Zmiany w ewidencji odpadów w BDO 2020 Przemysł i Środowisko

Zmiany w ewidencji odpadów w systemie BDO

Edit: 05 stycznia 2021 r. Dotyczy zmian wprowadzonych (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), mówiących o braku konieczności wprowadzania archiwalnych dokumentów ewidencji odpadów do systemu BDO.

W dniu 31 marca 2020 r., została ogłoszona i jednocześnie weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) [1], która ma duże znaczenie dla wszystkich podmiotów gospodarujących odpadami. Ustawa ta wydłuża możliwość równoległego prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej i elektronicznej w rejestrze BDO, aż do 31 grudnia 2020 r. Tym samym, przestaje obowiązywać wcześniej wyznaczony przez Ustawodawcę termin 30 czerwca 2020 r., określony w Ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150) [2].

W myśl zapisów ustawy z 31 marca 2020 r., Ustawodawca dopuszcza możliwość dalszej równoległej pracy w systemie BDO oraz w formie papierowej. Umożliwia również prowadzenie ewidencji tyko w formie papierowej. Należy jednak pamiętać, że wszystkie dokumenty wystawione w formie papierowej, będą musiały zostać wprowadzone do systemu BDO najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. Mając na uwadze powyższe informacje, warto zastanowić się czy prowadzenie podwójnej ewidencji przez tak długi czas, nie przyczyni się do „swoistego” spiętrzenia się pracy w styczniu 2021 r., kiedy to prowadzący działalność będzie musiał aktualizować system BDO i jednocześnie wprowadzać nowe karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych, już na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., a także czy w wyniku tak prowadzonej podwójnej ewidencji nie pojawią się błędy o charakterze  czysto „ludzkiej” omyłki? Co istotne, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, który publikuje szereg materiałów instruktażowych dla systemu BDO, informuje, iż ewidencja odpadów powinna być prowadzona „możliwie” na bieżąco. Zatem każdy z prowadzących działalność gospodarczą i funkcjonujący w systemie BDO musi sam zastanowić się jaka forma ewidencji jest dla niego bardziej korzystana.

Edit: Dobrą wiadomością jest to, że zgodnie z nowelizacją specustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która uchyliła art. 236a ust. 3 ustawy o odpadach, archiwalnych danych zawartych w papierowej ewidencji odpadów nie trzeba przenosić do systemu BDO.

Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule:

Od stycznia 2021 r. tylko elektroniczna ewidencja odpadów – Przemysł i Środowisko (przemyslisrodowisko.pl)

Jednocześnie Ustawodawca podkreśla, że zaproponowane do 31 grudnia 2020 r., rozwiązania zawarte w nowej ustawie z dnia 31 marca 2020 r., w żaden sposób nie ograniczają możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w tylko sposób elektroniczny, czyli tylko za pośrednictwem systemu BDO.

Wydłużony o rok (licząc od 1 stycznia 2020 r.), okres przejściowy [prowadzenie ewidencji elektronicznej, jak i na papierze] dla wszystkich przedsiębiorców na dostosowanie swojej działalności do funkcjonowania systemu BDO, jest z pewnością bardzo dużym ułatwieniem dla korzystających z rejestru.

Ponadto zaistniała w Polsce sytuacja wymusiła swoiste „odroczenie” prac prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Rozwoju nad połączeniem Bazy Danych o Odpadach z bazą Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK VAT. Rada Ministrów planowała przyjąć projekt rozporządzenia (numer UD33)[3] do końca I kwartału 2020 r. Wiadomości o postępie działań zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów nie informują o rezygnacji z prac nad rozporządzeniem, jednocześnie nie mówią nic o kolejnych podjętych działaniach. Warto przypomnieć, że celem podjętych przez Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Rozwoju działań jest zmniejszenie szarej strefy w obrocie odpadami i zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Resort Rozwoju planuje by w przyszłości, wszystkie dane podawane przez wytwórców odpadów do rejestru BDO były weryfikowane z danymi z JPK VAT. Tym samym każdy wytwórca odpadów dodając kartę przekazania odpadów do rejestru BDO będzie dodatkowo umieszczał na niej numer faktury VAT. Takie działanie będzie pozwalało na szybkie potwierdzenie dokonania opłaty za odbiór odpadów lub ich zagospodarowanie. Tym samym planuje się „automatyczną” integrację danych dotyczących masy i rodzaju odpadów, ich posiadacza z danymi podatkowymi. Działania Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Rozwoju w konsekwencji prowadzić będą również do przekazania dodatkowych narzędzi Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w celu efektywnej weryfikacji prawdziwości przekazywanych danych o odpadach.


[1] http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf

[2] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000150/O/D20200150.pdf

[3] https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r62008,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Podziel się:
  • 1092
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *