Poradnik BDO. Sprawozdawczość komunalna w systemie cz. 2 Przemysł i Środowisko

Poradnik BDO – składanie sprawozdań

Schemat złożenia sprawozdań w systemie BDO – Sprawozdanie komunalne, podmiotu zbierającego odpady i PSZOK cz. 2

Poniższy materiał stanowi kontynuację materiału dotyczącego sprawozdawczości komunalnej. W części 1 przedstawiony został schemat złożenia sprawozdania komunalnego, podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Natomiast, w części 2 przedstawiony zostanie schemat złożenia sprawozdań w systemie BDO – sprawozdanie komunalne, podmiotu zbierającego odpady komunalne oraz PSZOK. Aby zapoznać się w pełni z zagadnieniem sprawozdawczości komunalnej w systemie BDO zachęcamy do przeczytania: http://przemyslisrodowisko.pl/poradnik-bdo-skladanie-sprawozdan/

Sprawozdanie komunalne podmiotu zbierającego odpady komunalne należy składać w odniesieniu do miejsca prowadzenia działalności. Na początku należy wybrać podmiot, dla którego będą prowadzone czynności sprawozdawcze. Aby złożyć sprawozdanie należy z bocznego menu, wybrać moduł sprawozdawczości – sprawozdawczość komunalną.

Widok z bdo.mos.gov.pl

W pierwszej kolejności należy zamieścić informacje dotyczące okresu sprawozdawczego, typu sprawozdania oraz adresata.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Po uzupełnieniu powyższych informacji, sprawozdanie zostaje utworzone i posiada status roboczego. Za pośrednictwem przycisku „opcje”, „edycja” należy wprowadzić pozostałe informacje. Na początku formularza znajdują się informacje wcześniej wypełnione m.in.:

 • numer sprawozdania;
 • adresat;
 • nazwa miejsca prowadzenia działalności.

W dolnej części znajduje się przycisk „edycja”, dzięki któremu możliwe jest wprowadzenia zmian.

Widok z bdo.mos.gov.pl

W kolejnej części należy uzupełnić dane dotyczące poszczególnych działów.

Dział I Sprawozdania komunalnego, podmiotu zbierającego odpady -Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w którym automatycznie zostały zaczytane informacje o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz adresie zamieszkania lub siedziby. Należy uzupełnić:

 • Numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i organ wydający;
 • Numer rejestrowy (nadany przez marszałka województwa),

NIP oraz imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zaczytują się automatycznie.

Dział II Sprawozdania komunalnego, podmiotu zbierającego odpady – Informacja o zebranych odpadach komunalnych. W dziale tym należy uzupełnić informacje o:

 • kodzie i rodzaju odpadu;
 • masie odebranych odpadów komunalnych w tonach.

Podmiot może wprowadzić kilka kodów odpadów. W dolnej części działu znajduje się tabela ilustrująca sumę wprowadzonych mas. Należy wprowadzić łączną masę zebranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów komunalnych i rozbiórkowych) oraz łączną masę zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział III Sprawozdania komunalnego, podmiotu zbierającego odpady – Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych

Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela (A) dotyczy informacji o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych, w której należy uzupełnić:

 • kod i rodzaj odpadu;
 • masę zebranych odpadów komunalnych, przekazanych do zagospodarowania w tonach;
 • informacje o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych;
 • informacje o nazwie instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne;
 • numer miejsca prowadzenia działalności;
 • adres miejsca prowadzenia działalności.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Jeśli jednak odpady zostały przekazane osobom fizycznym lub odzysk odbył się poza instalacjami lub urządzeniami należy uzupełnić wyłącznie informacje dotyczące:

 • kodu, rodzaju odpadu;
 • masy odebranych odpadów komunalnych.

Podmiot może wprowadzić kilka kodów odpadów. W dolnej części formularza masy wprowadzonych odpadów sumują się.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział IV Sprawozdania komunalnego, podmiotu zbierającego odpady – Informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych. W dziale tym należy uzupełnić informacje dotyczącą kodu i rodzaju odpadu oraz masy odebranych odpadów komunalnych w tonach.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Podmiot może wprowadzić kilka kodów odpadów. W dolnej części znajduje się łączna masa odpadów poddanych magazynowaniu odpadów komunalnych.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział V Sprawozdania komunalnego, podmiotu zbierającego odpady – Informacja o masie odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi. Należy uzupełnić informacje dotyczące kodu i rodzaju odpadu, masy odpadów komunalnych oraz masy odpadów przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w tonach.

Widok z bdo.mos.gov.pl

W dolnej części formularza, znajduje się podsumowanie zawierające łączna masę zebranych odpadów komunalnych w tonach oraz łączna masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w tonach.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Sprawozdanie można złożyć bezpośrednio po wypełnieniu wszystkich powyższych informacji lub za pośrednictwem menu głównego sprawozdań.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Schemat złożenia sprawozdań w systemie BDO – Sprawozdanie komunalne, podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych cz. 2

Sprawozdanie komunalne podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy składać w odniesieniu do miejsca prowadzenia działalności. Na początku należy wybrać podmiot, dla którego będą prowadzone czynności sprawozdawcze. Aby złożyć nowe sprawozdanie należy posłużyć się przyciskiem „Nowe sprawozdanie”. Na początku należy uzupełnić informacje dotyczące okresu sprawozdawczego, typu sprawozdania oraz adresata.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Po uzupełnieniu powyższych informacji, sprawozdanie zostaje utworzone i posiada status roboczego. Za pośrednictwem przycisku „opcje”, „edycja” należy wprowadzić pozostałe informacje. Na początku formularza znajdują się informacje wcześniej wypełnione m.in.:  

 • numer sprawozdania;
 • adresat;
 • nazwa miejsca prowadzenia działalności.

W dolnej części znajduje się przycisk „edycja”, dzięki któremu możliwe jest wprowadzenie zmian.

Widok z bdo.mos.gov.pl

W kolejnej części należy uzupełnić dane dotyczące poszczególnych działów.

Dział I Sprawozdania komunalnego, podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych – Dane podmiotu prowadzącego PSZOK. Na początku należy uzupełnić informacje o numerze decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i organie wydającym.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział II Sprawozdania komunalnego, podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych – Informacja o zebranych odpadach komunalnych. W dziale tym należy uzupełnić informacje o:

 • kodzie i rodzaju odpadu;
 • masie odebranych odpadów komunalnych w tonach.

Podmiot może wprowadzić kilka kodów odpadów. W dolnej części działu znajduje się tabela ilustrująca sumę wprowadzonych mas. Należy wprowadzić łączną masę zebranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów komunalnych i rozbiórkowych) oraz łączną masę zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział III Sprawozdania komunalnego, podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych – Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela (A) dotyczy informacji o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji. Należy uzupełnić informacje o:

 • kodzie i rodzaju odpadu;
 • masie zebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania w tonach;
 • sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych;
 • nazwie instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne;
 • numerze miejsca prowadzenia działalności;
 • adresie miejsca prowadzenia działalności.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Jeśli jednak odpady zostały przekazane osobom fizycznym lub odzysk odbył się poza instalacjami lub urządzeniami należy uzupełnić wyłącznie informacje dotyczące:

 • kodu, rodzaju odpadu;
 • masy odebranych odpadów komunalnych.

Podmiot może wprowadzić kilka kodów odpadów. W dolnej części formularza masy wprowadzonych odpadów sumują się.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Tabela druga (B) dotyczy informacji o selektywnie zebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji. Informacje należy uzupełnić analogicznie jak w przypadku tabeli pierwszej (A).

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział IV Sprawozdania komunalnego, podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych. W dziale tym należy uzupełnić informacje dotyczącą kodu i rodzaju odpadu oraz masy odebranych odpadów komunalnych w tonach.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Podmiot może wprowadzić kilka kodów odpadów. W dolnej części znajduje się łączna masa odpadów poddanych magazynowaniu odpadów komunalnych.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział V Sprawozdania komunalnego, podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych – Informacja o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych. Należy w niej uzupełnić następujące informacje:

 • nazwę instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowania;
 • numer rejestrowy;
 • adres instalacji;
 • kod i rodzaj odpadów;
 • masę odpadów zawierającą frakcję ulegającą biodegradacji, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania w tonach (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80mm, frakcja o wielkości powyżej 80 mm, masa całego strumienia odpadów);
 • masę odpadów zawierającą frakcję nieulegającą biodegradacji, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania w tonach (masa odpadów, nazwa składowiska, na które przekazano odpady do składowania, numer miejsca prowadzenia działalności, adres składowiska, na które przekazano odpady do składowania).
Widok z bdo.mos.gov.pl

W dolnej części znajduję się tabela ilustrująca łączną ilość użytych kodów oraz masy odpadów z podziałem na poszczególne frakcje.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Dział VI Sprawozdania komunalnego, podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych – Informacja o odpadach przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. Tabela pierwsza (A) to informacje o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Obejmuje uzupełnienie:

 • kodu i rodzaju odpadu;
 • masy odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania w tonach;
 • masy odpadów przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku w tonach.

Tabela druga (B) to informacje o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku. Należy uzupełnić następujące informacje:

 • kod i rodzaj odpadu;
 • masa odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania w tonach;
 • masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w tonach.

Po wypełnieniu wszystkich powyższych informacji możliwe jest złożenie sprawozdania.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Sprawozdawczość stanowi jeden z modułów systemu BDO. Każdy podmiot prowadzący rejestr w systemie BDO zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem systemu BDO rocznego sprawozdania w ramach prowadzonej działalności. Powyższy blok tematyczny wyczerpująco przybliżył schemat złożenia sprawozdania komunalnego podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotu zbierającego odpady komunalne oraz prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Podziel się:
 • 2136
 • 0
 • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *