Nowe uprawnienia strażników gminnych

W maju 2020 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, zmieniający rozporządzenie dotyczące wykroczeń, za które strażnicy gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Strefy czystego powietrza

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317)[1] wprowadza możliwość ustanowienia strefy czystego powietrza, w której mogą poruszać się wyłącznie pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Obszar czystego transportu może zostać ustanowiony w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Zatem, przepisy te stały się swoistym gminnym narzędziem mającym na celu kształtowanie lokalnej polityki ochrony powietrza. Ustawodawca przewiduje kary dla osób nieprzestrzegających ograniczeń wynikających z wyznaczonych stref wyłącznie dla pojazdów elektrycznych. Strażnicy straży gminnych i miejskich uzyskali szczególne uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych w stosunku do osób nieprzestrzegających ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu. Dotyczy to wyłącznie strażników posiadających upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego jak wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141)[2].

Deklaracja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

Dodatkowo, uregulowane zostały kwestie braku przedłożenia deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które bezpośrednio łączą się z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz. 622)[3].

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązanych złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Strażnicy gminni uzyskali również uprawnienia w zakresie nałożenia kary grzywny za nieposiadanie kompostownika przydomowego lub niekompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, wbrew złożonej informacji, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz. 622). Według ustaleń straży gminnej, znaczna część właścicieli nieruchomości nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym, nałożenie dodatkowych uprawnień na straż gminną wydaje się być kluczowe w respektowaniu oraz przestrzeganiu przez mieszkańców nałożonych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami czy ochrony powietrza.


[1] Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/O/D20180317.pdf

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002141/O/D20192141.pdf

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz. 622)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/O/D19960622.pdf

Podziel się:

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *