Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych Przemysł i Środowisko

Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych

Eksploatacja instalacji nie powinna powodować pogorszenia jakości środowiska oraz przekroczenia standardów emisyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219) [1], standardy emisyjne należy rozumieć jako dopuszczalne wielkości emisji.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do dotrzymywania standardów emisyjnych, które pozwolą na minimalizację negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko naturalne.

W celu określenia dopuszczalnych wielkości emisji w dniu 22 października 2020 r . w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860). Dokument ten zawiera katalog określający standardy emisyjne dla różnego typu instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Istota rozporządzenia

Rozporządzenie określa:

 1. rodzaje instalacji, dla których określa się standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
 2. rodzaje źródeł spalania paliw, dla których określa się standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
 3. standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów;
 4. dla niektórych z rodzajów instalacji i źródeł spalania paliw oraz dla urządzeń spalania lub współspalania odpadów:
  a) warunki uznawania standardów emisyjnych za dotrzymane, w tym stopień odsiarczania, lub
  b) sposób sprawdzania dotrzymywania standardów emisyjnych, lub
  c) stałe lub przejściowe odstępstwa od standardów emisyjnych, lub
  d) warunki odstępstw, granice odstępstw lub warunki zastosowania planu obniżenia emisji, lub
  e) sposoby postępowania w przypadku zakłóceń w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję, lub
  f) przypadki, w których jest wymagane wstrzymanie podawania odpadów do spalania lub współspalania lub zatrzymanie instalacji i urządzenia spalania lub współspalania odpadów, lub
  g) wymagania lub ograniczenia w zakresie stosowania paliw, surowców lub materiałów, w tym substancji lub mieszanin, o określonych właściwościach, cechach lub parametrach, lub
  h) wymagania w zakresie stosowania określonych rozwiązań technicznych zapewniających ograniczanie emisji, lub
  i) przypadki, w których prowadzący instalacje lub użytkownik urządzenia spalania lub współspalania odpadów przekazuje organowi właściwemu do wydania pozwolenia, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska lub ministrowi właściwemu do spraw klimatu: informacje o niedotrzymaniu standardów emisyjnych oraz o odstępstwach od standardów emisyjnych, informacje lub dane dotyczące warunków lub wielkości emisji, a także działań zmierzających do ograniczenia emisji, w tym realizacji planu obniżenia emisji, lub
  j) termin i formę przekazania informacji lub danych, o których mowa w lit. i.

Link do rozporządzenia z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860)
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1860


[1] Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219

Podziel się:
 • 3577
 • 0
 • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *