Zasady magazynowania odpadów w pigułce cz. 2

Zasady magazynowania odpadów w pigułce cz. 2 Przemysł i Środowisko

Loading

W pierwszej części omówione zostały takie zagadnienia jak: zasady magazynowania odpadów przez wytwórcę, zbierającego i prowadzącego ich przetwarzanie, a także magazynowanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg. Kolejne zagadnienia związane z tematyką magazynowania odpadów medycznych, weterynaryjnych, uciążliwych zapachowo znajdują się w tej części.  

Wytyczne dla magazynowania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Zasady magazynowania medycznych odpadów zakaźnych oraz odpadów weterynaryjnych zostały określone w §11 [1] Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) [2] (zwane dalej: rozporządzeniem w spawie magazynowania).

Odpady z tej grupy powinny być magazynowane zgodnie z ogólnymi wytycznymi magazynowania odpadów w pomieszczeniu, które:

 • posiada niezależne wejście (drzwi wejściowe są bez progu, a ich szerokość i wysokość gwarantują swobodny dostęp do pomieszczenia);
 • posiada ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych umożliwiających ich dezynfekcję;
 • zabezpieczone jest przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt;
 • posiada boksy wydzielone i oznakowane w zależności od rodzajów odpadów. W przypadku stosowania oznakowanych, szczelnych pojemników lub kontenerów dopuszczono możliwość zrezygnowania boksów;
 • posiada termometr i rejestrator pomiaru temperatury wewnątrz;
 • posiada wentylację zapewniającą podciśnienie z filtracją powietrza. Dopuszcza się również wentylację grawitacyjną w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych w szczelnie zamkniętych i oznakowanych pojemnikach;
 • pomieszczenie powinno również posiadać podłoże wyposażone w kratkę ściekową odprowadzającą wody ze zmywania powierzchni.

Ponadto przy pomieszczeniu magazynowym, w którym magazynuje się medyczne odpady zakaźne i odpady weterynaryjne należy zapewnić dostęp do:

 • umywalki z zimną i ciepłą wodą umożliwiającą umycie rąk i elementów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia, mydło, środki dezynfekcji rąk i ręczniki jednorazowego użytku;
 • prysznica bezpieczeństwa z ciepłą i zimną wodą;
 • wody bieżącej zimnej i ciepłej do celów porządkowych;
 • wydzielonych miejsc do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej.

Zgodnie zapisami rozporządzania, magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych odbywa się w temperaturze 18 st. C nie dłużej niż 24 h lub w temperaturze 10 st. C nie dłużej niż 72 h. Wyjątek stanowi odpad o kodzie 18 01 02* – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz.10) [3] – są to części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03), w którego przypadku koniecznie jest utrzymanie stałej temperatury wynoszącej 10 st. C i magazynowanie przez okres nie dłuższy niż przez 72 h.

W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka, w którym znajdował się skażony materiał, należy umieścić go w całości w większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym wymagania wskazane w rozporządzeniu. Poza tym wszystkie miejsca wykorzystywane do magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych poddaje się na bieżąco dezynfekcji i myciu.

Jak magazynować odpady charakteryzujące się uciążliwością zapachową?

W §12 [4] rozporządzenia określono dokładne zasady magazynowania odpadów powodujących uciążliwości zapachowe (z wyjątkiem magazynowania wstępnego odpadów przez ich wytwórcę, określonego w §4), w tym przede wszystkim: zmieszanych odpadów komunalnych magazynowanych w ramach ich zbierania lub przetwarzania, odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych m.in. w postaci frakcji podsitowej z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz odpadów ulegających biodegradacji.

Odpady powodujące uciążliwości zapachowe magazynuje się z uwzględnieniem ogólnych wytycznych magazynowania odpadów. Jednocześnie należy pamiętać by:

 • odpady te magazynować wyłącznie w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych wyposażonych w systemy oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów i uciążliwości zapachowych do powietrza oraz w bramy szybkobieżne;
 • dopuszczono magazynowanie odpadów poza pomieszczeniami z wykorzystaniem szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników, jeśli zastosowano systemy ograniczające przedostawanie się pyłów do powietrza, a także uniemożliwiono powstawianie uciążliwości zapachowych oraz gdy czas magazynowania nie przekracza 7 dni.

