Nowe uprawnienia strażników gminnych

Loading

W maju 2020 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, zmieniający rozporządzenie dotyczące wykroczeń, za które strażnicy gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Strefy czystego powietrza

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317)[1] wprowadza możliwość ustanowienia strefy czystego powietrza, w której mogą poruszać się wyłącznie pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Obszar czystego transportu może zostać ustanowiony w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Zatem, przepisy te stały się swoistym gminnym narzędziem mającym na celu kształtowanie lokalnej polityki ochrony powietrza. Ustawodawca przewiduje kary dla osób nieprzestrzegających ograniczeń wynikających z wyznaczonych stref wyłącznie dla pojazdów elektrycznych. Strażnicy straży gminnych i miejskich uzyskali szczególne uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych w stosunku do osób nieprzestrzegających ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu. Dotyczy to wyłącznie strażników posiadających upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego jak wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141)[2].

Deklaracja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

Dodatkowo, uregulowane zostały kwestie braku przedłożenia deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które bezpośrednio łączą się z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz. 622)[3].

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązanych złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Strażnicy gminni uzyskali również uprawnienia w zakresie nałożenia kary grzywny za nieposiadanie kompostownika przydomowego lub niekompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, wbrew złożonej informacji, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz. 622). Według ustaleń straży gminnej, znaczna część właścicieli nieruchomości nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym, nałożenie dodatkowych uprawnień na straż gminną wydaje się być kluczowe w respektowaniu oraz przestrzeganiu przez mieszkańców nałożonych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami czy ochrony powietrza.


[1] Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/O/D20180317.pdf

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002141/O/D20192141.pdf

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz. 622)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/O/D19960622.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.