Poradnik BDO – tworzenie KEO, uwzględniając zmiany w systemie od stycznia 2022 r.

Poradnik BDO – tworzenie KEO, uwzględniając zmiany w systemie od stycznia 2022 r. Przemysł i Środowisko

Loading

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, za sprawą ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) [1], w systemie BDO zostały wprowadzone zmiany. Od 1 stycznia 2022 roku prowadząc działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku, karty ewidencji odpadów (KEO) oraz karty ewidencji odpadów komunalnych (KEOK), powinny zawierać informacje o utracie statusu odpadów (jeżeli zachodzi) oraz o produktach i materiałach powstałych w ramach procesu. Nowa funkcjonalność znajduje się we wpisie karty dotyczącym przetwarzania odpadów. Poniższa instrukcja prezentuje, w jaki sposób stworzyć KEO oraz jej wpisy, uwzględniając zmiany, jakie zaszły w systemie BDO.

System BDO

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [2] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Rejestr BDO

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, w którym znajdują się podmioty wprowadzające produkty zapakowane, bez opakowań i jednostki gospodarujące odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu. Dokonując wpisu, podmiot uzyskuje własny numer rejestrowy. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Wyjątek dotyczy podmiotów zagranicznych, które mogą złożyć wniosek w formie papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl w zakładce rejestr podmiotów.

Moduł ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2021 roku, ewidencję odpadów można prowadzić jedynie za pośrednictwem systemu BDO. Zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach [3], posiadacz odpadów musi prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Dokumenty ewidencji odpadów sporządzane w systemie BDO nie wymagają opatrzenia ich podpisem. Dla każdego rodzaju odpadów oraz miejsca działalności należy prowadzić osobną kartę ewidencji odpadów (KEO) na jeden rok kalendarzowy. Takie dokumenty jak umowy, karty ewidencji w formie papierowej oraz wszelkie inne dane, które nie znalazły się w systemie BDO, należy przechowywać przez 5 lat i udostępniać je na żądanie organów do tego uprawnionych.

Istnieją podmioty, które nie muszą prowadzić ewidencji odpadów. Należą do nich wytwórcy odpadów komunalnych, rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha oraz wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy. Rejestracji nie muszą także przeprowadzać osoby fizyczne i jednostki niebędące przedsiębiorcami wykorzystującymi odpady na potrzeby własne. Obowiązek nie dotyczy również podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, czyli prowadzących zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych. Z obowiązku posiadania numeru BDO zwolnione są także podmioty, które wytworzyły odpady w ilościach mniejszych niż podanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku [4].

W systemie BDO znajduje się pięć rodzajów kart ewidencji. Poniższa instrukcja dotyczy karty ewidencji odpadów, w której ewidencji dokonuje podmiot gospodarujący odpadami.

Rodzaje kart ewidencji w BDO Przemysł i Środowisko

Tworzenie KEO

Po zalogowaniu do systemu BDO użytkownik wybiera podmiot, w imieniu którego będzie dokonywał ewidencji, poprzez zaznaczenie przy odpowiednim podmiocie przycisku “Wybierz”.

Wybór podmiotu dokonującego ewidencji w systemie BDO Przemysł i Środowisko

System wyświetli listę miejsc, w jakich podmiot prowadzi działalność, spośród których należy wybrać miejsce, dla którego będzie wystawiana karta ewidencji odpadów.

Wybór miejsca prowadzenia działalności podmiotu w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Karty ewidencji odpadów widoczne są po wybraniu zakładek “Ewidencja odpadów”, następnie “Karty ewidencji” oraz “Karty ewidencji odpadów” w menu bocznym strony.

Menu boczne w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Na ekranie ukazują się stworzone do tej pory KEO. W celu stworzenia nowej karty należy posłużyć się przyciskiem “Nowa karta”.

Lista kart ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Podczas tworzenia karty konieczne jest uzupełnianie jedynie pól oznaczonych czerwoną gwiazdką.

Formularz tworzenia karty ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Pierwszą informacją do uzupełnienia jest “Kod i rodzaj odpadu”. Odpad możemy wybrać z listy, która ukaże się w trakcie wpisywania pierwszych liczb kodu.

Wyszukiwanie rodzaju odpadu podczas wypełniania formularza karty ewidencji odpadów Przemysł i Środowisko

“Kod ex” oraz “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne”, są polami nieobowiązkowymi, które wypełnić można po oznaczeniu kwadratów znajdujących się przy tych elementach. Uzupełnić należy jednak “Zakres działalności dla kodu odpadu”. Dokonuje się tego poprzez wybór jednej z czterech opcji przedstawiających przedmiot zainteresowania podmiotu. Ostatnią obowiązkową informacją jest stan magazynu na 1 stycznia, podany w tonach. Wybranie “Zapisz” spowoduje stworzenie karty.

Zapisywanie formularza karty ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Nowo stworzona karta znajduje się na liście kart ewidencji odpadów. Informacje na jej temat można znaleźć po wybraniu “Opcje” oraz “Szczegóły”. W razie potrzeby, kartę bez utworzonych wpisów można usunąć wybierając “Usuń” z rozwijanego menu opcji. Gdy konieczne jest usunięcie karty z istniejącymi wpisami, w pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie wpisy, następnie kartę.

Stworzona karta ewidencji opdadów na liście kart w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Po wybraniu opcji “Szczegóły”, oprócz możliwości sprawdzenia danych karty, możliwa jest także ich edycja za pośrednictwem przycisku “Edycja”.

Opcja edycji karty ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Opcja “Szczegóły” znajdująca się przy karcie prowadzi również do sekcji składającej się z pięciu zakładek. Wybór zakładek, które powinny być uzupełnione zależy od czynności jakie wykonuje podmiot. Element “Wytworzone” uzupełniać będzie podmiot wytwarzający odpady, “Wydobyte” dotyczy odpadów wydobytych ze składowisk, “Przyjęte” wybiera firma przyjmująca odpady, “Przetwarzane” przetwarzająca odpady, a “Przekazane” uzupełnia podmiot, który wytworzył i przekazał odpady innej firmie.

Wpisy karty ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Tworzenie wpisów w KEO – wytworzone

Dane w wybranych sekcjach uzupełnia się poprzez wybranie “Nowy wpis”.

Wybieranie przycisku nowy wpis w sekcji wytworzone w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko.

Wpisu w sekcji “Wytworzone odpady” dokonuje się poprzez uzupełnienie informacji o masie odpadów, które w tym przypadku zostały wytworzone. Uwzględnić należy odpady powstałe w związku z eksploatacją oraz poza instalacją. Obowiązkowe jest również wybranie daty. Nieobowiązkowe jest podanie nazwy instalacji.

Formularz wpisu wytworzone w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Ostatni element, czyli potwierdzenie wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług lub działalności w zakresie obiektów liniowych, dotyczy między innymi firm budowlanych, sprzątających separatory na stacjach benzynowych czy konserwujących. Tego typu spółki powinny zaznaczyć kwadrat przy wspomnianym stwierdzeniu oraz z wykorzystaniem okna, które pojawi się po wybraniu pola “Pochodzenie odpadów”, wskazać odpowiednią gminę.

Wybieranie gminy w formularzu wpisu wytworzone w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Dane zatwierdza się przyciskiem “Zapisz”.

Zapisywanie wpisu w sekcji wytworzone w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Stworzony wpis po zapisaniu znajduje się w sekcji “Wytworzone”. Ewentualne zmiany można wprowadzać poprzez wybranie “Opcje”, a następnie “Edycja”.

Stworzony wpis w sekcji wytworzone w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Tworzenie wpisów w KEO – przekazane

W przypadku wystawienia karty przekazania oraz zaakceptowaniu jej przez podmiot transportujący, należy dokonać wpisu w sekcji “Przekazane” poprzez wybranie “Nowy wpis”.

Wybieranie przycisku nowy wpis w sekcji przekazane w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

W trakcie tworzenia wpisu należy dokonać wyboru spośród jednej z pięciu opcji dotyczących przekazania odpadów. Możliwe jest wybranie stworzenia wpisu na podstawie karty przekazania odpadów oraz odpadów komunalnych, wskazanie wywozu za granicę Polski lub przekazanie odpadów osobom fizycznym, które nie są przedsiębiorstwami. Istnieje także możliwość zaznaczenia, że posiadacz odpadów jest zwolniony z prowadzenia ewidencji. Wybór każdej z opcji oznacza konieczność uzupełnienia innych informacji.

Formularz wpisu przekazane w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

W przypadku wywozu odpadów za granicę wskazać należy masę przekazanych odpadów, datę rozpoczęcia transportu, kraj przekazania odpadów wraz z miejscowością oraz rodzaj środka transportu. Zaznaczyć należy także czy odpady zostały objęte procesem odzysku lub unieszkodliwiania, a także czy wystąpił recykling.

Uzupełnianie wpisu w karcie ewidencji odpadów w sekcji przekazane w przypadku przekazania odpadów za granicę w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Jeśli odpady zostały przekazane osobom fizycznym lub gdy posiadacz odpadów jest zwolniony z prowadzenia ewidencji, uzupełnić wystarczy jedynie masę odpadów oraz datę rozpoczęcia transportu.

