Jak dodać kolejne miejsca prowadzenia działalności w systemie BDO - instrukcja Przemysł i Środowisko

Jak dodać kolejne miejsca prowadzenia działalności w systemie BDO – instrukcja

W myśl ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403)[1], od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczości odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Zgodnie z zapisami ustawy wszystkie podmioty zobowiązane są do uzyskania wymaganego wpisu do rejestru i muszą wypełnić wniosek rejestracyjny poprzez system BDO. W sytuacji, gdy podmiot stwierdzi brak danych w zakresie miejsca prowadzenia działalności lub rozpocznie działalność w nowym miejscu, wówczas ma możliwość dodania brakujących miejsc z poziomu konta użytkownika głównego.

Czym jest miejsce prowadzenia działalności?

Miejsce prowadzenia działalności stanowi miejsce, w którym podmiot prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Jako pierwsze miejsce prowadzenia działalności, zarejestrowanego podmiotu wskazywana jest zawsze jego siedziba. Podmiot zobowiązany jest do dodania w systemie BDO wszystkich miejsc prowadzenia działalności w zakresie prowadzonej działalności. Każde miejsce prowadzenia działalności przypisane dla danej firmy, pozwala na automatyczne wystawianie kart przekazania odpadów oraz prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem systemu BDO. Należy jednak pamiętać, że po dodaniu nowego miejsca prowadzenia działalności, podmiot zobowiązany jest do złożenia wniosku aktualizacyjnego do właściwego Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany ( więcej na temat wniosku aktualizacyjnego dowiesz się tu: http://przemyslisrodowisko.pl/wnioski-skladane-poprzez-system-bdo-co-musisz-wiedziec-o-wniosku-aktualizacyjnym/). Po zalogowaniu system wyświetla użytkownikowi listę podmiotów do których podmiot posiada dostęp. Tabela z listą podmiotów, zawiera następujące dane:

 • Numer rejestrowy;
 • Nazwę podmiotu;
 • Numer NIP;
 • Adres.
Widok z bdo.mos.gov.pl

Po dokonaniu wyboru podmiotu, przy pomocy przycisku opcje, wybierz system wyświetla użytkownikowi listę miejsc prowadzenia działalności wybranego podmiotu. Tabela z listą miejsc prowadzenia działalności zawiera:

 • Numer MPD (Miejsca prowadzenia działalności);
 • Nazwę miejsca prowadzenia działalności;
 • Adres miejsca prowadzenia działalności.

Jeżeli na liście miejsc prowadzenia działalności, nie znajdują się wszystkie miejsca podmiotu lub podmiot rozpocznie działalność w nowym miejscu, wówczas użytkownik główny może samodzielnie dodać miejsce. Aby tego dokonać należy posłużyć się przyciskiem Nowe miejsce.

Widok z bdo.mos.gov.pl

System wyświetli formularz dodania miejsca prowadzenia działalności, w którym należy uzupełnić następujące informacje:

 • Nazwa miejsca prowadzenia działalności;
 • Adres miejsca prowadzenia działalności (adres, kod pocztowy, numer budynku, numer lokalu);
 • Informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku.

Jeśli podmiot prowadzi działalność pod adresem, który nie ma przypisanego numeru budynku, powinien zaznaczyć pole brak numeru budynku, wówczas pole numer budynku zostanie zablokowane do edycji. Obowiązkowe do uzupełnienia są wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Sekcja informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku, zawiera pola wyboru w zakresie wdrożonego systemu jakości oraz wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego. Jeśli podmiot posiada wspomniane systemy, powinien zaznaczyć taką informacje. System wyświetli dodatkowe informacje do uzupełnienia:

 • Datę uzyskania certyfikatu;
 • Podmiot wydający certyfikat;
 • Termin ważności certyfikatu.
Widok z bdo.mos.gov.pl
Widok z bdo.mos.gov.pl

W przypadku, gdy użytkownik popełni błąd w wypełnieniu omawianego formularza może posłużyć się przyciskiem wyczyść. Spowoduje to usunięcie wszystkich wprowadzonych danych w zakresie formularza. Natomiast, jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo należy je zaakceptować przyciskiem zapisz. System w ostatnim etapie dodania miejsca prowadzenia działalności, wyświetli informacje o konieczności dodania nowego miejsca prowadzenia działalności poprzez wniosek aktualizacyjny w przeciągu 30 dni od zajścia zmiany.

Widok z bdo.mos.gov.pl

Opisane powyżej działania należy powtórzyć każdorazowo w chwili pojawienia się nowego miejsca prowadzenia działalności. Miejsce prowadzenia działalności należy dodać samodzielnie za pośrednictwem systemu BDO, natomiast nie należy zapomnieć o konieczności złożenia wniosku aktualizacyjnego do właściwego Urzędu Marszałkowskiego , obejmującego zaistniałe zmiany.


[1] Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001403/O/D20191403.pdf

Podziel się:
 • 3037
 • 0
 • 0

Napisz komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *