Poradnik BDO – wystawianie Karty Ewidencji Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Poradnik BDO - wystawianie Karty Ewidencji Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Przemysł i Środowisko

Loading

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Rejestr BDO

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, w którym znajdują się podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu. Dokonując wpisu podmiot uzyskuje własny numer rejestrowy. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Wyjątek dotyczy podmiotów zagranicznych, które mogą złożyć wniosek w formie papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl w zakładce rejestr podmiotów.

Moduł ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2021 roku ewidencję odpadów można prowadzić jedynie za pośrednictwem systemu BDO. Zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach [2] posiadacz odpadów musi prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Dokumenty ewidencji odpadów sporządzane w systemie BDO nie wymagają opatrzenia ich podpisem. Takie dokumenty jak umowy, karty ewidencji w formie papierowej oraz wszelkie inne dane, które nie znalazły się w systemie BDO, należy przechowywać przez 5 lat i udostępniać je na żądanie organów do tego uprawnionych.

W systemie BDO znajduje się pięć rodzajów kart ewidencji. Poniższa instrukcja dotyczy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (KEZSEiE). KEZSEIE należy prowadzić dla każdego miejsca prowadzenia działalności, kodu odpadu i grupy zużytego sprzętu odrębnie. Za pomocą tej karty ewidencję prowadzą jedynie przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z art. 4 pkt 7 [3] i 22 [4] ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893) prowadzący zakład przetwarzania powinien posiadać decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu i eksploatować instalację, obiekt budowlany lub jego część, w których jest prowadzony demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu lub odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu. Zgodnie z art. 4 pkt 24 tej ustawy [5] zużyty sprzęt to sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go. Podmioty nie spełniające powyższych wymagań jak na przykład przedsiębiorcy, których działalność polega na prowadzeniu firmy biurowej, którzy przechowują zużyte przez nich komputery, drukarki czy lodówki nie powinni zakładać tego rodzaju karty ewidencji.

 

Rodzaje kart ewidencji BDO Przemysł i Środowisko

Moduł ewidencji KEZSEiE

KEZSEiE jest najbardziej rozbudowaną kartą ewidencji w systemie BDO. Dzieli ona zużyty sprzęt na sześć grup zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893) [6]. Zużytym sprzętem, który nie należy do żadnej z sześciu grup, a którego ewidencja jest wymagana są panele fotowoltaiczne posiadające własną grupę.

 

Grupy odpadów w KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

Każda z grup ewidencjonowana jest osobno. W każdej z nich występuje dodatkowy podział na zakładki, w których należy dodawać wpisy w sekcjach, które są zgodne z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością.

 

Wpisy w KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

Tworzenie KEZSEiE w systemie BDO

Sposób logowania do systemu BDO jest zależny od rodzaju podmiotu. Podmiot główny, który posiada nieograniczone możliwości w systemie, loguje się z wykorzystaniem strony login.gov.pl. Podmiot podrzędny, który posiada dostęp jedynie do kart ewidencji, loguje się w sposób natywny odpowiednim loginem i hasłem bezpośrednio w systemie BDO.

 

Logowanie do systemu BDO Przemysł i Środowisko

 

Po zalogowaniu ukazuje się lista podmiotów, w imieniu których można przeprowadzić ewidencję. Użytkownik może posiadać wiele podmiotów. W takim przypadku warto posłużyć się wyszukiwarką wpisując odpowiednie dane i przyspieszając proces wyszukiwania. Po odnalezieniu odpowiedniego podmiotu należy wybrać przycisk “Opcje”, a następnie “Wybierz”.

 

Wybór podmiotu BDO Przemysł i Środowisko

 

Kolejną czynnością jest wybranie miejsca prowadzenia działalności podmiotu. Tak jak w poprzednim kroku, miejsce można odnaleźć znajdując je na liście lub posługując się wyszukiwarką. Po odnalezieniu odpowiedniej lokalizacji należy wybrać “Opcje” oraz “Wybierz”.

 

Wybór miejsca prowadzenia działalności BDO Przemysł i Środowisko

 

Po przejściu do kolejnej witryny, system automatycznie otwiera się w zakładce przekazywania odpadów. W celu ewidencjonowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy w bocznym menu strony przejść do “Karty ewidencji”, a następnie z listy kart wybrać tą będącą przedmiotem tej instrukcji.

 

Menu boczne w systemie BDO Przemysł i Środowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju karty ewidencji na ekranie ukażą się wszystkie KEZSEiE podmiotu dla danego miejsca prowadzenia działalności. Posłużenie się przyciskiem “Nowa karta” spowoduje przejście do formularza tworzenia nowej karty.

