decyzja

Transformacja UE w kierunku zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń Przemysł i Środowisko

Transformacja UE w kierunku zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń

Nie ma takich barier, które powstrzymałyby zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Docierają one do krajów Europy za pośrednictwem oceanów i rzek, przenoszą się z wiatrem, dostają się wraz z wwożonymi towarami. Jednak sama Unia Europejska bierze odpowiedzialność za zanieczyszczenie w innych regionach świata – poprzez swoje modele produkcji i strukturę konsumpcji oraz wytwarzane odpady. Równocześnie...

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Przemysł i Środowisko

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek prowadzącego instalację. Oznacza to, że musi być on świadomy swoich obowiązków i zainicjować rozpoczęcie postępowania administracyjnego, bo w przypadku prowadzenia swojej działalności bez wymaganej decyzji mogą czekać go surowe kary. Skąd więc wiedzieć, czy muszę posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Do kogo złożyć wniosek o uzyskanie decyzji...

Powalone lub złamane drzewo – czy muszę posiadać zezwolenie na jego usunięcie?

Czynność, jaką jest usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości, zgodnie z art. 83 ust. 1 [1] ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916) musi być poprzedzona uzyskaniem zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Stosując się do przedstawionych przepisów, nie można podjąć się czynności wycinki drzewa przed pozyskaniem odpowiedniej decyzji....

Zgłoszenie instalacji – o czym warto wiedzieć?

Zgłoszenia dotyczą tego typu instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, które nie wymagają uzyskania pozwolenia, ale także nie są obojętne systemowi prawnemu. Z niniejszego artykułu dowiesz się, kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji oraz jakie akty prawne normują zagadnienie zgłoszenia. Zgłoszenie jest dokumentem o określonej treści pisanym samodzielnie przez wnioskodawcę (czyli prowadzącego instalację w rozumieniu prawa...

Sytuacje szczególne w praktyce usuwania drzew i krzewów z nieruchomości Przemysł i Środowisko

Sytuacje szczególne w praktyce usuwania drzew i krzewów z nieruchomości – studium przypadków

W pierwszej części artykułu dotyczącego studium praktycznych przypadków z tematu usuwania drzew i krzewów z nieruchomości przedstawione zostały zagadnienia związane z samym zgłoszeniem i uzyskaniem decyzji administracyjnej. W niniejszym artykule, stanowiącym kontynuację wcześniejszego wpisu, omawiamy szczególne sytuacje usuwania drzew i krzewów w praktyce. Sytuacjami szczególnymi są: usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, usuwanie drzew i...

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności w procesie uzyskiwania zezwoleń

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem wydawanym przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego [1] przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Potwierdza ono, że osoba ubiegająca się o zezwolenie na działalność nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Krajowy Rejestr Karny (zwany dalej: KRK), jest instytucją prowadzącą i aktualizującą bazę danych podmiotów. W bazie znajdują się szczegółowe dane m.in. o osobach,...

Odwołanie do organu II instancji od wydanej decyzji administracyjnej Przemysł i Środowisko

Odwołanie do organu II instancji od wydanej decyzji administracyjnej

W przypadku, gdy wydana decyzja administracyjna nie jest zadawalająca dla podmiotu, przysługuje mu możliwość wystosowania odwołania. Stanowi ono środek zaskarżenia, przysługujący stronie w ramach wydanej decyzji administracyjnej. Odwołanie należy wnieść w terminie do 14 dni od daty doręczenia bądź ogłoszenia decyzji. Nie od wszystkich decyzji przysługuje odwołanie. Dotyczy ono wyłącznie decyzji wydanych w pierwszej instancji....

Wydłużenie okresu obowiązywania zezwoleń Przemysł i Środowisko

Wydłużenie okresu obowiązywania zezwoleń

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) [1], wydłużeniu uległy terminy obowiązywania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych. Zachowają one ważność nie dłużej niż przez...