Wpływ nowelizacji ustawy o ooś na proces inwestycyjny

Wpływ nowelizacji ustawy o OOŚ na proces inwestycyjny Przemysł i Środowisko

Loading

Od dnia 13 maja 2021 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) [1] (zwana dalej ustawą ooś). Dlaczego nowelizacja ustawy była konieczna? Jak wpłynie ona na proces inwestycyjny? Te i inne pytania nurtują każdego inwestora, który złożył już wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub planuje to zrobić…

Jaka jest przyczyna zmian w ustawie?

Zmiany w ustawie są bezpośrednio związane z realizacją zobowiązania wynikającego z odpowiedzi na uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej z dnia 7 marca 2019 r. tzw. naruszenie nr 2016/2046. W naruszeniu Komisja wskazała, że rozwiązania zastosowane w ustawach regulujących wydawanie decyzji dla przedsięwzięć objętych przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (zwana dalej Dyrektywą EIA) [2], czyli dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zauważono, że w pewnych przypadkach krajowe przepisy wykluczają możliwość zwrócenia się do sądu o przyznanie środków tymczasowych, by można było zawiesić wykonanie przedsięwzięcia i tym samym zapobiec wynikającej z niego szkodzie dla środowiska do czasu rozstrzygnięcia, czy wydane decyzje są zgodne z przepisami Dyrektywy EIA.

W dniu 8 maja 2019 r. Rząd RP uznał, że wymienione przez Komisję Europejską naruszenia wymagają podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych [4], których efektem końcowym jest ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 784) [3], która weszła w życie w dniu 13 maja 2021 r., zmieniając zapisy ustawy ooś.

Jak przebiegał proces inwestycyjny przed nowelizacją?

W ramach procesu inwestycyjnego, którego efektem końcowym była decyzja realizacyjna, inwestor był zobowiązany uzyskać szereg decyzji.

Jednym z kroków pośrednich było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Postępowanie w sprawie jej uzyskania wszczynane było na wniosek inwestora lub z urzędu (jeśli istniały przesłanki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). W przypadku inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko istniała możliwości nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałujących na środowisko przeprowadzenie oceny było obligatoryjne.

Odpowiednie wskazania dla inwestycji zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) [5].

Treść decyzji powiązana była pośrednio z postanowieniem wydawanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (zwany dalej: RDOŚ), natomiast sama decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wiążąca dla Organów, które wydawały decyzje wskazujące warunki korzystania ze środowiska w zakresie jakim miały być one uwzględnione przy wydawaniu kolejnych decyzji (na przykład pozwolenie na budowę, pozwolenie emisyjne, pozwolenie wodnoprawne). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiła rozstrzygnięcie wstępne względem zezwolenia na realizację już konkretnej inwestycji. Jednakże w decyzji tej nie wskazywano obowiązków czy uprawnień, które miał zrealizować inwestor. W jej treści wskazywano wymogi istotne dla ochrony środowiska, które powinny zostać zachowane przy realizacji inwestycji. Decyzja ta była pewnym wyrażeniem stanowiska, jak inwestycja winna być realizowana, by najlepiej chronić środowisko przyrodnicze, natomiast powstanie inwestycji winno być bezpośrednio związane z uzyskanym pozwoleniem na budowę. Takie podejście do zagadnienia potwierdzone zostało jako wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19 listopada 2019 roku II SA/Kr 1149/19 [6]. Zgodnie z wyrokiem, wstrzymanie wykonania decyzji dotyczyło tylko takich  sytuacji, w wyniku których  następują skutki materialno-prawne. Ponieważ wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wywoływało wskazanych przez krakowski Sąd skutków, nie można było jej wyegzekwować w drodze postępowania egzekucyjnego. W orzecznictwie wskazywano, że ze względu na charakter prawny decyzji środowiskowej, nie nadaje się ona do „wykonania”, gdyż owo „wykonanie” jest dobrowolne. Na mocy decyzji jej adresat nie otrzymuje określonych uprawnień bądź obowiązków do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiła konieczny element realizacji inwestycji, lecz nie powodowała pojawienia się namacalnych efektów jej wykonania. Dopiero uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dawało możliwość realizacji inwestycji na warunkach określonych w pozwoleniu, z uwzględnieniem zapisów określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja inwestycji nie uwzględniająca zaleceń wpisanych w decyzji środowiskowej, mogąca wywołać skutek negatywny dla środowiska przyrodniczego, pozwalała na wskazanie strony postępowania.

W przypadku, jeśli między uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a decyzjami późniejszymi, zmieniły się założenia inwestycyjne, to podmiot realizujący przedsięwzięcie, w pierwszej kolejności zgodnie art. 155 [7] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) [8] (zwany dalej Kpa), winien wystąpić o zmianę posiadanej decyzji środowiskowej, jednocześnie powołując się na art. 87 ooś [9]. Inwestor zgodnie z Kpa był stroną całego postepowania, w przeciwieństwie do organizacji ekologicznych. Jeśli organizacja chciała zgłosić chęć uczestniczenia w postępowaniu, musiała udokumentować swoją działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy przed wszczęciem postepowania i powołać się na swoje cele statutowe, które dotyczyły ochrony środowiska przyrodniczego. Spełnienie tych wymagań pozwalało im na uczestnictwo w postępowaniu jako podmiot na prawach strony. Co ważne, organizacje ekologiczne brały udział tylko w tych postępowaniach, które dotyczyły ocen oddziaływania na środowisko, a nie przy ocenach strategicznych dokumentów. Organizacje ekologiczne mogły podejmować czynności procesowe, ale nie dysponowały uprawnieniami o charakterze materialnym. Czyli nie mogły domagać się umorzenia lub zawieszenia postępowania.

Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy ooś, organizacje ekologiczne mogły również powoływać się na zapisy wskazane w art. 44 ust. 1, 2 i 3 ustawy o ooś [10], w których wskazano instrumenty, którymi mogą się posługiwać. Na podstawie zapisów w art. 44 ust. 2 i 3, organizacje ekologiczne mogły odwołać się od decyzji, nawet w przypadku, kiedy nie brały udziału w postępowaniu przed organem pierwszej instancji. Mogły też złożyć skargę do sądu administracyjnego, również w przypadku, gdy nie uczestniczyły w postępowaniu przed organem drugiej instancji.

Po nowelizacji ustawy ooś…

Zasadniczo proces inwestycyjny związany z uzyskiwaniem decyzji w wyniku nowelizacji nie uległ zmianie. Nie mniej organizacje ekologiczne i strony postępowania zyskały nowe „możliwości działania”.

Co wynika z przepisów dotyczących wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawartych w ustawie o ooś?

Do najistotniejszych zmian zaliczyć należy dodanie artykułu 86e [11] uprawniającego stronę postępowania do złożenia wniosku do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Instytucja ta jest kalką art. 135 Kpa [12], z tą jednak różnicą, że postanowienie w przedmiocie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej organ II instancji wydaje wyłącznie na wniosek strony, podczas gdy art. 135 Kpa nie jest jasny w tej kwestii. Można zatem przyjąć, że wówczas organ działać może zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu. Co więcej, art. 86e ust. 2 pozwala na wniesienie zażalenia w przypadku odmowy organu wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji. Zażalenie należy złożyć do organu je wydającego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia albo ogłoszenia, jeśli postanowienie zostało wygłoszone ustnie. W trybie art. 135 kpa ustawodawca takiej możliwości nie przewiduje.

Kiedy inwestor musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne, kiedy planowana realizacja została wskazana w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska [5] oraz gdy inwestor musi posiadać decyzję z „grup inwestycyjnych”, wskazanych w art. 72 ust. 1 [13] ustawy o ooś, o których pośrednio mówi również art. 86f ust. 5 [14] ustawy.