 

Przycisk nowa karta KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po przejściu do formularza tworzenia nowej karty ewidencji pierwszą rzeczą, która wymaga uzupełnienia jest kod i rodzaj odpadu.

 

Niewypełniony formularz tworzenia KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po wybraniu pustego pola na ekranie ukaże się wyszukiwarka, która poprzez wpisywanie kodu lub nazwy odpadów pozwoli na szybsze odszukanie brakującej informacji. Po wybraniu odpadu pole uzupełnia się automatycznie.

 

Wyszukiwanie odpadu przy tworzeniu KEZSEIE Przemysł i Środowisko

 

Pola “Kod ex” i “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne” są elementami nieobowiązkowymi. W przypadku chęci ich uzupełnienia należy zaznaczyć kwadrat znajdujący się obok i uzupełnić pola. Wymaganym elementem jest określenie zakresu działalności. Spośród czterech opcji takich jak: wytwarzanie, zbieranie odpadów, odzysk i unieszkodliwianie, należy wybrać co najmniej jedną z możliwości poprzez zaznaczenie znajdującego się przy niej kwadratu.

 

Uzupełniony formularz tworzenia KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Kolejnymi wymaganymi informacjami są stany magazynowe zużytego sprzętu na dzień 1 stycznia. Powinny zostać one wpisane w tonach dla każdej z grup. Jeśli ewidencja była prowadzona w poprzednim roku, stany magazynowe powinny uzupełnić się automatycznie. W przeciwnym razie masy sprzętu należy uzupełnić samodzielnie. Jeśli wszystkie wymagane informacje zostały uzupełnione należy wybrać przycisk “Zapisz”.

 

Uzupełnianie stanów magazynowych na 1 stycznia KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po zapisaniu karta pojawia się na liście kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Chcąc tworzyć wpisy na stworzonej karcie należy wybrać przycisk “Opcje”, a następnie “Szczegóły”. Pod przyciskiem “Opcje” kryje się również możliwość “Usuń”, która pozwala na usunięcie karty, o ile nie posiada ona żadnych wpisów. Chcąc usunąć KEZSEiE należy w pierwszej kolejności zlikwidować dodane na niej wpisy.

 

Przycisk opcje KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po przejściu w szczegóły można zapoznać się z informacjami dotyczącymi karty, a w razie potrzeby zmienić je, wybierając przycisk „Edycja”. Informacje znajdujące się w tej sekcji można edytować jedynie w wypadku, gdy na karcie nie ma żadnych wpisów.

 

Szczegóły KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

W szczegółach znajduje się również sekcja prezentująca uzupełnione stany magazynowe zebranego sprzętu na dzień 1 stycznia. Stany magazynowe można również uzupełnić o wytworzone podczas demontażu odpady, co robi się poprzez przejście do sekcji “Wytworzone odpady”.

 

Stany magazynowe na 1 stycznia KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Następnie należy wybrać odpowiednią grupę i wybrać przycisk “Nowy wpis”.

 

Wpis w wytworzonych odpadach na 1 stycznia KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Wpis należy uzupełnić kodem i rodzajem odpadu. Wybierając puste pole, na ekranie ukaże się okno, które pozwoli na odszukanie rodzaju odpadu poprzez wpisywanie kodu lub nazwy. Po wybraniu odpowiedniego odpadu okno uzupełnia się o wskazane informacje. Pola “Kod ex” i “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne” są elementami nieobowiązkowymi. Obowiązkowe jest za to wskazanie masy odpadów w tonach. Dodać można również kolejny rodzaj odpadu wybierając przycisk “Dodaj odpad”. Po wypełnieniu wymaganych danych należy posłużyć się przyciskiem “Zapisz”.

 

Uzupełnianie formularza o wytworzonych odpadach na 1 stycznia KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

W szczegółach karty znajduje się również zakładka ewidencji. Dzieli ona odpady na siedem grup oraz pięć przedstawionych wcześniej zakładek – zbieranie sprzętu, gospodarowanie sprzętem, wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu, gospodarowanie odpadami – we własnym zakresie oraz gospodarowanie odpadami – przekazane innemu posiadaczowi. Po wybraniu odpowiedniej grupy należy dokonać wpisów w zakładach zgodnych z prowadzoną działalnością.

Tworzenie wpisów w sekcji “Zbieranie sprzętu”

Chcąc dodać wpis w sekcji “Zbieranie sprzętu” należy wybrać przycisk “Nowy wpis”.

 

Nowy wpis w sekcji zbieranie sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

W pierwszej kolejności należy wskazać od kogo został przyjęty sprzęt. Dostępne możliwości to inny zbierający zużyty sprzęt oraz użytkownik sprzętu. Następnie należy wskazać sposób przyjęcia sprzętu, od tego będzie zależeć, jakie informacje trzeba będzie wskazać w kolejnych krokach. Wybierając opcję “Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów” należy wskazać jedynie datę przyjęcia oraz masę w tonach.

 

Uzupełnianie formularza wpisu zbieranie sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Jeśli zaznaczona została jedna z dwóch pierwszych opcji, czyli “Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów” lub “Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych” należy wskazać odpowiednią kartę przekazania.

 

Wpis dokonywany na podstawie KPO zbieranie sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Robi się to poprzez kliknięcie na puste pole, w którym powinien znajdować się numer karty. Na ekranie pojawi się dodatkowe okno, które pozwoli na szybkie odszukanie istniejącej karty.

 

Wyszukiwanie KPO w zbieranie sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po odnalezieniu i wybraniu karty puste pola uzupełniają się automatycznie.

 

Odnaleziona KPO w zbieraniu sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

W przypadku wybrania opcji “Przywóz do RP” oprócz daty przyjęcia i masy w tonach należy wskazać dane adresowe miejsca pochodzenia odpadów. Obowiązkowymi danymi jest kraj i miejscowość, natomiast ulica, numer budynku i lokalu nie wymagają uzupełnienia.

 

Przywóz do RP w zbieraniu sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po wybraniu pola “Kraj” na ekranie ukaże się okno pozwalające na wybranie kraju z rozwijalnej listy.

 

Wyszukiwanie kraju w zbieraniu sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po uzupełnieniu wymaganych informacji można zapisać wpis klikając w przycisk “Zapisz”.

 

Uzupełniony przywóz do RP w zbieraniu sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po zapisaniu stworzony wpis znajduje się na liście w zakładce zbieranie sprzętu.

 

Stworzony wpis w sekcji zbieranie sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Tworzenie wpisów w sekcji “Gospodarowanie sprzętem”

Zakładka “Gospodarowanie sprzętem” podzielona jest na cztery dodatkowe elementy – przekazane do innego zakładu przetwarzania, przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie, zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia i części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia. Po wybraniu odpowiedniej zakładki można przejść do dodawania wpisu wykorzystując przycisk “Nowy wpis”.

 

Nowy wpis w sekcji przekazanie do innego zakładu przetwarzanie KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Dodając wpis związany z “Przekazaniem sprzętu do innego zakładu” należy wskazać kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych, na podstawie której odbyło się przekazanie.

 

Uzupełnianie formularza wpisu przekazanie do innego zakładu przetwarzania KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po wybraniu jednej z dwóch opcji na ekranie ukażą się dodatkowe pola, które należy uzupełnić o numer karty przekazania odpadów, datę przekazania oraz masę przekazanych odpadów w tonach.

 

Wpis dokonywany na podstawie KPO przekazanie do innego zakładu przetwarzania KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po wybraniu pustego pola na ekranie ukaże się dodatkowe okno, które pozwoli na szybkie odszukanie istniejącej karty.

 

Wyszukiwanie KPO przekazanie do innego zakładu przetwarzania KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po odnalezieniu i wybraniu karty puste pola uzupełniają się automatycznie. Jeśli wszystkie wymagane informacje zostały uzupełnione należy wybrać przycisk “Zapisz”.

 

Uzupełniony wpis przekazanie do innego zakładu przetwarzania KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po zapisaniu wpis znajduje się na liście.

 

Stworzony wpis w sekcji przekazanie do innego zakładu przetwarzania KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Chcąc dodać wpis w zakładce “Przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie” należy przejść do odpowiedniej kategorii i wybrać “Nowy wpis”.

 

Nowy wpis w sekcji przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

We wpisie związanym z przetwarzaniem sprzętu we własnym zakresie wymaganymi informacjami, które należy uzupełnić, jest data przetworzenia oraz masa przetwarzanego sprzętu w tonach. Po wypełnieniu tych pól należy wybrać przycisk “Zapisz”.

 

Uzupełnianie wpisu w sekcji przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Utworzony wpis znajduje się na liście.

 

Stworzony wpis w sekcji przetwarzanie sprzętu we własnym zakresie KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Chcąc dodać nowy wpis w sekcji “Zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia” należy przejść do tej kategorii i wybrać “Nowy wpis”.

