Poradnik BDO – wystawianie KPOK i KEOK

Poradnik BDO - wystawianie KPOK i KEOK Przemysł i Środowisko

Loading

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [1] w celu gromadzenia i umożliwienia zarządzania informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. W bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami.

Rejestr BDO

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów, w którym znajdują się podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu. Dokonując wpisu podmiot uzyskuje własny numer rejestrowy. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Wyjątek dotyczy podmiotów zagranicznych, które mogą złożyć wniosek w formie papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie https://bdo.mos.gov.pl w zakładce rejestr podmiotów.

Moduł ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2021 roku, ewidencję odpadów można prowadzić jedynie za pośrednictwem systemu BDO. Zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach [2], posiadacz odpadów musi prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Dokumenty ewidencji odpadów sporządzane w systemie BDO nie wymagają opatrzenia ich podpisem. Dla każdego rodzaju odpadów oraz miejsca działalności należy prowadzić osobną kartę ewidencji odpadów na jeden rok kalendarzowy. Takie dokumenty jak umowy, karty ewidencji w formie papierowej oraz wszelkie inne dane, które nie znalazły się w systemie BDO, należy przechowywać przez 5 lat i udostępniać je na żądanie organów do tego uprawnionych.

Istnieją podmioty, które nie muszą prowadzić ewidencji odpadów. Należą do nich wytwórcy odpadów komunalnych, rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha oraz wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy. Rejestracji nie muszą także przeprowadzać osoby fizyczne i jednostki niebędące przedsiębiorcami wykorzystującymi odpady na potrzeby własne. Obowiązek nie dotyczy również podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, czyli prowadzących zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych. Z obowiązku posiadania numeru BDO zwolnione są także podmioty, które wytworzyły odpady w ilościach mniejszych niż podanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku [3].

W systemie BDO znajduje się pięć rodzajów kart ewidencji. Poniższa instrukcja dotyczy karty ewidencji odpadów komunalnych (KEOK), będącej częścią karty ewidencji odpadów.

 

Rodzaje kart ewidencji BDO Przemysł i Środowisko

Karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK) tworzona jest przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbioru i transportu tych odpadów. Pozostałe podmioty zatwierdzają kartę w następnych etapach przekazywania odpadów komunalnych. Przekazujący lub transportujący odpady generuje potwierdzenie wystawienia karty w systemie BDO wraz z kodem QR, na podstawie którego służby kontrolne mają możliwość skontrolowania informacji na karcie ze stanem faktycznym. Po przetransportowaniu odpadów podmiot je przejmujący niezwłocznie i każdorazowo potwierdza przejęcie odpadów podając ich masę oraz datę i godzinę przejęcia. Po zatwierdzeniu karty w systemie BDO przez podmiot przejmujący, transportujący niezwłocznie i każdorazowo potwierdza zakończenie transportu.

Role podmiotów w BDO Przemysł i Środowisko

Jeśli odpady komunalne przekazywane są na przykład z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), powinny zostać one zaewidencjonowane przy użyciu karty przekazania odpadów (KPO). Przyjęte odpady mogą zostać zaewidencjonowane na karcie ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) odpadów przyjętych na podstawie KPOK, a następnie przekazane kolejnemu podmiotowi za pomocą KPO. Instalacje komunalne, PSZOK czy stacje przeładunkowe mogą przekazywać odpady komunalne przy pomocy KPO oraz prowadzić ich ewidencję na KEOK. Możliwe jest także ewidencjonowanie odpadów przyjętych przez KPOK na KEO i przekazywanie ich za pomocą KPO.

Logowanie do systemu

Sposób logowania do systemu BDO jest zależny od rodzaju podmiotu. Podmiot główny, który posiada nieograniczone możliwości w systemie, loguje się z wykorzystaniem strony login.gov.pl. Podmiot podrzędny loguje się w sposób natywny odpowiednim loginem i hasłem bezpośrednio w systemie BDO.

Logowanie do BDO Przemysł i Środowisko


Po zalogowaniu ukazuje się lista podmiotów, w imieniu których można przeprowadzić ewidencję. Użytkownik może posiadać wiele podmiotów. W takim przypadku warto posłużyć się wyszukiwarką wpisując odpowiednie dane i przyspieszając proces wyszukiwania. Po odnalezieniu odpowiedniego podmiotu należy wybrać przycisk “Opcje”, a następnie “Wybierz”.

Wybieranie podmiotu Przemysł i Środowisko


Kolejną czynnością jest wybranie miejsca prowadzenia działalności podmiotu. Tak jak w poprzednim kroku, miejsce można odnaleźć znajdując je na liście lub posługując się wyszukiwarką. Po odnalezieniu odpowiedniej lokalizacji należy wybrać “Opcje” oraz “Wybierz”.

Wybieranie miejsca prowadzenia działalności Przemysł i Środowisko


Karta przekazania odpadów komunalnych – KPOK – przekazujący

 Chcąc utworzyć KPOK jako przekazujący, w menu bocznym strony należy odnaleźć kolejno “Ewidencja odpadów”, “Karty przekazania”, “Karty przekazania odpadów komunalnych” i “Przekazujący”.


Menu boczne Przemysł i Środowisko


Po przejściu do wskazanej sekcji na dole strony ukazuje się lista istniejących KPOK z podziałem na siedem zakładek: planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przejęcie, potwierdzony transport, wycofane i odrzucone. W sekcji “Planowane” do 30 dni przed przekazaniem mogą znajdować się zaplanowane KPOK, które nie posiadają nadanego obiegu w systemie BDO. Karta w zakładce “Zatwierdzone” posiada nadany obieg i jest widoczna dla podmiotu transportującego. Jeśli KPOK znajduje się w sekcji “Potwierdzenie wygenerowane” odbywa się transport odpadów, a karta widoczna jest dla przejmującego. Po odbiorze odpadów przez podmiot przejmujący KPOK trafia do zakładki “Zrealizowane przejęcie”. Karta o pełnym obiegu znajduje się w sekcji “Potwierdzony transport”, w której transportujący potwierdza dokonanie transportu. Przedostatnia zakładka to karty “Wycofane”. Kartę wycofać może jedynie przekazujący, jeśli na przykład transport się nie odbył lub został przerwany. KPOK znajdujące się w sekcji “Odrzucone” miały w sobie błędy, które spowodowały, że przejmujący nie podjął się odbioru odpadów. Aby utworzyć nową kartę należy posłużyć się przyciskiem “Nowa karta”.

Lista planowanych kart przekazania odpadów komunalnych Przemysł i Środowisko


Będąc w formularzu nowej KPOK, rok kalendarzowy, status karty oraz dane odbierającego odpady komunalne uzupełniają się automatycznie, a okno z numerem karty pozostaje puste, ponieważ numer jeszcze nie istnieje.

Karta przekazania odpadów komunalnych Przemysł i Środowisko


Kolejnym elementem, który musi zostać uzupełniony, są dane transportującego odpady. Po wybraniu pustego pola, wyświetla się okno, w którym w trakcie wpisywania danych pokazują się pasujące propozycje transportujących. Najczęściej odbierający i transportujący jest tym samym podmiotem.

Dane firmy transportującej odpady Przemysł i Środowisko

Wyszukiwarka firm transportujących odpady Przemysł i Środowisko


Po wybraniu odpowiedniego podmiotu, puste rubryki uzupełniają się automatycznie.

Automatyczne wczytanie danych firmy transportującej BDO Przemysł i Środowisko


Analogicznie działa uzupełnianie informacji o przejmującym odpady.

Automatyczne wczytanie danych firmy przejmującej odpady w BDO Przemysł i Środowisko


Do uzupełnienia pozostaje jedynie miejsce prowadzenia działalności, które także uzupełnia się automatycznie po wybraniu z zawężonej do miejsc prowadzenia działalności wskazanej firmy listy odpowiedniego miejsca.

Automatyczne wczytanie miejsca działalności firmy BDO Przemysł i Środowisko


W następnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące odbieranych odpadów komunalnych. W pierwszej kolejności z pomocą wyszukiwarki, która ukaże się po wybraniu pustego pola, wskazać trzeba nazwę gminy, z której zostały odebrane odpady komunalne. Obszar gminy jest polem nieobowiązkowym, tak jak inne pola bez czerwonej gwiazdki. Uzupełnić należy kod i rodzaj odbieranych odpadów posługując się wyszukiwarką, która ukaże się po wybraniu pustego pola.

Informacje dotyczące odbieranych odpadów komunalnych Przemysł i Środowisko

Wyszukanie odpadu po jego kodzie w wyszukiwarce BDO Przemysł i Środowisko


Pola “Kod ex” i “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne” są elementami nieobowiązkowymi. W przypadku chęci ich uzupełnienia należy zaznaczyć kwadrat znajdujący się obok i uzupełnić pola. Jako ostatnie należy uzupełnić informacje dotyczące transportu, a konkretniej numer rejestracyjny środka transportu lub rodzaj środka transportu, datę oraz godzinę rozpoczęcia odbierania.

Wpisanie numeru rejestracyjnego, daty i godziny odbioru w BDO Przemysł i Środowisko


Karta może zostać zapisana, co spowoduje jej przeniesienie do zakładki “Planowane” lub może zostać zatwierdzona, a także zatwierdzona z wygenerowanym potwierdzeniem. Jeśli karta zostanie jedynie zatwierdzona, potwierdzenie będzie mógł wygenerować transportujący. Wygenerowanie potwierdzenia oznacza rozpoczęcie transportu. W zależności od wybranej opcji, KPOK znajdzie się w sekcji “Zatwierdzone” lub “Potwierdzenie wygenerowane”.

Informacje dodatkowe do karty odbieranych odpadów BDO Przemysł i Środowisko


Karta przekazania odpadów komunalnych – KPOK – przejmujący

Kartę po wygenerowaniu potwierdzenia musi zatwierdzić podmiot przejmujący.


BDO Menu boczne przejmujący Przemysł i Środowisko


Podmiot przejmujący na liście KPOK z wygenerowanym potwierdzeniem widzi, że podmiot transportujący odebrał odpady i będzie zmierzał w jego kierunku. Po wybraniu “Opcje” oraz “Edycja/zmiana statusu”, przejmujący ma możliwość zweryfikowania informacji dotyczących odpadów, których dotyczy karta oraz potwierdzenia przejęcia.

Lista zatwierdzonych kart przekazania odpadów - wygenerowane w BDO Przemysł i Środowisko


Najważniejszą sekcją są informacje dotyczące odpadów. Znajdują się w niej takie dane jak kod czy masa odpadów. Jeśli KPOK zawiera błędne informacje przejmujący może ją odrzucić, a w przeciwnym razie potwierdzić przejęcie.

Zmiana statusu na potwierdzenie przejęcia w BDO Przemysł i Środowisko


Chcąc zatwierdzić przejęcie, podmiot musi podać masę odpadów, a następnie wybrać przycisk “Potwierdź przejęcie odpadów”.

Wskazanie masy odpadów w BDO Przemysł i Środowisko


Po potwierdzeniu karta znajduje się w sekcji “Zrealizowane przejęcie”.

Lista kart przekazania odpadów - zrealizowane przejęcie Przemysł i Środowisko


Karta przekazania odpadów komunalnych – KPOK – transportujący

Odpowiedzialność za zakończenie procesu przekazania odpadów spoczywa na transportującym.

Menu boczne transportujący Przemysł i Środowisko


W sekcji “Zrealizowane przejęcie” widzi on zatwierdzoną przez przejmującego kartę. W celu potwierdzenia transportu podmiot wybiera “Opcje” oraz “Edycja/Zmiana statusu”.

Lista kart przekazania odpadów - zrealizowane przejęcie - edycja jako transportujący w BDO Przemysł i Środowisko


Po wejściu w “Edycja/Zmiana statusu”, transportujący ma wgląd w informacje dotyczące KPOK.

Sprawdzenie informacji o odpadach BDO Przemysł i Środowisko

Podmiot transportujący dokonuje potwierdzenia poprzez wybór “Zmień status” i “Potwierdź transport”.

Zmiana statusu - potwierdzenie transportu w BDO Przemysł i Środowisko


Na ekranie ukaże się okno z datą i godziną zakończenia odbioru. Data i godzina ta nie mogą być późniejsze niż data i godzina przejęcia odpadów, ani wcześniejsza niż rzeczywista data i godzina rozpoczęcia transportu. Transport zatwierdza się przyciskiem “Potwierdź transport”.

Potwierdzenie godziny i daty transportu w BDO Przemysł i Środowisko


Zatwierdzona karta znajduje się w sekcji “Potwierdzony transport”. Zakończył się obieg KPOK w systemie BDO.

Lista kart przekazania odpadów - zrealizowane przejęcie - edycja jako transportujący w BDO Przemysł i Środowisko


Karta ewidencji odpadów komunalnych – KEOK – tworzenie karty

Zadaniem przekazującego odpady jest również utworzenie karty ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów i gminy osobno. Jeśli w danym roku dla danego rodzaju odpadów i gminy nie została stworzona karta ewidencji, a odpady zostały przekazane, należy taką kartę założyć. W menu bocznym strony należy przejść kolejno do sekcji “Ewidencja odpadów”, “Karty ewidencji” i “Karty ewidencji odpadów”.

 

BDO Menu boczne - karta ewidencji odpadów Przemysł i Środowisko


Po przejściu do kart ewidencji odpadów. Spośród dwóch możliwości podanych w górnej części strony należy wskazać “Odpady komunalne”.

Wyszukiwanie w BDO  kart ewidencji odpadów komunalnych Przemysł i Środowisko


Poniżej wyszukiwarki znajduje się lista istniejących KEOK. W celu utworzenia nowej karty należy wybrać przycisk “Nowa karta”.

Lista kart ewidencji odpadów komunalnych w BDO Przemysł i Środowisko


Pierwszym polem do uzupełnienia jest “Kod i rodzaj odpadu”. Informacje możemy wybrać z listy, która ukaże się w trakcie wpisywania pierwszych liczb kodu. “Kod ex” oraz “Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne”, są polami nieobowiązkowymi, które wypełnić można po oznaczeniu kwadratów znajdujących się przy tych elementach.

Nowa karta ewidencji odpadów komunalnych w BDO Przemysł i Środowisko


Z listy, która ukaże się po wybraniu pola “Gmina” wybrać należy jednostkę podziału administracyjnego. Wskazać należy także jeden lub więcej zakres działalności oraz stany magazynowe na dzień 1 stycznia w tonach. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać przycisk “Zapisz”.

Wybór zakresu działalności Przemysł i Środowisko


Utworzona KEOK znajduje się na liście.

Karta ewidencji odpadów komunalnych – KEOK – tworzenie wpisów

Chcąc zaewidencjonować odpady, które zostały przekazane przy pomocy KPOK przy odpowiedniej karcie należy wybrać “Opcje”, a następnie “Szczegóły”.

Pojawienie się odpadu na karcie ewidencji odpadów Przemysł i Środowisko


Po wejściu w szczegóły KEOK, w razie potrzeby kartę można edytować. Poniżej szczegółów karty znajduje się sekcja “Ewidencja”, w której znajdują się cztery zakładki. Wybór zakładek, które powinny być uzupełnione zależą od czynności jakie wykonuje podmiot. Element “Odbiór” uzupełniany jest przez podmiot odbierający odpady, “Przyjęte” wybiera firma przyjmująca odpady, “Przetwarzane” przetwarzająca odpady, a “Przekazane” podmiot, który wytworzył i przekazał odpady. Dane w wybranych sekcjach uzupełnia się poprzez wybranie “Nowy wpis”.

Brak wpisów w karcie ewidencji odbioru odpadów Przemysł i Środowisko


Odbiór odpadów odbywa się na podstawie KPOK. Tworząc wpis w zakładce “Odebrane odpady” należy wskazać numer tej karty.

Nowy wpis w BDO o odebranych odpadów Przemysł i Środowisko


Po wybraniu pustego pola, na ekranie ukaże się wyszukiwarka, która pozwoli na odszukanie istniejącej KPOK

Wyniki filtrowania w BDO  w nowym wpisie odebranych odpadów wg roku Przemysł i ŚrodowiskoPo wybraniu KPOK dane potrzebne do utworzenia wpisu w sekcji “Odebrane” uzupełniają się automatycznie. W celu utworzenia wpisu należy wybrać przycisk “Zapisz”.

Nowy wpis w BDO o odebranych odpadach uzupełniony Przemysł i Środowisko


Utworzony wpis znajduje się na liście w zakładce “Odbiór”.

Automatyczne uzupełnienie karty ewidencji odbioru odpadów w BDO Przemysł i Środowisko


Chcąc dodać wpis w zakładce “Przyjęte” należy posłużyć się przyciskiem “Nowy wpis”.

Brak informacji o wpisach ewidencji - przyjętych w BDO Przemysł i Środowisko


Dodając wpis w sekcji “Przyjęte odpady”, spośród trzech dostępnych możliwości należy wskazać sposób przyjęcia odpadów.

BDO Nowy wpis przyjęte odpady Przemysł i Środowisko

 

Jeśli odpady zostały przyjęte od osoby zwolnionej z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy uzupełnić masę przyjętych odpadów komunalnych w tonach oraz datę przejęcia odpadów.

 

Nowy wpis przyjęte odpady w BDO - informacje o sposobie przyjęcia - posiadacz zwolniony Przemysł i Środowisko


Wybierając opcję przyjęcia na podstawie KPOK i KPO należy wskazać odpowiednią kartę wskazując ją na liście, która ukaże się po wybraniu pustego pola z numerem karty. Po wybraniu karty masa odpadów oraz data przejęcia odpadów uzupełnia się automatycznie. Wpis zatwierdza się przyciskiem “Zapisz”.

Uzupełnienie w BDO numeru karty, masy przyjętych odpadów i daty przejęcia odpadów Przemysł i Środowisko

 

Utworzony wpis znajduje się w zakładce “Przyjęte”.

 

Uzupełniony w BDO wpis ewidencji odpadów przejętych Przemysł i Środowisko

Chcąc dodać wpis w sekcji “Przetwarzane” należy wybrać przycisk “Nowy wpis”.

Brak informacji o wpisach ewidencji - przetwarzane Przemysł i Środowisko


W pierwszej kolejności wskazać należy masę przetworzonych odpadów komunalnych w tonach oraz datę przetworzenia odpadów. Zaznaczyć należy także czy odpady zostały objęte procesem odzysku czy unieszkodliwiania.


Nowy wpis przetwarzane odpady komunalne - uzupełniona masa i data w BDO  Przemysł i Środowisko


Jeśli wybrany został proces unieszkodliwiania, spośród dostępnych możliwości należy wskazać odpowiedni proces przetwarzania. Zawartość PCB w odpadzie nie jest polem obowiązkowym, a sposób gospodarowania uzupełnia się automatycznie.

Wyszczególnienie procesu przetwarzania odpadów w BDO Przemysł i Środowisko


Przy wyborze odzysku określić należy, czy wystąpiła utrata statusu odpadów. Jeśli zostanie zaznaczona odpowiedź “Nie”, spośród dostępnych opcji wskazać należy jedynie proces przetwarzania i sposób gospodarowania.


Nowy wpis przetwarzane odpady komunalne - objęte procesem odzysku Przemysł i Środowisko


Jeśli wybrana zostanie odpowiedź “Tak” uzupełnić należy także masę powstałych produktów i materiałów oraz ich rodzaj.


Utrata statusu odpadów - masa w tonach i ich rodzaj w BDO Przemysł i Środowisko


Po uzupełnieniu wymaganych informacji należy posłużyć się przyciskiem “Zapisz”.

Wyszczególnienie procesu przetwarzania odpadów i sposobu gospodarowania Przemysł i Środowisko


Uzupełniony wpis znajduje się na liście w zakładce “Przetwarzane”.

Uzupełniony w BDO wpis ewidencji odpadów przetwarzanych Przemysł i Środowisko


Chcąc dodać wpis w zakładce przekazane, należy wybrać przycisk “Nowy wpis”.

Brak informacji o wpisach ewidencji w BDO - przekazane odpady Przemysł i Środowisko


Chcąc uzupełnić wpis należy wskazać jeden z pięciu sposobów przekazania odpadów komunalnych.

Nowy wpis w BDO - odpady przekazane - wybór odpadów przekazanych Przemysł i Środowisko

Jeśli odpady zostały wywiezione poza granice kraju wskazać należy datę rozpoczęcia transportu, masę przekazanych odpadów w tonach oraz kraj i miejscowość przeznaczenia odpadów. Uzupełnienie informacji jak ulica, kod pocztowy, numer budynku i lokalu są polami nieobowiązkowymi.

BDO Wybór odpadów przekazanych - wywóz poza RP Przemysł i Środowisko

W przypadku wybrania tej opcji należy również wskazać rodzaj środku transportu, to czy odpady objęte są procesem odzysku, unieszkodliwiania lub recyklingu.

Wybór odpadów przekazanych - wywóz poza RP, rodzaj środka transportu, proces, recykling Przemysł i Środowisko

Jeśli odpady zostały przekazane osobom fizycznym, innym jednostkom niebędącym przedsiębiorcami lub jeżeli posiadacz odpadów zwolniony jest z konieczności prowadzenia ewidencji, uzupełnić należy jedynie datę przekazania odpadów oraz ich masę w tonach.

Wybór odpadów przekazanych - przekazane osobom fizycznym w BDO Przemysł i Środowisko

Jeśli wybrane zostało przekazanie na podstawie KPO lub KPOK, odpowiednią kartę należy odszukać na liście, która ukaże się po wybraniu pustego pola z numerem karty. Informacje o dacie przekazania odpadów i ich masie uzupełniają się automatycznie. Po uzupełnieniu wymaganych pól należy posłużyć się przyciskiem “Zapisz”.

BDO Wybór odpadów przekazanych - wpis dokonany na podstawie karty przekazania odpadów, uzupełnienie nr karty, daty i masy Przemysł i Środowisko

Utworzony wpis znajduje się w zakładce “Przekazane”.

Uzupełniony w BDO wpis ewidencji odpadów przekazanych Przemysł i Środowisko

Warto pamiętać

Niektóre z wymagań mogą różnić się w zależności od województwa. Z tego powodu warto pamiętać o roli właściwych Urzędów Marszałkowskich, do których można kierować pytania związane z ewidencją. Do organu należy także kierować wnioski aktualizacyjne dotyczące na przykład rozpoczęcia wytwarzania lub przyjmowania nowych typów odpadów. W tym przypadku podmiot ma 30 dni od takiego zdarzenia na skierowanie wniosku, a Urząd Marszałkowski 30 dni na jego rozpatrzenie. W czasie oczekiwania można prowadzić ewidencję.

Jedną z kluczowych informacji jakie powinien pamiętać każdy z podmiotów działających w BDO jest to, że według wspomnianego już wcześniej art. 66 ustawy o odpadach ewidencję odpadów należy prowadzić na bieżąco. Według art. 180 [4] tego samego aktu prawnego podmiot niestosujący się do tego wymogu może być ukarany grzywną. Nie wolno również zapominać o fakcie, że aktualnie ewidencja odpadów może być prowadzona jedynie przez system BDO. Jeśli w poprzednich latach podmiot prowadził ewidencję w formie papierowej, nie musi jej obecnie wprowadzać do systemu, powinien jednak zarchiwizować dokumenty, które mogą być wymagane na przykład podczas kontroli. Ważne jest także prowadzenie ewidencji oddzielnie dla wszystkich typów odpadów i obiektów. Wyjątkiem jest świadczenie usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych na przykład w branży budowlanej czy konserwującej. Jeden podmiot może odgrywać także wiele ról i być zarówno przekazującym, transportującym i przejmującym odpady. W tym przypadku należy jedynie wskazywać odpowiednie miejsca prowadzenia działalności oraz zmieniać role w menu systemu BDO.

System umożliwia również prowadzenie ewidencji odpadów niebezpiecznych, zmianę lokalizacji siedziby firmy, dodawanie kolejnych miejsc prowadzenia działalności, składanie sprawozdań komunalnych oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami z podziałem na działy od I do VI a także I, II, V, VIII, IX, XI, XII i XIII, natomiast w przypadku likwidacji firmy należy pamiętać o złożeniu wniosku o wykreślenie z rejestru BDO. Cała baza ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, dlatego poza polskimi firmami, do prowadzenia ewidencji zobowiązane są również podmioty zagraniczne.


[1] Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000779/U/D20210779Lj.pdf [dostęp: 15-11-2022]

[2] Art. 66 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) brzmi:

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot, na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.

3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1,
d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1; 4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

[3] Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf [dostęp: 15-11-2022]

[4] Art. 180 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) brzmi:
1. (uchylony)

2. Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie:
1) posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 69 ust. 1a,
2) posiadania w trakcie transportu odpadów komunalnych potwierdzenia wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 71a ust. 3

– podlega karze grzywny.

3. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 72 nie przechowuje przez określony czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, o których mowa w art. 72 ust. 1.

4. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 67 ust. 10 albo ust. 11, nie wprowadza albo nie wprowadza w terminie do BDO informacji zawartych w dokumentach ewidencji odpadów sporządzonych w formie określonej w art. 67 ust. 7.

Komentarze do wpisu “Poradnik BDO – wystawianie KPOK i KEOK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.