Zasady magazynowania na powyżej powierzchni 2 ha

W miejscach magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne o powierzchni powyżej 2 ha prowadzonych przed wejściem w życie rozporządzenia przez pierwotnych wytwórców odpadów, zabezpieczenie: wód, gleb i ziemi może być zapewnione poprzez naturalne warstwy gruntów nieprzepuszczalnych dodatkowo zaopatrzone w rowy opaskowe zabezpieczone korytkami żelbetowymi zagłębionymi w warstwie gruntów nieprzepuszczalnych, a także przez system drenaży, zbierania i odprowadzania wód lub zamknięty układ hydroodpopielania.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Ważne by mieć na uwadze, że wstępne magazynowanie odpadów powinno być dostosowane do wymogów rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od jego wejścia w życie.

Natomiast w przypadku innych miejsc magazynowych, w których były magazynowane odpady przed wejściem w życie rozporządzenia, wydłużono okres dostosowawczy. W tym przypadku miejsca magazynowania odpadów powinny spełniać odpowiednie wymagania w terminie 48 miesięcy od momentu wejście w życie rozporządzenia. Wyjątek stanowią miejsca przeznaczone do magazynowania pojazdów, dla których czas na spełnienie wymagań to 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego zasad magazynowania odpadów. Dla przypomnienia rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., więc wszyscy magazynujący odpady mają jeszcze czas na dostosowanie się do nowych zasad.

W przypadku, jeżeli przed wejściem w życie rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, to w czasie jej obowiązywania należy stosować wyłącznie wymagania określone w tej decyzji. Magazynujący odpady niebezpieczne jako ich aktualni posiadacze, muszą pamiętać o umieszczeniu etykiety na opakowaniach.


[1] §11 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) brzmi:
1. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, prowadzone w ramach zbierania odpadów, odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 2–5 oraz § 5–7 i § 8 ust. 1–5, w pomieszczeniu, które spełnia także następujące wymagania:
1) posiada niezależne wejście;
2) posiada ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających ich dezynfekcję;
3) jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
4) posiada drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp;
5) posiada miejsca lub boksy wydzielone i oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, a w przypadku magazynowania odpadów w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych boksów;
6) jest wyposażone w termometr do ciągłego pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia oraz rejestrator tych pomiarów;
7) posiada wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza; dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych;
8) posiada podłoże wyposażone w kratkę ściekową pozwalającą na odprowadzenie wody ze zmywania powierzchni, na której są magazynowane odpady.

2. Przy pomieszczeniu spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1, zapewnia się dostęp do:
1) umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk oraz elementów ochrony indywidualnej bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia, wyposażonej w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku;
2) prysznica bezpieczeństwa z bieżącą zimną i ciepłą wodą;
3) wody bieżącej zimnej i ciepłej do celów porządkowych;
4) wydzielonych miejsc odpowiednio do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w pomieszczeniach do magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

3. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny. Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02*, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

4. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka umieszcza się go w całości w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym wymagania dla pojemników lub worków określone w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Miejsca magazynowania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych utrzymuje się na bieżąco w czystości przez poddawanie dezynfekcji i myciu.

[2] Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001742/O/D20201742.pdf  [dostęp: 2022-06-23]

[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz.10) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000010/O/D20200010.pdf  [dostęp: 2022-06-23]

[4] §12 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742) brzmi:
1. Do innego niż określone w § 4 ust. 1 magazynowania odpadów mogących powodować uciążliwości zapachowe na nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów, stanowiących:
1) zmieszane odpady komunalne magazynowane w ramach ich zbierania lub przetwarzania,
2) odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych, w tym frakcję podsitową z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
3) odpady ulegające biodegradacji

– stosuje się wymagania określone w ust. 2 i 3 oraz § 5–7, a w przypadku odpadów niebezpiecznych także wymagania określone w § 9, natomiast w przypadku tych odpadów w ilości powyżej 1 Mg również wymagania określone w § 8.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, magazynuje się wyłącznie w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych, wyposażonych co najmniej w:
1) systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe;
2) bramy szybkobieżne.

3. Dopuszcza się magazynowanie odpadów, o których mowa w ust. 1, poza pomieszczeniami, o których mowa w ust. 2, w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach – w przypadku gdy:
1) zapewnione zostanie spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, albo
2) czas ich magazynowania nie przekracza 7 dni.

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.