 

Nowy wpis w sekcji zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

We wpisie związanym ze zużytym sprzętem przeznaczonym do ponownego użycia należy uzupełnić datę wytworzenia odpadu, masę sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia w tonach oraz rodzaj procesu.

 

Uzupełnianie wpisu zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użycia KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Wybierając pole, które powinno zostać uzupełnione rodzajem procesu, na ekranie ukaże się okno, które pozwoli na odszukanie procesu.

 

Wyszukiwanie procesu zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użytku KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po wskazaniu rodzaju procesu przetwarzania należy również zaznaczyć, czy proces jest recyklingiem. Jeśli jedna z dwóch opcji została wybrana, kolejnym krokiem jest zapisane wpisu przyciskiem „Zapisz”.  

 

Uzupełniony wpis zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użytku KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Zapisany wpis znajduje się na liście.

 

Stworzony wpis w sekcji zużyty sprzęt przeznaczony do ponownego użytku KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Chcąc dodać wpis w zakładce “Części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia” należy wejść w tę sekcję i wybrać “Nowy wpis”.

 

Nowy wpis w sekcji części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczone do ponownego użytku KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

We wpisie “Części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia” należy uzupełnić datę wytworzenia, masę części składowych oraz rodzaj procesu.

 

Uzupełnianie wpisu części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczone do ponownego użytku KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Wybierając pole, które powinno zostać uzupełnione rodzajem procesu, na ekranie ukaże się okno, które pozwoli na jego odszukanie.

 

Wyszukiwanie procesu części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczone do ponownego użytku KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po wskazaniu rodzaju procesu przetwarzania należy również zaznaczyć, czy proces jest recyklingiem. Jeśli wymagane elementy zostały wypełnione należy wybrać “Zapisz”.

 

Uzupełniony wpis części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczone do ponownego użytku KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po zapisaniu informacji wpis pokazuje się na liście wpisów.

Tworzenie wpisów w sekcji “Wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu”

Chcąc dodać wpis w sekcji “Wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu” należy wybrać przycisk “Nowy wpis”.

 

Nowy wpis w sekcji wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Tworząc ten wpis w pierwszej kolejności należy uzupełnić kod i rodzaj odpadu.

 

Uzupełnianie wpisu wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Wybierając puste pole, na ekranie ukaże się okno, które pozwoli na odszukanie rodzaju odpadu poprzez wpisywanie kodu lub nazwy.

 

Wyszukiwanie odpadu wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po wybraniu odpowiedniego odpadu okno uzupełnia się o wskazane informacje. Pola “Kod ex” i “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne” są elementami nieobowiązkowymi. W przypadku chęci ich uzupełnienia należy zaznaczyć kwadrat znajdujący się obok i uzupełnić pola. Uzupełnić należy również datę wytworzenia odpadów oraz ich masę podaną w tonach.

 

Uzupełniony wpis wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Stworzony wpis pojawi się na liście w sekcji “Części składowe pochodzące ze zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia”.

 

Stworzony wpis wytwarzanie odpadów w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 
Tworzenie wpisów w sekcji “Gospodarowanie odpadami – we własnym zakresie”

Chcąc dodać nowy wpis w sekcji “Gospodarowanie odpadami – we własnym zakresie” należy wybrać przycisk “Nowy wpis”.

 

Nowy wpis w sekcji gospodarowanie odpadami - we własnym zakresie KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Uzupełniając ten wpis w pierwszej kolejności należy podać kod i rodzaj odpadu. Wybierając puste pole, na ekranie ukaże się okno, które pozwoli na odszukanie rodzaju odpadu poprzez wpisywanie kodu lub nazwy. Po wybraniu odpowiedniego odpadu okno uzupełnia się o wskazane informacje. Pola “Kod ex” i “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne” są elementami nieobowiązkowymi. W przypadku chęci ich uzupełnienia należy zaznaczyć kwadrat znajdujący się obok i uzupełnić puste pola.

 

Uzupełnianie wpisu gospodarowanie odpadami - we własnym zakresie KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Uzupełnić należy również datę przetworzenia, masę odpadów w tonach i rodzaj procesu. Wybierając pole, które powinno zostać uzupełnione rodzajem procesu, na ekranie ukaże się okno, które pozwoli na odszukanie procesu.

 

Wyszukiwanie procesu gospodarowanie odpadami - we własnym zakresie KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po wskazaniu rodzaju procesu przetwarzania należy również zaznaczyć, czy proces jest recyklingiem. Jeśli wymagane elementy zostały wypełnione należy wybrać “Zapisz”.

 

Uzupełniony wpis gospodarowanie odpadami - we własnym zakresie KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po zapisaniu wpis znajduje się na liście.

 

Stworzony wpis w sekcji gospodarowanie odpadami - we własnym zakresie KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Tworzenie wpisu w sekcji “Gospodarowanie odpadami – przekazanie innemu posiadaczowi”

Chcąc dodać wpis w sekcji “Gospodarowanie odpadami – przekazanie innemu posiadaczowi” należy wybrać przycisk “Nowy wpis”.

 

 

Nowy wpis w sekcji gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

W pierwszej kolejności należy uzupełnić kod i rodzaj odpadu.

 

Uzupełnianie wpisu gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Wybierając puste pole, na ekranie ukaże się okno, które pozwoli na odszukanie rodzaju odpadu poprzez wpisywanie kodu lub nazwy.

 

Wyszukiwanie odpadu gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po wybraniu odpowiedniego odpadu okno uzupełnia się o wskazane informacje. Pola “Kod ex” i “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne” są elementami nieobowiązkowymi. W przypadku chęci ich uzupełnienia należy zaznaczyć kwadrat znajdujący się obok i uzupełnić pola.

 

Uzupełniony rodzaj odpadu gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Następnie należy wskazać, w jaki sposób doszło do przekazania odpadów.

 

Sposób przekazania odpadów gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Jeśli wybrana została opcja “Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów” lub “Przekazane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami” uzupełnić należy jedynie datę przekazania odpadów oraz ich masę.

 

Zwolnienie z ewidencji gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

W przypadku wybrania opcji “Wywóz poza RP” wskazać należy masę przyjętego sprzętu w tonach, a także wskazać dane adresowe miejsca pochodzenia odpadów. Obowiązkowymi danymi jest kraj i miejscowość, natomiast ulica, numer budynku i lokalu nie wymagają uzupełnienia.

 

Wywóz poza RP gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po wybraniu pola “Kraj” na ekranie ukaże się okno pozwalające na wybranie kraju z rozwijalnej listy.

 

Wyszukiwanie kraju gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Kolejnym z wymaganych elementów jest wskazanie daty rozpoczęcia transportu odpadów oraz wybranie rodzaju środka transportu spośród pięciu możliwości – drogowy, kolejowy, morski powietrzny i wodno-śródlądowy. Ostatnim elementem jest wskazanie procesu, któremu poddane zostaną odpady.

 

Rodzaj środka transportu gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Wybierając “Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów” lub “Wpis dokonywany na podstawie karty przekazania odpadów komunalnych” należy wskazać kartę, na podstawie której doszło do przekazania, datę przekazania i masę odpadów. Po wybraniu pustego pola na ekranie ukaże się dodatkowe okno, które pozwoli na szybkie odszukanie istniejącej karty.

 

Wyszukiwanie KPO gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Po odnalezieniu i wybraniu karty puste pola uzupełniają się automatycznie. Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy zapisać wpis przyciskiem “Zapisz”.

 

Wpis na podstawie KPO gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

Zapisany wpis znajduje się na liście.

 

Stworzony wpis gospodarowanie odpadami - przekazanie innemu posiadaczowi KEZSEIE BDO Przemysł i Środowisko

 

System umożliwia również na wystawienie KPO i KEO, prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych, zmianę lokalizację siedziby firmydodawanie kolejnych miejsc prowadzania działalności, składanie sprawozdań komunalnych oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami z podziałem na działy od I do VI a także I, II, V, VIII, IX, XI, XII i XIII, natomiast w przypadku likwidacji firmy należy pamiętać o złożeniu wniosku o wykreślenie z rejestru BDO. Cała baza ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, dlatego poza polskimi firmami do prowadzenia ewidencji zobowiązane są również podmioty zagraniczne.


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf [dostęp: 05-07-2022]

[2] Art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) brzmi:
1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.

3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1,
d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

[3] Art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893) brzmi:
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
7) prowadzącym zakład przetwarzania – rozumie się przez to podmiot prowadzący zakład przetwarzania, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu;

[4] Art. 4 pkt 22 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893) brzmi:
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
22) zakładzie przetwarzania – rozumie się przez to instalację, obiekt budowlany lub jego część, w których jest prowadzony demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu lub odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu, które posiadają decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu;

[5] Art. 4 pkt 24 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893) brzmi:
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
24) zużytym sprzęcie – rozumie się przez to sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go;

[6] Załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893) brzmi:

I. Numery i nazwy grup sprzętu
1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2

3. Lampy

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3.

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3 i 6.

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.

II. Przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grup sprzętu
1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny,
sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie
wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.

3. Lampy
Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm
Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe – mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.