Best Available Techniques – konkluzje BAT

BEST AVAILABLE TECHNIQUES – konkluzje BAT

Loading

BAT (Best Available Techniques)

Najlepsze dostępne techniki, oznaczają dostępne i wdrożone w danym sektorze najbardziej efektywne techniki i technologie pozwalające na osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, jeżeli jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.
Konkluzje BAT wynikają z dokumentów referencyjnych dla poszczególnych branż przemysłowych i zawierają najistotniejsze elementy. Są one przyjmowane na drodze decyzji Komisji Europejskiej, publikowane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych UE. Dokumenty posiadają status aktu prawnego. BAT ujednolica wymogi stawiane podmiotom prowadzącym działalność przemysłową we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Konkluzje BAT w prawie polskim

Na podstawie art. 215 ust.1 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) organ właściwy do wydania pozwolenia zobowiązany jest do wszczęcia analizy warunków pozwolenia zintegrowanego, nie później, niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W trakcie trwania analizy organ może wezwać prowadzącego instalację do przedłożenia potrzebnych informacji, pozwalających określić w jakim zakresie spełnione są wymagania BAT. Po zakończonej analizie organ jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wyniki prowadzącemu instalację oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Jeżeli wystąpi konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ wezwie do zmiany pozwolenia zintegrowanego i wyznacza okres dostosowawczy, w którym instalacja musi zostać dostosowana do standardów unijnych.

Dostosowanie do wymagań BAT

Chcąc dostosować instalację do wymagań BAT należy w pierwszej kolejności przenalizować wszystkie ogólne konkluzje dotyczące branży, a także techniki monitoringu i ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska odpowiadające BAT. Następnie porównać je z obecnie stosowanymi w zakładach naszych klientów. Wyniki analizy zostały sformułowane w formie pisemnej odpowiedzi do właściwego organu. W przypadku przekroczeń wniesiono o wydłużenie obowiązku spełnienia wymogów do końca okresu dostosowawczego.
Właściwe organy wezwały zakłady do złożenia wniosków o zmianę pozwolenia integrowanego w zakresie odbiegającym od wymogów BAT w terminie roku od otrzymania zawiadomienia, a także przydzielono 4 letni okres dostosowawczy od dnia publikacji konkluzji dotyczącej BAT dla właściwej branży w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.