BEST AVAILABLE TECHNIQUES – konkluzje BAT

Best Available Techniques – konkluzje BAT

BAT (Best Available Techniques)

Najlepsze dostępne techniki, oznaczają dostępne i wdrożone w danym sektorze najbardziej efektywne techniki i technologie pozwalające na osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, jeżeli jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.
Konkluzje BAT wynikają z dokumentów referencyjnych dla poszczególnych branż przemysłowych i zawierają najistotniejsze elementy. Są one przyjmowane na drodze decyzji Komisji Europejskiej, publikowane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych UE. Dokumenty posiadają status aktu prawnego. BAT ujednolica wymogi stawiane podmiotom prowadzącym działalność przemysłową we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Konkluzje BAT w prawie polskim

Na podstawie art. 215 ust.1 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) organ właściwy do wydania pozwolenia zobowiązany jest do wszczęcia analizy warunków pozwolenia zintegrowanego, nie później, niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W trakcie trwania analizy organ może wezwać prowadzącego instalację do przedłożenia potrzebnych informacji, pozwalających określić w jakim zakresie spełnione są wymagania BAT. Po zakończonej analizie organ jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wyniki prowadzącemu instalację oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Jeżeli wystąpi konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ wezwie do zmiany pozwolenia zintegrowanego i wyznacza okres dostosowawczy, w którym instalacja musi zostać dostosowana do standardów unijnych.

Dostosowanie do wymagań BAT

Chcąc dostosować instalację do wymagań BAT należy w pierwszej kolejności przenalizować wszystkie ogólne konkluzje dotyczące branży, a także techniki monitoringu i ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska odpowiadające BAT. Następnie porównać je z obecnie stosowanymi w zakładach naszych klientów. Wyniki analizy zostały sformułowane w formie pisemnej odpowiedzi do właściwego organu. W przypadku przekroczeń wniesiono o wydłużenie obowiązku spełnienia wymogów do końca okresu dostosowawczego.
Właściwe organy wezwały zakłady do złożenia wniosków o zmianę pozwolenia integrowanego w zakresie odbiegającym od wymogów BAT w terminie roku od otrzymania zawiadomienia, a także przydzielono 4 letni okres dostosowawczy od dnia publikacji konkluzji dotyczącej BAT dla właściwej branży w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej.

Podziel się:
  • 2300
  • 0
  • 2

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *