Spór w sprawie rządowego projektu dot. odnawialnych źródeł energii – zakończony

Spór w sprawie rządowego projektu dot. odnawialnych źródeł energii – zakończony Przemysł i Środowisko

Loading

Udostępniony w sierpniu 2020 r. rządowy projekt zmian dotyczący odnawialnych źródeł energii, wzbudził wiele kontrowersji wśród specjalistów branży OZE. Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478)[1], niejako zmienia definicję drewna pełnowartościowego, bowiem wprowadza pojęcie drewna energetycznego. W pierwotnej ustawie drewno pełnowartościowe zdefiniowano jako surowiec, który ze względu na cechy jakościowo – wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. Projekt nowelizacji ustawy dotyczący odnawialnych źródeł energii z 2020 r. obejmuje przekształcenie definicji drewna energetycznego. Według nowych przepisów do energetyki może trafić niepełnowartościowe drewno. Projektowany art. 184f nowelizacji ustawy określa, że za drewno energetyczne uznaje się:

  • surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;
  • produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
  • odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie
    z hierarchią sposobów postępowania z odpadami art. 184g.

Senat, eksperci branży OZE oraz organizacje ekologiczne krytykują nowelizację ustawy, bowiem ich zdaniem nowe przepisy mogą zagrażać bioróżnorodności. Dodatkowo mogą przyczynić się do zwiększenia wycinki w lasach lub na terenach chronionych. Wśród argumentów przeciwko przyjęciu nowelizacji pojawiała się m.in. perspektywa masowego spalania lasów w elektrowniach.

Odmiennego zdania jest Ministerstwo Środowiska oraz naukowcy związani z leśnictwem. Ich zdaniem nowelizacja ustawy nie zwiększy wycinki, a przepisy w niej zaproponowane są wprost przeniesione z europejskiego prawa dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Resort Środowiska podkreślił, że pozyskanie drewna w lasach jest regulowane 10-letnimi planami urządzenia lasu, których nie można poddawać nagłym modyfikacjom. Według rządu, nowe prawo miało przyczynić się do zagospodarowania blisko 2 mln m3 zalegającego w lasach drewna, które z powodu koronawirusa nie zostało odebrane przez przemysł drzewny. Zatem, rząd wprowadzenie zmian argumentował koniecznością zniwelowania spadku pozyskania surowca drzewnego w lasach na skutek zmniejszonego odbioru drewna przez zakłady przemysłowe.

Decyzją Sejmu 14 sierpnia 2020r., odrzucone zostały zastrzeżenia Senatu w zakresie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Znowelizowana ustawa, po uzyskaniu akceptacji głowy państwa, będzie obowiązywać  od 1 października br. do 31 grudnia 2021 r.

Tekst ustawy uchwalony ostatecznie po nieprzyjęciu uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/455_u/$file/455_u.pdf [dostęp: 2020-09-10]


[1] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/O/D20150478.pdf [dostęp: 2020-09-10]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.