Sprawozdawczość środowiskowa w lipcu – wykaz obowiązków!

Sprawozdawczość środowiskowa w lipcu – wykaz obowiązków Akademia Przemysłu i Środowiska

Loading

Korzystający ze środowiska przedsiębiorcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są do dopełnienia licznych obowiązków np. obowiązku rejestracji, prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej np. wytworzonych odpadów, wprowadzania ścieków czy zużytym sprzęcie elektrycznym, złożenia rocznego sprawozdania, raportowania z zakresu ochrony środowiska czy dokonania obowiązujących opłat. Warto wiedzieć co, gdzie i kiedy należy złożyć, aby uniknąć konsekwencji za niedopełnienie obowiązków środowiskowych za korzystanie ze środowiska. Wskazujemy na ważne daty z zakresu ochrony środowiska w lipcu 2024 r. Bo warto wiedzieć!

15 lipca

Uiszczenie opłaty recyklingowej od nabywającego torby na zakupy z tworzywa sztucznego za II kwartał roku

Dotyczy: podmioty prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów

Do 15 kwietnia przedsiębiorca oferujący torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów, które są oferowane w jego jednostce, zobowiązany jest uiścić pobraną od nabywającego opłatę recyklingową za drugi kwartał roku. Opłatę należy wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę torby.

Podstawa prawna –

Art. 40a-c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) [1]

Złożenie deklaracji dotyczącej należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Dotyczy: podmiotów obowiązanych do ponoszenia należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Do ponoszenia należności zobowiązane są podmioty wykonujące następuje czynności:

  • przewóz osób statkami wycieczkowymi i pasażerskimi
  • przewóz towarów statkami towarowymi
  • żegluga pustych statków towarowych
  • holowanie albo spław drewna
  • korzystanie ze śluz lub pochylni.

Wysokości należnych opłaty ustala się na podstawie deklaracji złożonych przez podmioty do 15 czerwca.

Podstawa prawna –

Art. 310 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) [2]

20 lipca

Złożenie miesięcznego sprawozdania o rodzajach, ilości oraz przeznaczeniu wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych

Dotyczy: przedsiębiorstw energetycznych, które posiadają koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót nimi z zagranicą / podmiotów przywożących paliwa ciekłe do swojej działalności

Powyższe sprawozdanie należy złożyć co miesiąc, do 20. dnia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie należy przedłożyć prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawa prawna –

Art. 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) [3]

25 lipca

Złożenie informacji o opłacie emisyjnej i opłata emisyjna

Dotyczy: producenta paliw silnikowych / importerów paliw silnikowych / podmiotu, który na podstawie przepisów o podatku akcyzowym podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych

Informację o opłacie emisyjnej należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego a obliczoną opłatę emisyjną wpłacić do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Podstawa prawna –

Art. 321h ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) [4]

30 lipca

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne oraz za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dotyczy: pobierającego wodę z własnego ujęcia, wprowadzającego wody opadowe roztopowe do wód, wprowadzającego ścieki do wód lub ziemi

Do 30 lipca podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne muszą złożyć oświadczenie za II kwartał roku stanowiące podstawę do naliczenia tych opłat Wodom Polskim oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Oświadczenie powinno być przygotowane zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

Podstawa prawna –

Art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) [5]

Przekazanie wyników pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu (w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane) lub ciągłych (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca) emisji substancji lub energii

Dotyczy: prowadzącego instalację użytkownika urządzenia

Wyniki pomiarów w formie pisemnej przekazuje się do 30 lipca właściwym organom ochrony środowiska oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Podstawa prawna –

§ 7 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2405) [6]

31 lipca

Uiszczenie oraz przedstawienie kopii dowodów dokonanych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej. A także informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę

Dotyczy: przedsiębiorcy wydobywającego kopalinę ze złoża (z wyłączeniem złoża węglowodorów)

Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i wnosi ją przed upływem 31 lipca na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW. W tym samym terminie przedsiębiorca przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW.

W przypadku, w którym wysokość opłaty nie przekracza 300 zł, nie ma obowiązku jej zapłaty. Obowiązuje jednak obowiązek informacji.

Podstawa prawna –

Art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 2029) [7]

Przekazanie sprawozdań za II kwartał roku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Dotyczy: podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych muszą do końca lipca przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta sprawozdanie za drugi kwartał roku. Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w pierwszym kwartale podmiot zawarł umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te wygasły lub zostały rozwiązane.

Podstawa prawna –

Art. 90 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2405) [8]

Wniesienie raty opłaty stałej za II kwartał przez podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne

Dotyczy: podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne

Opłata stała za usługi wodne wnoszona jest przez podmiot w 4 równych ratach kwartalnych, nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego opłata dotyczy. Opłatę należy wnieść na odrębny rachunek bankowy Wód Polskich.

Podstawa prawna –

Art. 271 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) [9]

Przekazanie kwartalnej informacji o wielkości emisji substancji

Dotyczy: prowadzącego instalację spalania paliw

Prowadzący instalację spalania paliw (gdy jej częścią jest źródło spalania paliw uwzględnione w wykazie źródeł spalania paliw, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego) zobowiązany jest co kwartał złożyć informację o wielkości emisji substancji, dla których dla danego źródła spalania paliw są określone maksymalne emisje substancji wskazane ww. rozporządzeniu. Informację tą należy złożyć organowi właściwemu do wydania pozwolenia i ministrowi właściwemu ds. klimatu.

Podstawa prawna –

Art. 146g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) [10]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1877) [11]

Złożenie półrocznego sprawozdania przez wytwórcę energii elektrycznej z OZE w małej instalacji i wytwórcę biogazu i biometanu

Dotyczy: wytwórcy energii elektrycznej z OZE w małej instalacji i wytwórcy biogazu i biometanu wykonujący działalność gospodarczą

Wytwórcy energii elektrycznej z OZE w małej instalacji i wytwórcy biogazu i biometanu zobowiązani są do przekazania Prezesowi URE sprawozdania zawierającego następujące informacje:

  • łączna ilość energii wytworzonej odnawialnych źródeł energii w małej instalacji
  • łączna ilość energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
  • łączna ilość zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw
  • łączna ilość energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym.

Sprawozdanie to należy złożyć do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Wzór takiego sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji oraz sprawozdania wytwórcy biogazu lub biometanu.

Podstawa prawna –

Art. 9 ust. 1 pkt 5 i pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1681, 1597, 1762) [12]

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji oraz sprawozdania wytwórcy biogazu lub biometanu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2770) [13]

Pytanie? Konkretna odpowiedź!

Kto musi składać sprawozdanie środowiskowe?

Niemal każdy przedsiębiorca! Sprawozdawczości środowiskowej podlegają wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska, czyli np. użytkują pojazd mechaniczny.

Poznaj obowiązki w zakresie ochrony środowiska w innych miesiącach:

Czerwiec to nie tylko comiesięczne obowiązkowe złożenie deklaracji dotyczącej należności w zakresie korzystania ze śródlądowych dróg wodnych, sprawozdania o paliwach ciekłych, ale i wniesienie zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy przeznaczonego na pokrycie opłaty produktowej oraz ustalenie przez podmioty prowadzące kąpieliska w sezonie kąpielowym harmonogramu pobrania próbek wody. Więcej terminów na czerwiec

Maj to czas, w którym należy dopełnić obowiązków m.in. związanych z dokumentami DPR i EDPR oraz złożyć uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego rocznego audytu zewnętrznego za poprzedni rok kalendarzowy. Więcej ważnych terminów na maj

Kwiecień to miesiąc m.in. na coroczny audyt zewnętrzny dla podmiotów prowadzących recykling wytworzonych odpadów pochodzących z opakowań, opłatę za marnowanie żywności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz opłatę recyklingową za pierwszy kwartał roku. To także miesiąc, w którym należy zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem pełniącym funkcję OIRE oraz złożyć sprawozdanie za działalność gospodarczą związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych oraz transportem nieczystości ciekłych. Więcej ważnych terminów na kwiecień

W marcu należy udzielić informacji o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych lub wnieś opłatę na publiczne kampanie edukacyjne. W marcu mija też termin na złożenie: zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis za poprzedni rok kalendarzowy przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprawozdania w systemie BDO, opłaty rocznej dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z odpadami opakowaniowymi. To także roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wszystkie ważne terminy ze sprawozdawczości marcowej

Luty to m.in. roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach nadających się do recyklingu, wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających. To także opłata melioracyjna oraz zbiorcze zestawienie informacji – zaświadczenie o zużytym sprzęcie, raport do KOBiZE czy zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach. Więcej o sprawozdawczości w lutym


[1] Art. 40a-c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) mówi, że:

Art. 40a. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Art. 40b. 1. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

2. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, o której mowa w art. 40a, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej.

Art. 40c. Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001658

[2] Art. 310 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) mówi, że:

1. Wysokość należności ustala się na podstawie deklaracji składanej przez podmioty obowiązane do ponoszenia należności.

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, zawiera odpowiednio dane dotyczące:

1) przewozów towarowych wyrażonych w tonokilometrach;

2) żeglugi statków pasażerskich lub wycieczkowych;

3) żeglugi pustych statków towarowych;

4) liczby śluzowań oraz przejść przez pochylnię.

