Poradnik BDO – tworzenie karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych

Poradnik BDO - tworzenie karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych Przemysł i Środowisko

Loading

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2021 poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Czym są komunalne osady ściekowe?

Komunalne osady ściekowe to inaczej pochodzące z oczyszczalni ścieków osady z komór fermentacyjnych i innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz ścieków o zbliżonym do nich składzie. Odzysk osadów może być przeprowadzony rozprowadzając je po powierzchni ziemi lub wprowadzając do gleby. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, w którym zostały wytworzone jest zabronione. Wyjątkiem może być jedynie przypadek, w którym odległość do miejsca stosowania położonego poza województwem jest mniejsza niż ta do obiektu położonego na terenie województwa.

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych

Podmiot władający ziemią, na której wykorzystuje osady ściekowe w zakresie rolnictwa, w sposób przedstawiony w art. 96 ust.1 [2] pkt 1-3 ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779), zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Władający powierzchnią ziemi w tym przypadku zobowiązany jest do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z użyciem karty przekazania odpadów (KPO). Komunalne osady ściekowe mogą być przekazane władającemu ziemią wyłącznie przez wytwórcę osadów, który jest odpowiedzialny za prawidłowe ich stosowanie i poinformowanie władającego ziemią o wynikach badań i dawkach osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach. Szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których te osady mają być stosowane, sprecyzowane są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257) [3].

W systemie BDO znajduje się pięć rodzajów kart ewidencji. Poniższa instrukcja dotyczy karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, w skrócie nazywanej KEKOŚ. Podmiotami odpowiedzialnym za dokonywanie ewidencji w jej zakresie są oczyszczalnie ścieków, które przeznaczają osady na cele rolnicze.

 

Karty ewidencji Przemysł i Środowisko

Wytwórca osadów prowadzi KEKOŚ w celu ewidencji odzysku osadów komunalnych, które stosowane są do celów:

 1. rolniczych, rozumianych jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego,  włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
 2. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 3. do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz,
 4. do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne oraz,
 5. przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) [4], posiadacze odpadów zobowiązani są na bieżąco prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów. KEKOŚ należy prowadzić osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, czyli miejsca, w którym powstały osady. Zakazane jest zbieranie osadów ściekowych poza ich miejscem wytworzenia. Gdy przeznaczenie osadów jest inne niż te wspomniane wyżej, wytwórca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji w formie karty ewidencji odpadów (KEO). Dokumenty z systemu BDO nie wymagają podpisu, a ich przechowywanie jest obowiązkowe przez okres 5 lat. W tym czasie, w przypadku ewentualnego żądania organów, podmiot zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów.

Tworzenie KEKOŚ

Sposób logowania do systemu BDO jest zależny od rodzaju podmiotu. Podmiot główny, który posiada nieograniczone możliwości w systemie, loguje się z wykorzystaniem strony login.gov.pl. Podmiot podrzędny, który posiada dostęp jedynie do kart ewidencji, loguje się w sposób natywny odpowiednim loginem i hasłem bezpośrednio w systemie BDO.

 

Logowanie Przemysł i Środowisko

 

Po zalogowaniu ukazuje się lista podmiotów, w imieniu których można przeprowadzić ewidencję. Użytkownik może posiadać wiele podmiotów. W takim przypadku warto posłużyć się wyszukiwarką wpisując odpowiednie dane i przyspieszając proces wyszukiwania. Po odnalezieniu odpowiedniego podmiotu należy wybrać przycisk “Opcje”, a następnie “Wybierz”.

 

Wybieranie podmiotu w BDO Przemysł i Środowisko

 

Kolejną czynnością jest wybranie miejsca prowadzenia działalności podmiotu. Tak jak w poprzednim kroku, miejsce można odnaleźć znajdując je na liście lub posługując się wyszukiwarką. Po odnalezieniu odpowiedniej lokalizacji należy wybrać “Opcje” oraz “Wybierz”.

 

Wybieranie MPD w BDO Przemysł i Środowisko

 

Po przejściu do kolejnej witryny, system automatycznie otwiera się w zakładce przekazywania odpadów. W celu ewidencjonowania osadów ściekowych, należy w bocznym menu strony przejść do “Karty ewidencji”, a następnie z listy kart wybrać tą będącą przedmiotem tej instrukcji. Na ekranie ukażą się wtedy wszystkie KEKOŚ podmiotu dla danego miejsca prowadzenia działalności. Posłużenie się przyciskiem “Nowa karta” spowoduje przejście do formularza tworzenia nowej karty.

 

Nowa karta KEKOŚ Przemysł i Środowisko

 

Nad formularzem znajduje się informacja przypominająca o tym dla kogo przeznaczona jest KEKOŚ. System BDO automatycznie jako kod odpadu wybiera 19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe. W celu utworzenia nowej karty należy uzupełnić takie informacje jak: stany magazynowe na 1 stycznia w tonach oraz zawartość suchej masy w osadach w tonach. Po wpisaniu danych należy posłużyć się przyciskiem “Zapisz”.

 

Stany magazynowe BDO Przemysł i Środowisko

 

Stworzona karta znajduje się na liście KEKOŚ. Jeśli nie posiada ona żadnych wpisów, można ją usunąć wybierając “Usuń”, które znajduje się w opcjach. Gdy wpisy znajdują się już na karcie, w pierwszej kolejności należy je usunąć, później zlikwidować kartę. KEKOŚ obowiązuje dla jednego roku kalendarzowego. W trakcie jego trwania można dowolnie tworzyć lub usuwać znajdujące się w niej wpisy. Po upływie roku możliwość edycji jest wyłączana. W celu uzyskania informacji o KEKOŚ lub utworzenia wpisów, należy posłużyć się przyciskiem “Szczegóły”.

 

Lista KEKOŚ Przemysł i Środowisko

 

W szczegółach można uzyskać takie informacje jak: kod, rodzaj odpadu, numer karty i rok kalendarzowy. Istnieje również możliwość edycji podanej wcześniej wagi osadów.

 

Szczegóły KEKOŚ Przemysł i Środowisko

 

W szczegółach znajduje się również sekcja wpisów, która podzielona jest na trzy zakładki. Pierwszą z nich są “Wytworzone osady”, w której wprowadzane są informacje na przykład o ilości wytworzonych osadów oraz badań. Zakładka o nazwie “Zastosowane osady”, jest miejscem, w którym ewidencjonowanie prowadzone jest na podstawie wystawionej KPO. Znajdują się tam takie dane jak: odbiorca osadów oraz cel ich wykorzystania. Trzecią zakładką jest “Zestawienie danych”, która sumuje dane zebrane we wpisach. W celu dodania wpisu w pierwszym segmencie, należy wybrać przycisk “Nowy wpis”.

 

Zakładki KEKOŚ Przemysł i Środowisko

 

Dodawanie wpisów w KEKOŚ

Jedną z pierwszych rzeczy jakie należy uzupełnić jest rodzaj partii osadów oraz data ich wytworzenia. Po wybraniu pola z datą, na ekranie pokaże się kalendarz, z którego należy wybrać odpowiedni dzień. Istotne jest, aby zapisów na kartach ewidencji dokonywać na bieżąco.

 

Dodanie nowego wpisu KEKOŚ Przemysł i Środowisko

 

Kolejnym krokiem jest wybranie rodzaju obróbki jakiemu zostały poddane osady. Spośród podanych opcji należy wybrać wszystkie procesy, które zostały zastosowane. Jeżeli wykorzystany rodzaj obróbki nie znajduje się w propozycjach systemu BDO, można dodać go wybierając opcję “Inny” i wpisując nazwę procesu w dodatkowym polu, które pokaże się na ekranie.

 

Rodzaj obróbki osadów ściekowych w BDO Przemysł i Środowisko

 

Ostatnim brakującym elementem jest masa osadów oraz masa sucha wytworzonych komunalnych osadów ściekowych. Po uzupełnieniu informacji należy wybrać “Zapisz”.

 

Masa osadóww KEKOŚ Przemysł i Środowisko

 

Wypełniony wpis znajduje się w zakładce wytworzone osady.

 

 Wpisy dotyczące KEKOŚ w BDO - wytworzone osady Przemysł i Środowisko

 

Na końcu paska zawierającego informacje o wpisie znajdują się “Opcje”. Dają one możliwość usunięcia lub edycji wpisu oraz dodania wyników badań.

 

Wyniki badań osadów Ściekowych w BDO Przemysł i Środowisko

 

Po przejściu do sekcji badań należy wybrać opcję “Dodaj nowe badanie”, które umożliwi wprowadzenie wyników.

 

Dodanie wyników badań osadów ściekowych Przemysł i Środowisko

 

Formularz badań należy uzupełnić informacjami przekazanymi poprzez kartę badań dla danej partii. Uzupełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe.

Dodanie nowej karty badań osadów ściekowych w BDO Przemysł i Środowisko

 

Aby dodać wyniki badań należy posłużyć się przyciskiem “Zapisz”.

 

Uzupełnianie wyników badań osadów w BDO Przemysł i Środowisko

 

Wyniki badań zostały pomyślnie dodane. W razie wystąpienia błędów można je edytować wybierając “Opcje” oraz “Edycja”, a także usunąć. W razie potrzeby można również dodać następne wyniki badań przyciskiem “Dodaj nowe badanie”.

