wniosek

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) - Akademia Przemysłu i Środowiska

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS)

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których pochodzenie związane jest z przemysłem. System stanowi aktualnie jeden z kluczowych mechanizmów umożliwiających trwałą redukcję emisji gazów cieplarnianych. W myśl zasady „zanieczyszczający płaci” liczne zakłady przemysłowe w całej Wspólnocie zobowiązane są do uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami i...

Pozwolenie zintegrowane a pozwolenie wodnoprawne Przemysł i Środowisko

Mam już pozwolenie zintegrowane. Czy muszę wnioskować o pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków przemysłowych?

Spotykamy się z wieloma pytaniami na temat pozwolenia zintegrowanego i wodnoprawnego. Czym jest pozwolenie zintegrowane, a czym pozwolenie wodnoprawne? Jakie są między nimi powiązania i jakiej podstawie prawnej podlegają? To generuje następne pytania. Czy wydanie pozwolenia zintegrowanego zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli tak, to czy każdego? Czy pozwolenie zintegrowane zwalnia z...

Wniosek rejestracyjny BDO Przemysł i Środowisk

Instrukcja BDO – wniosek rejestracyjny wytwarzającego odpady bez pozwolenia

Jeśli w ramach swojej działalności wytwarzasz odpady w ilości większej niż jest to zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531) [1], podlegasz obowiązkowi prowadzenia ewidencji w systemie BDO. W sytuacji, w której...

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Przemysł i Środowisko

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek prowadzącego instalację. Oznacza to, że musi być on świadomy swoich obowiązków i zainicjować rozpoczęcie postępowania administracyjnego, bo w przypadku prowadzenia swojej działalności bez wymaganej decyzji mogą czekać go surowe kary. Skąd więc wiedzieć, czy muszę posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Do kogo złożyć wniosek o uzyskanie decyzji...

Wycinka drzew - złagodzenie przepisów Przemysł i Środowisko

Wycinka drzew – złagodzenie przepisów

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych [1], dla którego zakładano, wejście w życie w styczniu 2023 roku, nadal jest procedowany. Tym samym właściciel działki, który rozważa usuniecie drzewa z własnej posesji w trybie uproszczonym będzie musiał poczekać… lub zgłosić do urzędu chęć wycinki drzew zgodnie z obowiązującymi zasadami....

Powalone lub złamane drzewo – czy muszę posiadać zezwolenie na jego usunięcie?

Czynność, jaką jest usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości, zgodnie z art. 83 ust. 1 [1] ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916) musi być poprzedzona uzyskaniem zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Stosując się do przedstawionych przepisów, nie można podjąć się czynności wycinki drzewa przed pozyskaniem odpowiedniej decyzji....

Opłata skarbowa - co, jeśli nie została wpłacona lub wpłacona błędnie Przemysł i Środowisko

Opłata skarbowa – co, jeśli nie została wpłacona lub wpłacona błędnie?

Uzyskanie decyzji administracyjnej może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej do odpowiedniego organu, w momencie złożenia stosownego wniosku. Jeśli w danym postępowaniu administracyjnym korzystamy z usług pełnomocnika, również zobowiązuje to do dokonania dodatkowej opłaty na konto urzędu. Co, jeśli zapomnimy jednak o uiszczeniu opłaty? Co, jeśli opłata będzie za niska, za wysoka lub wpłacona...

Transport odpadów Przemysł i Środowisko

Transport odpadów niebezpiecznych

EDIT: 16.11.2021 r. Zaktualizowano o podmioty uczestniczące w transporcie odpadów niebezpiecznych oraz kary za nieprzestrzeganie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Transport odpadów stanowi jeden z głównych elementów procedury związanej z gospodarowaniem odpadami. Polega na przemieszczaniu ich z miejsca gromadzenia do miejsca przetworzenia (unieszkodliwiania, składowania). Wszystkie kwestie transportu odpadów niebezpiecznych uregulowano w przepisach prawnych. Odpady niebezpieczne,...

Decyzja o zamknięciu składowiska oraz jego rekultywacja Przemysł i Środowisko

Decyzja o zamknięciu składowiska oraz jego rekultywacja

Według hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zapobieganie ich powstawaniu jest kluczowym działaniem mogącym pomóc w walce z problemem narastającej masy odpadów. Na kolejnych pozycjach w zestawieniu znajduje się przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku oraz unieszkodliwianie. Jeśli odpady z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nie mogą zostać poddane preferowanym sposobom postępowania, trafiają one...

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności w procesie uzyskiwania zezwoleń

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem wydawanym przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego [1] przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Potwierdza ono, że osoba ubiegająca się o zezwolenie na działalność nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Krajowy Rejestr Karny (zwany dalej: KRK), jest instytucją prowadzącą i aktualizującą bazę danych podmiotów. W bazie znajdują się szczegółowe dane m.in. o osobach,...