Zasady magazynowania odpadów w pigułce cz. 1

Zasady magazynowania odpadów w pigułce cz. 1 Przemysł i Środowisko

Loading

 

 

W październiku 2020 r., zostały opublikowane wytyczne dla magazynowania odpadów w postaci Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) (zwane dalej: rozporządzeniem w spawie magazynowania) [1]. Podstawą prawną dla owego rozporządzania jest art. 25 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) [2]. O nowych zasadach dotyczących magazynowania odpadów, a więc i o obowiązkach podmiotów magazynujących informowaliśmy już w artykule Nowe przepisy dotyczące wymogów magazynowania odpadów. Biorąc pod uwagę szczegółowość rozporządzenia w spawie magazynowania odpadów, wraz z ekspertami Kancelarii Ekologicznej raz jeszcze przeanalizowaliśmy jego zapisy, tym razem krok po kroku, by w czytelny sposób przybliżyć jego zapisy.

Jak powinien magazynować odpady ich wytwórca?

Wymagania dotyczące wstępnego magazynowania odpadów przez wytwórcę odpadów w ilości do 1 Mg odpadów niebezpiecznych i 100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne (w miejscu ich wytworzenia) określono w §4 rozporządzenia. Wymagania określone w tym paragrafie obowiązują także
dla odpadów, które powstały jako wynik prowadzenia prac: budowlanych, rozbiórkowych, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a które to odpady są magazynowane w miejscu ich wytworzenia.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, magazynowanie prowadzi się:

 • w miejscach o pojemności magazynowania dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym czasie i częstości odbioru;
 • w sposób dostosowany do właściwości fizycznych i chemicznych.
 • stosując opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki, ewentualnie pryzmy lub stosy (w przypadku odpadów, które pod wpływem czynników atmosferycznych nie spowodują zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód);
 • w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza przeznaczone miejsce na terenie i poza teren nieruchomości;
 • w przypadku odpadów niebezpiecznych – minimalizując wpływ czynników atmosferycznych i przedostawania się ich do gleb i wód, w szczególności, jeśli zmieniałoby to właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, stwarzało zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub powodowało powstawanie uciążliwości zapachowych.

Zasady magazynowania odpadów przez zbierającego i prowadzącego ich przetwarzanie

Inne magazynowanie odpadów (np. tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów lub gdy ich masa jest większa niż ta wskazana w §4 rozporządzenia [3]), określono w §5 [4], §6 [5],  i w §7[6], według których każdy magazynujący odpady musi pamiętać by:

 • miejsca magazynowania odpadów zostały wydzielone. Przeznaczone do magazynowania odpadów miejsca muszą być oddzielone od miejsca magazynowania substancji i przedmiotów niebędących odpadami. Lokalizacja miejsc magazynowania musi być stosownie oznakowana. Oznakowanie to zawiera wskazanie kodów magazynowanych odpadów, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu
  z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz.10) [7].

Kody muszą być naniesione cyframi arabskimi koloru czarnego o wysokości minimum 20 mm i szerokości linii minimum 3 mm.

Oznakowanie należy umieścić w widocznym miejscu, umożliwiającym odczytanie kodów odpadów bez przestawiania i otwierania opakowań. W przypadku oddzielonych boksów lub sektorów oznakowanie znajduje się zawsze przy wejściu lub wjeździe, na ogrodzeniu, zewnętrznej ścianie albo innym widocznym miejscu. Oznakowanie powinno być trwałe, czytelne i odporne na warunki atmosferyczne;

 • magazynowanie odpadów prowadzi się w miejscach zapewniających wyposażenie techniczne, takie jak: opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki i/lub wydzielone pionowymi ścianami boksy lub sektory umożliwiające magazynowanie w pryzmach/stosach lub w postaci zbelowanej. Boksy lub sektory wskazane są dla odpadów pochodzących z procesów termicznych, ze spalarni, prac na drogach publicznych i kolejowych, odpadów metali stanowiących złom, odpadów z remontów i budowy w postaci: gruzu, ziemi z wykopów, kruszywa, odpadów ze szkła.

Ważne: Magazynowanie prowadzi się przy uwzględnieniu właściwości chemicznych i fizycznych[8], w szczególności stanu skupienia odpadów.

 • miejsca magazynowe muszą posiadać odpowiednią pojemność, uwzględniającą rodzaj, masę wytwarzanych/przetwarzanych/zbieranych odpadów oraz częstotliwość ich odbioru i przekazywania;
 • miejsca magazynowe powinny posiadać utwardzone podłoże z użyciem wyrobów budowlanych;
 • miejsca magazynowe powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • odpady powinny być zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się poza przeznaczone miejsce na terenie i poza teren nieruchomości przy użyciu pojemników lub wyznaczonych sektorów a także przed mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów;
 • odpady powinny być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, przedostawaniem się do gleb i wód, w szczególności,
  jeśli zmieniałoby to właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, stwarzało zagrożenie
  dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub powodowało powstawanie uciążliwości zapachowych;
 • odpady powinny być zabezpieczone przed uwalnianiem do gleby oraz wód, zwłaszcza w przypadku odpadów, których właściwości i stan skupienia mogą powodować powstawanie odcieków zanieczyszczających glebę, ziemię i wody. Zabezpieczenie powinno uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne oraz masę magazynowanych odpadów. Stosuje się odpowiednio: szczelne opakowania, pojemniki, kontenery lub zbiorniki
  lub uszczelnione i nieprzepuszczalne podłoże z systemem odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych lub z systemem ich gromadzenia o pojemności odpowiedniej do ilości powstających wycieków, zwłaszcza w przypadku odpadów niebezpiecznych, ulegających biodegradacji, komunalnych lub pochodzących z ich przetworzenia, a także odpadów paliwa alternatywnego lub do jego produkcji;
 • w przypadku odpadów stanowiących odpady ropopochodne lub zanieczyszczonych nimi, miejsca magazynowania powinny umożliwiać oczyszczenie powstających wycieków w separatorach substancji ropopochodnych lub za pomocą urządzeń lub środków zbierających wycieki
  lub wody odciekowe. Urządzenia powinny być dostosowane do ilości powstających wycieków.

Ważne: Zgodnie z §6 ust. 3 rozporządzania w spawie magazynowania odpadów, wymagań związanych z zastosowaniem szczelnych opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników, uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem odprowadzania wycieków oraz ścieków lub z systemem ich gromadzenia nie stosuje się w przypadku magazynowania odpadów:

 • urobku z pogłębiania, w tym zawierającego substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczone;
 • mieszanek bitumicznych;
 • drewna, liści i kory i innych odpadów drzewnych i drewnopochodnych;
 • papieru i tekstury;
 • odzieży i tekstyliów;
 • selektywnie magazynowanych odpadów z ogrodów i parków;
 • tworzyw sztucznych i gumy;
 • szkła;
 • metali (złomu) niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi lub zanieczyszczonych w stopniu, który nie powoduje skapywania
  tych substancji;
 • wielkogabarytowych w postaci zużytych mebli;
 • gruzu budowlanego, ceramiki i kruszyw;
 • podkładów i tłucznia torowego.

Należy pamiętać by zawsze prowadzić magazynowanie w sposób selektywny, ułatwi to późniejsze przetwarzanie odpadów. Magazynowanie powinno obejmować jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami. Zawsze należy brać pod uwagę takie właściwości odpadów jak: stan skupienia, zagrożenia wynikające z ich magazynowania, związane na przykład z potencjalnymi pożarami, wyciekami.
Sposób magazynowania powinien ograniczać pylenie odpadów. By tego uniknąć, należy monitorować ilość magazynowanych odpadów, by nie dosięgały one do wysokości ścian wyznaczonych boksów. Poza tym magazynowane odpady mogą zostać przykryte szczelnym, izolującym przed czynnikami atmosferycznymi materiałem bądź można zastosować preparat błonotwórczy, zainstalować instalację zraszające lub zainstalować barierę przeciwwietrzną.
Miejsca magazynowe powinny zapewniać odpowiednią rotację magazynowanych odpadów, aby te zalegające najdłużej mogły być usuwane i przekazywane do przetworzenia w pierwszej kolejności. Wyjątek od tej zasady stanowią magazynowane odpady: płynne, maziste, sypkie, a także taki sposób magazynowania, który mimo braku rotacji odpadów nie utrudni ich dalszego przetwarzania lub nie zmniejszy wartości uzyskanego w wyniku przetwarzania, produktu końcowego.
Każdorazowo miejsca magazynowe powinny ograniczać obniżenie wartości użytkowej odpadów, chronić przed zmianami w ich składzie oraz uniemożliwiać zmianę właściwości, które utrudniłyby przetwarzanie lub zmniejszyły wartość produktu końcowego. Co istotne, sposób magazynowania odpadów powinien zapewniać drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych znajdujących się na terenie, na którym magazynowanie jest prowadzone.

Jak magazynować odpady niebezpieczne powyżej 1 Mg?

Zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg (z wyjątkiem odpadów urobku z pogłębiana zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone takimi odpadami, odpady drewna, mieszanek bitumicznych zawierających smołę i innych odpadów niebezpiecznych powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych) określono w §8 rozporządzenia.

Uwaga: Magazynowanie odpadów niebezpiecznych prowadzi się w wydzielonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych.

W strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych dopuszcza się magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz stosuje się wymagania określone wyżej dla wszystkich rodzajów odpadów. Ponadto:

 • strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być specjalnie oznakowane w widocznym miejscu tablicą koloru białego o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm i szerokości linii minimum 4 mm.

Oznakowanie umieszcza się na zewnątrz budynku, przy jego drzwiach wejściowych, bramie wjazdowej, w sposób widoczny. Oznakowanie powinno
być czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.

 • jeżeli w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych prowadzi się zlewanie/przesypywanie odpadów do innych opakowań lub mycie opakowań, wówczas miejsce to (lub bezpośrednio sąsiadujące) wyposażone powinno być stosownie w: pomieszczenie lub miejsce o odpowiedniej wielkości z nieprzepuszczalnym podłożem z materiałów gładkich, zmywalnych, a powstające ścieki kierowane powinny być do systemów
  ich gromadzenia lub separatorów
  lub miejsce to powinno być wyposażone w urządzenia umożliwiające co najmniej umycie rąk i elementów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia.

Zgodnie z §9 rozporządzenia określającego zasady magazynowania odpadów, jeżeli odpady niebezpieczne umieszczone są w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach o pojemności powyżej 5 litrów, wówczas na każdym z nich umieszcza się jednostkową etykietę, której wygląd wskazano w postaci załącznika do rozporządzania.

Zgodnie z wytycznymi etykieta ma posiadać wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości, zawierać napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazywać kod i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartość opakowania, adres miejsca magazynowania i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu. Poza tym etykieta może zawierać inne dodatkowe informacje (np. branżowe oznaczenia).

Uwaga: Etykieta umieszczana jest przez wytwórcę odpadów i aktualizowana przez każdego kolejnego posiadacza o nowy adres i datę lub dodana może zostać nowa etykieta, a stara pozostaje w widocznym miejscu. W przypadku przejmowania odpadów od wytwórcy, który nie ma obowiązku umieszczania etykiety (magazynowanie wstępne do 1 Mg odpadów niebezpiecznych) etykietę umieszcza na opakowaniu kolejny ich posiadacz, który przejmuje odpady od ich wytwórcy.

Jeżeli zaistnieje konieczność: umieszczenia opakowania w innym opakowaniu, np. w wyniku uszkodzenia pierwotnego opakowania lub odpady niebezpieczne przepakowuje się do innych opakowań lub prowadzi zlewanie lub przesypywanie, to na nowym zewnętrznym opakowaniu należy umieścić kolejną nową etykietę. Etykieta ta musi zawierać takie dane jak: data rozpoczęcia magazynowania odpadów oraz powtórzona informacja z wcześniejszej etykiety o dacie najwcześniej wytworzonych odpadów.

Dopuszcza się także stosowanie innych, wdrożonych przez posiadacza metod oznakowania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników, worków, jeżeli oznakowania te zawierają powyższe informacje i umożliwiają ich aktualizację. Należy pamiętać, że etykieta powinna być trwała i czytelna, odporna na warunki atmosferyczne. Jeśli wykorzystujemy do oznakowania etykietę, nie stosuje się dodatkowo oznakowania opisanego dla innych rodzajów odpadów.

W przypadku, jeżeli odpady niebezpieczne magazynuje się inaczej niż w: opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach, nie stosuje się etykiety tylko ogólne wytyczne oznakowania odpadów.

Uwaga: Etykiety nie stosuje się dla zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.

W rozporządzeniu w spawie magazynowania w §11 określono zasady postępowania w przypadku odpadów niebezpiecznych wrażliwych na wysoką temperaturę i promienie słoneczne, które posiadają właściwości wybuchowe i łatwopalne. Odpady te należy magazynować w pomieszczeniu zapewniającym temperaturę umożliwiającą magazynowanie bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.

W przypadku odpadów niebezpiecznych w postaci ciekłej, mazistej bądź sypkiej konieczne jest ich magazynowanie w specjalnie przeznaczonych szczelnych: opakowaniach, pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia.

Uwaga: Stosowane opakowania powinny być odporne na substancje zawarte w odpadach i czynniki atmosferyczne.

Odpady w postaci ciekłej wrażliwe na działanie temperatury magazynuje się w pojemnikach zapewniających odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, czyli zapobiegającym wyciekom oraz stałym odkształceniom w wyniku zjawiska rozszerzalności cieplnej.

W kolejnej części poruszone zostaną tematy magazynowania odpadów medycznych, weterynaryjnych, uciążliwych zapachowo oraz tych, które znajdują się na o powierzchni powyżej 2 hektarów.  


[1] Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001742/O/D20201742.pdf  [dostęp: 2022-06-21]

[2] Art. 25 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) mają brzmienie:
7. Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z magazynowaniem odpadów.

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw klimatu może określić czas magazynowania, kierując się rodzajem magazynowania i właściwościami odpadów.

[3] §4 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) brzmi:
1. Wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku:
1) odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia albo
2) wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia

– spełnia co najmniej wymagania określone w ust. 2.

2. Magazynowanie odpadów prowadzi się:
1) w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru;
2) w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków; dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, w szczególności w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
3) w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów;
4) w przypadku odpadów niebezpiecznych – także minimalizując wpływ czynników atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych.

[4] §5 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) brzmi:
1. Magazynowanie odpadów inne niż określone w § 4 ust. 1 prowadzi się w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, zwanych dalej „miejscami magazynowania odpadów”, które zostały wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadów oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami.

2. Dopuszcza się wykorzystywanie miejsc magazynowania odpadów do równoczesnego magazynowania substancji lub przedmiotów niebędących odpadami, innych niż:
1) produkty uboczne, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) przedmioty lub substancje, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów jest oznakowana.

4. Oznakowanie zawiera co najmniej wskazanie kodów magazynowanych odpadów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kody odpadów nanosi się cyframi koloru czarnego o wysokości minimum 20 mm i szerokości linii minimum 3 mm.

5. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów odpadów znajdujących się w danej lokalizacji, w szczególności bez konieczności przestawiania lub otwierania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków. W przypadku boksów lub wydzielonych sektorów oznakowanie umieszcza się od strony wejścia lub wjazdu, na zewnętrznej powierzchni ściany lub ogrodzenia lub na tablicach informacyjnych znajdujących się obok miejsc magazynowania odpadów lub przy wjeździe na miejsce magazynowania odpadów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b albo w innym widocznym miejscu.

6. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne.

[5] §6 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) brzmi:
1. Magazynowanie odpadów inne niż określone w § 4 ust. 1 prowadzi się w miejscach magazynowania odpadów w sposób zapewniający co najmniej:
1) wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów, w tym przeznaczone do tego celu:
a) opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki,
b) wydzielone za pomocą pionowych ścian boksy lub wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej, w szczególności w przypadku odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów, odpadów wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, odpadów metali (złomu), odpadów z budowy i remontów, w tym niezanieczyszczonego gruzu oraz ziemi z wykopów oraz odpadów przetwarzanych na kruszywo drogowe, i odpadów szkła

 – uwzględniające właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadów;

2) odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów, uwzględniającą rodzaj i masę odpadów wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych w danym okresie, w tym częstotliwości odbioru i przekazywania odpadów;

3) utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu, na którym są magazynowane odpady;

4) zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;

5) zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza lokalizację, o której mowa w § 5 ust. 3, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów;

6) zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych ograniczające do minimum oddziaływanie tych czynników na odpady, jeżeli takie oddziaływanie może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych;

7) zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, z miejsc magazynowania odpadów, w przypadku odpadów, które z uwagi na swoje właściwości lub stan skupienia mogą powodować powstawanie wycieków lub wód odciekowych powodujących zanieczyszczenie gleby i ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych; zabezpieczenie uwzględnia właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz masę magazynowanych odpadów, w tym przez zastosowanie:
a) szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników lub
b) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, powstających w obrębie lokalizacji, o której mowa w § 5 ust. 3, lub z systemem do ich gromadzenia o pojemności odpowiedniej do ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych, w szczególności w przypadku odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z ich przetworzenia, odpadów paliwa alternatywnego lub odpadów przeznaczonych do jego produkcji;

8) oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych – w przypadku gdy odpady są substancjami ropopochodnymi lub mogą być zanieczyszczone takimi substancjami; urządzenia te lub środki dostosowuje się do ilości magazynowanych odpadów oraz ilości powstających wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych.

2. Wymagań określonych w ust. 1 pkt 8 nie stosuje się, jeżeli miejsce magazynowania odpadów jest objęte systemem zbierania i odprowadzania ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) lub ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471).

3. Wymagań określonych w ust. 1 pkt 3 i 8 nie stosuje się do magazynowania odpadów:
1) urobku z pogłębiania, w tym zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami;
2) mieszanek bitumicznych, w tym zawierających smołę, oraz innych odpadów powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych;
3) drewna, liści i kory oraz innych odpadów drzewnych, oraz drewnopochodnych;
4) papieru i tektury;
5) odzieży i tekstyliów;
6) selektywnie magazynowanych odpadów z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy);
7) tworzyw sztucznych i gumy;
8) szkła;
9) metali (złomu) niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi w ilościach, które nie powodują skapywania tych substancji;
10) wielkogabarytowych w postaci zużytych mebli;
11) gruzu budowlanego, ceramiki i kruszyw;
12) podkładów kolejowych i tłucznia torowego.

4. Do magazynowania odpadów, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się także wymagań dotyczących zastosowania:
1) szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników lub
2) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków lub z systemem do ich gromadzenia

– o których mowa w ust. 1 pkt 7.

[6] §7 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) brzmi:
Magazynowanie odpadów inne niż określone w § 4 ust. 1 prowadzi się w sposób:
1) selektywny, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia, jakie może powodować ich magazynowanie, w tym ryzyko pożaru lub niekontrolowanego wycieku substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska;
2) zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza lokalizację, o której mowa w § 5 ust. 3, w tym ich rozwiewaniu;
3) ograniczający pylenie odpadów w przypadku odpadów mogących powodować pylenie, w tym przez:
a) magazynowanie odpadów wyłącznie do wysokości ścian wyznaczonych boksów lub obwałowań kwater,
b) magazynowanie odpadów pod szczelnym przykryciem izolującym odpady przed wpływem czynników atmosferycznych lub zastosowanie preparatów błonotwórczych zapobiegających pyleniu odpadów magazynowanych w wydzielonych sektorach, c) magazynowanie odpadów z zastosowaniem instalacji zraszających,
d) zainstalowanie barier przeciwwietrznych lub wykorzystanie naturalnego terenu jako osłony;
4) zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów, aby odpady magazynowane najdłużej mogły być usuwane i następnie przekazywane w celu dalszego gospodarowania w pierwszej kolejności, z wyjątkiem magazynowania odpadów w postaci płynnej, mazistej lub sypkiej (rozdrobnionej) lub jeżeli brak rotacji nie utrudni ich dalszego przetwarzania lub nie zmniejszy wartości produktu końcowego wytworzonego z odpadów;
5) ograniczający obniżenie wartości użytkowej odpadów, w szczególności zmiany ich składu lub właściwości chemicznych lub fizycznych, utrudniającej ich dalsze przetwarzanie lub zmniejszającej wartość produktu końcowego wytworzonego z odpadów;
6) zapewniający drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

[7] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz.10) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000010/O/D20200010.pdf  [dostęp: 2022-06-21]

[8] Właściwości fizyczne i chemiczne jakichkolwiek substancji rozumieć należy takie właściwości jak: gęstość, stan skupienia, lotność substancji, reaktywność np. względem otoczenia, barwa, zapach, rozpuszczalność.

 

 

Kategorie:

Komentarze do wpisu “Zasady magazynowania odpadów w pigułce cz. 1

 1. […] Więcej o rozporządzeniu o magazynowaniu odpadów przeczytasz w „Zasady magazynowania odpadów w pigułce cz. 1” […]

 2. […] zmiany w obrębie ochrony przeciwpożarowej m.in. obowiązek dopuszczenia obiektu i innych miejsc magazynowania odpadów, na podstawie opinii PSP przed rozpoczęciem […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.