Skargi do sądu na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Nowelizacja ustawy ooś, wprowadziła jeszcze jeden istotny artykuł – art. 86f [15], który dotyczy składania skarg do sądu na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z zapisem art. 86f ust. 1 [15] do skargi na decyzję stosuje się przepis artykuł 61 §3 [16] ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwana dalej PoPPSA) [17]. Przepis określony w art. 61 § 3 dotyczy takich sytuacji, kiedy akt administracyjny wywołuje skutki materialno-prawne. Czyli jest możliwość egzekwowania tej decyzji. W nowelizacji ustawy ooś ustawodawca dookreślił art. 61 § 3 ustawy PoPPSA o sformułowanie „trudnych do odwrócenia skutków”, przez które należy rozumieć następstwa wynikające z podjęcia realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wydano zaskarżoną decyzję administracyjną. Zatem możliwe będzie zawnioskowanie o wstrzymanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przy wykazaniu spełnienia wskazanych w art. 86f ust. 1 [15] przesłanek, czyli pojawienia się negatywnych następstw prowadzonych przez inwestora działań.

Nowe obowiązki organu wydającego decyzję i zawieszenie postępowania

Nowym jest również art. 86f ust. 5 [14], który nakłada na organ wstrzymujący wykonalność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obowiązek poinformowania innych organów wydających decyzje realizacyjne dla inwestycji o jej wstrzymaniu, ponieważ decyzja środowiskowa jest wiążąca dla tych decyzji w zakresie ich treści. W przypadku zaskarżenia decyzji środowiskowej, konieczne jest poinformowanie organów wydających decyzje realizacyjne, ponieważ organ, który rozpatruje wniosek w sprawie decyzji inwestycyjnej nie jest stroną postępowania sądowo-administracyjnego w przedmiocie decyzji środowiskowej. Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej przez sąd będzie wiązało się jednocześnie z obowiązkiem zawieszenia tego postępowania. Zgodnie z art. 86f ust. 6 [15] zawieszenie postępowania następuje z urzędu w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji tej sprawie. Czyli nie ma możliwości, by organ zakończył procedury wydania decyzji realizacyjnej. Skutki dla wnioskodawcy, jakie mogą mieć miejsce w wyniku wydania przez sąd postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej, mogą mieć charakter ekonomiczny. Dlatego ustawodawca w art. 86f ust. 3 [15] nowelizacji, wskazał czas, jaki ma sąd administracyjny na rozpoznanie skargi. W przypadku zastosowania środka, jakim jest wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sąd powinien orzec sprawę w terminie 3 miesięcy od wydania postanowienia w sprawie wstrzymania. W przypadku zażalenia na wyrok sądu administracyjnego zgodnie z art. 86f ust. 4 [15] ustawy o ooś, Naczelny Sąd Administracyjny ma 2 miesiące na jego rozpoznanie od dnia wpływu zażalenia. Tym samym na okres 5 miesięcy postępowanie jest zawieszone do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd skargi na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostałaby uchylona przez sąd, to postępowanie inwestycyjne jest zawieszone do czasu jej ponownego wydania.

Odwołanie od zezwolenia inwestycyjnego i skarga do sądu

Przed rozpoczęciem inwestycji inwestor zobowiązany jest do uzyskania grupy decyzji realizacyjnych, czyli zezwoleń, które pozwolą na jej powstanie. Zgodnie z nowym art. 86g [18] organizacje ekologiczne i strony postępowania będą mogły wnosić odwołania nie tylko od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale również na wydawane w późniejszym czasie decyzje realizacyjne, czyli na zezwolenia inwestycyjne. Takie działanie jest możliwe tylko dla decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Odwołanie będzie można wnieść w terminie 14 dni od dnia upływu terminu udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję. W nowelizacji ustawodawca określił, co owo odwołanie ma zawierać. Zgodnie z art. 86g ust. 3 [18] odwołanie zawiera wskazanie, w jakim zakresie zezwolenie jest niezgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach albo nie uwzględnia jej zapisów w innych postanowieniach. Odwołanie musi mieć uzasadnienie oraz, jeżeli wnosi je strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawierać informacje lub dokumenty potwierdzające prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w zasięgu oddziaływania inwestycji. Ustawodawca wprowadził zawężenie dopuszczalnego zakresu odwołania, gdyż ma ono przysługiwać jedynie w zakresie, w jakim organ wydający zezwolenie inwestycyjne zawarł niezgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zapisy lub ich nie uwzględnił. Odwołanie będzie dotyczyło tylko tych decyzji realizacyjnych, którymi są zezwolenia na inwestycje. Dla pozostałych decyzji, które nie dają inwestorom samoistnej podstawy do realizacji inwestycji, w ocenie ustawodawcy nie wymagały rozszerzania uprawnień na przykład organizacji ekologicznych, czyli na decyzje realizacyjne niebędące zezwoleniami na inwestycje.

W przypadku skargi sposób postępowania jest analogiczny jak przy odwołaniu. Zgodnie z art. 86g ust. 6 [18], każda skarga musi zostać uzasadniona, wskazywać w jakim zakresie zezwolenie na inwestycję jest niezgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień. Skarga strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi być poparta dokumentami lub dodatkowymi informacjami. Różnica między tymi dwoma drogami postępowania dotyczy czasu, kiedy odwołanie i skarga mogą zostać wniesione. Zgodnie z zapisem art. 86g ust. 7 [18] ustawy o ooś, organizacja ekologiczna może wnieść skargę w terminie 30 dni od dnia upływu terminu udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję. Tym samym organizacje ekologiczne będą mogły uczestniczyć tylko w postępowaniu w ramach drugiej instancji. W wyniku złożenia skargi, sąd może, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości albo w części zaskarżonej decyzji, w przypadku, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Możliwość ta została wskazana przez ustawodawcę w art. 86g ust. 8 [18] nowelizacji ustawy ooś.

Ustawodawca dodał jedno zastrzeżenie dotyczące korzystania przez organizacje ekologiczne z możliwości składania odwołania od zezwolenia inwestycyjnego i skargi do sądu. W art. 86g ust. 8 [18] ustawy ooś znalazło się wyłączenie. Przepisów artykułu 86g nie stosuje się w postępowaniach dotyczących wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 [13], w ramach którego jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Potwierdzenie przysługiwania przymiotu strony

Nowym jest również umożliwienie organom wydającym zezwolenia na inwestycje skutecznego sprawdzenia, czy składający odwołanie lub skargę może brać udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 86h [19] organ rozpatrujący odwołanie albo sąd mogą wystąpić do organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o potwierdzenie przysługiwania przymiotu strony. Organ, który wydał pierwotną decyzję ma 7 dni na udzielenie potwierdzenia lub zaprzeczenia posiadania przymiotu strony w postępowaniu. Sprawdzenie wystąpienia o ustalenie potwierdzenia posiadania statusu strony, zawiesza bieg terminu sprawy. Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a [20] i 6 [21] ustawy o ooś, wraz z wnioskiem wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia:
– mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania;
– wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania podczas wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Udostępnienie informacji

Nowelizacja ustawy zobowiązała organ właściwy do wydania decyzji, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, do podania do publicznej wiadomości informacji o:
– wydaniu decyzji,
– oraz możliwościach zapoznania się z jej treścią wraz z dokumentacją sprawy,
– a także udostępnienia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej zwany BIP), na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treści tej decyzji.

W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Zapis o nowym obowiązku organu został umieszczony w art. 72 ust. 6 [22] ustawy o ooś. Obowiązek organu dotyczy decyzji realizacyjnych, będących zezwoleniami inwestycyjnymi, oraz treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tym samym, wszystkim zainteresowanym będzie łatwiej zapoznać się z treścią decyzji i pełną dokumentacją przygotowaną przez inwestora. Przed nowelizacją organ miał obowiązek jedynie poinformować o wydanym dokumencie.

W przypadku, jeśli dojdzie do uchybienia ze strony organu w postaci opóźnienia terminu udostępnienia informacji o wydanej decyzji wraz z jej treścią, to dopiero od dnia udostępnienia decyzji zaczną biec terminy na wniesienie odwołania.

Okresy przejściowe dla wniosków złożonych przed 13 maja 2021 r.

Dla postępowań:

  • które dotyczą decyzji realizacyjnych wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, dla których termin na wniesienie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez strony tych postępowań nie upłynął przed dniem wejścia w życie nowelizacji, a termin na wniesienie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd nie upłynął przed dniem wejścia w życie nowelizacji to: stosujemy przepisy w brzmieniu nowym. Organ właściwy do wydania decyzji z pierwszej grupy (czyli zezwoleń inwestycyjnych, jeżeli są one poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach) będzie realizował obowiązki dotyczące umieszczenia treści tej decyzji realizacyjnej już niezwłocznie po dniu wejścia w życie nowelizacji. Termin na wniesienie odwołania dla organizacji ekologicznych lub stron postępowania, będzie liczony od dnia upływu terminu udostępnienia treści decyzji – dotyczy to zezwoleń na inwestycje. W przypadku zezwoleń na inwestycję z grupy drugiej, nie pojawi się obowiązek udostępnienia ich treści w BIP.
  • które dotyczą decyzji realizacyjnych poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, która została wydana w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, zakończonych decyzją ostateczną, dla których termin na wniesienie skargi do sądu administracyjnego przez strony postępowania nie upłyną przed dniem wejścia w życie nowelizacji to: organ właściwy do wydania tej decyzji będzie realizował obowiązki dotyczące umieszczenia treści decyzji realizacyjnej niezwłocznie po dniu wejścia w życie nowelizacji. Natomiast termin wniesienia skargi przez organizacje ekologiczne lub strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest liczony od dnia upływu terminu udostępnienia treści tych decyzji.
  • dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych i zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie nowelizacji to: nie ma konieczności realizacji obowiązku związanego z udostępnieniem informacji na BIP.
  • dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed wejściem w życie nowelizacji to: stosowane są przepisy obowiązujące po nowelizacji. W przypadku, gdy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed dniem wejścia w życie nowelizacji nie podał do publicznej wiadomości informacji o decyzji środowiskowej (według stanu sprzed 13 maja 2021 r.), wówczas będzie on realizował nowe obowiązki związane z niezwłocznym udostępnieniem w BIP. Natomiast jeśli podał do publicznej wiadomości informację o decyzji, to nowe obowiązki go nie dotyczą.
  • które odnoszą się do postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które zakończono decyzją ostateczną to: organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej będzie realizował obowiązki związane z udostępnieniem jej treści niezwłocznie po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy. Wyjątek stanowi przypadek, gdy nie podał on do publicznej informacji (przed dniem wejścia w życie nowelizacji) do wiadomości zgodnie z warunkami sprzed 13 maja 2021 r.
  • dotyczących postępowań sądowo-administracyjnych dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji realizacyjnych poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem przed dniem wejścia w życie nowelizacji to: stosowane są nowe zasady postępowania z dwoma zastrzeżeniami. Jeśli złożony został do sądu wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz gdy do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożono zażalenie na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej, to terminy rozpatrzenia zażalenia będą liczone od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o ooś.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kwalifikacji przedsięwzięć, skorzystaj z naszego szkolenia. Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do darmowej lekcji.

 


[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000247/U/D20210247Lj.pdf [dostęp 2021-08-19]

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:PL:PDF [dostęp 2021-08-19]

[3] Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 784) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000784/O/D20210784.pdf [dostęp 2021-08-19]

[4] Informacja o ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw opublikowana na stronie Prezydenta RP  [dostęp 2021-08-19]

[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001839/O/D20191839.pdf  [dostęp 2021-08-19]

[6] Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 listopada 2019 nr II SA/Kr 1149/19 https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/18548B35FC [dostęp 2021-08-19]

[7] art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 375) brzmi:
Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 375) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf [dostęp 2021-08-19]

[9] art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) brzmi:
Przepisy niniejszego działu oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

[10] art. 44 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) brzmią:
1. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
2. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony.
3. Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

[11] art. 86e ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) brzmi:
1. Organ rozpatrujący odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek strony, może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie tej decyzji.
2. Wstrzymanie albo odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

[12] art. 135 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 375) brzmi:
Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.

