Unia Europejska

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) - Akademia Przemysłu i Środowiska

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS)

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których pochodzenie związane jest z przemysłem. System stanowi aktualnie jeden z kluczowych mechanizmów umożliwiających trwałą redukcję emisji gazów cieplarnianych. W myśl zasady „zanieczyszczający płaci” liczne zakłady przemysłowe w całej Wspólnocie zobowiązane są do uczestnictwa w Systemie handlu uprawnieniami i...

Przemysł i środowisko - recykling odpadów w UE czy polska osiągnie cele na 2025 i 2035 rok

Recykling odpadów w UE – czy Polska osiągnie cele na 2025 i 2035 rok?

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z dnia 8 czerwca 2023 roku ocenia prawdopodobieństwo osiągnięcia przez państwa członkowskie, w tym przez Polskę, celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych ustalonych na 2025 rok. Zawiera również wstępną ocenę osiągnięcia celu dotyczącego składowania odpadów do mniej niż 10 proc. do roku 2035 [1]. Podczas tworzenia niniejszego sprawozdania wykorzystano dane Eurostatu z...

Kąpieliska w UE – sprawdź, gdzie warto wybrać się na wakacje Przemysł i Środowisko

Kąpieliska w UE – sprawdź, gdzie warto wybrać się na wakacje

W ostatnich dziesięcioleciach jakość wody w kąpieliskach w Europie znacząco się poprawiła. Lepsza ocena źródeł zanieczyszczenia, unowocześnianie oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci kanalizacyjnych doprowadziły do znacznego ograniczenia ilości nieoczyszczonych lub częściowo oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych. Dzięki podjętym działaniom kąpiel jest obecnie możliwa wielu obszarach wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenach silnie zurbanizowanych. Z opublikowanego rocznego...

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety Przemysł i Środowisko

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody i gleby wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i kondycję środowiska przyrodniczego [1]. Uznane zostały za największą środowiskową przyczynę szeregu chorób fizycznych i psychicznych oraz przedwczesnych zgonów, w szczególności wśród dzieci, osób schorowanych oraz starszych. Cierpi przez to bioróżnorodność i ekosystemy, które coraz gorzej wiążą dwutlenek węgla oraz oczyszczają środowisko. W ramach...