Twój produkt został dodany do koszyka!

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Właściwa kwalifikacja przedsięwzięcia oraz wymogi dla podmiotów gospodarujących odpadami

Część I pt. „Wprowadzenie do tematu”:

Niezwykle ważnym etapem w planowaniu i realizacji wielu inwestycji jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Pierwszym krokiem, który powinien zostać wykonany, jest dokonanie właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia. Jest on niezwykle ważny, ponieważ rzutuje na istotne kwestie związane z opracowaniem dokumentacji, w tym ustalenie zakresu raportu lub karty informacyjnej przedsięwzięcia. Prawidłowa kwalifikacja przedsięwzięcia już na etapie jego planowania wpływa na przebieg  postępowania administracyjnego, w wyniku którego możliwe jest uzyskanie decyzji administracyjnej zgodnej z zamierzeniem inwestycyjnym.

Część pierwsza szkolenia „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Właściwa kwalifikacja przedsięwzięcia oraz wymogi dla podmiotów gospodarujących odpadami” omawia tematykę i strukturę całego szkolenia, wprowadza w problematykę ocen oddziaływania na środowisko i tłumaczy wagę decyzji środowiskowej w procesie inwestycyjnym i eksploatacji.

Szkolenie „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Właściwa kwalifikacja przedsięwzięcia oraz wymogi dla podmiotów gospodarujących odpadami” powstało na bazie wieloletniego doświadczenia oraz po wnikliwej analizie zapisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części II pt. „Istota prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia” dowiesz się:

 • Kiedy w procesie inwestycyjnym wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia?
 • Jakie zapisy regulują przepisy związane z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Jak rozumieć pojęcie przedsięwzięcia?
 • Co jest zamierzeniem budowlanym?
 • Na czym polega inna ingerencja w środowisko?
 • Czym jest przekształcenie terenu, a czym zmiana sposobu wykorzystania terenu?
 • Jak rozumieć pojęcie przedsięwzięć powiązanych technologicznie?

Druga część szkolenia odpowiada na podstawowe pytanie – kiedy jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? Aby móc na nie odpowiedzieć, niezbędna jest znajomość kluczowych pojęć z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: przedsięwzięcie, zamierzenie budowlane, powiązanie technologiczne czy też inna ingerencja w środowisko. Zagadnienia te szczegółowo zostają omówione w tej części szkolenia, co pozwoli na zrozumienie istoty prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia.

Z części III pt. „Kiedy uzyskuje się decyzję środowiskową? Czy zawsze jest wymagana?” dowiesz się:

 • Czy można uzyskać decyzję środowiskową dla legalizacji przedsięwzięcia?
 • Jakie znaczenie ma art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej OOŚ)?
 • Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wymagana?
 • Czy są przypadki, w których żadna z rodzajów decyzji wskazanych w art. 72 OOŚ nie jest wymagana? – studium przypadku
 • Jakie są najczęstsze typy kwalifikacji związane z gospodarką odpadami, które powodują, że konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia?

Trzecia część szkolenia jest wnikliwą analizą ust. 1 art. 72 OOŚ i zwraca uwagę na niezbędne warunki, których zaistnienie warunkuje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach np. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Istotnym elementem tej części szkolenia jest przywołany przykład z życia, dotyczący modernizacji źródeł spalania paliw na terenie elektrociepłowni.

W części IV pt. „Jakie są zasady kwalifikacji przedsięwzięć?” odpowiemy na pytania:

 • Dlaczego tak ważne w procesie inwestycyjnym jest stosowanie definicji legalnych?
 • Jak prawidłowo rozumieć pojęcia: powierzchni użytkowej, powierzchni zabudowy, terenów narciarskich?
 • Dlaczego ważne jest określenie „pozostałej powierzchni przeznaczonej do przekształcenia, w tym tymczasowego w celu realizacji przedsięwzięcia”, czyli wykonania wszystkich prac budowlanych?
 • Jakie przedsięwzięcia, zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Kiedy rozbudowa, przebudowa lub montaż przedsięwzięcia stanowi samodzielne przedsięwzięcie?
 • Jakie znaczenie ma przepis przejściowy zawarty w § 4 rozporządzenia?
 • Z czego wynika właściwość organu, w którym prowadzone jest postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia?

Szkolenie to pomaga dokonać prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia oraz tłumaczy znaczenie definicji legalnych: powierzchnia użytkowa, powierzchnia zabudowy, tereny narciarskie. Zrozumienie dwóch pierwszych jest szczególnie istotne dla wszystkich planujących inwestycje w zakresie infrastruktury. Prowadzący dogłębnie analizuje istotne postanowienia rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz zwraca szczególną uwagę na przepis przejściowy zawarty w § 4 rozporządzenia.

Z części V pt. „Kiedy potrzebna jest decyzja środowiskowa?” dowiesz się:

 • Jak w praktyce stosować postanowienia ust. 1 art. 72 OOŚ? – Przykład na bazie przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami
 • Jakie ważne normy, w kontekście decyzji środowiskowej, zawarte są w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach?

W odcinku tym, na przykładzie gospodarki odpadami, omówiono praktyczne zastosowanie postanowień ust. 1 art. 72 ustawy OOŚ. Zwrócono również uwagę na podstawowe decyzje, do których uzyskania zobligowany jest planujący rozpoczęcie prac budowlanych – czyli na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzję o pozwoleniu na budowę.

W części VI pt. „W jakich przypadkach można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania decyzji środowiskowej zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku? – Ujęcie praktyczne” odpowiemy na pytania:

 • Jakie przepisy zwalniają z obowiązku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Co w kwestii zwolnienia z obowiązku wnioskowania o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla gospodarujących odpadami mówi art. 72 ustawy OOŚ?
 • Kiedy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest niezbędne?
 • Czy w przypadku zmiany podmiotu prowadzącego przedsięwzięcie wymagane jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nawet gdy jest ono zrealizowane i nie ulega zmianie?

Powyższa część szkolenia dogłębnie analizuje postanowienia art. 72 ust. 2 ustawy OOŚ. To praktyczne spojrzenie na istniejące przepisy w kontekście zastosowania ich w realizowanych przedsięwzięciach. Ważnym elementem tej części szkolenia jest przywołany przykład z życia, dotyczący zmiany planowanego zamierzenia budowlanego, niepowodującej jednak zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Czy w takim przypadku na przebieg realizacji przedsięwzięcia mają wpływ zapisy określone w pkt 1a ust. 2 art. 72 ustawy OOŚ?

W części VII pt. „W jakich przypadkach można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania decyzji środowiskowej według rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?” odpowiemy na pytania:

 • Jakie przepisy umożliwiają stosowanie zwolnień z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Co w kwestii zwolnienia z obowiązku wymagania posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mówi § 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy prowadzący instalacje zobowiązany jest do uzyskania nowej decyzji środowiskowej, jeśli zmiany w zakresie eksploatacji w zrealizowanym przedsięwzięciu wynikają z konieczności dostosowania się do zmiany w prawie?
 • Czym jest analiza porealizacyjna i jak wpływa na konieczność uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych?
 • Czym jest przegląd ekologiczny i jak wpływa na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej?
 • Czym jest podsumowanie wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia i czy wpływa ono na obowiązek wyrobienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Powyższa część szkolenia analizuje postanowienia § 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W odcinku tym szczegółowo omówiono trzy rodzaje dokumentów: analizę porealizacyjną, przegląd ekologiczny i podsumowanie wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia oraz ich wpływ na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W części VIII pt. „Które przedsięwzięcia zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko zalicza się do kategorii gospodarowanie odpadami?” odpowiemy na pytania:

 • Jakie działania w gospodarowaniu odpadami kwalifikuje się jako przedsięwzięcia mogące zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaka jest specyfika kwalifikacji przedsięwzięć w gospodarowaniu odpadami?
 • Czy rekultywacja składowisk odpadów może być przedsięwzięciem wymagającym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Czym w rozumieniu § 3 rozporządzenia jest pojęcie zabudowy przemysłowej?

Część VIII szkolenia to dogłębna analiza § 2 i § 3 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie gospodarowania odpadami. Wymieniono i omówiono rodzaje działań w gospodarowaniu odpadami wymagających uzyskania decyzji środowiskowej, zwrócono uwagę na parametry liczbowe tzw. progi kwalifikacji przedsięwzięć oraz odniesiono się do kwestii związanych z pojęciem zabudowy przemysłowej.

