Pozwolenia zintegrowane w pigułce

Pozwolenia zintegrowane - Akademia Przemysłu i Środowiska

Loading

Pozwolenie zintegrowane wśród decyzji pozwalających na funkcjonowanie instalacji zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, jest jednym z trudniejszych do uzyskania dokumentów. Przedsiębiorstwa wymagające pozwolenia zintegrowanego to duże zakłady przemysłowe, na terenie jednego zakładu może znajdować się kilka instalacji określonych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Co ważne jednym pozwoleniem zintegrowanym obejmuje się czyli wszystkie instalacje znajdujące na jego terenie) się we władaniu zarządzającego.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa prowadzący instalację. Organem ochrony środowiska uprawnionym do wydania decyzji jest starosta lub marszałek województwa. W szczególnych przypadkach organem może być regionalny dyrektor ochrony środowiska. Dotyczy to tych instalacji, które znajdują się na terenach zamkniętych, np. terenach kolejowych, wojskowych, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wymaga każda instalacja, której funkcjonowanie na terenie jednego zakładu, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nim działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych oraz środowiska jako całości. Pozwolenie zintegrowane jest więc gwarantem, że instalacja spełnia wymagania ochrony środowiska. Dlatego też w jego treści, organ ochrony środowiska, który wydaje pozwolenie zintegrowane, wskazuje sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód oraz wskazuje substancje powodujące ryzyko ich zanieczyszczenia. Ponad to, decyzja ta określa wielkości emisji zanieczyszczeń, warunki poboru wód powierzchniowych. Wszystkie te wskazania mają zapewnić optymalne funkcjonowanie instalacji, uwzględniać lokalne warunki środowiskowe oraz zapewniać ograniczania skutków awarii w przypadku jej wystąpienia. Poza maksymalną minimalizacją negatywnego oddziaływania lokalnego (np. poprzez zapobieganie niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu, nie przekraczanie określonych granicznych wielkości emisyjnych do powietrza, gleby, ziemi i wód), wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego musi uwzględniać sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych, w szczególności w przypadku, gdy zostaną przekroczone standardy emisyjne. W przypadku, gdy pomiary wykażą funkcjonowanie instalacji niezgodne z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, na prowadzącego zakład nakładane są kary. Karę tą wymierza się na podstawie pomiarów na stanowiskach pomiarowych, na których przekroczenie jest najwyższe.

Jeśli instalacja funkcjonująca na terenie jednego zakładu, dla której wnioskuje się o wydanie pozwolenia, może znacząco oddziaływać na środowisko innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organ przeprowadzi postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Polski. W tym przypadku wniosek w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego musi dodatkowo zostać przetłumaczony na język państwa, na którego terytorium może oddziaływać instalacja.

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego nie jest wymagane dla instalacji, w których powadzone są badania lub służą one do testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

W pozwoleniu zintegrowanym określa się nie tylko warunki w jakich instalacja powinna funkcjonować np. dopuszczalną wielkość emisji gazów i pyłów) lecz wskazuje warunki odbiegające od normy, a także w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

Czy są możliwe odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych?

W wyjątkowych przypadkach urząd wydający pozwolenie zintegrowane, może w nim zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych. Będzie to możliwe, jeśli stwierdzi on, że ich osiągnięcie doprowadzi do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska. Warunkiem jest, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, czyli dopuszczalne wielkości emisji. Dokonując takiej oceny urząd każdorazowo bierze pod uwagę: położenie geograficzne zakładu, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną wykorzystywanej instalacji lub inne czynniki.

Kiedy tworzy się obszar ograniczonego użytkowania?

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu (np. dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej itd.), tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, możliwe jest na podstawie uchwały podjętej przez sejmik województwa lub radę powiatu. Obowiązek utworzenia tego obszaru dla określonego zakładu lub innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na budowę. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego, dla których pomimo zastosowania najlepszych dostępnych technik, w wyniku prowadzenia procesów technologicznych, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego i co zawrzeć w treści raportu początkowego?

Zakres wniosku i jego załącznika, czyli raportu początkowego dokładnie został wskazany w ustawie prawo ochrony środowiska. Wśród informacji, które należy uwzględnić np. opis stosowanych procesów technologicznych, istotnym elementem jest charakterystyka techniczna instalacji znajdujących się na terenie zakładu, który wnioskuje o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
Szczególną uwagę należy poświęcić najlepszym dostępnym technikom, wskazanym w konkluzjach BAT. Wymagania ochrony środowiska o których mowa w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych, określająca konkluzje BAT i najlepsze dostępne techniki, będą inne w przypadku prowadzenia instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w instalacji do wytwarzania energii lub pozwalających na wytwarzanie odpadów.

Na jak długo wydawane jest pozwolenie zintegrowane? Jakie sytuacje mogą powodować konieczność jego zmiany?

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na okres 10 lat. Jego zmiana może być spowodowana rozbudową danej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego lub wynikać z przekształcenia sposobu jej funkcjonowania. Konieczność zmiany może wskazać sam organ ochrony środowiska uprawniony do jego wydania, ma to miejsce po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji. W tym celu przeprowadzana jest analiza posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Wyniki analizy organ przekazuje prowadzącemu instalację, w postaci informacji o konieczności dostosowania zakładu. Organ ochrony środowiska ma obowiązek dokonania takiej analizy, w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej danej konkluzji BAT. Każdorazowo dotyczy to wymagań określonych w konkluzjach BAT w kontekście instalacji na terenie zakładu. Tym samym prowadzący instalację wzywany jest do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania. Organ dokładnie określa zakres wniosku, tak by pozwolił on spełnienie wszystkich wymagań ochrony środowiska wynikających z konkluzji BAT i zmianę pozwolenia zintegrowanego, zakończoną sukcesem.

Ustawy i rozporządzenie do których warto zajrzeć przystępując do przygotowania pozwolenia zintegrowanego

Przystępując do opracowywania wniosku, którego celem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dokonać analizy ustawy prawo ochrony środowiska, do której implementowana została dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych oraz rozporządzenia ministra środowiska w sprawie w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, a także w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Powyżej sygnalizujemy najważniejsze kwestie dotyczące wydania pozwolenia zintegrowanego. Więcej informacji znajdziesz w naszych publikacjach zaliczonej do kategorii Pozwolenia zintegrowane.

Jakie informacje znajdziesz w kategorii Pozwolenia zintegrowane?

W kategorii pozwolenia zintegrowane znajdziesz informacje na temat: konkluzji BAT, dokumentów referencyjnych BREF, informacji o dopuszczalnej wielkości emisji gazów i pyłów, ilości wytwarzanych odpadów, różnych typów instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego.

Materiał opracowany przez zespół Kancelarii Ekologicznej Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.