Produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych będące opakowaniami – instrukcja składania sprawozdania w systemie BDO dla wprowadzających ponad 1 Mg opakowań

BDO Przemysł i Środowisko

Loading

“Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami” jest systemem informatycznym gromadzącym i umożliwiającym zarządzanie informacjami z zakresu gospodarki odpadami. W rejestrze BDO wpisane są podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach powinni być zarejestrowani w systemie, prowadzić ewidencję w zakresie opakowań wprowadzonych do obiegu, uiszczać wymagane opłaty, a także sporządzać coroczne sprawozdania. Do grupy tej kwalifikują się właściciele punktów gastronomicznych, kawiarni i restauracji, oferujących swoje posiłki i napoje w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Jeśli jesteś wprowadzającym opakowania i chcesz dowiedzieć się, jakie obowiązki musisz wypełniać, jeśli wprowadzasz w roku ponad 1 Mg opakowań na rynek oraz jak stworzyć sprawozdanie w systemie BDO, przeczytaj ten artykuł.

Czym jest system BDO?

System BDO powstał na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029) [1]. W systemie tym znajdują się informacje dotyczące powstałych odpadów z wprowadzonych na terytorium kraju opakowań i produktów w opakowaniach, olejów, smarów, opon, pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów. Poza tym w bazie BDO znajdują się również informacje o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, składowiskach odpadów oraz rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadami. Rejestr BDO ma uszczelnić system gospodarowania odpadami.

Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa na podstawie decyzji lub na wniosek podmiotu. Dokonując wpisu, podmiot uzyskuje własny numer rejestrowy. Od 1 stycznia 2020 roku wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu BDO.

Co jest opakowaniem?

Prowadzący kawiarnię, restaurację, catering, dostarczający posiłki door to door, by w bezpieczny sposób podać zamówiony przez klienta produkt, wykorzystuje np. kubek (w tym pokrywkę lub wieczko), pojemnik do żywności (umożliwiający jej bezpośrednie spożycie), taśmę do zabezpieczenia, torbę z tworzywa sztucznego, paczki oraz owijki z elastycznych materiałów pozwalające na bezpośrednią konsumpcję. Wszystko to jest opakowaniami, tym samym kawiarnia, restauracja, czy punkt gastronomiczny jest wprowadzającym produkty w opakowaniach, co oznacza konieczność rejestracji w systemie. Co ciekawe opakowaniem jest nawet etykieta adresowa. Jeśli masz wątpliwości, czy wykorzystywane przez Ciebie materiały są opakowaniami, zapoznaj się z naszym artykułem “Co jest, a co nie jest opakowaniem? Przedsiębiorco bądź świadom swoich obowiązków”, w którym wskazujemy które materiały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. poz. 1274) [2] są, a które nie są opakowaniami.

Kim jest wprowadzający?

Wprowadzającego produkty w opakowaniach definiuje art. 8 pkt 23 [3] Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852) [4]. Jest to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności wprowadzający produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy, a także pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu. W definicji tej zawarto również jednostki handlu detalicznego. Ważne jest także pojęcie wprowadzania do obrotu zawarte w art. 8 pkt 24 [5]. Rozumie się przez to udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. Dodatkowo, jeśli podmiot poza kubkami na napoje (wraz z ich pokrywkami i wieczkami), pojemnikami na żywność (w tym pudełkami z pokrywkami lub bez, przeznaczone do bezpośredniego umieszczania żywności) po raz pierwszy będzie wprowadzał na rynek krajowy takie produkty jak: opony, oleje, smary, opakowania wielomateriałowe, opakowania niebezpieczne, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, oprócz opakowań będzie on musiał wykazać w systemie BDO także te produkty oraz spełniać związane z tym obowiązki.

W określeniu, czy musisz zarejestrować się do BDO może pomóc ankieta https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/.

Marszałek Województwa po zaakceptowaniu elektronicznego wniosku przyznaje wprowadzającemu kod rejestrowy, który powinien zostać umieszczony na dokumentach, paragonach, fakturach i innych dokumentach związanych z gospodarowaniem odpadami.

Opłaty związane z korzystaniem z systemu – ile wynoszą?

Chcąc dokonać rejestracji w systemie BDO, wprowadzający musi uiścić opłatę rejestrową w wysokości 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorcy [6] [7], a 300 zł w pozostałych przypadkach. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu eko-zarządzania i audytu (EMAS). Oprócz opłaty rejestrowej obowiązkiem jest także uiszczanie do końca lutego opłaty rocznej za dany rok. Z opłaty rocznej zwolnione są podmioty, które w danym roku kalendarzowym uiściły opłatę rejestrową. Wysokość opłaty rocznej to również 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy i 300 zł dla pozostałych podmiotów gospodarczych. Wpłat dokonuje się na konto właściwego urzędu marszałkowskiego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych urzędów. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w więcej niż jednym zakresie, musi on uiścić jedną opłatę o wysokości 300 zł.

Jakie są obowiązki wprowadzającego? Czyli o opłacie produktowej, publicznych kampaniach edukacyjnych oraz możliwych zwolnieniach

Obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach jest osiąganie wymaganych poziomów recyklingu opakowań, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 poz. 1658, 1852) [8]. Jeśli poziomy nie zostały osiągnięte, wprowadzający musi uiścić opłatę produktową, której wysokość uzależniona jest od masy opakowań i ich rodzaju. Więcej o obowiązku wniesienia opłaty oraz obliczania jej wysokości mówi art. 34 [9]. Zgodnie z art. 19 [10] wprowadzający zobowiązany jest także do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub wpłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego co najmniej 2 proc. wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Jeśli wprowadzający w ciągu roku wprowadzi na rynek mniej niż 1 tonę opakowań, zgodnie z art. 6 ust. 3 [11], może on być zwolniony z obowiązku uzyskiwania wymaganych poziomów recyklingu, opłaty produktowej oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Aby zwolnienie doszło do skutku, wprowadzający do 15 marca danego roku musi złożyć zestaw dokumentów, który pozwoli mu na uzyskanie pomocy de minimis [12]. Skorzystanie z pomocy de minimis nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania rocznego. Więcej informacji na temat sprawozdawczości BDO dla podmiotów, które korzystają z pomocy de minimis znajduje się w artykule pt. „Produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych będące opakowaniami – instrukcja składania sprawozdania w systemie BDO dla korzystających z pomocy de minimis”.

Czy można skorzystać z usług organizacji odzysku?

Przedsiębiorca prowadzący działalność w postaci punktu gastronomicznego, kawiarni lub restauracji, (który korzysta do serwowania swoich produktów z opakowań jednorazowego użytku) może podjąć się samodzielnego składania sprawozdania, uiszczania opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne lub może skorzystać z usług organizacji odzysku. Przejmuje ona od przedsiębiorcy obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych na podstawie informacji o ilościach i rodzajach opakowań wprowadzanych na rynek. Organizacja ta sporządza i składa roczne sprawozdanie z wykazem przedsiębiorców, których obsługuje. W takiej sytuacji jedynym obowiązkiem wprowadzającego jest przekazanie odpowiednich informacji o wprowadzanych opakowaniach organizacji odzysku, z którą podpisana jest umowa.

Kto ma obowiązek składania rocznego sprawozdania?

Obowiązkiem, z których musi wywiązać się przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, niezależnie od ich masy, jest składanie Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania do dnia 15 marca. Jeśli została podjęta decyzja o trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności, sprawozdanie powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia rezygnacji. W systemie BDO można sporządzić następujące rodzaje sprawozdań:

  • komunalne,
  • o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz
  • o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.

Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach składa sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.

Jeśli na przykład wprowadzający przed rozesłaniem produktów do klientów rozpakowuje produkty z opakowań zbiorczych, których masa przekracza te wskazane w rozporządzeniu z 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531) [13] staje się on również wytwarzającym odpady, przez co będzie on musiał także złożyć drugie ze sprawozdań. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami składa się w kontekście siedziby podmiotu, a nie każdego miejsca prowadzenia działalności. Tego typu sprawozdanie powinno być kierowane do Marszałka Województwa odpowiedniego ze względu na lokalizację siedziby lub miejsce zamieszkania podmiotu. Jeśli siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Polski, adresatem jest Marszałek Województwa mazowieckiego.

W jaki sposób złożyć sprawozdanie?

Sposób logowania do systemu BDO jest zależny od rodzaju podmiotu. Użytkownik główny, który posiada nieograniczone możliwości w systemie, loguje się z wykorzystaniem strony login.gov.pl.

Może on złożyć wniosek lub sprawozdanie.  Jeden podmiot posiadający wpis do BDO może mieć kilku aktywnych użytkowników głównych.

Podmiot podrzędny loguje się w sposób natywny odpowiednim loginem i hasłem bezpośrednio w systemie BDO. Taki podmiot może jednak jedynie przygotować sprawozdanie, ale nie może go złożyć.

Logowanie do systemu BDO Przemysł i Środowisko

Uwaga: Jeden użytkownik główny może składać wnioski dla wielu podmiotów wpisanych do rejestru BDO.

Wybierz podmiot Przemysł i Środowisko

Po zalogowaniu konieczne jest wskazanie podmiotu, którego będzie dotyczyć sprawozdanie. Robi się to poprzez wybranie przycisku “Opcje”, a następnie “Wybierz” przy odpowiedniej firmie.

Wybierz sprawozdawczość Przemysł i Środowisko

Następnie w menu bocznym strony należy przejść do sekcji “Sprawozdawczość” i wybrać “Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami”.

Opcja dodaj nowe sprawozdanie Przemysł i Środowisko

Na dole strony znajduje się lista istniejących sprawozdań. Powyżej znajduje się przycisk “Nowe sprawozdanie”, które pozwoli na przejście do formularza tworzenia nowego sprawozdania.

Nowe sprawozdanie Przemysł i Środowisko

W pierwszej kolejności należy uzupełnić podstawowe informacje jak okres sprawozdawczy oraz adresat sprawozdania. Sprawozdanie składa się za poprzedni rok kalendarzowy. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie uzupełniają się automatycznie.

Wyszukaj adresata Przemysł i Środowisko

Po wybraniu pustego pola z adresatem na ekranie ukazuje się okno wyszukiwania, które pozwoli na odnalezienie adresu właściwego urzędu marszałkowskiego.

Autouzupełnienie adresata Przemysł i Środowisko

Po wybraniu odpowiedniego urzędu pole adresat uzupełnia się automatycznie.

Tabela 1 Przemysł i Środowisko

Po uzupełnieniu wstępnych danych, należy przejść do działu I tabeli 1 sprawozdania, w której spośród wskazanych opcji wybiera się rodzaj podmiotu, jakim jest wprowadzający. Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach, które zostały wskazane jako jednorazowe w Dyrektywie SUP, powinien wybrać opcję czwartą, czyli “Prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami, wymienione w załączniku 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub napoje lub żywność, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania lub przedsiębiorca oferujący napoje lub żywność w tych opakowaniach przez urządzania vendingowe”.

Jeden podmiot może być zakwalifikowany do kilku opcji, dostosowanych do prowadzonej działalności. Jeśli podmiot prowadzi jednostkę handlu detalicznego np. sklep spożywczy, w którym oferowane są tzw. torby zrywki z tworzywa sztucznego, dodatkowo zaznacza checkbox: „Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”.

Wyszukanie podmiotu Przemysł i Środowisko

Ostatnim krokiem w tej części jest wskazanie podmiotu składającego sprawozdanie.

Dane podmiotu Przemysł i Środowisko

Po wybraniu pola “Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie” na ekranie ukaże się wyszukiwarka, która pozwoli na wskazanie osoby lub podmiotu realizującej obowiązek sprawozdawczy.

Ostatnim wymaganym elementem jest podanie e-maila służbowego podmiotu składającego. Wskazanie telefonu służbowego nie jest wymagane. Jednakże podane dane kontaktowe mogą okazać się przydatne, jeśli urząd marszałkowski będzie chciał przekazać informacje dotyczące ewentualnych błędów lub zmian, które będą musiały zostać wprowadzone w sprawozdaniu. Po wskazaniu wymaganych danych należy je zapisać. Po sprawdzeniu poprawności informacji wybieramy „Zapisz”.

Jak wypełnić sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi?

Wprowadzone wszystkie dane podmiotu Przemysł i Środowisko

Przy dziale I tabeli 1 znajduje się informacja o tym, że dane zostały wprowadzone.

Dane identyfikujące podmiot Przemysł i Środowisko

Pozostałe tabele, które będą musiały zostać uzupełnione przez jednostkę gastronomiczną, kawiarnię, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami znajdują się w dziale II.

Wybór tabeli 5.1 Przemysł i Środowisko

Pierwszą z tabel, która powinna zostać przez niego wypełniona jest tabela 5.1. „Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych”.

Chcąc uzupełnić zawarte w niej informacje, należy posłużyć się przyciskiem “Opcje” i “Dodaj”.

Dział II tabeli 5.1 część A Przemysł i Środowisko

W dziale II tabeli 5.1 należy uzupełnić dane związane z masą wprowadzonych do obrotu opakowań.

Podmiot (któremu nie przysługuje pomoc de minimis, ponieważ wprowadził ponad 1 Mg [11] opakowań) musi uzupełnić wszystkie pola działu II tabeli 5.1. W pierwszej kolejności należy uzupełnić część A tabeli, w której wpisuje się masę odpadów podlegających obowiązkowi recyklingu ogółem w roku kalendarzowym, dla którego składane jest sprawozdanie, masę wprowadzonych do obrotu opakowań w roku poprzedzającym oraz masę stanowiącą podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu.

Każdorazowo masa wprowadzonych do obrotu opakowań powinna być podawana w tonach [Mg].

Jeśli w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który składane jest sprawozdanie, działalność nie była prowadzona i nie wprowadzono do obrotu opakowań, w drugim z pól należy wpisać wartość „0”. Ostatnie pole jest podstawą do obliczenia opłaty produktowej. Jeśli w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy nie była prowadzona działalność, pole to powinno zostać również uzupełnione jako „0”. Czyli powtarzamy informację dotyczącą masy wprowadzonych do obrotu opakowań podlegającą obowiązkowi recyklingu w roku poprzedzającym, za który składane jest sprawozdanie.

Jeśli opakowania zostały wprowadzone, podczas składania sprawozdania stosujemy tą samą zasadę, lecz zamiast „0”, wpisujemy masę wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym i powtarzamy ją, jako masę stanowiącą podstawę do obliczenia poziomu recyklingu.

B. Podlegających obowiązkowi recyklingu Przemysł i Środowisko

Następnie uzupełnić należy część B, w której wskazujemy rodzaj tworzywa, z jakiego wytworzono opakowania jednorazowego użytku. Jednostki gastronomiczne, to podmioty, w których najczęściej wykorzystywanymi materiałami będą zazwyczaj tworzywa sztuczne na przykład w postaci jednorazowych kubków na napoje lub pojemników na żywność oraz papier i tektura na przykład jako torby, kartony. Uzupełniając dane w sprawozdaniu, należy podać informację dotyczącą wykorzystywanych opakowań wprowadzonych do obrotu np. tworzyw sztucznych lub papieru i tektury. Materiały, które są wskazane w tabeli to: tworzywa sztuczne, aluminium, metale, papier i tektura, szkło i drewno, z listy wybieramy te, które są wprowadzane na rynek.

Tabelę B uzupełniamy o następujące dane: masę materiałów podlegających obowiązkowi recyklingu ogółem w roku, dla którego składane jest sprawozdanie, w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy oraz stanowiącą podstawę do obliczenia osiągniętego poziomu recyklingu. Należy uważać, aby użyć właściwej jednostki masy Mg, czyli ton.

Tak jak w przypadku punktu A tabeli, podstawą do obliczenia osiągniętego poziomu powinna być masa z roku poprzedzającego rok kalendarzowy. W przypadku, jeśli w tym okresie nie była prowadzona działalność, za rok poprzedzający dany rok kalendarzowy (dla którego składane jest sprawozdanie), pole należy uzupełnić wartością „0”.

Masa odpadów poddanych recyklingowi Przemysł i Środowisko

W części 2. „Masa odpadów poddanych recyklingowi” w tabeli 5.1 należy podać masę odpadów opakowaniowych przekazanych w danym roku kalendarzowym do recyklingu, która została potwierdzana dokumentem DPR lub EDPR. Dane te obejmują także odpady opakowaniowe poddane procesowi recyklingu w zakresie własnym, których masa została ustalona na podstawie ewidencji jakościowej i ilościowej odpadów, którą prowadzi przedsiębiorca przetwarzający odpady. Uzupełniając dane, wybieramy te materiały, z których opakowania wprowadzone zostały do obrotu np. aluminium.

Jeśli nie posiadamy dokumentów potwierdzających recykling w postaci DPRu i EDPRu, wszystkie pola należy uzupełnić wartością „0”.

Należy pamiętać, że masa odpadów musi być podana z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, a w przypadku, gdy jest ona mniejsza niż 100 g musi być ona zapisana w następujący sposób 0,0001 Mg.

Uzupełniając część 2. tabeli 5.1, podajemy również informację o masie odpadów poddanych recyklingowi, która pochodziła z gospodarstw domowych.

Wymagany poziom recyklingu Przemysł i Środowisko

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji o masie odpadów poddanych recyklingowi. W części 3. „Wymagany poziom recyklingu” w tabeli 5.1 wskazujemy poziom recyklingu, który podaje się zgodnie z załącznikiem nr 1 [14] do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W przypadku podmiotu, który zgodnie z art. 17 [15] ustawy, samodzielnie wykonał obowiązkowy recykling odpadów opakowaniowych, musi podać poziom recyklingu zgodnie z poziomami określonymi w załączniku do ustawy lub 100%.  Uzupełniając dane, należy wskazać poziomy recyklingu dla tworzyw sztucznych, aluminium, metali, papieru i tektury, szkła i drewna w tym pochodzących z gospodarstw domowych.

Należy pamiętać, że masa odpadów musi być podana z dokładnością do 0,01%.

Osiągnięty poziom recyklingu Przemysł i Środowisko

Ostatnią częścią tabeli 5.1 jest część 4. ”Osiągnięty poziom recyklingu”, w której wskazuje się osiągnięte poziomy recyklingu dla tworzyw sztucznych, aluminium, metali, papieru i tektury, szkła i drewna, w tym pochodzące z gospodarstw domowych. W tej części tabeli należy podać masę odpadów opakowaniowych przekazanych w danym roku kalendarzowym do recyklingu (ze wskazaniem masy pochodzącej z gospodarstw domowych), która została potwierdzana dokumentem DPR lub EDPR. Jeśli nie posiadamy potwierdzenia o przekazaniu odpadów do recyklingu (DPR i EDPR), wszystkie pola należy uzupełnić wartością „0”.

Po uzupełnieniu informacji, należy wybrać przycisk “Zapisz” znajdujący się na dole strony.

Tabela zawiera dane Przemysł i Środowisko

Po zapisaniu tabela 5.1 oznaczona jest jako zawierająca dane.

Kolejną z tabel, która powinna zostać uzupełniona przez jednostki sprzedające swoje produkty w opakowaniach jednorazowych jest tabela 7 działu II „Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej”.

Wybór tabeli 7 Przemysł i Środowisko

Chcąc ją uzupełnić, należy wybrać “Opcje” i “Dodaj”.

Tabelę 7 należy uzupełnić wysokością należnej opłaty produktowej recykling ogółem. Wypełniają ją wszystkie podmioty (również te korzystające z pomocy de minimis).

Wysokość należnej opłaty produktowej Przemysł i Środowisko

W przypadku obliczania opłaty produktowej warto skorzystać z kalkulatorów udostępnianych do tego celu przez urzędy marszałkowskie.

Obliczenia można dokonać samodzielnie, wykorzystując wzór wskazany w ust. 3 [16] załącznika nr 2 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który wskazuje sposób obliczania opłaty produktowej.

Opłatę tą oblicza się w odniesieniu do łącznej masy wszystkich wprowadzanych do obrotu opakowań przez przedsiębiorcę, bez podziału na poszczególne ich rodzaje. Nie uwzględnia się masy opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.

Rodzaj opakowania z którego powstał odpad Przemysł i Środowisko

Przechodząc do wypełniania dalszej części tabeli, należy zaznaczyć rodzaj opakowania, z którego powstał odpad i uzupełnić wysokość należnej opłaty produktowej, a także za recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Jest to możliwe, po wskazaniu materiału, z którego powstało opakowanie poprzez wskazanie „Tak”. Wybierając „Nie”, nie mamy możliwości uzupełnienia informacji o wysokość należnej opłaty produktowej.

Wybierając „Tak” informujemy o wysokości należnej opłaty produktowej np. dla tworzyw sztucznych, w tym o pochodzących z gospodarstw domowych.

Zaznaczanie opcji Tak i Nie Przemysł i Środowisko

Na dole strony ukazuje się łączna kwota opłaty produktowej, którą należy wpłacić do 15 marca na konto właściwego urzędu marszałkowskiego. Wysokość opłaty produktowej warto sprawdzić z tą, która jest wynikiem obliczeń powstałych w kalkulatorze, z którego korzystaliśmy. Tabelę zapisuje się przyciskiem “Zapisz”.

Tabela 7 zawiera dane Przemysł i Środowisko

Tabela numer 7 posiada informację o zawartych danych.

Tabela 8.1 Przemysł i Środowisko

Przechodząc niżej, uzupełniamy Tabelę 8.1 działu II „Publiczne kampanie edukacyjne – wprowadzający produkty w opakowaniach”, uzupełniamy ją przez wybranie “Opcje” i “Dodaj”.

Uzupełnienie tabeli 8.1 Przemysł i Środowisko

Tabela 8.1 działu II dotyczy publicznych kampanii edukacyjnych.

Wprowadzający, którzy nie korzystają z pomocy de minimis, oprócz minimalnej wysokości środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, powinni także określić:

– wysokość środków przeznaczonych we własnym zakresie,

– wysokość środków przekazanych na rachunek bankowy Marszałka Województwa oraz

– sposób wykorzystania przeznaczonych środków.

Tabelę zapisuje się przyciskiem “Zapisz”.

Minimalna wysokość środków, zgodnie z art. 19 ust 4 [12] ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wynosi 2 proc. wartości netto wprowadzonych na rynek opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Jeśli środki zostały przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne we własnym zakresie, pisemnie należy wskazać sposób wykorzystania środków. Środki te mogą być wykorzystane np. na przygotowanie filmów lub wydruk ulotek promujących dobre praktyki w segregacji odpadów. W przeciwnym razie uzupełnić należy wysokość środków przekazanych urzędowi marszałkowskiemu.

Wskazaną w sprawozdaniu kwotę należy przelać na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.

Tabela 8.1 zawiera dane Przemysł i Środowisko

Po zaznaczeniu „Zapisz”, widzimy, jakie tabele w dziale zostały uzupełnione o podane dane.

Kolejną z tabel, która powinna zostać uzupełniona przez jednostki sprzedające swoje produkty w opakowaniach jednorazowych, jest tabela 4 działu III „Informacja o ilości nabytych oraz wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami, wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej o wysokości należnej opłaty”.

Dział III tabela 4 Przemysł i Środowisko

Tabelę 4 działu III uzupełniamy przez wybranie “Opcje” i “Dodaj”.  Dane zaciągają się automatycznie.

Autouzupełnienie tabeli 4 Przemysł i Środowisko

Ciąg dalszy tabel automatycznie zaciąga informację o województwie, w którym zlokalizowany jest podmiot.

Dział III tabela 4 Przemysł i Środowisko

W tabeli 4 działu III w sprawozdaniu należy uzupełnić informacje w zakresie:

– ilości nabytych produktów jednorazowych z podziałem na kubki na napoje oraz pojemniki na żywność,

– ilości wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, będących opakowaniami – w wyniku np. dokonania przez prowadzącego restaurację lub punkt gastronomiczny sprzedaży na wynos, bądź dostarczających posiłki pod drzwi, w okresie od 24 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

Należy potwierdzić informacje podane w tabeli, przez wybranie “Zapisz”.

