Rejestracja podmiotów zagranicznych w systemie BDO

Rejestracja podmiotów zagranicznych w systemie BDO Przemysł i Środowisko

Loading

Zgodnie z obowiązującym prawem w systemie BDO muszą znaleźć się wszystkie podmioty gospodarujące odpadami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również firmy, które nie mają „polskich korzeni”. Tym samym każdy przedsiębiorca zagraniczny, planujący rozpocząć działalność w zakresie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów, prowadzenia odzysku lub recyklingu odpadów powstałych z produktów, organizacji odzysku, dokonania eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, zobowiązany jest do złożenia wniosku rejestracyjnego, celem uzyskania wpisu do rejestru BDO. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Składnie wniosku o wpis do rejestru należy rozpatrywać w dwóch wariantach.

  • w przypadku, gdy oddział firmy jest już zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to podmiot zagraniczny zobligowany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO do marszałka województwa właściwego dla zajmowanego terytorium. Instrukcja złożenia wniosku znajduje się na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/;
  • w drugim wariancie, kiedy to przedsiębiorca zagraniczny, nie posiada oddziału firmy na terytorium RP, zobowiązany jest do złożenia wniosku bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wniosek w formie pisemnej musi zostać opatrzony podpisem podmiotu lub osoby reprezentującej.

Jak zalogować się do systemu?

Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO, Wnioskodawca loguje się do systemu poprzez Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej (WKIE). Logowanie do systemu nie wymaga obywatelstwa polskiego. Potwierdzenia tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji można dokonać za pośrednictwem Profilu zaufanego lub banku podłączonego do WKIE. W obu przypadkach obywatel zagraniczny musi posiadać numer PESEL.

Jak uzyskać numer PESEL?

Każda osoba która nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie jest zameldowana w Polsce na pobyt powyżej 30 dni, otrzymuje numer PESEL z urzędu. W przypadku gdy podmiot zagraniczny nie może zameldować się w Polsce, numer PESEL może uzyskać na podstawie złożonego wniosku, który można pobrać ze strony internetowej  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow lub uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. We wniosku wymagane jest podanie podstawy prawnej, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W takim przypadku należy powołać się na Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760, ze zm.)[1], Załącznik nr 1 pkt 1 lit. c, który stanowi, że numer PESEL jest wymagany we wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego. Warto jednak pamiętać, że w przypadku załączenia pełnomocnictwa, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, płatne na konto bankowe wskazane przez Urząd Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Jakie dokumenty są wymagane?

Poza wspomnianym wcześniej pełnomocnictwem, w przypadku składania wniosku przez osobę wyznaczoną do reprezentowania firmy, konieczne jest załączenie kopii paszportu (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez zagranicznego notariusza lub konsula RP) oraz oświadczenia o zamieszkaniu poza terenem Polski (w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego).


[1] Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001760/O/D20181760.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.