Rejestracja podmiotów zagranicznych w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Rejestracja podmiotów zagranicznych w systemie BDO

Zgodnie z obowiązującym prawem w systemie BDO muszą znaleźć się wszystkie podmioty gospodarujące odpadami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również firmy, które nie mają „polskich korzeni”. Tym samym każdy przedsiębiorca zagraniczny, planujący rozpocząć działalność w zakresie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów, prowadzenia odzysku lub recyklingu odpadów powstałych z produktów, organizacji odzysku, dokonania eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, zobowiązany jest do złożenia wniosku rejestracyjnego, celem uzyskania wpisu do rejestru BDO. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Składnie wniosku o wpis do rejestru należy rozpatrywać w dwóch wariantach.

  • w przypadku, gdy oddział firmy jest już zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to podmiot zagraniczny zobligowany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO do marszałka województwa właściwego dla zajmowanego terytorium. Instrukcja złożenia wniosku znajduje się na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/;
  • w drugim wariancie, kiedy to przedsiębiorca zagraniczny, nie posiada oddziału firmy na terytorium RP, zobowiązany jest do złożenia wniosku bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wniosek w formie pisemnej musi zostać opatrzony podpisem podmiotu lub osoby reprezentującej.

Jak zalogować się do systemu?

Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO, Wnioskodawca loguje się do systemu poprzez Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej (WKIE). Logowanie do systemu nie wymaga obywatelstwa polskiego. Potwierdzenia tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji można dokonać za pośrednictwem Profilu zaufanego lub banku podłączonego do WKIE. W obu przypadkach obywatel zagraniczny musi posiadać numer PESEL.

Jak uzyskać numer PESEL?

Każda osoba która nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie jest zameldowana w Polsce na pobyt powyżej 30 dni, otrzymuje numer PESEL z urzędu. W przypadku gdy podmiot zagraniczny nie może zameldować się w Polsce, numer PESEL może uzyskać na podstawie złożonego wniosku, który można pobrać ze strony internetowej  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow lub uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. We wniosku wymagane jest podanie podstawy prawnej, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W takim przypadku należy powołać się na Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760, ze zm.)[1], Załącznik nr 1 pkt 1 lit. c, który stanowi, że numer PESEL jest wymagany we wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego. Warto jednak pamiętać, że w przypadku załączenia pełnomocnictwa, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, płatne na konto bankowe wskazane przez Urząd Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Jakie dokumenty są wymagane?

Poza wspomnianym wcześniej pełnomocnictwem, w przypadku składania wniosku przez osobę wyznaczoną do reprezentowania firmy, konieczne jest załączenie kopii paszportu (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez zagranicznego notariusza lub konsula RP) oraz oświadczenia o zamieszkaniu poza terenem Polski (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego).


[1] Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001760/O/D20181760.pdf

Podziel się:
  • 1954
  • 0
  • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *