Wnioski składane poprzez system BDO – co musisz wiedzieć o wniosku aktualizacyjnym?

Wniosek aktualizacyjny BDO Przemysł i Środowisko

Loading

BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) stanowi system informatyczny, tworzony na podstawie przepisów prawa, gdzie wszelkie czynności związane z rejestracją, ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością odbywają się drogą elektroniczną. System BDO funkcjonuje w przestrzeni prawnej od 2018 roku. Integralną częścią systemu jest rejestr podmiotów, który ma na celu uporządkowanie systemu gospodarowania odpadami w Polsce. Każdy podmiot wpisany do systemu BDO, który zamierza dokonać aktualizacji uprzednio wprowadzonych danych, powinien złożyć wniosek aktualizacyjny. Poniższy artykuł zawiera instrukcję sporządzenia wniosku aktualizacyjnego.

Wniosek aktualizacyjny w systemie BDO

Wszystkie wnioski, zarówno rejestracyjny, aktualizacyjny oraz wniosek o wykreślenie, należy składać do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem systemu BDO.

Aktualizacja wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja danych jest wymagana w przypadku:

  • rozpoczęcia nowej działalności wymagającej wpisu do rejestru, np. wprowadzanie baterii na rynek krajowy;
  • zmiany organizacji odzysku lub tzw. porozumienia (baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, produktów w opakowaniach, olejów, opon itp.);
  • wytworzenia nowego rodzaju odpadu;
  • transportu nowych rodzajów odpadów;
  • zmiany danych teleadresowych firmy;
  • nowego miejsca prowadzenia działalności.

Wniosek aktualizacyjny należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Błędnie wprowadzone dane do BDO należy jak najszybciej zaktualizować i poprawić poprzez wniosek aktualizacyjny. Bowiem, za błędy w sprawozdawczości odpowiada podmiot.

Wnioski w systemie BDO

Każdy podmiot zarejestrowany w systemie BDO, zobowiązany jest do ustanowienia użytkownika upoważnionego do dostępu do informacji zawartych w systemie oraz dokonywania czynności w zakresie gospodarowania odpadami. Podmiot logujący się do systemu BDO, bądź wypełniający wniosek rejestracyjny, staje się użytkownikiem głównym. Po dokonaniu rejestracji, użytkownik główny otrzymuje dostęp do wszystkich modułów w systemie BDO, zatem otrzymuje uprawienia do edycji czy zmiany danych. Dodatkowo użytkownik główny ma możliwość przypisania uprawnień użytkownikowi podrzędnemu w ramach sporządzania kart przekazania odpadów bądź ewidencji odpadów. Wnioski w systemie BDO może składać wyłącznie osoba, posiadająca uprawnienia użytkownika głównego. Po zalogowaniu do systemu BDO moduł elektronicznych wniosków dostępny jest z poziomu bocznego menu.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

W module wnioski znajdują się dwie zakładki – wnioski robocze oraz wnioski złożone.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

W zakładce wnioski robocze zapisywane są wnioski, które użytkownik utworzył, zapisał, ale jeszcze nie wysłał do Urzędu Marszałkowskiego w celu weryfikacji. Wnioski w tej zakładce można edytować do momentu wysłania. Druga zakładka odnosi się do wniosków złożonych. Znajdują się w niej dwa rodzaje wniosków – wnioski wysłane do Urzędu Marszałkowskiego (nie ma możliwości edycji lub usunięcia takiego wniosku) oraz wnioski zwrócone przez Urząd Marszałkowski w celu wprowadzenia korekty. Wnioski poddane korekcie wracają do zakładki wnioski robocze z adnotacją „Korekta”. Urząd Marszałkowski odsyła złożony wniosek do korekty w celu uzupełnienia braków formalnych, natomiast podmiot ma 7 dni na dokonanie korekty, od momentu odebrania powiadomienia o decyzji. Zakres danych, które wymagają korekty jest szczegółowo określony w informacji od Urzędu Marszałkowskiego.

Proces składania wniosku aktualizacyjnego

Proces składania wniosku aktualizacyjnego składa się z kilku etapów, uczestniczą w nim dwa podmioty. Mianowice podmiot przekazujący odpady (wypełniający wniosek aktualizacyjny) oraz Urząd Marszałkowski, stanowiący podmiot wykonawczy w procesie aktualizacji informacji
w systemie BDO. Poniższy schemat przedstawia przebieg  procesu składania wniosku aktualizacyjnego.

W celu ułatwienia kontaktu podmiotu z Urzędem Marszałkowskim, poniżej prezentujemy zestawienie placówek Urzędów Marszałkowskich, numer konta bankowego oraz adres strony internetowej.

Urząd Marszałkowski Numer konta bankowego Adres internetowy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 51 1090 2398 0000 0001 4176 6298 www.umwd.dolnyslask.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 18 1020 1462 0000 7102 0327 9353 www.kujawsko-pomorskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 05 1020 3147 0000 8702 0127 6625 www.lubelskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 93 1560 0013 2067 4180 8000 0282  www.lubuskie.pl
Urząd Marszałkowski w Łodzi 35 1540 1245 2056 4800 4789 0012 www.lodzkie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 72 1020 2892 0000 5602 0667 5278 www.malopolska.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 www.mazovia.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 68 1160 2202 0000 0003 4122 5889 www.umwo.opole.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 23102043910000600201759216 www.podkarpackie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 www.slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 39 1020 2629 0000 9702 0366 9686 www.swietokrzyskie.pro
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20 1030 1218 0000 0000 9250 0011 www.bip.warmia.mazury.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771 www.umww.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 07 1020 4795 0000 9802 0100 9653 www.wzp.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 61 1540 1216 2054 4405 2403 0009 www.wrotapodlasia.pl

Co oznacza miejsce aktywne i nieaktywne?