3. Podmiot obowiązany do ponoszenia należności składa deklarację, o której mowa w ust. 1, Wodom Polskim w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była wykonywana żegluga.

4. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia należności zaniechał wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Wody Polskie ustalają wysokość należności na podstawie własnych ustaleń.

5. Wysokość należności ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia należności, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej należności.

6. Podmiot obowiązany do ponoszenia należności wnosi należność na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację, o której mowa w ust. 5.

7. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia należności zaniechał wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, właściwy organ Wód Polskich określa wysokość należności w drodze decyzji.

8. Podmiot obowiązany do ponoszenia należności wnosi należność określoną w decyzji, o której mowa w ust. 7, na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji.

9. Zaskarżenie decyzji, o której mowa w ust. 7, nie wstrzymuje jej wykonania.

10. Należności za korzystanie ze śluz lub pochylni przez statki przeznaczone do uprawiania sportu lub rekreacji i inne małe statki (statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów) pobiera się bezpośrednio w miejscu przejścia przez śluzę lub przejścia przez pochylnię. Za pobraną należność wystawia się potwierdzenie uiszczenia należności

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478

[3] Art. 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) mówi, że:

1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności, przekazuje Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu – w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

1a. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się także nazwę przedsiębiorstwa albo nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, o których mowa w ust. 1, adres siedziby albo miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu, o ile taki numer posiada, osoby podpisującej sprawozdanie.

1b. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Na podstawie danych ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE ogłasza kwartalnie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki całkowite wielkości produkcji i przywozu poszczególnych paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując nazwy oraz klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN), w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału.

5. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE sporządza miesięczne zestawienie danych indywidualnych zawartych w tych sprawozdaniach.

6. (uchylony).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000266

[4] Art. 321h ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) mówi, że:

Podmiot, o którym mowa w art. 321c ust. 1, jest obowiązany składać informację o opłacie emisyjnej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę emisyjną w terminie:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1 i 3, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z innego tytułu niż import,

2) określonym dla należności celnych – w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z tytułu importu

– na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054

[5] Art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) mówi, że:

1. Wymóg stosowania urządzeń pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, o którym mowa w art. 36, stosuje się od dnia 31 grudnia 2026 r.

2. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2026 r. następuje na podstawie:

1) określonego w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym celu i zakresu korzystania z wód;

2) pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli gospodarowania wodami lub ustaleń z przeglądów pozwoleń wodnoprawnych;

3) pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli pozwoleń zintegrowanych.

2a. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. następuje również na podstawie:

1) odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami albo

2) oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

2b. Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich:

1) Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 272 ust. 1–7 i 9 oraz art. 275 ust. 8 pkt 6,

2) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8

– w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2026 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do 14 stycznia 2027 r.

2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają:

1) oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, określające:

a) nazwę,

b) REGON,

c) adres siedziby,

d) numer telefonu,

e) adres e-mail;

2) określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie;

3) określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie;

4) dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego:

a) oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

b) znak decyzji,

c) datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

d) datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

2d. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 1 i 2, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w m3 ilość pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, z tym że jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne pobiera wody podziemne lub wody powierzchniowe do różnych celów lub potrzeb, także w podziale na te cele lub te potrzeby.

2e. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 3, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w MWh ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej oraz wyrażoną w m3 ilość wód podziemnych lub wód powierzchniowych pobranych bezzwrotnie na potrzeby technologiczne w tym obiekcie, nieprzeznaczonych wprost do produkcji energii elektrycznej.

2f. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 4, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają różnicę między ilością wód pobranych do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni – wprowadzanych do wód lub do ziemi wyrażoną w dam3, wyliczoną na podstawie odczytów z urządzeń pomiarowych lub oszacowaną na podstawie obserwacji, analiz lub kalkulacji związanych z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc urządzenia.

2g. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 5, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość odprowadzonych do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast, wyrażoną w m3, wraz z informacją o istnieniu urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemności.

2h. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 6, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w kg ilość substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5);

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu;

3) zawiesiny ogólnej;

4) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4).

2i. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 7, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość wprowadzanych do wód lub do ziemi wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni wyrażoną w dam3, wraz z informacją o ich temperaturze, odczytaną z urządzeń pomiarowych lub oszacowaną na podstawie obserwacji, analiz lub kalkulacji związanych z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc urządzenia.

2j. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w m2 wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, wraz z informacją o powierzchni tej nieruchomości, istnieniu urządzeń do retencjonowania wody oraz o ich pojemności.

2k. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 9, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość:

1) wydobytego kamienia wyrażoną w Mg;

2) wydobytego żwiru lub piasku wyrażoną w Mg;

3) wydobytych innych materiałów wyrażoną w Mg;

4) wyciętej trzciny lub wikliny wyrażoną w m3.

2l. (uchylony)

2m. (uchylony)

2n. (uchylony)

2o. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 275 ust. 8 pkt 6, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w kg ilość substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, pochodzących z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych charakteryzujących się poborem zwrotnym, wyrażonych jako wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5);

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu;

3) zawiesiny ogólnej.

3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. Wody Polskie ustalają wysokość opłat za usługi wodne, nie uwzględniając średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ).

4. Przepisy wydane na podstawie art. 277 ust. 1 stosuje się.

5. Przepisy art. 272 ust. 10 i 17–21 oraz art. 273 stosuje się odpowiednio.

6. Do dnia 31 grudnia 2023 r. Wody Polskie opracują metodykę wyznaczania średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) na potrzeby ustalania wysokości opłat za usługi wodne.

7. Do dnia 31 grudnia 2026 r. Wody Polskie wyposażą w przyrządy pomiarowe podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne, o której mowa w art. 268 ust. 1.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002233

[6] § 7 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2405) mówi, że:

Wyniki pomiarów oraz inne dane przedkłada się:

1) w przypadku pomiarów ciągłych – za I półrocze w ciągu 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane, a za rok kalendarzowy – do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane;

2) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane;

3) w pozostałych przypadkach – w ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002405

[7] Art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 2029) mówi, że:

1. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, z wyłączeniem złoża węglowodorów, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.

2a. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, powiatu i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.

3. W terminie określonym w ust. 2 przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW. Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy – w informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów poszczególnych gmin, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej.

3a. W terminie określonym w ust. 2a przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, powiatowi i województwu, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, powiatowi i województwu, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW. Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy, jednego powiatu lub jednego województwa – w informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów odpowiednio poszczególnych gmin, powiatów i województw, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej.

4. Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 3 i 3a.

5. Jeżeli ostatni dzień terminu określonego w ust. 2 i 2a przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6. Wymagania określone w ust. 1, 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesję na podziemne składowanie odpadów albo koncesję na podziemne składowanie dwutlenku węgla.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory druków służących przedstawieniu informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla, kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości oraz wiarygodności przedkładanych informacji.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000633

[8] Art. 90 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że:

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

3. Sprawozdanie zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;

3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) bytowych,

b) przemysłowych;

4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) bytowych,

b) przemysłowych

– wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

4a) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;

6) informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;

7) datę sporządzenia sprawozdania;

8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001469

[9] Art. 271 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) mówi, że:

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne wnosi opłatę stałą na rachunek bankowy Wód Polskich w 4 równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478

[10] Art. 145g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) mówi, że:

Prowadzący instalację spalania paliw, której częścią jest źródło spalania paliw, uwzględnione w wykazie, o którym mowa w art. 146h pkt 1, jest obowiązany do:

1) dotrzymywania maksymalnych emisji substancji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h pkt 2, z uwzględnieniem warunków uznawania ich za dotrzymane, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h pkt 4;

2) realizacji działań w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h pkt 5;

3) przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i ministrowi właściwemu do spraw klimatu:

a) w terminie do końca miesiąca po upływie każdego kwartału – aktualizowanej co kwartał informacji o wielkości emisji substancji, dla których dla danego źródła spalania paliw są określone maksymalne emisje substancji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h pkt 2,

b) w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku – informacji o realizacji działań, o których mowa w pkt 2,

c) informacji o każdej planowanej zmianie dotyczącej źródła spalania paliw, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h, która może mieć wpływ na zmianę wielkości emisji substancji z tego źródła, w szczególności o planowanym wyłączeniu źródła spalania paliw z eksploatacji oraz o rozpoczęciu współspalania odpadów w źródle spalania paliw;

4) przestrzegania wymagań, o których mowa w art. 146i.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054

[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1877) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001877

[12] Art. 9 ust. 1 pkt 5 i pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1681, 1597, 1762) mówią, że:

1. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji jest obowiązany:

5) prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:

a) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji,

b) energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,

c) zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw,

d) energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym;

7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji zawierające informacje, o których mowa w pkt 5;

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001436

[13] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji oraz sprawozdania wytwórcy biogazu lub biometanu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2770) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002770

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.