Uzupełnianie wpisu w karcie ewidencji odpadów w sekcji przekazane w przypadku zwolnienia z ewidencji i przekazania osobom fizycznym w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Gdy wybrany został wpis na podstawie karty, należy uzupełnić numer karty, datę przekazania oraz masę odpadów. Wybranie dowolnego pola powoduje wyświetlenie na ekranie nowego okna pozwalającego ba wyszukanie istniejącej KPO lub KPOK. W momencie wybrania odpowiedniej karty, informacje w niej zawarte uzupełniają puste pola. Proces należy zakończyć naciskając na przycisk “Zapisz”.

Zapisywanie wpisu w sekcji przekazane w karcie ewidencji odpadów w systemi BDO Przemysł i Środowisko

Nowy wpis po zatwierdzeniu znajduje się w sekcji “Przekazane”. Wpis można usunąć lub edytować wybierając jego “Opcje”.

Utworzony wpis na liście przekazane w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Tworzenie wpisów w KEO – przyjęte

Zadaniem podmiotu przejmującego jest uzupełnienie sekcji “Przyjęte”, w której nowy wpis tworzy się przechodząc do tej sekcji oraz wybierając “Nowy wpis”.

Wybieranie przycisku nowy wpis w sekcji przyjęte w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Możliwe jest wybranie jednej z czterech opcji dotyczących kategorii przyjęcia odpadów.

Opcje dostępne podczas uzupełniania wpisu w sekcji przyjęte odpady w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Jedną z nich jest “Przywóz do RP”. Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz, w którym należy podać takie informacje jak data przyjęcia, masa odpadów oraz kraj i miasto pochodzenia odpadów.

Uzupełnianie wpisu z sekcji przejęte w karcie ewidencji odpadów w przypadku przyjęcia odpadów innego kraju w systemie BDO Przemysł i Środowisko

W przypadku przejęcia odpadów od podmiotu zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji uzupełnić należy jedynie datę przejęcia oraz masę odpadów.

Uzupełnienie wpisu w sekcji przejęte w karcie ewidencji odpadów w przypadku przyjęcie odpadów od osoby zwolnionej z ewidencji w systemie BDO Przemysł i Środowisko

W przypadku wpisu dokonywanego na podstawie KPO lub KPOK po wybraniu dowolnego pola, na ekranie pojawia się nowe okno, które umożliwia wyszukanie karty, na podstawie której tworzony będzie wpis. W tym miejscu istnieje również możliwość ewentualnej edycji wagi przyjętych odpadów. Po wybraniu odpowiedniego dokumentu należy posłużyć się przyciskiem “Zapisz”. 

Uzupełnienie wpisu w sekcji przejęte w karcie ewidencji odpadów w przypadku przyjęcie odpadów na podstawie karty  w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Stworzony wpis znajduje się w sekcji “Przyjęte”. Wpis można usunąć lub edytować wybierając jego “Opcje”.

Stworzony wpis w sekcji przyjęte w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Stworzony wpis znajduje się w sekcji “Przyjęte”. Wpis można usunąć lub edytować wybierając jego “Opcje”.

Stworzony wpis w sekcji przyjęte w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Tworzenie wpisów w KEO – przetwarzane

Jeśli podmiot przetworzył odpady, należy utworzyć nowy wpis w zakładce “Przetwarzane”. W formularzu tabeli prezentującym listę wpisów karty, dodane zostały nowe rubryki: „Utrata statusu odpadów” oraz „Powstałe produkty i materiały”. Chcąc utworzyć nowy wpis należy wybrać “Nowy wpis”.

Wybieranie przycisku nowa karta w sekcji przetworzone w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

W pierwszej kolejności podmiot zobowiązany jest do uzupełnienia masy przetworzonych odpadów w tonach oraz daty przetworzenia. Następnie należy określić, czy odpady zostały objęte jednym z procesów – odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Formularz sekcji przetwarzane w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

W przypadku wybrania opcji odzysku, na ekranie ukaże się nowe okno, w którym należy wybrać, czy nastąpiła utrata statusu odpadów. Jeśli zaznaczona odpowiedź brzmi “tak”, kolejnym krokiem jest uzupełnienie masy w tonach oraz rodzaju powstałych produktów i materiałów. Wpisana nazwa nie musi być szczegółowa. Mogą być to na przykład kruszywo, palety, czy nawóz do roślin. Ostatnim krokiem jest uzupełnienie pola dotyczącego procesu przetwarzania oraz sposobu gospodarowania. Określenie nazwy instalacji oraz zawartości PCB w odpadzie (w przypadku unieszkodliwiania) jest nieobowiązkowe. Po uzupełnieniu wymaganych elementów wpis tworzy się po wybraniu opcji “Zapisz”.

Uzupełnianie formularza w sekcji przetwarzane w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Stworzony wpis znajduje się w sekcji “Przetwarzane”. Wpis można usunąć lub edytować wybierając jego “Opcje”.

Tworzenie wpisów w KEO – wydobyte

Chcąc zaewidencjonować odpady wydobyte ze składowiska, należy utworzyć nowy wpis w sekcji “Wydobyte” posługując się przyciskiem “Nowy wpis”.

Wybieranie przycisku nowy wpis w sekcji wydobyte w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Tworząc wpis w sekcji “Wydobyte” uzupełnić należy masę wydobytych odpadów w tonach oraz datę zdarzenia. Po uzupełnieniu wymaganych pól oznaczonych gwiazdką można zapisać wpis wykorzystując przycisk “Zapisz”.

Uzupełnianie wpisu w sekcji wydobyte w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Wpis znajduje się w sekcji “Wydobyte”. Wpis można usunąć lub edytować wybierając jego “Opcje”.

Stworzony wpis w sekcji wydobyte w karcie ewidencji odpadów w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Warto pamiętać

Niektóre z wymagań mogą różnić w zależności od województwa. Z tego powodu warto pamiętać o roli właściwych Urzędów Marszałkowskich, do których można kierować pytania związane z ewidencją. Do organu należy także kierować wnioski aktualizacyjne dotyczące na przykład rozpoczęcia wytwarzania lub przyjmowania nowych typów odpadów. W tym przypadku podmiot ma 30 dni od takiego zdarzenia na skierowanie wniosku, a Urząd Marszałkowski 30 dni na jego rozpatrzenie. W czasie oczekiwania można prowadzić KPO i KEO.

Jedną z kluczowych informacji jakie powinien pamiętać każdy z podmiotów działających w BDO jest to, że według wspomnianego już wcześniej art. 66 ustawy o odpadach ewidencję odpadów należy prowadzić na bieżąco. Według art. 180 [4] tego samego aktu prawnego podmiot niestosujący się do tego wymogu może być ukarany grzywną. Nie wolno również zapominać o fakcie, że aktualnie ewidencja może być prowadzona jedynie przez system BDO. Jeśli w poprzednich latach podmiot prowadził ewidencję w formie papierowej, nie musi jej jednak wprowadzać do systemu. Ważne jest także prowadzenie ewidencji oddzielnie dla wszystkich typów odpadów i obiektów. Wyjątkiem jest świadczenie usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych na przykład w branży budowlanej czy konserwującej. W takim przypadku jest możliwość prowadzenia działalności w jednym miejscu, pod warunkiem złożenia wniosku aktualizacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego oraz zaznaczenia takiej informacji w KEO oraz KPO. Jeden podmiot może odgrywać także wiele ról i być zarówno przekazującym, transportującym i przejmującym odpady. W tym przypadku należy jedynie wskazywać odpowiednie miejsca prowadzenia działalności oraz zmieniać role w menu systemu BDO.

System umożliwia również na prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych, zmianę lokalizację siedziby firmydodawanie kolejnych miejsc prowadzania działalności, składanie sprawozdań komunalnych oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami z podziałem na działy od I do VI a także I, II, V, VIII, IX, XI, XII i XIII, natomiast w przypadku likwidacji firmy należy pamiętać o złożeniu wniosku o wykreślenie z rejestru BDO. Cała baza ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, dlatego poza polskimi firmami do prowadzenia ewidencji zobowiązane są również podmioty zagraniczne.


[1] Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002151/O/D20212151.pdf [dostęp: 29-03-2022]

[2] Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000779/U/D20210779Lj.pdf [dostęp: 29-03-2022]

[3] Art. 66 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) brzmi:

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.
3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.
4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
  1) wytwórców:
    a) odpadów komunalnych,
    b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy  prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
    c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1,
    d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;
  2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
  3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1; 4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

[4] Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf [dostęp: 29-02-2022]

[5] Art. 180 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) brzmi:
1. (uchylony)
2. Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie:
  1) posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 69 ust. 1a,
  2) posiadania w trakcie transportu odpadów komunalnych potwierdzenia wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 71a ust. 3
– podlega karze grzywny.
3. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 72 nie przechowuje przez określony czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, o których mowa w art. 72 ust. 1.
4. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 67 ust. 10 albo ust. 11, nie wprowadza albo nie wprowadza w terminie do BDO informacji zawartych w dokumentach ewidencji odpadów sporządzonych w formie określonej w art. 67 ust. 7.

Komentarze do wpisu “Poradnik BDO – tworzenie KEO, uwzględniając zmiany w systemie od stycznia 2022 r.

  1. […] umożliwia również na wystawienie KPO i KEO, prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych, zmianę lokalizację siedziby […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.