Ważne: Jeśli jeden podmiot posiada więcej niż jedną restaurację, kawiarnię, ale zlokalizowaną na terenie jednego województwa, należy podać zbiorczą ilość nabytych i wydanych produktów jednorazowych, będących opakowaniem.

W 2023 r. prowadzący sprzedaż napojów i posiłków w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, mieli obowiązek prowadzenia ewidencji bez pobierania opłat wskazanych w art. 3c ust. 2 [17] ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej [18] w wysokości 0,20 zł za kubki na napoje i 0,25 zł za pojemniki na żywność. Tym samym sporządzając sprawozdanie w 2024 r. za rok 2023, w tabeli wpisujemy „0” przy informacji o należnej opłacie.

Zgodnie z zapisami art. 20 [19] ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw [20] od 1 stycznia 2024 r., stosuje się przepisy w zakresie pobierania od klienta dodatkowej opłaty za produkty jednorazowego użytku, będące opakowaniami. Czyli dopiero w sprawozdaniach za 2024 r. wartość ta będzie uzupełniana, a należna kwota w postaci opłaty od konsumenta końcowego wpłacana na konto do urzędu marszałkowskiego.

część tabeli 4 Przemysł i Środowisko

Ważne: W przypadku prowadzenia działalności na terenie więcej niż jednego województwa sporządzający sprawozdanie musi wypełnić tabelę 4 działu III oddzielnie dla każdej z jednostek handlu detalicznego, hurtowego, jednostek gastronomicznych oraz urządzeń vendingowych zlokalizowanych w danym województwie. Oddzielne sprawozdania należy wysłać do Marszałka Województwa właściwego na lokalizację dla kawiarni, restauracji, jednostki gastronomicznej bądź urządzenia vendingowego. W sprawozdaniu tym informuje się o ilości (w sztukach):

– nabytych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które są opakowaniami oraz
– wydanych wraz z napojem bądź posiłkiem produktach jednorazowych, które są ich opakowaniami.

W zakresie opłaty produktowej, sprawozdanie należy wysłać do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na lokalizację siedziby firmy.

Dział III tabela 6 Przemysł i Środowisko

Do wypełnienia tabeli 6 działu III Informacja o ilości wprowadzonych do obrotu produktów z tworzyw sztucznych wymienionych w sekcjach I i III w załączniku nr 9 oraz o wysokości opłaty, o której mowa w art. 3k ust. 1 i 2 [21]  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej [18], zobowiązani są wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku tj.: pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje do 3 l, kubki na napoje, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami, filtry do użytkowania z wyrobami tytoniowymi.

Tabelę 6 działu III należy uzupełnić przez wybranie “Opcje” i “Dodaj”.

Autouzupełnienie tabeli 6 Przemysł i Środowisko

Dane zaciągają się automatycznie.

Masa wprowadzonych jednorazowych odpadów Przemysł i Środowisko

W tabeli odpowiednio (ze względu na prowadzoną działalność) należy uzupełnić informację dotyczącą masy wprowadzonych do obrotu w Mg: pojemników na żywność, paczek i owijek, pojemników na napoje do 3 l, kubków na napoje, lekkich torb na zakupy z tworzywa sztucznego lub ilość sztuk wprowadzonych do obrotu dla takich produktów jak: chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami, filtry do użytkowania z wyrobami tytoniowymi.

Zgodnie z art. 3k ust. 4 [22] ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej [18] jako produkty jednostkowe uznaje się produkty umieszczone łącznie w opakowaniach jednostkowych, w których te produkty są oferowane użytkownikom końcowym. W przypadku wyrobów tytoniowych produktem jednostkowym jest jedna paczka tych wyrobów.

Wysokość opłaty za rok 2023 dla wszystkich wskazanych produktów w tabeli 6 działu III wynosi „0”. Opłata ta pobierana jest od 1 stycznia 2024 r., zgodnie z art. 20 [19] ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw [20]. Zastosowano tu te same zasady jak w przypadku tabeli 4 działu III.

Uzupełniona masa wprowadzonych jednorazowych odpadów Przemysł i Środowisko

Wybierając opcję „Zapisz”, potwierdzamy informacje.

Tabela 6 zawiera dane Przemysł i Środowisko

Po zaznaczeniu „Zapisz” widzimy, jakie tabele w dziale zostały uzupełnione o podane dane.

Dodanie pełnomocnictwa Przemysł i Środowisko

Aby złożyć sprawozdanie należy przejść na dół strony, gdzie znajduje się sekcja, w której można dodać pełnomocnictwo podpisane elektronicznie wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej lub inne dokumenty. Robi się to poprzez wybór “Opcje” i “Dodaj”.

Załącznie pełnomocnictwa Przemysł i Środowisko

Poprzez „Wybierz plik” wybieramy pełnomocnictwo i klikając na „Wyślij plik” załączamy je do sprawozdania. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli składającym sprawozdanie jest właściciel restauracji lub punktu gastronomicznego i sam je wypełnia. Korzystając z pomocy pełnomocnika, należy pamiętać o załączeniu dokonania opłaty skarbowej, której wysokość to 17 zł.

Wybierając „Cofnij”, wracamy do widoku sprawozdania.

Złożenie sprawozdania Przemysł i Środowisko

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji można wybrać przycisk “Złóż sprawozdanie”.

Złożenie sprawozdania potwierdzenie Przemysł i Środowisko

System upewni się, czy na pewno chcemy złożyć sprawozdanie.

Widok złożonego sprawozdania Przemysł i Środowisko

Utworzone sprawozdanie znajduje się na liście wraz z pozostałymi złożonymi sprawozdaniami.

Więcej na temat produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, dowiesz się z naszych wpisów na blogu pt. Dyrektywa SUP: jakie są nowe obowiązki i opłaty dotyczące opakowań jednorazowego użytku i butelek do 3l?Cały ten SUP – czyli o obowiązkach wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będących opakowaniamiDyrektywa SUP: rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz Dyrektywa SUP: narzędzia połowowe.

 

Pytanie? Konkretna odpowiedź!

Czym jest opakowanie jednostkowe?

To rodzaj opakowania, które służy do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu.

Czym jest opakowanie zbiorcze?

To taki typ opakowania, które zawiera wielokrotność opakowań jednostkowych danego produktu, niezależnie od tego, czy jest ono przekazywane użytkownikowi, czy też służy zaopatrywaniu w ten produkt punktów sprzedaży. Opakowanie zaborcze można zdjąć z produktu bez jego naruszania.

Czym jest DPR?

Jest  to rodzaj dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, wskazujący masę odpadów i sposób ich recyklingu.

Czym jest  EDPR?

EDPR to dokument potwierdzający eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, W EDPR określa się masę tych odpadów, które poddano procesowi recyklingu.


[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf  [dostęp: 2024-03-12]

 

[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. poz. 1274)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001274/O/D20131274.pdf  [dostęp: 2024-03-09]

 

[3] Art. 8 pkt 23 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852) brzmi:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

23) wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,

c) prowadzącego:

– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,

– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach;

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[4] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[5] Art. 8 pkt 24 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852) brzmi:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

24) wprowadzeniu do obrotu – rozumie się przez to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także:

a) import opakowań,

b) import produktów w opakowaniach,

c) wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,

d) wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach

– dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2024-03-09]

 

[6] Art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 poz. 236) brzmi:

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

2. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

3. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[7] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (Dz.U. z 2024 poz. 236)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[8] Art. 20 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852)  brzmi:

1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2030 r. oraz w latach następnych osiągnąć poziom recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy.

1a. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć w poszczególnych latach do 2030 r. poziom recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.

1. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w tym roku oraz masy opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego rodzaju, oblicza poziom recyklingu odpadów opakowaniowych za dany rok w stosunku do masy opakowań wprowadzonych do obrotu w tym roku.

3. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględnić w osiągniętych poziomach recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych co najmniej w wysokości określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 5.

4. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, które organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględniać w osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych, biorąc pod uwagę potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwiększenia jego efektywności oraz konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych.

5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r., które wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć, biorąc pod uwagę potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[9] Art. 34 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852)  brzmi:

1. Rozliczenie wykonania obowiązków określonych w art. 14a ust. 1, art. 17 ust. 1 oraz art. 21a ust. 1 i 2 następuje na koniec roku kalendarzowego.

2. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku określonego w art. 17 ust. 1, są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu oraz poziomu recyklingu dla wszystkich opakowań razem.

2a. Organizacja odzysku opakowań, która nie wykonała obowiązku określonego w art. 20 ust. 4, jest obowiązana wnieść opłatę produktową obliczoną dla poszczególnych rodzajów opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu.

2b. Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonujący obowiązek, o którym mowa w art. 14a ust. 1, którzy nie osiągnęli wymaganego poziomu udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej.

2c. Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje, który nie zawarł umowy wskazanej w art. 40h ust. 3 i nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 21a ust. 1, jest obowiązany wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie dla poszczególnych rodzajów opakowań w odniesieniu do nieosiągniętych wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy.

2d. Wprowadzający bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, który nie zawarł umowy wskazanej w art. 40h ust. 3 i nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 21a ust. 2, jest obowiązany wnieść opłatę produktową.

2e. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje, który zawarł umowę wskazaną w art. 40h ust. 3, nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 21a ust. 1, ten wprowadzający oraz podmiot reprezentujący prowadzący system kaucyjny, do którego ten wprowadzający przystąpił, są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej obliczonej oddzielnie dla poszczególnych rodzajów opakowań – każdy w wysokości 50%.

2f. W przypadku gdy wprowadzający bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, który zawarł umowę wskazaną w art. 40h ust. 3, nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 21a ust. 2, ten wprowadzający oraz podmiot reprezentujący prowadzący system kaucyjny, do którego ten wprowadzający przystąpił, są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej – każdy w wysokości 50%.

3. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.

4. Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[10] Art. 19 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852)   brzmi:

1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

2. Obowiązek określony w ust. 1 może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

3. Obowiązek określony w ust. 1, przeniesiony przez wprowadzającego produkty w opakowaniach na organizację odzysku opakowań, uznaje się za wykonywany w ramach art. 31 ust. 1.

4. Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonując obowiązek określony w ust. 1:

1) przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub

2) przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa

– łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu

w poprzednim roku kalendarzowym.

4a. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach wartość netto opakowań wprowadzonych do obrotu ustala się na podstawie wartości netto podobnych pod względem zastosowania, wymiarów i masy opakowań tego samego rodzaju dostępnych na terytorium kraju.

4b. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia środków przekazywanych zgodnie z ust. 4 pkt 2.

4c. Środki przekazywane zgodnie z ust. 4 pkt 2 powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego, marszałek województwa przekazuje, w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego.

6. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje obowiązek określony w ust. 1, składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[11] Art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852)   brzmi:

1. Przepisów ustawy w zakresie:

1) uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, wnoszenia opłaty produktowej oraz dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych,

2) obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

– nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty

w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[12] Art. 7 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852)   brzmi:

1. Przepis art. 6 ust. 3 ma zastosowanie, jeżeli:

1) przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

a) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702),

b) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w lit. a;

2) spełnione są dla przedsiębiorcy warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

2. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, o której mowa w art. 35 ust. 1 lub 1a, oraz 2% wartości netto opakowań, o których mowa w art. 19 ust. 4.

3. (uchylony)

4. Zaświadczenia lub oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przekazuje się za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej „BDO”.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[13] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. poz. 2531)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[14] Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[15] Art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852) brzmi:

1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty do obrotu, z uwzględnieniem art. 18.

2. Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, której zlecił jego wykonanie.

3. Wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać obowiązek, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie, jeżeli poddaje recyklingowi:

1) wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub

2) odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.

4. Organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie zawartej z nim w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.

5. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań dane niezbędne do realizacji przejętego przez tę organizację od niego obowiązku, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach oraz o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3.

6. W przypadku nieprzekazania organizacji odzysku opakowań danych, o których mowa w ust. 5, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów w opakowaniach, o których nie poinformował organizacji odzysku opakowań, a które wprowadził do obrotu w roku stanowiącym podstawę do obliczenia poziomu recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3.

7. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań mogą zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi posiadaczowi odpadów.

8. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań są obowiązani przechowywać umowy, o których mowa w ust. 4, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać.

 

[16] Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 poz. 1658, 1852)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf [dostęp: 2024-03-12]

 

[17] Art. 3c ust 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903, 2361, z 2023 r. poz. 877) brzmi:

Ustawy  Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłaty za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy będącego opakowaniem, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia tych produktów oraz mając na uwadze negatywny wpływ tworzyw sztucznych na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010630639/U/D20010639Lj.pdf  [dostęp: 2024-03-12]

 

[18] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903, 2361, z 2023 r. poz. 877)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010630639/U/D20010639Lj.pdf  [dostęp: 2024-03-12]

 

[19] Art. 20 ustawy z  dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 877) brzmi:

Przepisy art. 3b ust. 1 i 2, art. 3c ust. 1, art. 3d–3g, art. 3k, art. 3l ust. 1 i 3, art. 3m, art. 3n, art. 8d, art. 11b oraz art. 40a pkt 1, 2, 12, 13 i 15 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000877/O/D20230877.pdf dostęp: 2024-03-12]

 

[20] Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 877)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000877/O/D20230877.pdf dostęp: 2024-03-12]

 

[21] Art. 3k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903, 2361, z 2023 r. poz. 877) brzmią:

1. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w sekcjach I i III załącznika nr 9 do ustawy jest obowiązany do ponoszenia corocznej opłaty na pokrycie kosztów:

1) zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania;

2) uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu.

2. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w sekcji II załącznika nr 9 do ustawy jest obowiązany do ponoszenia corocznej opłaty na pokrycie kosztów uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadził do obrotu.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010630639/U/D20010639Lj.pdf  [dostęp: 2024-03-12]

 

[22] Art. 3k ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903, 2361, z 2023 r. poz. 877) brzmi:

W przypadku produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w sekcjach II i III załącznika nr 9 do ustawy za produkty jednostkowe uznaje się produkty umieszczone łącznie w opakowaniach jednostkowych, w których te produkty są oferowane użytkownikom końcowym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010630639/U/D20010639Lj.pdf  [dostęp: 2024-03-12]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.