Opłata skarbowa - co, jeśli nie została wpłacona lub wpłacona błędnie Przemysł i Środowisko

Opłata skarbowa – co, jeśli nie została wpłacona lub wpłacona błędnie?

Uzyskanie decyzji administracyjnej może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej do odpowiedniego organu, w momencie złożenia stosownego wniosku. Jeśli w danym postępowaniu administracyjnym korzystamy z usług pełnomocnika, również zobowiązuje to do dokonania dodatkowej opłaty na konto urzędu. Co, jeśli zapomnimy jednak o uiszczeniu opłaty? Co, jeśli opłata będzie za niska, za wysoka lub wpłacona na nieodpowiednie konto? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszej części artykułu.

Co, jeśli nie uiszczono opłaty?

Jeśli wymagana opłata nie została uiszczona, organ prowadzący postępowanie administracyjne wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez uiszczenie opłaty. Jednocześnie określi on termin, w którym opłata musi zostać dokonana. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Co, jeśli opłata jest za niska?

Jeśli uiszczona opłata jest za niska, organ prowadzący postępowanie administracyjne wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez uiszczenie brakującej części opłaty. Jednocześnie określi on termin, w którym opłata musi zostać dokonana. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Co, jeśli opłata jest za wysoka?

Jeśli uiszczona opłata jest za wysoka, wnioskodawca powinien skierować się do organu prowadzącego postępowanie z wiadomością, że w sprawie o danej sygnaturze omyłkowo wpłacono za dużą sumę pieniędzy. Wnioskodawca powinien wystąpić o zwrot nadpłaty załączając do korespondencji skan potwierdzenia dokonania przelewu oraz wskazując numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot.

Co, jeśli opłata została wniesiona na nieodpowiednie konto?

Jeśli uiszczona opłata nie została wpłacona na konto odpowiedniego organu, prowadzący postępowanie administracyjne wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez uiszczenie opłaty. Jednocześnie określi on termin, w którym opłata musi zostać dokonana. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Chcąc odzyskać wpłacone pieniądze wnioskodawca powinien skierować się do właściciela konta z prośbą o zwrot sumy załączając potwierdzenie przelewu i wskazując numer kont, na który ma być dokonany zwrot.

Co, jeśli nie uiszczono opłaty za pełnomocnictwo?

Jeśli opłata za pełnomocnictwo została pominięta, organ prowadzący postępowanie administracyjne wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez uiszczenie brakującej opłaty. Opłata powinna być przekazana na konto urzędu gminy, w której składany jest wniosek. Mimo braku opłaty organ właściwy do rozpatrzenia wniosku proceduje uzyskany od wnioskodawcy dokument. Brak opłaty zgłoszony będzie do urzędu właściwej gminy, która rozpocznie postępowanie na podstawie przepisów ordynacji podatkowej w celu uzyskania opłaty od podmiotu chcącego skorzystać z pełnomocnictwa. 

Zgodnie z częścią IV załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142) [1], nie każde pełnomocnictwo podlega opłacie. Jest to między innymi pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo podpisywania deklaracji podatkowych składane w formie elektronicznej, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, pełnomocnictwo w sprawach karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia, a także w innych sytuacjach zamieszczonych w załączniku ustawy.

Podstawą odpowiedzi na powyższe pytania były art. 64 § 2 [1] oraz art. 261 § 1 [2] Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000). Ważne jest by każdorazowo sprawdzić, czy wniosek o wydanie decyzji wymaga uiszczenia opłaty, o czym stanowi konkretna ustawa.


[1] Art. 64 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000) brzmi:

Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania

[2] Art. 261 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000) brzmi:

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni.

Podziel się:
  • 1357
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *