wniosek

Wniosek rejestracyjny BDO Przemysł i Środowisk

Instrukcja BDO – wniosek rejestracyjny wytwarzającego odpady bez pozwolenia

Jeśli w ramach swojej działalności wytwarzasz odpady w ilości większej niż jest to zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531) [1], podlegasz obowiązkowi prowadzenia ewidencji w systemie BDO. W sytuacji, w której nie...

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Przemysł i Środowisko

Jak uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek prowadzącego instalację. Oznacza to, że musi być on świadomy swoich obowiązków i zainicjować rozpoczęcie postępowania administracyjnego, bo w przypadku prowadzenia swojej działalności bez wymaganej decyzji mogą czekać go surowe kary. Skąd więc wiedzieć, czy muszę posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Do kogo złożyć wniosek o uzyskanie decyzji...

Wycinka drzew - złagodzenie przepisów Przemysł i Środowisko

Wycinka drzew – złagodzenie przepisów

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych [1], dla którego zakładano, wejście w życie w styczniu 2023 roku, nadal jest procedowany. Tym samym właściciel działki, który rozważa usuniecie drzewa z własnej posesji w trybie uproszczonym będzie musiał poczekać… lub zgłosić do urzędu chęć wycinki drzew zgodnie z obowiązującymi zasadami....

Powalone lub złamane drzewo – czy muszę posiadać zezwolenie na jego usunięcie?

Czynność, jaką jest usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości, zgodnie z art. 83 ust. 1 [1] ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916) musi być poprzedzona uzyskaniem zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Stosując się do przedstawionych przepisów, nie można podjąć się czynności wycinki drzewa przed pozyskaniem odpowiedniej decyzji....

Opłata skarbowa - co, jeśli nie została wpłacona lub wpłacona błędnie Przemysł i Środowisko

Opłata skarbowa – co, jeśli nie została wpłacona lub wpłacona błędnie?

Uzyskanie decyzji administracyjnej może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej do odpowiedniego organu, w momencie złożenia stosownego wniosku. Jeśli w danym postępowaniu administracyjnym korzystamy z usług pełnomocnika, również zobowiązuje to do dokonania dodatkowej opłaty na konto urzędu. Co, jeśli zapomnimy jednak o uiszczeniu opłaty? Co, jeśli opłata będzie za niska, za wysoka lub wpłacona...

Transport odpadów Przemysł i Środowisko

Transport odpadów niebezpiecznych

EDIT: 16.11.2021 r. Zaktualizowano o podmioty uczestniczące w transporcie odpadów niebezpiecznych oraz kary za nieprzestrzeganie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Transport odpadów stanowi jeden z głównych elementów procedury związanej z gospodarowaniem odpadami. Polega na przemieszczaniu ich z miejsca gromadzenia do miejsca przetworzenia (unieszkodliwiania, składowania). Wszystkie kwestie transportu odpadów niebezpiecznych uregulowano w przepisach prawnych. Odpady niebezpieczne, bądź...

Decyzja o zamknięciu składowiska oraz jego rekultywacja Przemysł i Środowisko

Decyzja o zamknięciu składowiska oraz jego rekultywacja

Według hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zapobieganie ich powstawaniu jest kluczowym działaniem mogącym pomóc w walce z problemem narastającej masy odpadów. Na kolejnych pozycjach w zestawieniu znajduje się przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku oraz unieszkodliwianie. Jeśli odpady z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nie mogą zostać poddane preferowanym sposobom postępowania, trafiają one...

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności w procesie uzyskiwania zezwoleń

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem wydawanym przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego [1] przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Potwierdza ono, że osoba ubiegająca się o zezwolenie na działalność nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Krajowy Rejestr Karny (zwany dalej: KRK), jest instytucją prowadzącą i aktualizującą bazę danych podmiotów. W bazie znajdują się szczegółowe dane m.in. o osobach,...

Wnioski składane poprzez system BDO – co musisz wiedzieć o wniosku rejestracyjnym?

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO umożliwia gromadzenie informacji o odpadach oraz ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Obowiązek rejestracji w Bazie BDO dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w art. 50...

Ewidencja odpadów w BDO Przemysł i Środowisko

Od stycznia 2021 r. tylko elektroniczna ewidencja odpadów

Jeżeli ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875) nie będzie zmieniona, a nic na to nie wskazuje, to od 1 stycznia 2021 r. wpis przedsiębiorcy do elektronicznej Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami będzie jedyną dopuszczalną formą prowadzenia ewidencji. Nie...