Podstawa prawna dla sprawozdań w systemie BDO

Podstawa prawna dla sprawozdań w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Loading

 

Podmioty zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru BDO, powinny prowadzić wszelkie działania związane m.in. z ewidencją oraz sprawozdawczością za pośrednictwem systemu BDO. Sprawozdawczość stanowi jeden z głównych modułów tego systemu. Dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) [1]. Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r. Termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 został ustalony na dzień 11 września 2020 r.

Poniżej prezentujemy podstawy prawne zobowiązujące do sporządzenia rocznej sprawozdawczości w systemie BDO. Informacja o tym, kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami znajduje się w tekście: Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami

1. Organizacja odzysku

Organizacja odzysku zobowiązana jest złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach
i o gospodarowaniu odpadami za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO do marszałka województwa, właściwego ze względu na lokalizację siedziby organizacji.

Podstawa prawna:
Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)[2].

2. Organizacja odzysku opakowań

Organizacja odzysku opakowań zobowiązana jest złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO do marszałka województwa, właściwego ze względu na lokalizację siedziby organizacji.

Podstawa prawna:
Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701).

3. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobowiązana jest złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO do marszałka województwa, właściwego ze względu na lokalizację siedziby organizacji. Organizacja jest zobowiązana złożyć sprawozdanie w systemie BDO dla każdego podmiotu wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oddzielnie na podstawie uprawnień użytkownika głównego. 

Podstawa prawna:
Art. 74a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)[3];
Art. 74 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)[4].

4. Organizacja samorządu gospodarczego

Organizacja samorządu gospodarczego zobowiązana jest złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na lokalizację siedziby organizacji. Organizacja składa sprawozdanie  oddzielnie za każdego wprowadzającego produkty w opakowaniach, w zakresie reprezentacji firmy w systemie BDO, przy wykorzystaniu uprawnień użytkownika głównego.

Podstawa prawna:
Art. 45a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r., o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888)[5].

5. Podmiot pośredniczący

Podmiot pośredniczący składa sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na lokalizację siedziby organizacji. Sprawozdanie należy złożyć oddzielnie dla każdego wprowadzającego baterie i akumulatory, którego podmiot pośredniczący reprezentuje w ramach obsługi systemu BDO, wykorzystując uprawnienia użytkownika głównego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. nr 79 poz. 666) [6].

Terminy składania sprawozdań w 2020 roku

W 2020 roku wszystkie podmioty znajdujące się rejestrze BDO planowo miały pierwszy raz złożyć sprawozdania w formie elektronicznej. Jednakże w wyniku powstałych „błędów” w systemie przesunięto termin sprawozdawczości na 30 czerwca 2020 roku.  Ponadto panująca pandemia wirusa SARS-CoV-2 ponowienie wpłynęła na zmianę terminów składania sprawozdań za wytworzone w 2019 roku odpady. Ustawodawca w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wyznaczył trzy różne terminy składania sprawozdań BDO. Pierwszy z nich został już wyznaczony na 31 sierpnia 2020 r.

Poniżej przedstawione są wiążące daty składnia sprawozdań dla poszczególnych podmiotów:

  • sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za 2019 r. Dokumenty te należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
  • rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami m.in. w zakresie wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii lub akumulatorów za 2019 r. Dokumenty należy w terminie do 11 września 2020 r.
  • rocznego sprawozdania odnoszącego się do wytwarzanych odpadów i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r. w terminie do 31 października 2020 r. Uwaga! W tej grupie wyjątek stanowią prowadzący stacje demontażu pojazdów oraz prowadzący strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.

W wyniku zaistniałych zmian w terminarzu sprawozdań, kilkukrotnie zmianie ulegał również termin do którego Urzędy Marszałkowskie są zobowiązane sporządzić sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – zamiast pierwotnie do 15 lipca 2020 r., a następnie do 31 października 2020 r., czas na ich przygotowanie wydłużono do 31 grudnia 2020 r.


[1] Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/O/D20200875.pdf [2020-08-26]

[2] art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) brzmi:
W przypadku gdy: 1)  obowiązek określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 2)  obowiązek określony w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – wykonuje odpowiednio organizacja odzysku albo organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, w zakresie realizacji tych obowiązków sporządza ta organizacja.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/O/D20130021.pdf [2020-08-26]

[3] art. 74a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) brzmi:
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jest obowiązana do sporządzania rocznego sprawozdania o: wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których mowa w art. 11 ust. 3 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe; masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego, poddanego przetwarzaniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu; osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeprowadzonych przez nią publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel, o których mowa w art. 62 ust. 2 albo 3 tej ustawy;

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf [2020-08-26]

[4] art. 74 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) brzmi:
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przedkłada sprawozdanie obejmujące informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 5, oddzielnie dla każdego wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, dla których wykonywała obowiązki określone w tej ustawie.

[5] art. 45a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r., o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) brzmi:
Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, jest obowiązana sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oddzielnie dla każdego wprowadzającego produkty w opakowaniach, którego ta organizacja reprezentuje.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [2020-08-26]

[6] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. nr 79 poz. 666)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090790666/U/D20090666Lj.pdf [2020-08-26]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.