Nowe przepisy dotyczące wymogów magazynowania odpadów

Nowe przepisy dotyczące wymogów magazynowania odpadów Przemysł i Środowisko

Loading

EDIT: 13 styczeń 2021r., Dotyczy nowych przepisów dla magazynowania odpadów niebezpiecznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe wymogi dotyczące magazynowania odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U.  poz. 1742) [1].

Do wymogów rozporządzenia nie muszą się dostosowywać przedsiębiorcy:

 • zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów na podstawie rozporządzenia z 30 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. poz. 2531) [17];
 • wytwarzający odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie (na przykład pozostałości farb, smarów, lakierów, rozpuszczalników), którzy są zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

Zgodnie z zapisami wskazanymi rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, magazynowanie należy prowadzić w miejscach dostosowanych do masy odpadów oraz częstotliwości ich odbioru. Miejsce oraz pojemniki do przechowywania odpadów muszą być odpowiednio przystosowane do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów.

Odpady niebezpieczne należy przechowywać w zależności od ich rodzaju w pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach oraz (jeśli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych) w pryzmach lub stosach. Odpady muszą być zabezpieczone, by nie rozprzestrzeniały się poza przewidziane dla nich miejsce.

Odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg muszą być gromadzone specjalnie wydzielonej i oznaczonej strefie. Pojemniki, kontenery bądź zbiorniki muszą być szczelne i odporne na wpływ czynników atmosferycznych, tak by odpady nie wywierały negatywnego wpływu na ludzi czy środowisko oraz nie stanowiły źródła odorów. Ewentualne wycieki bądź wody odciekowe trzeba zbierać. Każdy pojemnik również musi posiadać szczegółową etykietę.

Firmy wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynujące te odpady w miejscu ich wytworzenia, a więc dokonujące jedynie tzw. wstępnego magazynowania, nie mają obowiązku stosowania etykiet.

Szczegółowe regulacje dotyczące oznaczenia stref i poszczególnych opakowań, w których magazynowane są odpady niebezpieczne oraz wzór etykiety określa załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) https://isap.sejm.gov.pl/…/WDU20200001742/O/D20201742.pdf [dostęp: 2021-01-13]

Warto podkreślić, że dotychczas tak szczegółowe regulacje dotyczące oznakowania odnosiły się wyłącznie do specyficznych grup odpadów, takich jak oleje odpadowe czy odpady medyczne.

Więcej na temat odpadów niebezpiecznych przeczytasz w materiale Nowe zasady w gospodarce odpadami niebezpiecznymi

W październiku 2020 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742)[1]. Zgodnie z zapisami art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797)[2], poprzez magazynowanie odpadów należy rozumieć czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

 1. wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę;
 2. tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;
 3. magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Wytwórca odpadów, po ich wytworzeniu ma ustawowy obowiązek odpowiedniego ich zagospodarowania np. poprzez właściwe magazynowanie. Proces magazynowania musi odbywać się zgodnie z wymaganiami środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi (zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797[3])). Odpady mogą być magazynowane wyłącznie w przypadku, gdy wynika to z procesów technologicznych bądź organizacyjnych. Zastosowanie procesów zostało doprecyzowane w art. 25 pkt. 4, z którego wynika, że nie powinno ono trwać dłużej niż przez:

 • 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;
 • 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.

Zgodnie z zapisami § 1 rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Rozporządzenie ma na celu zapobieganie nielegalnemu pozbywaniu się odpadów oraz pożarom miejsc magazynowania odpadów, które w znacznym stopniu są skutkiem niewłaściwego ich zabezpieczenia. Odnosić się będzie do większości podmiotów, nie tylko magazynujących czy przetwarzających odpady, lecz również ich wytwórców. Aktualizacja przepisów wymusza dostosowanie się do szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów przez blisko 100 tys. podmiotów prowadzących działalność w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów. Największy udział wśród wymienionych podmiotów stanowią wytwórcy odpadów oraz gospodarujący odpadami. Warto podkreślić, że rozporządzenie nie dotyczy wszystkich wytwórców odpadów, bowiem wyłączone z jego zapisów są podmioty zwolnione z ewidencji odpadów oraz podmioty prowadzące ewidencję uproszczoną.   

Wytwórcy odpadów w świetle nowelizacji przepisów

Mniej rygorystyczne wymogi stosuje się do wstępnego magazynowania odpadów, prowadzonego przez ich wytwórców w miejscu, gdzie powstały odpady (do czasu, aż nie przekaże ich następnemu posiadaczowi odpadów) przy niektórych rodzajach odpadów. Mowa tutaj o odpadach budowlanych, z rozbiórki czy remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, a także sprzątania, konserwacji i napraw. To samo dotyczy wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 ton rocznie lub niebezpieczne (do 1 tony rocznie). Zgodnie z rozporządzeniem takie magazynowanie odpadów należy prowadzić w miejscach dostosowanych do masy odpadów oraz częstotliwości ich odbioru. Miejsce powinno być ponadto odpowiednio dostosowane do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów. Rozporządzenie wyraźnie podkreśla, że odpady mają być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przemieszczanie ich poza przewidziane dla nich miejsce.

Do jakich odpadów nie należy stosować rozporządzenia?

Ustawodawca dokładnie określił do jakiej grupy odpadów nie należy stosować rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Zgodnie z § 2. 1. rozporządzenia nie stosuje się do magazynowania odpadów:

 1. komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych lub przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)[4], który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
 2. przez wytwórcę odpadów, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. c oraz w art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797)[5];
 3. przez wytwórcę odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach[6] w ilościach nie większych niż określone w tych przepisach;
 4. przez podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), który ma zawartą umowę, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach[7];
 5. w postaci gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565)[8];
 6. przez prowadzącego miejsce odbioru w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284)[9];
 7. których sposób magazynowania został określony w:
  a) art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach[10];
  b) art. 43 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875)[11];
  c) przepisach wydanych na podstawie art. 22[12] oraz art. 32 ust. 3[13] ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1517);
  d) przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2[14], art. 95 ust. 11[15] oraz art. 160 ust. 8[16] ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Obowiązki wynikające z nowelizacji przepisów

Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów określone w rozporządzeniu, wskazują przede wszystkim na konieczność odpowiedniego zaprojektowania i wyposażenia takich miejsc, zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz przed przenikaniem niepożądanych substancji do poszczególnych komponentów środowiska. Aktualizacja przepisów stanowi kolejne wyzwanie dla przedsiębiorców. Bez dodatkowych, kosztowych inwestycji nie będą bowiem w stanie spełnić nowych wymogów.

Do głównych obowiązków nałożonych przez nowelizację rozporządzenia należą:

 • ograniczenie zakresu wytycznych dla magazynowania odpadów obojętnych oraz miejsc magazynowania zatrzymanych pojazdów z odpadami;
 • zawężenie zakresu wymagań dla wstępnego magazynowania odpadów przez wytwórcę w zakresie odpadów z budowy, remontu, czy sprzątania oraz pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych w ilości do 100 Mg/rok lub odpadów niebezpiecznych w ilości do 1 Mg/rok;
 • przywrócenie możliwości wykorzystania miejsc magazynowania odpadów do równoczesnego magazynowania substancji lub przedmiotów niebędących odpadami z wyłączeniem produktów ubocznych i odpadów, które utraciły status odpadów;
 • wprowadzenie wymogów oznakowania miejsc magazynowania odpadów;
 • określenie wyposażenia technicznego dla miejsc magazynowania (pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki, boksy, sektory itp.);
 • wprowadzenie wymogów utwardzenia miejsca magazynowania odpadów, zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się odpadów oraz dostępem osób nieupoważnionych;
 • określenie sposobów zabezpieczania przed uwolnieniem wycieków, ścieków czy wód odciekowych (możliwość zapobiegania ich powstawaniu przez magazynowanie w szczelnych pojemnikach lub uszczelnienie podłoża z systemem odprowadzania ścieków, wycieków);
 • zaostrzenie wymagań dla magazynowania odpadów mogących powodować pylenie (np. stosowanie zraszania lub szczelnych przykryć lub barier przeciwwietrznych);
 • wprowadzenie obowiązku przekazywania w pierwszej kolejności odpadów magazynowanych najdłużej (wyłączono z tego obowiązku odpady płynne, maziste i sypkie; czy odpady, których długie magazynowanie nie wpływa na możliwość ich przetwarzania);
 • określenie wytycznych dla magazynowania odpadów niebezpiecznych dotyczących tylko magazynowania tego typu odpadów w ilości powyżej 1 Mg;
 • wprowadzenie obowiązku oznakowania magazynu odpadów niebezpiecznych tablicą białą z czerwonym napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”;
 • dopuszczenie w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych magazynowania innych odpadów;
 • dopracowanie zakresu danych podawanych na etykiecie dołączanej do odpadów niebezpiecznych (zrezygnowano z podawania właściwości odpadów i ostatecznego terminu zakończenia magazynowania, uporządkowano sposób podawania kolejnych miejsc magazynowania);
 • uszczegółowienie wytycznych dla magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych;
 • wprowadzenie obowiązku oznakowania etykietą zawierająca takie dane jak (kod i rodzaj odpadu, zawartość, adres miejsca magazynowania, data rozpoczęcia magazynowania w danym miejscu, inne informacje) odpadów niebezpiecznych magazynowanych w pojemnikach o pojemności powyżej 5 litrów;
 • wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla odpadów powodujących uciążliwości zapachowe (magazynowanie w halach wyposażonych w bramy szybkobieżne i wentylację), których czas magazynowania przekracza 7 dni.