 

Karta badań osadów ściekowych w BDO Przemysł i Środowisko

 

Jeśli komunalne osady ściekowe zostały przekazane podmiotowi, który wykorzystał je w jeden ze sposobów zamieszczonych w art. 96 ustawy o odpadach, należy to zaewidencjonować za pomocą KPO wystawionej na odpady o kodzie 19 08 05. Taką informację umieszcza się również w zakładce “Zastosowane osady” tworząc nowy wpis za pomocą przycisku “Nowy wpis”.

 

Dodanie nowego wpisu - zastosowane osady Przemysł i Środowisko

 

Pierwszą z informacji jakie należy uzupełnić w nowym wpisie jest numer partii. Po wybraniu pustego pola, na ekranie ukaże się nowe okno.

 

Dodaj nowego wpisu KEKOŚ w BDO Przemysł i Środowisko

 

Nowe okno umożliwia wybór partii osadu spośród dodanych wcześniej osadów.

 

Wybór partii osadu ściekowego w BDO Przemysł i Środowisko

 

Po zaznaczeniu odpowiedniej partii, dane automatycznie się uzupełniają.

 

Uzupełniona informacja o partii osadu ściekowego w BDO Przemysł i Środowisko

 

Po zaznaczeniu “Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów”, na ekranie pojawi się przycisk “Wyszukaj kartę”.

 

Informacje o zastosowanych osadach w BDO Przemysł i Środowisko

 

W oknie ukazują się KPO o kodzie odpadu 19 08 05. Odpowiednią kartę można wybrać z listy lub posłużyć się wyszukiwarką.

 

Wyszukiwanie karty w BDO Przemysł i Środowisko

 

Następnie należy uzupełnić masę zawartość suchej masy w tonach. Spośród dostępnych opcji należy wybrać również cel zastosowania odpadów.

 

Określenie celu zastosowania osadów w BDO Przemysł i Środowisko

 

Dane władającego powierzchnią ziemi, czyli podmiotu, któremu przekazane zostały osady, wypełniają się automatycznie na podstawie KPO.

 

Dodanie danych podmiotu któremu przekazywany jest osad Przemysł i Środowisko

 

Następnie uzupełnić należy takie informacje jak: data zastosowania osadów, miejsce zastosowania, numer działki oraz obrębu geodezyjnego. Po wybraniu pustego pola “Miejsca stosowania komunalnych osadów ściekowych”, wyświetla się nowe okno.

 

Informacja o miejscu zastosowania osadów ściekowych Przemysł i Środowisko

 

Nowe okno posiada spis wszystkich gmin, spośród których możemy wybrać tą, do której przekazane zostały osady.

 

Wyszukiwanie gmin w których stosowane są osady Przemysł i Środowisko

 

Gdy osady będą użytkowane w więcej niż jednym miejscu można skorzystać z przycisku “Dodaj” i uzupełnić brakujące informacje.

 

Informacja o miejscu stosowania osadów Przemysł i Środowisko

 

Ostatnimi brakującymi informacjami są informacje o powierzchni i grupie gleby. Wpis należy zapisać przyciskiem “Zapisz”.

 

Informacja o powierzchni i grupa gleby na której stosuje się osady Przemysł i Środowisko

 

Wpis można usunąć lub edytować z poziomu listy wpisów w zakładce “Zastosowane osady”.

 

Lista wpisów w BDO - zastosowane osady Przemysł i Środowisko

 

Ostatnia zakładka “Zestawienie danych” umożliwia podejrzenie danych przedstawiających łączną masę wytworzonych oraz zastosowanych komunalnych osadów ściekowych dla danej KEKOŚ. 

 

Zestawienie danych dotyczących osadów dla danej KEKOŚ w BDO Przemysł i Środowisko

 

System umożliwia również na prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych, zmianę lokalizację siedziby firmy, dodawanie kolejnych miejsc prowadzania działalności, składanie sprawozdań komunalnych oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami z podziałem na działy od I do VI a także I, II, V, VIII, IX, XI, XII i XIII, natomiast w przypadku likwidacji firmy należy pamiętać o złożeniu wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.


[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000779/O/D20210779.pdf

[2] art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 797) brzmi:

 1. Odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych:
  1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
  2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
  4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
  5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  – odbywa się z zachowaniem warunków określonych w ust. 2–13.

[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000257/O/D20150257.pdf  [dostęp: 22-06-2021]

[4] art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) brzmi:

 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.
 2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.
 3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.
 4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
  1) wytwórców:
  a) odpadów komunalnych,
  b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;
  2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
  3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
  4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
  5) Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.