Sprawozdanie składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska w formie papierowej lub elektronicznej. Wzory wniosków w formie papierowej można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. 2019 poz. 2443 z późn. zm.).

Wysokość opłaty wyznacza się poprzez pomnożenie ilości wyemitowanych gazów, pyłów, gazów cieplarnianych lub umieszczonych na składowisku odpadów przez odpowiedni wskaźnik umieszczony w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na dany rok. Nowe obwieszczenie wydawane jest co roku. Jeśli wysokość opłaty nie przekroczy 800 zł, nie ma konieczności jej dokonywania. Wpłaty dokonuje się na rachunki bankowe Urzędów Marszałkowskich właściwych ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Raport i opłata za rok poprzedni powinna być uregulowana do 31 marca.

Informacja o odpadach poddanych procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacjach komunalnych lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi odpadów

Prowadzący instalację komunalną (dawniej RIPOK) do 15 stycznia muszą składać informację o odpadach poddanych procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi odpadów. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazania informacji gminie za poprzedni rok kalendarzowy i przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za drugie półrocze.

Więcej szczegółów można znaleźć w art. 9oa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519).

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest do 31 stycznia muszą składać informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Adresat informacji różni się w zależności od tego, kto składa informacje. Osoby fizyczne muszą przekazać informacje urzędowi gminy, a osoby prawne Urzędowi Marszałkowskiemu.

O sprawozdaniu mówi § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31).

Sprawozdanie o odebranych ściekach

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników i transportu nieczystości ciekłych muszą co kwartał składać sprawozdanie o ilości ścieków odebranych z obszaru gminy, na których prowadzili działalność. Sprawozdania powinny być przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do 30 kwietnia (I kwartał), 31 lipca (II kwartał), 31 października (III kwartał) i 31 stycznia (IV kwartał poprzedniego roku kalendarzowego).

Podstawą prawną jest art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519).

PRTR – przekroczenie obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów

Prowadzący instalacje obejmujące co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, zobowiązani są do 31 marca składać sprawozdania zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu. Sprawozdanie składa się za pośrednictwem systemu PRTR, a podstawą prawną dla obowiązku jest art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

System ETS – umorzenie uprawnień do emisji

Operator instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS) każdego roku zobowiązany jest do umorzenia uprawnień odpowiadających ilości emisji CO2, które zostały wyemitowane w poprzednim roku i zostały zaraportowane do KOBiZE. Termin umorzenia to 30 kwietnia, o czym mówi art. 92 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2022 poz. 1092).

Chów i hodowla ryb – wielkość produkcji i powierzchnia użytkowa stawów oraz opłaty

Producenci ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych mają obowiązek przedłożenia informacji o wielkości produkcji ryb oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym chowu lub hodowli ryb lub organizmów wodnych. Wykaz należy przedłożyć w Urzędzie Marszałkowskim do 31 maja za okres od 1 maja do 30 kwietnia. Do 30 czerwca wymagane jest również uiszczenie opłaty zryczałtowanej przez hodowców za ścieki pochodzące z chowu i hodowli.

Audyt podmiotów prowadzących recykling, eksportujących oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Do 30 kwietnia przedsiębiorcy:

 • prowadzący recykling odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR i posiadają decyzję w zakresie przetwarzania odpadów pozwalającą na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
 • eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg,

zobowiązani są do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego. Wykonuje go akredytowany weryfikator środowiskowy, który sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.

Podstawą prawną dla audytu jest art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2023 poz. 160) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz.U. 2019 poz. 542).

Audyt w organizacjach odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakładach przetwarzania ZSEE

Do 30 kwietnia w organizacjach odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakładach przetwarzania ZSEE muszą odbyć się audyty zewnętrzne zlecane akredytowanemu weryfikatorowi środowiskowemu, na podstawie których sporządzane są sprawozdania.

Podstawą prawną jest art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2022 poz. 1622).

Powyższe typy sprawozdań, raportów, audytów, ewidencji stanowią jedynie część obowiązków sprawozdawczych, które obowiązują podmioty wywierające wpływ na środowisko przyrodnicze.

 

Sprawdź jakie informacje znajdziesz w kategorii Sprawozdawczość i BDO

Wśród materiałów dotyczących sprawozdawczości i BDO znajdziesz głównie: instrukcje pomagające wytwórcom odpadów w wypełnianiu swoich obowiązków w systemie BDO, informacje o systemie BDO, instrukcje dokonywania sprawozdawczości na innych platformach elektronicznych, wytyczne do obliczeń wymaganych opłat oraz zmiany w zasadach składania sprawozdań. Poza tym uzyskasz informacje jaki podmiot i w jakim terminie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania, raportu, przedłożenia wyników audytów oraz przeprowadzenia ewidencji w zakresie korzystania ze środowiska.

2024-06-03

Sprawozdawczość środowiskowa w czerwcu – zapamiętaj te daty!

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą do dopełnienia licznych obowiązków, to np. obowiązek reje...
2024-05-09

Cały ten SUP – czyli o obowiązkach wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będących opakowaniami

Edit: 9 maja 2024 r. Zaktualizowane o materiał Pojemniki i kubki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – obowiązki przedsiębiorcy w systemie BDO (...
2024-05-06

O jakich terminach musisz pamiętać w maju? Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska

Korzystanie ze środowiska zobowiązuje przedsiębiorcę do dopełnienia licznych obowiązków – opłat oraz prowadzenia sprawozdawczości i raportowania...
2024-04-02

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu – o jakich terminach musisz pamiętać?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobowiązany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania – to m.in. spra...
2024-03-12

Produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych będące opakowaniami – instrukcja składania sprawozdania w systemie BDO dla wprowadzających ponad 1 Mg opakowań

“Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami” jest systemem informatycznym gromadzącym i umożliwiającym zarządzanie informacjam...
2024-03-09

Produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych będące opakowaniami – instrukcja składania sprawozdania w systemie BDO dla korzystających z pomocy de minimis

BDO, czyli “Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami” jest systemem informatycznym gromadzącym i umożliwiającym zarządzanie ...
2024-02-27

Sprawozdawczość środowiskowa w marcu – pamiętaj o tych terminach!