[13] art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) brzmi:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11);
2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla – udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
4a) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
4b) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
6) pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
7) (uchylony);
8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 oraz z 2019 r. poz. 861);
9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338);
10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363);
11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778);
12) (uchylony);
13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2008);
14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380, z 2020 r. poz. 471 i 2380 oraz z 2021 r. poz. 11);
15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378), o ile jest to wymagane;
17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2018);
18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe;
20) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970);
21) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
22) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
23) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską;
24) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
25) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
26) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wydawanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
27) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

[14] art. 86f ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) brzmi:
W przypadku wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ, który wydał tę decyzję, informuje niezwłocznie o jej wstrzymaniu organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 8-10, 14, 17, 18, 20, 21, 23 lub 26, zwanej dalej „zezwoleniem na inwestycję”.

[15] art. 86f ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) brzmi:
1. Do skargi na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepis art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że przez trudne do odwrócenia skutki, o których mowa w tym przepisie, rozumie się następstwa wynikające z podjęcia realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wydano zaskarżoną decyzję.
2. Sąd rozpatruje wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do sądu.
3. W przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wojewódzki sąd administracyjny rozpoznaje skargę na tę decyzję w terminie 3 miesięcy od dnia wydania tego postanowienia.
4. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zażalenie na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu zażalenia.
5. W przypadku wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ, który wydał tę decyzję, informuje niezwłocznie o jej wstrzymaniu organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6, 8-10, 14, 17, 18, 20, 21, 23 lub 26, zwanej dalej „zezwoleniem na inwestycję”.
6. Organ właściwy do wydania zezwolenia na inwestycję zawiesza postępowanie w całości albo w części w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
7. Organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, informuje niezwłocznie organ właściwy do wydania zezwolenia na inwestycję o ustąpieniu przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowania, o którym mowa w ust. 6.

[16] art. 61 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2019 poz. 2325) brzmi:
Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

[17] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2019 poz. 2325) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021531270/U/D20021270Lj.pdf [dostęp 2021-08-19]

[18] art. 86g ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) brzmi:
1. Organizacji ekologicznej powołującej się na swoje cele statutowe, jeżeli prowadzi ona działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję, także w przypadku gdy nie brała ona udziału w postępowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji, lub stronie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy prawo do wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W postępowaniu odwoławczym organizacja ekologiczna uczestniczy na prawach strony.
2. Odwołanie przysługuje w zakresie, w jakim organ właściwy do wydania zezwolenia na inwestycję jest związany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 86 pkt 2.
3. Odwołanie zawiera:
1) wskazanie, w jakim zakresie zezwolenie na inwestycję jest niezgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień;
2) uzasadnienie;
3) w przypadku odwołania wnoszonego przez stronę postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – informacje lub dokumenty potwierdzające prawa rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, zawierające co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile został ujawniony, numer jej księgi wieczystej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję zgodnie z art. 72 ust. 6.
5. Organizacji ekologicznej lub stronie, o których mowa w ust. 1, służy skarga do sądu administracyjnego na zezwolenie na inwestycję, poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w zakresie, o którym mowa w ust. 2, także w przypadku gdy organizacja ekologiczna lub strona nie brały udziału w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na inwestycję.
6. Skarga zawiera:
1) wskazanie, w jakim zakresie zezwolenie na inwestycję jest niezgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień;
2) uzasadnienie;
3) w przypadku skargi wnoszonej przez stronę postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – informacje lub dokumenty potwierdzające prawa rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, zawierające co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile został ujawniony, numer jej księgi wieczystej.
7. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia upływu terminu udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję zgodnie z art. 72 ust. 6.
8. Sąd może, na wniosek organizacji ekologicznej lub strony, które wniosły skargę, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości albo w części zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przepisy art. 61 § 4-6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio.
9. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, w ramach którego jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

[19] art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) brzmi:
1. W przypadku, gdy odwołanie od zezwolenia na inwestycję lub skargę na zezwolenie na inwestycję złoży strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ rozpatrujący odwołanie albo sąd mogą wystąpić do organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia, czy wnoszącemu odwołanie albo skarżącemu przysługuje przymiot strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, udziela odpowiedzi na wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, zawiesza bieg terminu na rozpatrzenie odwołania lub skargi.

[20] art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) brzmi:
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;

[21] art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) brzmi:
Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.