W części IX pt. „Jak rozumieć rozbudowę i przebudowę zakładu w kontekście przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko?” odpowiemy na pytania:

 • Jak przebudowa, rozbudowa czy zmiana w instalacji mogą wpłynąć na potrzebę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Kiedy w wyniku przebudowy czy rozbudowy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko staje się ono przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy i w jakich sytuacjach inwestor podczas rozbudowy lub przebudowy instalacji musi sumować parametry obiektu istniejącego i dodawanego?
 • Dlaczego mówiąc o rozbudowie i przebudowie zakładu, należy sprawdzić, czy dla danego przedsięwzięcia zostały określone progi w rozporządzeniu?

Część IX szkolenia szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące  przebudowy, rozbudowy i zmiany w instalacji (dotyczących przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) w kontekście ich ewentualnego wpływu na potrzebę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na konkretnych przykładach, na bazie case study, omówiono sytuacje, w których przebudowa czy rozbudowa, przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. A także, kiedy przebudowa lub rozbudowa sama w sobie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko.

W części X pt. „Jak rozumieć rozbudowę i przebudowę zakładu w kontekście przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko?” odpowiemy na pytania:

 • Jak przebudowa, rozbudowa czy zmiana w instalacji mogą wpłynąć na potrzebę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Kiedy w wyniku przebudowy czy rozbudowy przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko staje się przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy rozbudowa przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko może stanowić przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziaływującym na środowisko?
 • Czy przy kilkukrotnej rozbudowie czy przebudowie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, znajdującego się na terenie jednego zakładu, należy zsumować parametry wszystkich dotychczasowych działań?
 • Czym jest planowane przedsięwzięcie w kontekście decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Część X szkolenia to konkretna wiedza z zakresu przebudowy, rozbudowy i zmiany w instalacji w kontekście przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko, czyli wymienionych w § 3 rozporządzenia. W materiale prowadzący szkolenie odwołuje się do konkretnych przykładów, przypominając istotę określonych progów dla poszczególnych kwalifikacji, dzięki czemu dużo łatwiej zrozumieć prezentowaną tematykę. W powyższym odcinku znajdziesz też wytłumaczenie zagadnienia, jakim jest planowane przedsięwzięcie w kontekście decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W części XI pt. „Przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko niezwiązane z przebudową, rozbudową przedsięwzięcia, które powodują potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji środowiskowej” odpowiemy na pytania:

 • W jakich sytuacjach przedsięwzięcie niezwiązane z przebudową lub rozbudową powoduje potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji środowiskowej?
 • Kiedy zbyt szczegółowe zapisy, umieszczone przez organ w decyzji środowiskowej, mogą być problemem?

Część XI na konkretnych przykładach z gospodarki odpadami tłumaczy sytuację, w której przedsięwzięcie niezwiązane z przebudową lub rozbudową powoduje potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji środowiskowej i stanowi samodzielnie przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

 Oferowane szkolenie to:

 • 11 nagrań, poruszających zagadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • 97 minut nagrań;
 • 2 testy kompetencji o różnych poziomach trudności.

Szkolenie „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Właściwa kwalifikacja przedsięwzięcia oraz wymogi dla podmiotów gospodarujących odpadami” związane jest z tematyką ocen oddziaływania na środowisko. Szkolenie to szczegółowo omawia istotne zagadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na które powinny zwrócić uwagę podmioty gospodarujące odpadami. Przekazane informacje i praktyczna wiedza pozwolą zidentyfikować sytuacje, w których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana oraz te, w których nie ma obowiązku jej posiadania.

Co istotne, w postępowaniu dotyczącym wniosku o wydanie dokumentu jakim jest decyzja środowiskowa, której załącznikiem jest opracowanie np. w postaci raportu, decyduje właśnie klasyfikacja planowanej inwestycji, budowy dokonana na podstawie zapisów zawartych w omawianym podczas szkolenia rozporządzeniu. Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ocena oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. W przypadku zamierzeń budowlanych, które zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których została opracowana karta informacyjna przedsięwzięcia, to organ, w wyniku „rozpoznania” sprawy,  przez niego oraz przez organy współopiniujące, może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czyli opracowanie raportu.

Prezentowany materiał dostarcza wyczerpującej wiedzy na temat kluczowych pojęć z ww. tematyki takich jak: przedsięwzięcie, zamierzenie budowlane, powiązanie technologiczne czy inna ingerencja w środowisko. Tłumaczy, czym różni się powierzchnia użytkowa od powierzchni zabudowy, wskazując na istotę stosowania legalnych definicji w postępowaniu administracyjnym. Omawia trzy rodzaje dokumentów: analizę porealizacyjną, przegląd ekologiczny i podsumowanie wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia oraz ich wpływ na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. Szczególną uwagę poświęcono tematyce rozbudowy i przebudowy zrealizowanych inwestycji.

Prowadzący szkolenie dr Marcin Kaźmierski dogłębnie analizuje postanowienia rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przepisy te tłumaczy, opierając się na licznych przykładach, stanowiących studium przypadku.

Dlaczego poprawna kwalifikacja przedsięwzięcia jest tak ważna?

Aby odpowiedzieć na to pytanie posłużymy się kilkoma scenariuszami, stanowiącymi studium przypadku.

Kwalifikacji przedsięwzięcia dokonuje inwestor, jej poprawność jest weryfikowana przez organ wydający decyzję. W przypadku popełnienia błędu podczas analizy rozporządzenia w zakresie ustalenia kwalifikacji dla danego zamierzenia budowlanego, inwestor musi liczyć się z konsekwencjami. Scenariuszy owych konsekwencji może być wiele i mogą one zależeć od momentu, w którym błąd został dostrzeżony.
Błędna kwalifikacja zauważona przez organ na samym początku oceniania dokumentacji powoduje, że konieczne jest złożenie wyjaśnień dotyczących treści zawartych we wniosku w ramach informacji z raportu (lub karty informacyjnej przedsięwzięcia). W takim przypadku organ wydający decyzję, dopiero po ich uzupełnieniu, dalej proceduje wszczęte postępowanie administracyjne. Biorąc pod uwagę czas, który inwestor musi przeznaczyć na uzyskanie tej pierwszej decyzji (czyli środowiskowej), zanim mogą być podjęte kolejne kroki w celu zawnioskowania o pozwolenie na budowę, to konsekwencja w postaci utraty czasu jest „dotkliwa”.

W przypadku kiedy inwestor posiadający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zawnioskuje o jedną z decyzji wskazanych w art. 72 ustawy OOŚ np. o pozwolenie na budowę i organ ją wydający dostrzeże wadliwość decyzji środowiskowej np. w zakresie błędnej kwalifikacji przedsięwzięcia, to ma on podstawę do odmowy wydania wnioskowanej decyzji.

Kolejnym przykładem zagrożenia dla realizacji inwestycji są problemy związane z błędnym zakwalifikowaniem przedsięwzięcia, do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W wyniku weryfikacji treści dokumentacji przez organ wydający decyzję środowiskową lub organów współopiniujących okazuje się że poprawna kwalifikacja, to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, którego powstanie na danym terenie jest niemożliwe ze względu na zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Błędna kwalifikacja przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jako potencjalnie, może doprowadzić do wybudowania obiektów lub przeprowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę. Bowiem zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane, jeżeli inwestycja wymagała przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, to konieczne też było uzyskanie pozwolenia na budowę, co skutkuje tym, że wszystkie działania podjęte bez pozwolenia na budowę są samowolą budowlaną.

Innym bardziej dotkliwym scenariuszem wynikającym z dokonania błędnej kwalifikacji jest stwierdzenie nieważności decyzji znajdującej się już w obrocie prawnym. Sytuacja taka może mieć miejsce np. gdy wydana przez organ decyzja środowiskowa wzbudziła „wątpliwość” jednej ze stron biorących udział w postępowaniu. Strona ta może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej: SKO) z prośbą o zbadanie zgodności decyzji z prawem. W takim przypadku wszczynane jest postępowanie w sprawie nieważności decyzji, w której SKO może orzec, że decyzja została wydana poprawnie lub stwierdził nieważność decyzji środowiskowej wydanej przez organ pierwszej instancji. Takie orzeczenie powoduje, że prowadzący zakład nie tylko „utracił” decyzję środowiskową, lecz istnieje zagrożenie w zakresie ważności wszystkich innych decyzji, których uzyskanie zostało oparte na tej decyzji, która utraciła ważność.
W konsekwencji dokonania błędnej kwalifikacji… czego skutkiem było unieważnienie wydanej decyzji środowiskowej, prowadzący zakład zmuszony jest do dokonania analizy czy dalej może prowadzić swoją działalność czy może ją zawiesić i rozpocząć prace, których celem będzie uzyskanie nowej decyzji uwzględniającej poprawną kwalifikację przedsięwzięcia.

Czego się nauczysz?

 • Jak prawidłowo oceniać konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Jakie wymagania warunkują konieczność posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Na co zwracać uwagę przy rozbudowie, przebudowie albo zmianie instalacji przedsięwzięcia?
 • Jak kwalifikować przedsięwzięcia polegające na przebudowie, rozbudowie albo zmianie instalacji?
 • Czy, obok rozbudowy i przebudowy, planowanie przedsięwzięcia w kontekście decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest również ważne?

Szkolenie „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Właściwa klasyfikacja przedsięwzięcia oraz wymogi dla podmiotów gospodarujących odpadami” będzie przydatne dla:

 • podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami,
 • firm gospodarujących odpadami, których instalacje zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcie, które może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • zakładów gospodarujących odpadami, dla których instalacje zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcie, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • inwestorów planujących budowę, rozbudowę, przebudowę instalacji i zobligowanych do uzyskania odpowiednich decyzji,
 • podmiotów ubiegających się o decyzje środowiskowe (inwestorzy),
 • osób dokonujących kwalifikacji przedsięwzięć na podstawie zapisów rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • architektów,
 • osób pracujących w zespołach przygotowujących raporty,
 • osób odpowiedzialnych za złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć, które chcą swoją wiedzę utrwalić bądź rozszerzyć,
 • osób zaangażowanych w wydawanie decyzji pozwalających na realizację przedsięwzięć na poziomie gminy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub innych organów współdecydujących, takich jak Sanepid,
 • przedstawicieli organizacji ekologicznych,
 • osób, które chcą utrwalić bądź rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie tematyki poruszanej w szkoleniu.

Elementy szkolenia

Zajrzyj do szkolenia i dowiedz się jakie materiały zawiera
Szkolenie „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Właściwa klasyfikacja przedsięwzięcia oraz wymogi dla podmiotów gospodarujących odpadami” związane jest z tematyką ocen oddziaływania na środowisko. Szkolenie to szczegółowo omawia istotne zagadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na które powinni zwrócić uwagę podmioty gospodarujące odpadami. Przekazane informacje i praktyczna wiedza pozwolą zidentyfikować sytuacje, w których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana oraz te, w których nie ma obowiązku jej posiadania.

 • Wprowadzenie do tematu
  04:02
 • Istota prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia
  10:44
 • Kiedy uzyskuje się decyzję środowiskową? Czy zawsze jest wymagana?
  09:52
 • Jakie są zasady kwalifikacji przedsięwzięć?
  14:42
 • Kiedy potrzebna jest decyzja środowiskowa?
  04:44
 • W jakich przypadkach można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania decyzji środowiskowej zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku? – Ujęcie praktyczne
  10:36
 • W jakich przypadkach można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania decyzji środowiskowej według Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?
  05:57
 • Które przedsięwzięcia zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko zalicza się do kategorii gospodarowanie odpadami?
  14:03
 • Jak rozumieć rozbudowę i przebudowę zakładu w kontekście przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko?
  08:28
 • Jak rozumieć rozbudowę i przebudowę zakładu w kontekście przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko
  09:45
 • Przedsięwzięcia powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji środowiskowej
  04:13
 • Test kompetencji – poziom specjalista
 • Test kompetencji – poziom ekspert

Wsparcie techniczne

Portal działa poprawnie na poniższych przeglądarkach:
– Chrome
– Firefox
– Safari
– Opera
– OS Safari
– Android Browser
– Chrome for Android
– Edge

Portal nie działa poprawnie na niewspieranych przez twórców przeglądarkach, np. Internet Explorer.

Jeśli pojawiły się z problemy z użytkowaniem portalu:

 • sprawdź czy posiadasz aktualny system operacyjny
 • sprawdź czy przeglądarka, której używasz posiada aktualną wersję
 • sprawdź czy szerokość przeglądarki ustawiona jest na 100%
 • sprawdź czy nie posiadasz dodatkowego oprogramowania lub rozszerzeń przeglądarki, które mogą blokować działanie portalu
 • usuń pliki tymczasowe przeglądania

Jeśli problemy nadal będą występować prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@przemyslisrodowisko.pl.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń?

Atrakcyjność materiałów szkoleniowych

Ucz się tak, jak lubisz. Słuchaj! Czytaj! Oglądaj! Zdobywaj wiedzę.

Wiedza w jednym miejscu

Materiały Akademii to zweryfikowane i pewne źródło informacji

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Doświadczenie

Szkolenia tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy
Uzyskaj dostęp do szkolenia