W rejestrze BDO znajdują się dwie zakładki dotyczące miejsca prowadzenia działalności „aktywne” i „nieaktywne”. Miejsca prowadzenia działalności w zakładce „aktywne” dotyczą wszystkich miejsc, w których są prowadzone czynności związane z ewidencją odpadów. Zakładka „nieaktywne” dotyczy wszystkich miejsc prowadzenia działalności, które zostały dezaktywowane (prowadzenie działalności w tych miejscach zostało zakończone). Należy pamiętać, że nieaktywne miejsca prowadzenia działalności należy uwzględnić w sprawozdaniu rocznym.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Dodanie miejsca prowadzenia działalności powinno odbyć się przed wypełnieniem formularza wniosku aktualizacyjnego.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Utworzenie wniosku aktualizacyjnego

Aby utworzyć nowy wniosek aktualizacyjny należy posłużyć się przyciskiem „Nowy wniosek”. Istnieje możliwość wyboru rodzaju wniosku, który podmiot zamierza wygenerować. Dotyczy to wniosku rejestracyjnego, aktualizacyjnego oraz wniosku o wykreślenie. W kolejnym etapie należy wybrać firmę w ramach, której sporządzony zostanie wniosek aktualizacyjny.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

System wyświetli formularz wniosku aktualizacyjnego, w którym do edycji są następujące informacje:

1. dane identyfikacyjne podmiotu składającego wniosek – wyłącznie nazwa lub imię i nazwisko. Aktualizacja sekcji „dane identyfikacyjne podmiotu składającego wniosek” jest możliwa wyłącznie w zakresie nazwy lub imienia i nazwiska. Nie ma możliwości zmiany numeru NIP/NIP europejskiego oraz numeru PESEL.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

2. adres miejsca zamieszkania lub siedziby. Jeżeli podmiot zmienił lokalizację siedziby można dokonać aktualizacji danych identyfikacyjnych siedziby poprzez zaznaczenie pola „zmiana siedziby podmiotu”. Następnie system wyświetli dodatkową sekcję „dane identyfikacyjne nowej siedziby”, w której należy wprowadzić: nazwę miejsca prowadzenia działalności oraz adres miejsca prowadzenia działalności.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Jeżeli podmiot zmienił adres do korespondencji można dokonać aktualizacji adresu poprzez zaznaczenie pola „inny adres do korespondencji niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby”.

3. osoba wypełniająca wniosek – osoba, która uzyska uprawnienia głównego użytkownika do konta podmiotu BDO,  zawiera do uzupełnienia: imię i nazwisko, numer telefonu, fax, adres e-mail do korespondencji drogą elektroniczną.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Za pośrednictwem wniosku aktualizacyjnego można dokonać dezaktywacji danego miejsca prowadzenia działalności. Nie świadczy to jednak o braku konieczności sporządzenia sprawozdawczości. Dezaktywacji nie można dokonać na podstawie miejsca prowadzenia działalności, które jest siedzibą firmy.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Na wniosku aktualizacyjnym w kontekście miejsca prowadzenia działalności można dodać, usunąć lub zaktualizować informacje o posiadanych decyzjach związanych z gospodarką odpadami.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Dodatkowo w kontekście każdego miejsca prowadzenia działalności można dokonać aktualizacji wprowadzonych tabel poprzez edycję lub usunięcie tabeli, a także dodanie nowej tabeli. 

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Pod tabelami do wniosku aktualizacyjnego znajduje się lista dokumentów, które można dołączyć do wniosku.

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Ostatnim krokiem jest wypełnienie oświadczenia oraz załączenia dowodu uiszczenia opłaty rejestracyjnej (w przypadku załączenia pełnomocnictwa).

Źródło: bdo.mos.gov.pl

Wypełnienie wniosku aktualizacyjnego nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Jeżeli w systemie istnieje niewysłany wniosek aktualizacyjny lub istnieje nierozpatrzony wniosek aktualizacyjny przez Urząd Marszałkowski, to nie ma możliwości wygenerowania nowego wniosku aktualizacyjnego. Dodatkowo, jeżeli w systemie istnieje złożony wniosek o wykreślenie (rozpatrzony lub nierozpatrzony przez Urząd Marszałkowski), wówczas nie ma możliwości wygenerowania nowego wniosku aktualizacyjnego. Podmiot może złożyć tylko jeden wniosek aktualizacyjny, który jest w obiegu. Kolejny wniosek można złożyć po rozpatrzeniu go przez Urząd Marszałkowski. Natomiast jednym wnioskiem aktualizacyjnym można zaktualizować informacje dotyczące wszystkich miejsc prowadzenia działalności danego podmiotu. Należy pamiętać, że wszystkie dane, które uległy zmianie, powinno się objąć systemową aktualizacją (w okresie 30 dni od jej zaistnienia), bowiem niedostosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować błędami w sprawozdawczości, a nawet karami nałożonymi przez organy kontrolujące.

Komentarze do wpisu “Wnioski składane poprzez system BDO – co musisz wiedzieć o wniosku aktualizacyjnym?

  1. […] terminie 30 dni od wystąpienia zmiany ( więcej na temat wniosku aktualizacyjnego dowiesz się tu: https://przemyslisrodowisko.pl/wnioski-skladane-poprzez-system-bdo-co-musisz-wiedziec-o-wniosku-aktu…). Po zalogowaniu system wyświetla użytkownikowi listę podmiotów do których podmiot posiada […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.