Poradnik BDO – KPO i KEO w branży medycznej

Poradnik BDO - KPO i KEO w branży medycznej Przemysł i Środowisko

Loading

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Rejestr BDO

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, w którym znajdują się podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach oraz podmioty gospodarujące odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu. Dokonując wpisu podmiot uzyskuje własny numer rejestrowy. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Wyjątek dotyczy podmiotów zagranicznych, które mogą złożyć wniosek w formie papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl w zakładce rejestr podmiotów.

Odpady medyczne

Odpady zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 10) [2], podzielone są na 20 grup oraz podgrupy ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Odpady zostały podzielone ze względu na ich źródło pochodzenia. Odpady medyczne wraz z odpadami weterynaryjnymi znajdują się w grupie 18. Powstają one w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Odpady medyczne muszą być zbierane w miejscu ich wytwarzania z wyjątkiem świadczenia usług na wezwanie. W takiej sytuacji wytwarzający jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia powstałych odpadów do pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania tego typu odpadów. Zakaźne odpady medyczne są unieszkodliwiane poprzez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Te i inne zasady dotyczące postępowania z odpadami medycznymi można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975) [3].

Moduł ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2021 roku ewidencję odpadów można prowadzić jedynie za pośrednictwem systemu BDO. Zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach [4], posiadacz odpadów musi prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Dokumenty ewidencji odpadów sporządzane w systemie BDO nie wymagają opatrzenia ich podpisem. Dla każdego rodzaju odpadów oraz miejsca działalności należy prowadzić osobną kartę ewidencji odpadów (KEO) na jeden rok kalendarzowy. Takie dokumenty jak umowy, karty ewidencji w formie papierowej oraz wszelkie inne dane, które nie znalazły się w systemie BDO, należy przechowywać przez 5 lat i udostępniać je na żądanie organów do tego uprawnionych.

W systemie BDO znajduje się pięć rodzajów kart ewidencji. Poniższa instrukcja dotyczy karty ewidencji odpadów, w której ewidencji dokonuje podmiot gospodarujący odpadami.

Karty ewidencji w BDO Przemysł i Środowisko

Karta przekazania odpadów (KPO)

W obiegu karty przekazania odpadów występują trzy podmioty: przekazujący, transportujący i przejmujący.

Rolą przekazującego jest stworzenie KPO w systemie BDO przed rozpoczęciem transportu oraz przekazanie odpadów następnemu podmiotowi. Przekazujący lub transportujący odpady generuje potwierdzenie wystawienia KPO w systemie BDO wraz z kodem QR, na podstawie którego służby kontrolne mają możliwość skontrolowania informacji na karcie ze stanem faktycznym. Po przetransportowaniu odpadów podmiot je przejmujący niezwłocznie i każdorazowo potwierdza przejęcie odpadów podając ich masę oraz datę i godzinę przejęcia. Po zatwierdzeniu karty w systemie BDO przez podmiot przejmujący, transportujący niezwłocznie i każdorazowo potwierdza zakończenie transportu.

ole podmiotów w BDO Przemysł i Środowisko

Podmioty, które wytwarzają odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie, odpady inne niż niebezpieczne i komunalne do 5 ton rocznie, będące jedynie podmiotem transportującym, a także te które używają osadów ściekowych w rolnictwie mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. Polega ona na stosowaniu jedynie KPO, bez konieczności wystawiania KEO. Możliwość ta nie zwalnia jednak z obowiązkowego rocznego sprawozdania o odpadach.

KPO – tworzenie karty przez podmiot przekazujący

Sposób logowania do systemu BDO jest zależny od rodzaju podmiotu. Podmiot główny, który posiada nieograniczone możliwości w systemie, loguje się z wykorzystaniem strony login.gov.pl. Podmiot podrzędny, który posiada dostęp jedynie do kart ewidencji, loguje się w sposób natywny odpowiednim loginem i hasłem bezpośrednio w systemie BDO.

ogowanie do sytemu BDO Przemysł i Środowisko

Po zalogowaniu ukazuje się lista podmiotów, w imieniu których można przeprowadzić ewidencję. Użytkownik może posiadać wiele podmiotów. W takim przypadku warto posłużyć się wyszukiwarką wpisując odpowiednie dane i przyspieszając proces wyszukiwania. Po odnalezieniu odpowiedniego podmiotu należy wybrać przycisk „Opcje”, a następnie „Wybierz”.

Wybieranie podmiotu w BDO Przemysł i Środowisko

Kolejną czynnością jest wybranie miejsca prowadzenia działalności podmiotu. Tak jak w poprzednim kroku, miejsce można odnaleźć znajdując je na liście lub posługując się wyszukiwarką. Po odnalezieniu odpowiedniej lokalizacji należy wybrać „Opcje” oraz „Wybierz”.

Wybieranie miejsca w BDO Przemysł i Środowisko

System BDO po zalogowaniu przekierowuje podmiot do sekcji ewidencji odpadów, a konkretniej do części dotyczącej KPO. W bocznym menu strony można zauważyć, że sekcja KPO automatycznie uruchamia się z perspektywy przekazującego. W trakcie pracy z systemem należy upewnić się, że wybierany jest odpowiedni rodzaj podmiotu do wykonywanych czynności. Na górze strony znajduje się wyszukiwarka KPO, która może być pomocna w przypadku posiadania wielu kart. Poniżej zlokalizowana jest lista kart, które podzielone są na 7 kategorii. Pierwszą z nich są karty planowane, nie posiadające oficjalnego obiegu i niewidoczne dla podmiotu przejmującego oraz transportującego. Kartę można stworzyć z 30 dniowym wyprzedzeniem oraz w razie potrzeby usunąć. Karty mogą posiadać również status zatwierdzonych. Posiadają one numer, nie ma możliwości ich wycofania oraz są widoczne dla transportującego. Karty znajdujące się w zakładce „Potwierdzenie wygenerowane” są widoczne dla wszystkich trzech podmiotów. Z tego miejsca kartę można wycofać, gdy na przykład pojazd transportujący odpady uległ awarii. Karty o statusie „Zrealizowane przejęcie” są również widoczne dla wszystkich. Karty mogą również także odrzucone ze względu na występujące w nich niezgodności. Po wprowadzeniu wymaganych zmian na nowo trafiają one do zakładki “Potwierdzenie wygenerowane”. Karty w sekcji „Potwierdzony transport” zostały zatwierdzone przez podmiot transportujący co jest jednoznaczne z zakończeniem całego procesu.

W celu utworzenia nowej karty należy posłużyć się przyciskiem „Nowa karta”.

Tworzenie nowej karty w BDO Przemysł i Środowisko

Rok kalendarzowy, status karty oraz dane przekazującego odpady uzupełniają się automatycznie. Możliwa jest jedynie edycja stwierdzenia o wytwarzaniu odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych, które można potwierdzić zaznaczając pusty kwadrat. Nie dotyczy to jednak branży medycznej.

Uzupełnienie danych przekazującego w BDO Przemysł i Środowisko

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji o transportującym odpady. Po wybraniu dowolnego pustego pola na ekranie ukaże się wyszukiwarka.

Uzupełnienie danych transportującego w BDO Przemysł i Środowisko

Wpisując dowolne dane transportującego jak na przykład NIP, nazwę firmy czy adres, dostępne podmioty zawężają się o te, które spełniają wpisywane wymagania. Po odnalezieniu szukanego transportującego należy go wybrać z listy.

Wyszukiwarka transportującego w BDO Przemysł i Środowisko

Po wybraniu odpowiedniego podmiotu jego dane uzupełniają się automatycznie.

Dodanie danych transportującego  BDO uzupełnione Przemysł i Środowisko

W ten sam sposób wygląda proces uzupełniania danych przejmującego. Należy posłużyć się wyszukiwarką, a dane uzupełniają się automatycznie. Z użyciem wyszukiwarki należy uzupełnić również adres, pod który trafią odpady – w tym celu należy skorzystać z listy miejsc prowadzenia działalności przejmującego.

Dodanie danych przejmującego odpady w BDO odpady Przemysł i Środowisko

Następnie uzupełnić należy dane dotyczące odpadów. Rodzaj procesu przetwarzania jest polem nieobowiązkowym, co można wywnioskować po braku czerwonej gwiazdki. Pierwszą z wymaganych informacji jest kod i rodzaj odpadów.

Informacje o odpadach w BDO Przemysł i Środowisko

Do tego celu posłuży wyszukiwarka, która pozwala wyszukać odpad na podstawie jego kodu lub rodzaju.

Wyszukiwanie odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Kolejne na liście są informacje dotyczące kodu ex, zmiany statusu odpadów niebezpiecznych oraz numeru certyfikatu i pojemników. Są one jednak nieobowiązkowe i raczej nie znajdują zastosowania w branży medycznej. Wymaganymi informacjami są za to masa odpadów, numer rejestracyjny pojazdu transportującego oraz data i godzina rozpoczęcia transportu. Ostatnie twa elementy uzupełnia się wybierając datę i godzinę z kalendarza oraz zegara, który pojawi się na ekranie po wybraniu tych pól.

Określenie masy odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Istnieje również możliwość uzupełnienia informacji dodatkowych. Tworzona karta może zostać zapisana przy użyciu przycisku „Zapisz”. Sprawi to, że będzie można do niej powrócić w późniejszym czasie i wprowadzić zmiany.

Informacje dodatkowe w BDO Przemysł i Środowisko

Po zapisaniu karta znajduje się w zakładce planowane. Wybierając przycisk „Opcje” kartę można podejrzeć, usunąć, edytować i zmienić status. W celu zatwierdzenia karty i/lub wygenerowania potwierdzenia należy posłużyć się przyciskiem „Edycja/Zmiana statusu”.

Lista planowanych kart przekazania odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Kartę można również bez wcześniejszego zapisywania zatwierdzić i pozostawić jej wygenerowanie transportującemu lub zatwierdzić i wygenerować potwierdzenie.

Zmiana statusu karty w BDO  Przemysł i Środowisko

Jeśli karta została jedynie zatwierdzona znajduje się ona w sekcji „Zatwierdzone”. Jeżeli transportujący wygenerował potwierdzenie lub zrobił to sam podmiot przekazujący karta znajdować będzie się w sekcji „Potwierdzenie wygenerowane”.

Potwierdzenie wygenerowane  w BDO Przemysł i Środowisko

KPO – odbiór odpadów przez podmiot transportujący

Gdy przekazujący odpady zatwierdzi KPO bez wygenerowania potwierdzenia, tę czynność musi wykonać transportujący wybierając interesującą go kartę z listy zatwierdzonych dokumentów. Czyni się to poprzez wybranie przycisku „Opcje”, a następnie „Edycja/zmiana statusu”.

Transportujący odpady w BDO  Przemysł i Środowisko

Powoduje to przejście do informacji o karcie, które transportujący może zweryfikować. Na dole strony, pod informacjami zawartymi w karcie, transportujący ma możliwość wygenerowania potwierdzenia wybierając „Zmień status” oraz „Wygeneruj potwierdzenie”.

Wygenerowanie potwierdzenia w BDO Przemysł i Środowisko

Przed wygenerowaniem potwierdzenia istnieje możliwość zmiany daty rozpoczęcia transportu, godziny oraz środka transportu. Po ewentualnych zmianach należy posłużyć się przyciskiem „Wygeneruj potwierdzenie”.

Określenie godziny transportu w BDO Przemysł i Środowisko

Karta zmienia swoją lokalizację z sekcji „Zatwierdzone” do „Potwierdzenie wygenerowane”. Z użyciem przycisku „Opcje” można także pobrać potwierdzenie, które transportujący powinien mieć podczas transportu.

Pobranie potwierdzenia przekazania odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

KPO – potwierdzenie przejęcia lub odrzucenie karty przez podmiot przejmujący

Podmiot przejmujący na liście KPO z wygenerowanym potwierdzeniem widzi, że podmiot transportujący odebrał odpady i będzie zmierzał w jego kierunku. Po wybraniu „Opcje” oraz „Edycja/zmiana statusu”, przejmujący ma możliwość zweryfikowania informacji dotyczących odpadów, których dotyczy karta.

Przejmujący odpady w BDO Przemysł i Środowisko

Jeśli informacje dotyczące odpadów są poprawne, na dole strony przejmujący potwierdza przejęcie poprzez „Potwierdź przejęcie”. W przypadku zauważenia przez podmiot błędu w danych, może on taką kartę odrzucić wybierając „Zmień status”, a następnie „Odrzuć”.

Potwierdzenie przejęcia odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Po wybraniu odrzucenia na ekranie pokazuje się okno „Odrzucenie karty” z pustym polem, które należy uzupełnić o informację dotyczącą powodu odrzucenia karty, a następnie wybrać „Odrzuć kartę”.

Odrzucenie karty w BDO Przemysł i Środowisko

Jeśli podane informacje są poprawne, w nowym oknie istnieje możliwość edycji masy odpadów oraz dodania ewentualnych uwag. Proces kończy się po wybraniu przycisku „Potwierdź przejęcie”.

Przejęcie odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Jeżeli przejęcie zostało potwierdzone, karta znajduje się w zakładce „Potwierdź przejęcie”, a w przypadku odrzucenia – „Odrzucone”.

Zrealizowane przejęcie w BDO Przemysł i Środowisko

KPO – korekta danych przez podmiot przekazujący

Podmiot przekazujący posiada nieokreślony czas na skorygowanie karty. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli podmiot przejmujący odebrał odpady, to do momentu potwierdzenia przez niego przejęcia odpadów, właścicielem odpadów jest podmiot przekazujący i jest za nie odpowiedzialny.

Przekazujący odpady może zobaczyć powód odrzucenia oraz skorygować dane wybierając „Opcje” oraz „Edycja/Zmiana statusu”.

Odrzucone KPO w BDO Przemysł i Środowisko

Powód odrzucenia znajduje się w sekcji „Informacje o odrzuceniu karty”.

Zmiany można wprowadzić poprzez naciśnięcie przycisku „Zmień status”, a następnie „Skoryguj”.

Jak skorygować kartę w BDO Przemysł i Środowisko

Na ekranie ukazuje się nowe okno, w którym należy wprowadzić poprawne dane oraz zatwierdzić zmianę przyciskiem „Koryguj”.

Korygowanie danych w BDO Przemysł i Środowisko

Karta z poprawnymi danymi znajduje się w sekcji „Potwierdzenie wygenerowane”. Przejmujący znajdzie ją w zakładce „Potwierdzenie wygenerowane”, skąd może potwierdzić przejęcie tak jak było pokazane to wcześniej.

KPO – potwierdzenie transportu przez podmiot transportujący

Odpowiedzialność za zakończenie procesu przekazania odpadów spoczywa na transportującym. W sekcji „Zrealizowane przejęcie” widzi on zatwierdzoną przez przejmującego kartę. W celu potwierdzenia transportu podmiot wybiera „Opcje” oraz „Edycja/Zmiana statusu”.

Zrealizowane przejęcie odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Podmiot transportujący dokonuje potwierdzenia poprzez wybór „Zmień status”, a także „Potwierdź transport”.

Potwierdzenie transportu w BDO Przemysł i Środowisko

Zatwierdzona karta znajduje się w sekcji „Potwierdzony transport”.

Potwierdzony transport Przemysł i Środowisko

KEO – wystawianie karty ewidencji odpadów

Karty ewidencji odpadów widoczne są po wybraniu zakładek „Ewidencja odpadów”, następnie „Karty ewidencji” oraz „Karty ewidencji odpadów” w menu bocznym strony. W celu stworzenia nowej karty należy posłużyć się przyciskiem „Nowa karta”.

Nowa KEO w BDO Przemysł i Środowisko

Pierwszym polem do uzupełnienia jest „Kod i rodzaj odpadu”. Informacje możemy wybrać z listy, która ukaże się w trakcie wpisywania pierwszych liczb kodu. „Kod ex” oraz „Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne”, są polami nieobowiązkowymi. Uzupełnić należy jednak „Zakres działalności dla kodu odpadu”. Dokonuje się tego poprzez wybór przedmiotu zainteresowania podmiotu. W przypadku branży medycznej standardową działalnością powinno być „W – wytwarzanie odpadów”, jednak w razie konieczności można dokonać wielu wyborów. Ostatnią obowiązkową informacją jest stan magazynu na 1 stycznia, podany w tonach. Pole to nie jest uzupełniane automatycznie ze względu na fakt, że do końca 2020 roku użytkownikom udostępniona była możliwość prowadzenia ewidencji papierowej, przez co nie istnieje możliwości dokładnego określenia stanu magazynu przez system BDO. Wybranie „Zapisz” spowoduje stworzenie karty.

KEO w BDO Przemysł i Środowisko

Nowo stworzona karta znajduje się na liście kart ewidencji odpadów. Informacje na jej temat można znaleźć po wybraniu „Opcje” oraz „Szczegóły”. W razie potrzeby, kartę bez utworzonych wpisów można usunąć wybierając „Usuń” z rozwijanego menu opcji. Gdy konieczne jest usunięcie karty z istniejącymi wpisami, w pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie wpisy, następnie kartę.

Szczegóły dotyczące KEO w BDO Przemysł i Środowisko

Po wybraniu opcji „Szczegóły”, oprócz możliwości sprawdzenia danych karty, możliwa jest także ich edycja za pośrednictwem przycisku „Edycja”.

Edycja KEO w BDO Przemysł i Środowisko

KEO – tworzenie nowego wpisu

Opcja „Szczegóły” znajdująca się przy karcie prowadzi również do sekcji składającej się z pięciu zakładek. Wybór zakładek, które powinny być uzupełnione, zależy od czynności jakie wykonuje podmiot. Element „Wytworzone” uzupełniać będzie podmiot wytwarzający odpady, „Wydobyte” dotyczy odpadów wydobytych ze składowisk, „Przyjęte” wybiera firma przyjmująca odpady, „Przetwarzane” przetwarzająca odpady, a „Przekazane” podmiot, który wytworzył i przekazał odpady innej firmie. Jako że właściciele miejsc pracy w zakresie branży medycznej jak na przykład gabinety lekarskie na ogół jedynie wytwarzają i przekazują odpady, te zakładki powinny zostać wypełnione. Dane w wybranych sekcjach uzupełnia się poprzez wybranie „Nowy wpis”.

Nowy wpis w ewidencji BDO Przemysł i Środowisko

Wpisu w zakładce „Wytworzone” dokonuje się poprzez uzupełnienie informacji o masie odpadów. Uwzględnić należy odpady powstałe w związku z eksploatacją oraz poza instalacją, przy czym w branży medycznej zazwyczaj będą to odpady wytworzone właśnie poza instalacją. Obowiązkowe jest również wybranie daty wytworzenia. Ostatni element, czyli potwierdzenie wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług lub działalności w zakresie obiektów liniowych, jest nieobowiązkowe i dotyczy między innymi firm budowlanych, sprzątających separatory na stacjach benzynowych czy konserwujących.

Zapis wpisu ewidencji w BDO Przemysł i Środowisko

Stworzony wpis po zapisaniu znajduje się w sekcji „Wytworzone”. Ewentualne zmiany można wprowadzać poprzez wybranie „Opcje”, a następnie „Edycja”.

Tworzenie wpisu w BDO Przemysł i Środowisko

W przypadku wystawienia karty przekazania oraz zaakceptowaniu jej przez podmiot transportujący, należy dokonać wpisu w sekcji „Przekazane” poprzez wybranie „Nowy wpis”.

Nowy wpis przekazane odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

W trakcie tworzenia wpisu należy dokonać wyboru spośród jednej z pięciu opcji dotyczących przekazania odpadów. Możliwe jest wybranie stworzenia wpisu na podstawie karty przekazania odpadów, wskazanie wywozu za granicę Polski, przekazanie odpadów osobom fizycznym, które nie są przedsiębiorstwami oraz zaznaczenie, że posiadacz odpadów jest zwolniony z prowadzenia ewidencji. Gdy wybrana została pierwsza opcja z listy, uzupełnić należy numer karty, datę przekazania oraz masę odpadów. Naciskając na jedno z pustych pól, na ekranie wyświetla się nowe okno, które pozwala na odnalezienie wcześniej wystawionej KPO. W momencie wybrania odpowiedniej karty, informacje w niej zawarte uzupełniają puste pola. Proces należy zakończyć naciskając na przycisk „Zapisz”.

Zapisanie karty przekazana odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Nowy wpis po zatwierdzeniu znajduje się w sekcji „Przekazane”. Podmiot wytwarzający i przekazujący odpady ma obowiązek stworzyć i złożyć sprawozdanie. Instrukcję składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO znaleźć można w materiale Poradnik BDO – składnie sprawozdań.