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobligowany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania. Warto wiedzieć, kied...
2024-02-13

Sprawozdawczość środowiskowa w lutym – wykaz obowiązków

Korzystanie ze środowiska nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Ich niedopełnienie grozi poniesieniem sporych konsekwencji, także w postaci ka...
2023-12-12

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowie i uroda

  Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stan...
2023-07-04

Instrukcja BDO – KPO i KEO dla gabinetów stomatologicznych, salonów kosmetycznych i innych usług z sektora zdrowia i urody

Gabinety stomatologiczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne czy inni usługodawcy z sektora zdrowia i urody wytwarzają odpady. Część z nich stanowi odp...
2023-05-23

Nieprawidłowości w systemie gospodarowania odpadami – raport NIK

Kluczowym wyzwaniem dla Polski na najbliższe lata jest transformacja modelu gospodarki odpadami, w taki sposób, aby w pełni przejść na model o obiegu ...
2023-05-16

Instrukcja BDO – wniosek rejestracyjny wytwarzającego odpady bez pozwolenia

Jeśli w ramach swojej działalności wytwarzasz odpady w ilości większej niż jest to zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r....
2023-02-28

Powalone lub złamane drzewo – czy muszę posiadać zezwolenie na jego usunięcie?

Czynność, jaką jest usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości, zgodnie z art. 83 ust. 1 [1] ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916) musi by...
2023-02-15

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla warsztatów samochodowych

Poniższy artykuł to instrukcja tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów prowadzących warsztaty samochodowe. Czym jest system BDO? System BDO ...
2023-02-07

Instrukcja BDO – KEO, KPO dla warsztatów samochodowych

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania inform...
2023-01-31

Odpady komunalne w 2020 roku – czego dowiedzieliśmy się ze sprawozdań marszałków?

Pod koniec 2022 roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy podzielił się ogromną ilością danych dotyczących gospodarki odpad...
2023-01-24

Instrukcja BDO – sprawozdawczość dla usług budowlanych, serwisowych i innych

Poniższy artykuł to instrukcja tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, c...
2023-01-17

Instrukcja BDO – KPO i KEO dla usług budowlanych, serwisowych i innych

Poniższy artykuł to instrukcja wystawiania KPO i KEO oraz tworzenia sprawozdań w systemie BDO dla podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, roz...
2022-12-27

System BDO – o czym pamiętać wchodząc w nowy rok?

EDIT 27 grudnia 2022: Dotyczy zmiany terminu wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowyc...
2022-12-22

Deklaracja CEEB dla budynków i lokali mieszkalnych – składanie deklaracji online krok po kroku

EDIT 22 grudnia 2022: Dotyczy nowych funkcjonalności systemu, które uruchomione będą w pierwszym kwartale 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii Wal...
2022-12-22

Deklaracja CEEB dla budynków i lokali niemieszkalnych – składanie deklaracji online krok po kroku

EDIT 22 grudnia 2022: Dotyczy nowych funkcjonalności systemu, które uruchomione będą w pierwszym kwartale 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii Wal...
2022-11-15

Poradnik BDO – wystawianie KPOK i KEOK

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwieni...
2022-11-08

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce olejów odpadowych

Planowane działania, cele, prognozy, problemy, analiza aktualnego stanu systemu – są to elementy, będące przedmiotem projektu Krajowego Planu Go...
2022-11-03

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce zużytych opon

Porzucanie czy nieprawidłowe zagospodarowanie zużytych opon, może stwarzać duże zagrożenie środowiskowe. Nad aktualnym stanem gospodarowania tego typu...
2022-10-25

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stworzenie projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 [1], dostarczyło ogromu informacji na temat planowych działań, celów i aktualnego stanu g...
2022-10-18

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce zużytych baterii i akumulatorów

Nowy Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 [1] obejmuje wiele rodzajów odpadów od tych komunalnych, przez pojazdy wycofane z eksploatacji, aż po odpad...
2022-10-11

Wszystko, co musisz wiedzieć o gospodarce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W czerwcu 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 [...
2022-10-06

Sklep internetowy, a obowiązki związane z opakowaniami i odpadami – instrukcja składania sprawozdania w systemie BDO

BDO, czyli “Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami” jest systemem informatycznym gromadzącym i umożliwiającym zarządzanie ...
2022-07-19

Poradnik BDO – wystawianie Karty Ewidencji Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) [1] w celu gromadzenia i umożliwieni...
2022-05-19

Jak obliczyć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych?

Podobnie jak inni uczestnicy gospodarki odpadami, gminy muszą sporządzać roczne sprawozdania w systemie BDO, które przekazywane są marszałkowi wojewód...
2022-04-28

Co nowego w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi?

Ilość odpadów stale rośnie, a zdolności przerobowe zakładów nimi gospodarującymi maleją, co wraz z innymi czynnikami, takimi jak na przykład wzrost wy...
2022-03-29

Poradnik BDO – tworzenie KEO, uwzględniając zmiany w systemie od stycznia 2022 r.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, za sprawą ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 21...
2022-03-15

Poradnik BDO – wystawianie KPO i KEO

EDIT: 15 marca 2022 r. Dotyczy aktualizacji procesu tworzenia KEO oraz jej wpisów System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 1...
2022-02-22

Sprawozdania, wykazy… opłaty… opłaty… opłaty…

EDIT: 22 luty 2022 r. Dotyczy informacji o opłacie rocznej za BDO wraz ze wskazaniem numerów kont bankowych we wszystkich województwach, na które nale...
2022-02-17

Sprawozdawczość w systemie BDO – rozwiewamy wątpliwości

Wielkimi krokami zbliża się termin składania rocznych sprawozdań o odpadach w systemie BDO. Jak głosi ustawa o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [1...
2022-02-15

Wyzwania związane z odpadami medycznymi

Przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w za...
2022-02-10

Czy odpady muszą mieć określoną jakość zgodnie z konkluzjami BAT?

To, że ogólnie musimy określić jakość odpadów kierowanych do spalania, jest rzeczą oczywistą. Jakość regulują normy PN-EN, ale norma nie jest aktem pr...
2022-02-03

Na co zwrócić uwagę ubiegając się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia?

Inspiracją do napisania tego artykułu była analiza case study, w którym gmina zwróciła się do radcy prawnego Marcina Kaźmierskiego z prośbą o wsparcie...
2022-01-04

Co musisz wiedzieć o opłatach środowiskowych?

Edit: 3 stycznia 2022 r., dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska, które będą obowiązywać w 2022 r., a także dodania nowych kategorii dla silników ...
2021-11-16

Transport odpadów niebezpiecznych

EDIT: 16.11.2021 r. Zaktualizowano o podmioty uczestniczące w transporcie odpadów niebezpiecznych oraz kary za nieprzestrzeganie ustawy o przewozie to...
2021-10-14

ROP i system kaucyjno-depozytowy w zarządzaniu odpadami

EDIT: 14 października 2021 r. Zaktualizowano o opublikowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowania...
2021-09-28

Poradnik BDO – karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarz...
2021-09-16

Co jest, a co nie jest opakowaniem? Przedsiębiorco bądź świadom swoich obowiązków

Czy wiesz, że folia bąbelkowa jest opakowaniem, a przedsiębiorca, który jej używa, na przykład do zabezpieczenia produktu przed zniszczeniem w czasie ...
2021-07-27

Poradnik BDO – KPO i KEO w branży medycznej

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarz...
2021-06-29

KPO? A może KPOK?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazanie odpadów pomiędzy stacją przeładunkową lub punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanej dale...
2021-06-22

Poradnik BDO – tworzenie karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarz...
2021-06-17

Komunalne osady ściekowe w systemie BDO

Komunalne osady ściekowe to osady z komór fermentacyjnych pochodzące z oczyszczalni ścieków lub innych instalacji służących do oczyszczania ścieków ko...
2021-02-18

Zaświadczenie o niekaralności w procesie uzyskiwania zezwoleń

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem wydawanym przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego [1] przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Potw...
2020-12-15

Wnioski składane poprzez system BDO – co musisz wiedzieć o wniosku rejestracyjnym?

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy d...
2020-10-19

Jednolity Plik Kontrolny VAT, a weryfikacja danych o odpadach

Edit 2: 19 października 2020 r, Zaktualizowano o pismo z dnia 2 października 2020 roku, które Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wystosował do ...
2020-10-15

Odpady medyczne – składanie sprawozdań w systemie BDO

W wyniku świadczenia usług zdrowotnych w obiektach leczniczych, obok tradycyjnych odpadów komunalnych, powstają również odpady medyczne. Wszelkie zaga...
2020-09-28

Co musisz wiedzieć o wniosku o wykreślenie w systemie BDO?

Obowiązek rejestracji w Bazie BDO dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o o...
2020-09-07

Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO – dział I, II, V, VIII, IX, XI, XII oraz XIII BDO – inform...
2020-09-07

Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO – działy I – VI BDO – informacje ogólne System...
2020-08-28

Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Schemat złożenia sprawozdań w systemie BDO – Sprawozdanie komunalne, podmiotu zbierającego odpady i PSZOK cz. 2 Poniższy materiał stanowi kontyn...
2020-08-28

Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Sprawozdawczość komunalna w systemie BDO – Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości cz. 1 BDO – informa...
2020-08-26

Podstawa prawna dla sprawozdań w systemie BDO

  Podmioty zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru BDO, powinny prowadzić wszelkie działania związane m.in. z ewidencją oraz sprawozdawczością...
2020-08-25

Jak zmienić lokalizację siedziby podmiotu w systemie BDO – instrukcja

Podmioty zobowiązane do wpisu do rejestru BDO, powinny złożyć wniosek rejestracyjny skierowany do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. System umożliwia...
2020-08-19

Jak dodać kolejne miejsca prowadzenia działalności w systemie BDO – instrukcja

W myśl ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403)[1], od 1 stycznia 2020 r. p...
2020-08-17

Pełnomocnictwo w ramach obsługi systemu BDO

Często przez natłok obowiązków, przedstawiciel przedsiębiorstwa nie jest w stanie osobiście załatwić części spraw pod kątem wymogów formalnych. Przysł...
2020-07-17

Wnioski składane poprzez system BDO – co musisz wiedzieć o wniosku aktualizacyjnym?

BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) stanowi system informatyczny, tworzony na podstawie przepisów prawa, gdzie wsze...
2020-07-09

Ewidencja odpadów niebezpiecznych w systemie BDO

Edit: 07 stycznia 2021 r. Uzupełnione o rolę podmiotu przejmującego i transportującego w procesie obiegu KPO. W myśl nowelizacji ustawy o odpadach, od...
2020-06-25

Pośrednik w obrocie odpadami

Jeżeli organizujesz odbiór odpadów niebezpiecznych i nie stajesz się fizycznym posiadaczem odpadów, wówczas występujesz w roli pośrednika w obrocie od...
2020-06-24

Ważna informacja dla podmiotów nieprofesjonalnie zbierających odpady

Jeśli sklep (nieprofesjonalny zbierający ) odbiera od klientów np. zużyte baterie, powinien posiadać podpisaną umowę z podmiotem, który będzie zabiera...
2020-06-10

Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami

Przypominamy! Przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania...
2020-06-04

Ewidencja odpadów w formie papierowej – wzory dokumentów

Dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenia...
2020-05-29

Rejestracja podmiotów zagranicznych w systemie BDO

Zgodnie z obowiązującym prawem w systemie BDO muszą znaleźć się wszystkie podmioty gospodarujące odpadami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rów...
2020-05-27

Zmiana terminów sprawozdawczości w 2020 r.!

Jak wynika z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co...
2020-05-21

Masa szacunkowa w KPO- kiedy wprowadzić?

Przypominamy ‼️KPO wystawia podmiot, który przekazuje odpad. Nie ma możliwości wystawienia karty po odbiorze i wskazania faktycznej masy. Jeśli podcza...
2020-05-20

Czy opłata rejestrowa jest jednorazowa?

Pamiętaj, że obowiązuje Cię jedna opłata rejestrowa za wpis do rejestru BDO. Za każde, dodatkowe wprowadzenie miejsca prowadzenia działalności nie ma ...
2020-05-19

Co w przypadku, gdy podmiot transportujący nie potwierdzi transportu?

Jeśli podmiot transportujący nie potwierdził transportu na przyjętej KPO, wówczas możesz ze statusu „zrealizowane przyjęcie”, zaciągnąć tą...
2020-05-19

Odpowiedzialność za brak kompletu dokumentacji podczas transportu odpadów

Jeżeli podmiot transportujący wykonuje transport odpadów bez posiadanych dokumentów w postaci wygenerowanego potwierdzenia wystawienia KPO, wówczas od...
2020-05-18

Kod QR na potwierdzeniu wystawienia KPO

Podmiot transportujący odpady może posiadać KPO w formie elektronicznej na telefonie.Warunkiem jest karta posiadająca kod QR, wówczas na tej podstawie...
2020-05-18

Kary urzędowe za niedotrzymanie terminowości

Pamiętaj ❗️Jeśli wniosek aktualizacyjny zostanie wysłany po 30 dniach roboczych od zaistniałej zmiany, wówczas za niedotrzymanie terminu złożenia wnio...
2020-05-15

Transportujesz odpady? Sprawdź!

Jeżeli jesteś podmiotem transportującym, odbierasz odpady od podmiotu zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji, wówczas nie sporządzasz karty prz...
2020-05-15

Nieprofesjonalny zbierający odpady

Przypominamy, że nieprofesjonalnym zbierającym odpady są podmioty, które są zwolnione z obowiązku posiadania decyzji na zbieranie, np. ⬇️⬇️⬇️? urzędy,...
2020-05-14

Wniosek aktualizacyjny, a pełnomocnictwo

Pamiętaj, że przy każdej aktualizacji wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo ⚠️Jeżeli opłata skarbowa za pełnomocnictwo, wynosząca 17 zł, została już ...
2020-05-14

Czy podmiot zagraniczny musi posiadać wpis do BDO?

Podmiot zagraniczny (transportujący) musi posiadać wpis do #BDO. Przedstawiciel firmy powinien wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Warsz...
2020-05-13

Sposób postępowania z błędnie wystawioną i zatwierdzoną KPO

Przypomnienie! Nie ma możliwości wycofania lub odrzucenia źle wystawionej i zatwierdzonej #KPO lub #KPOK. Takiej karty nie należy wprowadzać do ewiden...
2020-05-13

Jakie informacje należy aktualizować wnioskiem?

Składając wniosek aktualizacyjny należy wprowadzić wyłącznie te informacje, które uległy zmianie. Jeżeli masz już wprowadzone dane, a nie uległy one z...
2020-05-12

Wniosek aktualizacyjny- ważne informacje

Przypominamy, że podmiot może złożyć tylko jeden wniosek aktualizacyjny, który jest w obiegu. Kolejny wniosek można złożyć po rozpatrzeniu go przez Ur...
2020-05-12

Jak postąpić z odpadem wytworzonym poza instalacją?

Jeśli wytworzyłeś odpad poza instalacją, np. tonery do drukarek, pamiętaj żeby złożyć wniosek aktualizacyjny oraz w dziale XII dopisać kod wytworzonyc...
2020-05-08

Sprawdzaj poprawność wprowadzonych danych do KPO!

Pamiętaj, żeby zawsze dokładnie sprawdzać poprawność wprowadzonych informacji na KPO! Jeśli dane zostały błędnie wprowadzone, jedynym rozwiązaniem jes...
2020-05-06

Odpady wytworzone, a rejestr BDO

Stan rzeczywisty wytworzonych odpadów powinien odpowiadać wprowadzonemu do rejestru. Jeżeli posiadasz odpad, który nie został wprowadzony do rejestru,...
2020-04-24

Ważna informacja dla podmiotów prowadzących firmę transportową i warsztat!

Jeśli prowadzisz firmę transportową i warsztat, wytwarzasz odpad w postaci oleju oraz filtrów, wówczas jako wytwórca odpadów zobowiązany jesteś prowad...
2020-04-24

Potwierdzenie przyjęcia odpadów- sprawdź!

Jeżeli odpad został przyjęty od transportującego, po godzinach pracy osoby zajmującej się systemem BDO w Twojej firmie, potwierdzenia przyjęcia odpadó...
2020-04-23

Kto powinien sporządzać kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych?

Przypominamy, że kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych zobowiązani są sporządzać wyłącznie pośrednicy i sprzedawcy w obrocie odpadami. Jeżeli wytwor...
2020-04-23

Czy znany jest termin na wprowadzenie papierowych KPO do BDO?

Obecnie nie ma jeszcze możliwości wprowadzenia kart papierowych do systemu #BDO. Instytut Ochrony Środowiska pracuje nad tym. #KPO należy gromadzić or...
2020-04-22

Pojazd czasowo wycofany z eksploatacji- wymagane jest wystawienie KPO?

Przypominamy! jeżeli pojazd jest wycofany czasowo, nie ma obowiązku sporządzania KPO. Natomiast, jeżeli przekazujesz pojazd do stacji demontażu, otrzy...
2020-04-22

Ile KPO powinieneś założyć?

UWAGA ❗️Zawsze zakłada się jedną kartę ewidencji odpadów (KPO) dla jednego rodzaju odpadu i kodu oraz miejsca prowadzenia działalności w danym roku ka...
2020-04-22

Planujesz wycofać służbowy samochód osobowy z eksploatacji? Sprawdź!

Firma wycofująca służbowy samochód osobowy z eksploatacji powinna oddać ten pojazd do stacji demontażu. Stacja demontażu zobowiązana jest do wydania o...
2020-04-14

Przetwarzasz odpady w postaci tworzyw sztucznych? Sprawdź!

Firmy planujące przetwarzać odpady w postaci tworzyw sztucznych, muszą prowadzić ewidencję z uwzględnieniem zakładki – odpady przetworzone. ‼️PA...
2020-04-14

Błędnie wypełniony wniosek aktualizacyjny

Jeżeli wyślemy wniosek aktualizacyjny z błędami (np. bez załączania wymaganego pełnomocnictwa), wówczas warto skontaktować się z Urzędem Marszałkowski...
2020-04-10

Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami⬇️

Zarówno sprzedawcy odpadów niebezpiecznych jak i pośrednicy w ich obrocie, nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami, jeśli nie ...
2020-04-10

Ważna informacja dla sprzedawców i pośredników!

Sprzedawca i pośrednik, który nie obejmuje w fizyczne posiadanie odpadów niebezpiecznych, również musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO! We wnios...
2020-04-09

Zmiany w ewidencji odpadów w systemie BDO

Edit: 05 stycznia 2021 r. Dotyczy zmian wprowadzonych (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), mówiących o braku konieczności wprowadzania archiwalnych dokumentów...
2020-04-09

Pośrednik i sprzedawca w obrocie odpadami

?Pośrednik w obrocie odpadami to każdy, kto organizuje przetwarzanie odpadów (w imieniu innych podmiotów) w tym również podmiot, który nie obejmuje od...
2020-04-09

Jesteś pośrednikiem w obrocie odpadami? Sprawdź⬇️

Podmiot, który występuje jako pośrednik w obrocie odpadami niebezpiecznymi, zawsze wystawia kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych. W związku z tym, ...
2020-04-08

Co warto wiedzieć o rejestrze BDO prowadząc firmę?

Hasło BDO funkcjonuje w przestrzeni prawnej i znane jest gospodarującym odpadami od 2018 r. Jednak od 1 stycznia 2020 r., rejestr podmiotów wprowadzaj...
2020-04-02

Proces składania wniosku rejestracyjnego↘️

Od 1 stycznia 2020 r. wnioski składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Rejestr BDO jest publicznie dostępny pod adresem www.rejestr-bdo...
2020-03-31

Wywozisz odpady poza granice RP? Zobacz jak należy prowadzić ewidencję

Jeżeli wywóz odpadów odbywa się poza granice RP, to dla tych odpadów należy założyć kartę ewidencji odpadów. W ewidencji należy zaznaczyć informację: ...
2020-03-31

Prowadzisz pod jednym adresem np. punkt pobrań i laboratorium? Sprawdź!

Jeżeli jeden podmiot prowadzi jednocześnie punkt pobrań oraz laboratorium (pod jednym adresem), wówczas można uznać jako jedno miejsce prowadzenia dzi...
2020-03-31

Kiedy musisz zarejestrować się w bazie BDO?

Jeżeli jesteś podmiotem wytwarzającym odpady, których masa przekracza wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie r...
2020-03-31

Twój wniosek aktualizacyjny nie został jeszcze rozpatrzony?

Jeżeli wniosek aktualizacyjny złożony do Urzędu Marszałkowskiego nie został jeszcze rozpatrzony oraz nie został zaakceptowany –  postępowanie ni...
2020-03-30

Czy jest możliwość edycji danych osoby, która wystawia KPO?

W KPO nie ma możliwości edycji danych osobowych. Jeśli zostały one błędnie wprowadzone, najlepiej usunąć je i wprowadzić ponownie nowego użytkownika z...
2020-03-30

Planujesz poddać utylizacji maszynę? Ważna informacja dla Ciebie!

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i zamierzasz poddać utylizacji jedną z posiadanych maszyn, ponieważ powstanie odpad związany z prowadzoną dzi...
2020-03-30

Planujesz przekazać odpady o kodzie 15 01 01 poza granice RP? Przeczytaj!

W przypadku odpadów o kodzie 15 01 01 przekazanie ich poza granice kraju może odbyć się wyłącznie po uprzednim wydaniu stosownych dokumentów przez Głó...
2020-03-27

Czy KPO za 2019 r. należy wprowadzić do systemu BDO?

Pamiętaj, że do systemu BDO należy wprowadzać wyłącznie dane od 1 stycznia 2020 r. Nie wprowadzaj do rejestru KPO, które były wystawione przed datą 1 ...
2020-03-27

Jak postąpić w przypadku błędnie zatwierdzonej masy w KPO?

Jeżeli KPO została zatwierdzona przez podmiot przejmujący z omyłkowo wprowadzoną masą odpadów, możesz nie przyjąć takiej KPO do ewidencji. W uwagach w...
2020-03-26

Jaki okres jest przewidziany na rozpatrzenie wniosku aktualizacyjnego?

Zgodnie z procedurami wynikającymi z KPA każdy Organ, który dokonuje aktualizacji wniosku ma na to 30 dni. Jednak w związku z ilością wniosków aktuali...
2020-03-26

Czy możesz wystawiać papierowe KPO?

Przypominamy, że do 30 czerwca br. istnieje możliwość wystawiania KPO w formie papierowej. Jednak wszystkie karty wystawione w wersji papierowej do 31...
2020-03-25

Częstotliwość wprowadzania ilości wytworzonych i przetworzonych odpadów do KEO

Pamiętaj by prowadzić ewidencję ilościową i jakościową na bieżąco. Kiedy pozyskałeś informację o masie wytworzonych odpadów, dokonaj wpisu do ewidencj...
2020-03-25

Międzynarodowy transport próbek odpadów- wymagane jest wystawienie KPO?

W przypadku międzynarodowego przemieszczania odpadów, obowiązują zapisy Ustawy o międzynarodowym (transgranicznym) przemieszczaniu odpadów. Jeśli przy...
2020-03-24

Czy KPO w systemie BDO można wystawić z datą wsteczną?

Pamiętaj, że w systemie BDO nie masz możliwości wystawiania KPO z datą wsteczną. KPO w formie elektronicznej musi być wystawiana i wprowadzana na bież...
2020-03-24

Błędne miejsce prowadzenia działalności- sposób postępowania

Jeśli podczas przekazywania odpadów błędnie wprowadzono miejsce prowadzenia działalności, to korekty można dokonać jedynie poprzez wystawienie nowej K...
2020-03-24

Rozbieżność mas podmiotu przekazującego i przejmującego

Jeżeli podmiot przejmujący odpad nie zgadza się z masą wskazaną na karcie przekazania odpadów, wówczas podmiot przejmujący dokonując przyjęcia karty, ...
2020-03-24

Postępowanie z odpadami wytworzonymi w wyniku świadczonych usług

– Podmiot wpisany do bazy BDO wystawia kartę przekazania odpadów z miejsca ich wytworzenia zaznaczając, że odpady te zostały wytwarzane w wyniku...
2020-03-24

KPO podczas transportu w formie PDF (na urządzeniu kierowcy)- jest dozwolone❓

KPO lub KPOK mogą być tylko w formie elektronicznej – zapisane jako PDF. Najważniejszym ich elementem jest obecnie kod QR, który jest niezbędny przy w...
2020-03-20

5 najczęściej zadawanych pytań o systemie BDO

1. Czy KPO należy wydrukować i przechowywać ❓ Pamiętaj, że nie masz obowiązku drukowania i archiwizacji wystawionych KPO. Dokumenty są przechowywane p...
2020-03-19

Czy dozwolone jest umieszczanie numeru rejestrowego na pieczątkach?

Umieszczanie numeru rejestrowego #BDO na pieczątkach firmy nie jest wymagane, jednak jest to dozwolone i może być pomocne. Wprowadzenie numeru BDO jes...
2020-03-19

Jak prawidłowo postępować z KPO?

Kartę przekazania odpadu zawsze zakłada się dla konkretnego kodu odpadu. Jeśli posiadasz jeden kod odpadu, wówczas ewidencji dokonujesz w zakładce wyt...
2020-03-19

Sprawozdanie za 2019 rok ⬇️

Może podpiąć i wysłać osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki, której zostało udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania firmy oraz nadany został status...
2020-03-19

Ważne informacje dla szkół oraz przedszkoli!

W przypadku szkół, przedszkoli, jeśli wytwarzane odpady zbliżone są składem do odpadów komunalnych lub ilość wytworzonych odpadów nie przekracza wskaz...
2020-03-19

Ważenie odpadów ⚖️

W przypadku kiedy wytwarzasz odpad codziennie, ale nie masz możliwości bieżącego ważenia go z tą samą częstotliwością (np. ze względu na ciągły proces...
2020-03-19

Jesteś wytwórcą odpadów komunalnych? Przeczytaj!

Jeśli jesteś wytwórcą odpadów komunalnych, Ustawa o odpadach zwalnia Cię z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w systemie #BDO. W przypadku odpadó...
2020-03-19

Co w przypadku, gdy jednocześnie jesteś wytwórcą odpadu oraz podmiotem transportującym?

Jeżeli jednocześnie jesteś wytwórcą odpadu oraz podmiotem transportującym go, wówczas w #KPO należy wprowadzić siebie jako firmę wytwarzającą oraz w o...
2020-03-19

CZY WIESZ, ŻE …

jeśli zostałeś wpisany do rejestru #BDO, jednak w wyniku prowadzonej działalności nie wytwarzasz wyższej masy odpadów niż wskazanej w Rozporządzeniu M...
2020-03-19

Do kiedy dozwolone jest sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej?

Edit: 05 stycznia 2021 r. Dotyczy zmian wprowadzonych (Dz.U. 2020 poz. 875), mówiących o możliwości prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej ...
2020-03-19

Za co możesz zostać ukarany?

Za brak wpisu do rejestru #BDO są określone w ustawie o odpadach kary. Podkreślić jednak należy, że termin określony na uzyskanie wpisu do BDO minął z...
2020-03-19

Uwaga ⚠️

Nowość w wygenerowanym potwierdzeniu wystawienia karty przekazania odpadów- kod QR. Znajduje się w lewym dolnym rogu dokumentu. Umożliwi on kontrolują...
2020-03-09

Ważna informacja dla odbierających i przetwarzających odpady!

Jeśli jesteś odbierającym i przetwarzającym odpady:– posiadasz zakłady w dwóch lokalizacjach, – tylko w jednej jest waga,– korzystas...
2020-03-09

Kogo w KPO należy wpisać jako podmiot transportujący?

Pamiętaj, że w KPO jako transportującego zawsze należy wskazać osobę, która fizycznie wykonuje transport (numer rejestracyjny pojazdu), nawet jeżeli j...
2020-03-09

Stosujesz komunalne osady ściekowe na cele rolnicze? Ważna informacja dla Ciebie❗️

Jeśli stosujesz komunale osady ściekowe na cele rolnicze (zgodnie z art. 96 Ustawy o odpadach) nie wpisujemy miejsca prowadzenia działalności. Natomia...
2020-03-09

Potwierdzenie odbioru odpadów kluczowe w ewidencjonowaniu KPO

?Nie ma możliwości zaewidencjonowania wystawionego #KPO, jeśli podmiot przejmujący odpad nie potwierdził odbioru. Podmiot odbierający musi zaakceptowa...
2020-03-09

Kiedy należy prowadzić KPO i KEO?

⬇️Dla wszystkich grup odpadów (za wyjątkiem grupy 20) należy prowadzić kartę przekazania odpadów i kartę ewidencji odpadów. Niektóre odpady z grupy 15...
2020-03-09

Przedsiębiorco!

Jeśli nie uzyskałeś jeszcze wpisu do rejestru, a prowadzisz działalność związaną z gospodarowaniem odpadami, wówczas masz możliwość prowadzenia ewiden...
2020-03-09

SERWIS OBIEKTÓW LINIOWYCH ?

Jeżeli świadczysz usługi związane z serwisem obiektów liniowych i chcesz złożyć aktualizację wpisu #BDO wykorzystaj dział 12 wniosku aktualizacyjnego....
2020-03-09

Zanim zatwierdzisz KPO, dokładnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych!

Pamiętaj, że jeśli zatwierdziłeś błędnie wystawioną #KPO, nie masz możliwości wprowadzenia korekty. Ważne jest dokładnie sprawdzenie wprowadzonej masy...
2020-03-09

Możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia KPO

Mając #KPO odpadów masz możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia karty. Jeśli część odpadu nie została przez Ciebie przyjęta, wówczas należy pierwotną K...
2020-03-09

Ewidencja odpadów w rejestrze BDO w wersji elektronicznej

Do 30 czerwca 2020 r., podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami, który złożył wniosek lecz nie zosta...
2020-03-09

Data wytworzenia odpadu w KEO

Karta ewidencji odpadów #KEO zawsze wymaga wpisania daty wytworzenia odpadu i nie ma możliwości wpisywania daty wytworzenia go w okresie czasu od R...
2020-03-09

Wnioski aktualizacyjne w systemie BDO

W procesie tworzenia wniosków aktualizacyjnych w systemie #BDO, ważne jest, aby inny wniosek nie został wysłany wcześniej, ponieważ nie będzie możliwo...
2020-03-09

O czym warto pamiętać prowadząc firmę serwisową?

Prowadzący firmę serwisową musi pamiętać, że miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest gmina, w której działalność ta jest zarejestrowana. N...
2020-03-09

Obowiązek podmiotu transportującego odpad

?KAŻDY TRANSPORTUJĄCY – w momencie odbioru od wytwórcy odpadów ma obowiązek posiadania wygenerowanej #KPO, w wersji papierowej (do 30.06.2020) l...
2020-03-09

Obowiązek podmiotów posiadających stację demontażu pojazdów lub składowisko odpadów niebezpiecznych

Podmioty, które posiadają stację demontażu pojazdów lub składowisko odpadów niebezpiecznych, mają obowiązek podać informację dotyczącą prowadzonych pr...
2020-03-09

Usługi remontowe w kilku miejscach na terenie jednej gminy

Jeżeli Twoja firma prowadzi usługi remontowe w trzech różnych miejscach na terenie jednej gminy, to jako miejsce wytwarzania odpadów należy wpisać naz...
2020-03-09

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – ZAŁ VII – Jak ewidencjonować?

W kwestii transgranicznego przemieszczania odpadów nie ma konieczności wystawiania #KPO. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach, przepisy tej usta...
2020-03-03

Produkt uboczny – po zmianie zasad (od 1 marca 2019 r.).

Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny zostało na nowo zdefiniowane przez Ustawodawcę, zmianą ustawy o odpadach z dnia 11 września 2018 ...
2020-02-10

Czy z BDO można wyciągnąć legislacyjne wnioski?

Skuteczność i racjonalność funkcjonowania rejestru #BDO jako wynik procesów legislacyjnych opisano w artykule „Czy z BDO można wyciągnąć legisla...
2020-02-07

Odpad w postaci osadu biologicznego

Jeżeli jesteś odpierającym odpady w postaci osadu biologicznego, który jest transportowany do Twojej firmy rurociągiem, to w KPO w miejscu, w którym s...
2020-02-07

Pamiętaj!

Jeśli Twoja firma jest pośrednikiem w obrocie handlu odpadami innymi niż niebezpiecznie, który fizycznie nie staje się posiadaczem odpadu, to jako pod...
2020-02-07

Opłata roczna BDO

Przypominamy o uiszczeniu opłaty rocznej przez podmioty gospodarcze wpisane do rejestru #BDO!Wysokość opłaty wynosi dla mikroprzedsiębiorców – 100,00 ...
2020-02-04

❌Nowelizacja ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań do #BDO

„31 stycznia 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyc...
2020-01-30

Dziesięć najczęściej zadawanych pytań w Urzędzie Marszałkowskim. ❓❓❓❓❓❓❓❓

1️⃣ Otrzymałem hasło z urzędu jednak nie zalogowałem się w ciągu 30 dni do rejestru BDO, co w takiej sytuacji❓ Hasła nie tracą ważności. Jeśli nie dok...
2020-01-30

Urzędy Marszałkowskie sfokusowane na BDO

  „Ministerstwo Klimatu, nie informując na czas przedsiębiorców o wymyślonych w zaciszu gabinetów przepisach, nie przeprowadzając szkoleń z wypeł...
2020-01-30

Jakie jest praktyczne zastosowanie nowego rozporządzenia ws. BDO ❓❓❓

Czy w praktyce oznacza, że jeszcze przez 6 miesięcy można korzystać tylko z ewidencji papierowej i od połowy roku wrócić do systemu elektronicznego ❓❓...
2020-01-24

Jak wypełnić wniosek aktualizacyjny i rejestrowy ❓❓❓❓

⚫️Wniosek aktualizacyjny:1. Składany za pomocą formularza elektronicznego poprzez indywidualne konto w bazie BDO.2. Zaloguj się na stronie: https://re...
2020-01-24

Co należy dołączyć do wniosku rejestrowego/aktualizacyjnego ❓

  ?”oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem ...
2020-01-24

OPŁATY ?? rejestrowa i roczna

  dla mikroprzedsiębiorców – 100 złdla pozostałych przedsiębiorców – 300 zł Przedsiębiorcy podlegający opłacie rejestrowej i rocznej, którzy: ? w...
2020-01-23

⛔️‼️SPRAWOZDANIA BDO:

  ?Elektroniczne ➡️składamy do rejestru BDO,?Papierowe ➡️ jesteśmy zobowiązani do złożenia dokumentów do 15 marca do właściwego Urzędu Marszałkow...
2020-01-23

Projekt sprawozdania rocznego.

  Informacja dotycząca tabeli nr 5 w dziale VI, w sprawie eksportu za granicę kraju opakowań. Wypełniając tabelę nr 5, wytwórca opakowań, np. szk...
2020-01-23

⛔️‼️UWAGA:

Nadal czekamy na wzór rocznego sprawozdania za pozostałe odpady. Obecnie na stronie BDO zamieszczony jest jedynie wzór sprawozdania za odpady komunaln...
2020-01-23

Awarie w systemie i problemy użytkowaniem systemu ❌

  „Dotychczas firmy ewidencjonowały ilość wytwarzanych odpadów zbiorczo co miesiąc, teraz muszą to robić za każdym razem, gdy ktoś je odbie...
2020-01-23

Senat przyjął poprawki …

…zgłoszone podczas obrad komisji dotyczące wydłużenia terminów na składanie rocznych sprawozdań z ilości zbieranych odpadów. ⚖️ Przypominamy, po...
2020-01-23

Przedłużenie terminów sprawozdawczości papierowej #BDO ❗️

  ???14 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska, gdzie rozpatrywana była nowelizacja ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czysto...
2020-01-23

? Miejsca prowadzenia działalności w #BDO

W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ministerstwa Klimatu, dotyczące bra...
2020-01-23

Przedsiębiorco!

?Każdy prowadzący działalność gospodarczą, który korzysta z pojazdów (posiada FV za paliwo) zobowiązany jest do wykonania sprawozdania, jednak nie każ...
2020-01-23

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska.

Zapraszamy do obejrzenia ciekawego materiału dotyczącego sprawozdań za korzystanie ze środowiska dla podmiotów gospodarczych, które korzystają z sekcj...
2020-01-13

BDO – głosowanie nad poprawkami

W przypadku awarii systemu BDO przedsiębiorcy będą mieli możliwość sporządzania dokumentów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej p...
2020-01-13

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

W Dzienniku Ustaw 2020 poz. 10. opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Rozporządze...
2020-01-13

Odzyskiwanie haseł w Systemie BDO ❗️

„W związku z licznymi pytaniami w sprawie haseł do powiązania konta użytkownika głównego z podmiotem w BDO uprzejmie informujemy, że zmianę hasł...
2020-01-08

Elektronizacja BDO

Ciekawy artykuł na temat bazy #BDO ukazał się 4 stycznia 2020 roku, w serwisie Gazeta Prawna. Tekst, pt. „Elektronizacja BDO. Co musi wiedzieć p...
2020-01-08

⚠️Od 2 stycznia 2020 na wszystkich dokumentach zewnętrznych, związanych z gospodarką odpadami umieszczamy numer BDO ❗️

________________________________________________-__Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm...
2020-01-08

Rozporządzenie Ministra Klimatu

⚠️Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opa...
2020-01-08

✅PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU #BDO I UWIERZYTELNIENIE UŻYTKOWNIKA POPRZEZ KRAJOWY WĘZEŁ IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ✅

❌Pierwsze logowanie okazało się dość skomplikowane dla większości, zatem publikujemy link do filmu instruktażowego:✅PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU #BDO...
2020-01-08

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

W dniu 1 styczna 2020 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla któryc...
2020-01-08

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

31 grudnia 2019 roku wpłynął do Sejmu Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach R...
2020-01-07

Jak przygotować firmę do wdrożenia bazy danych o odpadach w 2020❓

  Czy zastanawiasz się, czy w ogóle Twoje przedsiębiorstwo musi znaleźć się w Rejestrze-BDO?Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem i dowiesz się ja...
2019-12-20

Dostęp do systemu BDO

1. System BDO jest dostępny pod adresem:https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/2. Aby uzyskać dostęp należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamo...
2019-12-20

Nawigacja po systemie BDO – film instruktażowy

  ??????????https://www.youtube.com/watch?v=dNvnTJh4UiU&feature=youtu.be...
2019-12-20

Zrób ROBOCZY WNIOSEK BDO i wyślij go dopiero w 2020 roku❗️

  W związku z dużą ilością wniosków o wpis do Rejestru-BDO spływających do Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwo Klimatu wraz z Instytutem Ochron...
2019-12-20

Objaśnienie prawne Ministra Klimatu

?„Chciałbym uspokoić przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów spoczywa na nich już od 2001 r. Zatem 1 stycznia 2020 r. nie wprowadzamy...
2019-12-16

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji w bazie BDO??

❗️14 grudnia 2020 r, opublikowano projekt rozporządzenia, które przewiduje zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji w bazie BDO, niektórych rodzaj...
2019-12-16

❌WSZYSTKO O NUMERZE REJESTROWYM ❌

  ▶️▶️▶️Kiedy trzeba posługiwać się numerem rejestrowym?◀️◀️◀️ Marszałek dokonując rejestracji, jednocześnie nadaje numer rejestrowy. Ten numer c...
2019-12-16

Kto nie podlega wpisowi do rejestru #BDO? SPRAWDŹ!

PRZYPOMINAMY❗️Wpisowi do Rejestru-BDO nie podlegają: 1) osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady n...
2019-12-16

Pilotaż otwarty systemu BDO

26 listopada 2019 r. rozpoczął się pilotaż otwarty systemu BDO, w którym mogą wziąć udział wszystkie podmioty posiadające wpis w Rejestrze-BDO. W trak...
2019-12-16

PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU #BDO -film instruktażowy

Obejrzyj film instruktażowy! ?‍??‍??‍??‍? PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU #BDO I UWIERZYTELNIENIE UŻYTKOWNIKA POPRZEZ KRAJOWY WĘZEŁ IDENTYFIKACJI ELEKTR...
2019-12-16

Czy Twój kontrahent jest wpisany do rejestru BDO?

Przedsiębiorco‼️sprawdź czy Twój kontrahent jest wpisany do Rejestru-BDO! Od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sp...
2019-12-16

Podmioty zobowiązane do rejestracji w #BDO

  ♻️♻️♻️♻️♻️♻️ Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wp...
2019-12-10

Stop papierowej karcie przekazania odpadów.

Od 1 stycznia 2020 roku firma transportująca i przejmująca przez Ciebie #odpady, nie odbierze ich, jeśli nie wygenerujesz w BDO #elektronicznakartaprz...
2019-12-10

Przedsiębiorco!

Wytwarzasz, zbierasz, przetwarzasz lub transportujesz odpady? Wprowadzasz na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach? ZŁÓŻ WNIOSEK !‼️...
2019-12-10

GOSPODARKA ODPADAMI – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o #BDO GOSPODARKA ODPADAMI– Baza danych o produktach i opakowaniachoraz o gospodarce odpadami – Dyrekto...
2019-12-10

Jaki cel przyświeca tworzonej bazy BDO❓❓❓

W ocenie Krystiana Szczepańskiego – dyrektora IOS-PIB baza pozwoli na usprawnienie pracy organów kontroli w zakresie wykrywania i ograniczania w...
2019-12-10

Dyrektor IOŚ-PIB o BDO

  ♻️♻️♻️Jaka ma być baza BDO? W swoim założeniu ma zmienić oblicze gospodarki odpadami, Ma ograniczyć szarą strefę. Prosta być dla użytkownika, m...
2019-12-10

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą znaleźć się w BDO.

Nie wszystkie podmioty muszą być zarejestrowane w #BDO! Jednak nie wszystkie podmioty, które działają na rynku gospodarki odpadami muszą znaleźć się w...
2019-12-10

Czy musisz się zarejestrować w BDO?

  Jeśli nie jesteś pewien czy jako podmiot powinieneś uzyskać wpis do bazy #BDO, Ministerstwo Środowiska przygotowało kilka pytań pomocniczych dl...
2019-12-10

Film instruktażowy „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym #Bazydanychoproduktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, IOŚ-PIB przygotował przedstawiamy mate...
2019-12-10

5 najczęściej zadawanych pytań dotyczących BDO

Nurtują Cię ciągłe pytania, kto podlega pod obowiązek rejestracji? kiedy należy dokonać rejestracji? Które podmioty nie podlegają wpisowi do Rejestru-...
2019-12-10

Przebieg procesu legislacyjnego – zmiana

Od kwietnia 2019 prowadzone są prace legislacyjne nad kolejną zmianą w ustawie o odpadach.W odnośniku znajduje się przebieg procesu legislacyjnego, kt...
2019-12-10

Objaśnienie art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W związku z dużą ilością pytań dotyczących bazy BDO, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwrócił się do Ministerstwa Środowiska z prośbą o wyj...
2019-12-10

Co powinieneś wiedzieć o BDO?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach na stronie biznes.gov znajdziesz podstawowe informacje jak dok...
2019-12-10

Nowe formularze rejestrowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formul...
2019-12-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadz...
2019-12-10

Elektroniczny rejestr – BDO

24 stycznia 2018 r. Ministerstwo Środowiska uruchomiło elektroniczny rejestr-BDO, który ma być prowadzony przez marszałków województw. Uruchomienie re...
2017-02-01

System handlu uprawnieniami do emisji

Polityka UE przeciw zmianom klimatu System handlu uprawnieniami do emisji to unijny system działający od 2005 roku. Obejmuje ponad 11 tysięcy instalac...

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.