Nowy zapis rozporządzenia

W rozporządzeniu wprowadzono zapis, którego w pierwotnym projekcie nie było. Zgodnie z § 14. 4, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji. Zatem, jeśli przedsiębiorca w decyzji administracyjnej otrzymał szczegółowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów, wówczas powinien stosować je niezależnie od rozporządzenia. Decyzja administracyjna w czasie obowiązywania ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem w zakresie szczególnych wymogów. Dopiero po upływie czasu na jaki decyzja została wydana jest zobowiązany stosować postanowienia rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., jednocześnie zgodnie z § 14 wprowadzono odpowiednie terminy dostosowawcze do wejścia w życie rozporządzenia. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742), spełnienie wymagań przez podmioty gospodarujące odpadami dla:

 1. Miejsca magazynowania odpadów, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia były magazynowane odpady, powinny spełniać odpowiednie wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt 3, 6, 7 lit. b, pkt 8 i ust. 2 oraz § 11 i § 12 w terminie 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
 2. Miejsca magazynowania zatrzymanych pojazdów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 8 oraz ust. 2 w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
 3. Wstępne magazynowanie odpadów, o którym mowa w § 4 ust. 1, prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powinno spełniać wymagania określone w § 4 ust. 2 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Ustawodawca poprzez nowelizację przepisów wprowadza zasady magazynowania oraz oznaczania miejsc magazynowania. Impulsem do zmiany w przepisach prawa z pewnością była fala pożarów obiektów gospodarki odpadami w 2018 r. Warto jednak podkreślić, że rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów zostało podpisane po ponad roku od momentu przedstawienia jego pierwotnej, projektowanej wersji. Po licznych uwagach przedstawicieli branży wyeliminowano wiele błędów oraz niepraktycznych i zarazem kosztochłonnych wymogów.


[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001742/O/D20201742.pdf [dostęp: 2021-01-13]

[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797 [dostęp: 2020-11-03]

[3] art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) brzmi:
Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797 [dostęp: 2020-11-03]

[4] art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) brzmi:
właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001439/O/D20201439.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[5] art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) brzmi
będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1.
art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797) brzmi:
podmioty, które:

a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,

b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/O/D20200797.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[6] art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) brzmi:
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/O/D20200797.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[7] art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) brzmi:
Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/O/D20200797.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[8] art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565) brzmi:
Minister właściwy do spraw klimatu, mając na względzie wpływ niektórych rodzajów działalności na stan powierzchni ziemi, w tym stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, oraz kierując się potrzebą ujednolicenia zasad i zminimalizowania kosztów badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, określi w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym:

1) substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania;

2) szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości w glebie oraz dopuszczalnej zawartości w ziemi substancji powodującej ryzyko, innej niż wskazana w pkt 1, z uwzględnieniem analizy jej wpływu na zdrowie ludzi i stan środowiska;

3) etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych, w szczególności.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001219/O/D20201219.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[9] art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) brzmi:
miejsce odbioru – wyznaczoną część obiektu budowlanego, którym włada podmiot, którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym szkoły, placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej, siedziby urzędu lub instytucji, punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub placówkę handlową prowadzoną przez sprzedawcę detalicznego lub sprzedawcę hurtowego, do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000521/O/D20190521.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[10] art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521) brzmi:
1. Magazynowanie i przetwarzanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów powinny odbywać się w miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, odpornych na działanie warunków atmosferycznych lub w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych.

2. Magazynowanie zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych w zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów powinno odbywać się na nieprzepuszczalnych podłożach, podłączonych do kanalizacji działającej w obiegu zamkniętym, kierującej ścieki do specjalnych zbiorników lub do instalacji przerabiającej zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

3. Zużyte baterie i zużyte akumulatory przeznaczone do przetwarzania i recyklingu mogą być magazynowane nie dłużej niż przez okres roku łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

4. Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące magazynowania, przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, kierując się względami ochrony środowiska oraz koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu recyklingu.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001219/O/D20201219.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[11] art. 43 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) brzmi:
Miejsca, w których jest magazynowany zużyty sprzęt, wyposaża się w:

1) zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz, w przypadku zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska – w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;

2) utwardzone podłoże;

3) zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001895/O/D20191895.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[12] art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) brzmi:

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001610/O/D20191610.pdf  [dostęp: 2020-11-03]

[13] art. 32 ust 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) brzmi:
Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz uwzględniając wydawanie zaświadczeń o demontażu pojazdu, określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dla punktów zbierania pojazdów.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001895/O/D20191895.pdf  [dostęp: 2020-11-03]

[14] art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) brzmi:
Ministrowie właściwi do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki, gospodarki morskiej, łączności, informatyzacji, rolnictwa, transportu, żeglugi śródlądowej, wewnętrznych, zdrowia oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, każdy w zakresie swojego działania, mogą określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowy sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem wymagań dla prowadzenia procesów przetwarzania, kierując się potrzebą zapewniania prawidłowego postępowania z odpadami.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/O/D20200797.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[15] art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) brzmi:
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych,

2) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych,

3) warunki magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych przez prowadzącego unieszkodliwianie odpadów,

4) sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów, o których mowa w pkt 2 – kierując się potrzebą zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez odpady medyczne i odpady weterynaryjne oraz koniecznością zapewnienia prowadzenia prawidłowego monitoringu procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/O/D20200797.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[16] art. 160 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) brzmi:
Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, z wyjątkiem odpadów medycznych i weterynaryjnych, oraz sposoby postępowania z odpadami powstałymi w wyniku termicznego przekształcania odpadów, kierując się właściwościami odpadów i ochroną środowiska.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/O/D20200797.pdf [dostęp: 2020-11-03]

[17] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf  [dostęp: 2021-01-13]

Komentarze do wpisu “Nowe przepisy dotyczące wymogów magazynowania odpadów

 1. Planet Recycling

  Podmiot wytwarza 20 Mg miesięcznie odpadów niebezpiecznych ( czyściwa ). Czy może je magazynować i oddawać raz miesięcznie?

  • koadm

   Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742), odnosi się do czasu magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. W przypadku odpadów niebezpiecznych innego pochodzenia zastosowanie znajduje art. 25 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797) z którego wynika, że:
   Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:
   1) 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;
   http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/O/D20200797.pdf
   Należy jednak pamiętać, że magazynowanie odpadów jest dopuszczone w określonych warunkach i miejscu, przy zastosowaniu oznakowania miejsca magazynowania.
   Warto również zapoznać się z poniższym materiałem:
   https://przemyslisrodowisko.pl/nowe-zasady-w-gospodarce-odpadami-niebezpiecznymi/

 2. […] Więcej na temat magazynowania odpadów przeczytasz w materiale Nowe przepisy dotyczące wymogów magazynowania odpadów […]

 3. […] Więcej o wymogach magazynowania odpadów przeczytasz w artykule na temat nowelizacji przepisów dotyczących magazynowania odpadów. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.