Utworzenie wpisu w BDO Przemysł i Środowisko

W jaki sposób prowadzić ewidencję?

Niektóre z wymagań mogą różnić się w zależności od województwa. Z tego powodu warto pamiętać o roli właściwych Urzędów Marszałkowskich, do których można kierować pytania związane z ewidencją. Do organu należy także kierować wnioski aktualizacyjne dotyczące na przykład rozpoczęcia wytwarzania lub przyjmowania nowych typów odpadów. W tym przypadku podmiot ma 30 dni od takiego zdarzenia na skierowanie wniosku, a Urząd Marszałkowski 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W czasie oczekiwania można prowadzić KPO i KEO.

Jedną z kluczowych kwestii, o których powinien pamiętać każdy z podmiotów działających w BDO jest to, że według wspomnianego już wcześniej art. 66 ustawy o odpadach ewidencję odpadów należy prowadzić na bieżąco. Według art. 180 [5] tego samego aktu prawnego podmiot niestosujący się do tego wymogu może być ukarany grzywną. Nie wolno również zapominać o fakcie, że aktualnie ewidencja może być prowadzona jedynie przez system BDO. Jeśli w poprzednich latach podmiot prowadził ewidencję w formie papierowej, nie musi jej jednak wprowadzać do systemu. Ważne jest także prowadzenie ewidencji oddzielnie dla wszystkich typów odpadów i obiektów, nawet jeśli znajdują się one pod tym samym adresem.

Prowadzenie ewidencji w systemie BDO powinno zacząć się od stworzenia KEO. Gdy podmiot wytwarza odpady powinien ewidencjonować to zdarzenie właśnie w tej karcie w zakładce „Wytworzone”. Odpady powinny być zbierane przez wytwarzającego, aż do momentu, w którym odbędzie się ich przekazanie, na przykład w momencie, gdy wytworzona zostanie wystarczająca ilość odpadów, a ich transport będzie opłacalny dla transportującego. Do przejściowego przechowywania odpadów nie jest potrzebne pozwolenie na zbieranie.

Prowadzenie ewidencji zależy również od ilości wytwarzanych odpadów. Jak wspomniane było wcześniej osoby, które między innymi wytwarzają mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5 ton innych odpadów niebędących odpadami komunalnymi rocznie, nie muszą prowadzić KEO. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jeśli ilość wytworzonych odpadów o jednym kodzie przekroczy wyznaczony próg, wszystkie inne odpady też powinny zacząć być ewidencjonowane. KEO może być jednak używane nawet jeśli limity nie są przekraczane. Karta może być przydatna dla samego podmiotu i uczynić proces gospodarowania odpadami bardziej przejrzystym.

Oprócz tego system umożliwia również prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych, zmianę lokalizacji siedziby firmy, dodawanie kolejnych miejsc prowadzenia działalności, składanie sprawozdań komunalnych oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami z podziałem na działy od I do VI a także I, II, V, VIII, IX, XI, XII i XIII, natomiast w przypadku likwidacji firmy należy pamiętać o złożeniu wniosku o wykreślenie z rejestru BDO. Cała baza ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, dlatego poza polskimi firmami do prowadzenia ewidencji zobowiązane są również podmioty zagraniczne.


[1] Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000779/U/D20210779Lj.pdf   [dostęp: 20-07-2021]

[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 10) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000010/O/D20200010.pdf  [dostęp: 20-07-2021]

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975)  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001975/O/D20171975.pdf  [dostęp: 20-07-2021]

[4] Art. 66 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) brzmi:

1.Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

2.W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.

3.Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

4.Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1) wytwórców:

a) odpadów komunalnych,

b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;

2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;

4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5.Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

[5] Art. 180 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) brzmi:

1.Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny.

2.Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie:

1) posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 69 ust. 1a;

2) posiadania w trakcie transportu odpadów komunalnych potwierdzenia wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 71a ust. 3.

3.Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 72 nie przechowuje przez określony czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, o których mowa w art. 72 ust. 1.

4.Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 67 ust. 10 albo ust. 11, nie wprowadza albo nie wprowadza w terminie do BDO informacji zawartych w dokumentach ewidencji odpadów sporządzonych w formie określonej w art. 67 ust. 7.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.