Zabezpieczenie roszczeń finansowych przy magazynowaniu odpadów

Zabezpieczenie roszczeń finansowych przy magazynowaniu odpadów Przemysł i Środowisko

Loading

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701) [1] wprowadziła obowiązkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek konieczności pokrycia kosztów zastępczego usunięcia odpadów w ramach decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń stanowi formę zabezpieczenia środowiska przed niewykonaniem obowiązków ciążących na posiadaczu odpadów, w związku z prowadzonym zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Zabezpieczenie roszczeń powinno pozwolić na pokrycie kosztów usunięcia odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów, ich zagospodarowaniu (łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej) lub usunięciu negatywnych skutków lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493) [2]. Zatem, blisko 14 tysięcy firm z branży odpadowej, zostało zobowiązanych do ustanowienia zabezpieczeń finansowych, by móc prowadzić działalność zgodną z prawem. Z przeprowadzonych analiz rynku wynika, że blisko 28 proc. firm musi ustanowić zabezpieczenia na kwotę od 10 do 50 tys. złotych, na wyższą – blisko 50 proc. Kwota zabezpieczenia finansowego, budzi wiele kontrowersji w branży odpadowej. Bowiem, może wystąpić sytuacja, w której firma w zależności od województwa, będzie zobowiązana do ustanowienia różnych kwot zabezpieczenia. Zgodnie z nowym art. 48a ustawy o odpadach zabezpieczenie roszczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia odpadów oblicza się jako iloczyn:

  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem ich wymiarów, wskazanej we wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  • stawki zabezpieczenia roszczeń, przyporządkowanej do masy odpadów wyrażonej w Mg i kategorii odpadów.

Stawki oraz sposób ich stosowania zostały określone na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256)[3].

Zgodnie z interpretacją Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu, jeśli odpady wytworzone, powstałe z procesów przetwarzania, pozostają w miejscu wytworzenia (magazynowanie wstępne), wówczas brak jest podstaw do ustanowienia zabezpieczenia finansowego odpadów. Zatem, jeśli do miejsca przetwarzania odpadów, trafią odpady zmieszane, z których część jest odzyskiwana np. poprzez recykling, a pozostałe odpady przeznaczone są do składowania lub spalania, nie podlegają zabezpieczeniu. Janusz Bodziacki, dyrektor Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego potwierdza, że zgodnie z interpretacją, zabezpieczeniu roszczeń podlegają wyłącznie odpady magazynowane w celu ich przetworzenia. Według oceny konieczne jest wydanie objaśnienia na podstawie prawa przedsiębiorców. Jednocześnie podkreśla się, że dostrzegalne są rozbieżne interpretacje przepisów oraz niepewność w stosowaniu prawa. Warto również zaznaczyć, że zarówno kodeks postępowania administracyjnego, jak i prawo przedsiębiorców nakazują stosować zasadę przyjaznej interpretacji prawa, z której wynika, że jeśli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości, co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701)
https://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000797/U/D20200797Lj.pdf

[2] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070750493/O/D20070493.pdf

[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. 2019 poz. 256)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000256/O/D20190256.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.