Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu – o jakich terminach musisz pamiętać?

Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu - o jakich terminach musisz pamiętać? Przemysł i Środowisko

Loading

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska zobowiązany jest do dopełnienia licznych obowiązków w zakresie opłat oraz raportowania – to m.in. sprawozdanie środowiskowe o wytwarzanych odpadach, opłaty produktowe, sprawozdawczość dotycząca wprowadzania pyłów do powietrza czy inne obowiązki wynikające ściśle z prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszy kwartał każdego roku to prawdziwy „maraton” obfitujący w roczne zestawienia, sprawozdania wynikające z korzystania ze środowiska związane z emisjami gazów cieplarnianych czy gospodarki odpadami. Jednak prowadzący np. działalność wytwórczą muszą mieć także na uwadze inne terminy, do których przestrzegania są zobowiązani poprzez zapisy Prawa ochrony środowiska. Dlaczego ta wiedza jest tak ważna? Ponieważ warto znać przepisy, wiedzieć, kiedy i gdzie należy złożyć sprawozdania środowiskowe, aby uniknąć, grożących za niedopełnienie obowiązków środowiskowych, sporych konsekwencji, także w postaci kar pieniężnych. Opracowanie to zawiera ważne terminy i przypomina o konieczności złożenia sprawozdań środowiskowych oraz wynikających z przepisów należnych opłat. Piszemy o ważnych datach z zakresu ochrony środowiska w kwietniu 2024 r.

3 kwietnia

Zawarcie umowy z przedsiębiorstwem pełniącym funkcję OIRE (Operator Informacji Rynku Energii)

Obowiązek dotyczy: przedsiębiorcy działającego na rynku energii elektrycznej.

Do 3 kwietnia przedsiębiorcy (operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, sprzedawca energii elektrycznej, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, inny podmiot realizujący procesy rynku energii lub wymieniający informacje rynku energii) zobowiązani są do zawarcia umowy w formie elektronicznej, która umożliwia wymianę informacji za pomocą Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

Podstawa prawna –

Art. 11zg Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) [1]

15 kwietnia

Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego

Dotyczy: przedsiębiorcy prowadzącego jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

Do 15 kwietnia przedsiębiorca oferujący plastikowe torby na zakupy przeznaczone do pakowania produktów, które są oferowane w jego jednostce, zobowiązany jest uiścić pobraną od nabywającego opłatę recyklingową za pierwszy kwartał roku. Opłatę środowiskową należy wnieść do urzędu marszałkowskiego, na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę torby.

Podstawa prawna –

Art. 40a-c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) [2]

20 kwietnia

Złożenie miesięcznego sprawozdania o rodzajach, ilości oraz przeznaczeniu wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych

Dotyczy: przedsiębiorstw energetycznych, które posiadają koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót nimi z zagranicą / podmiotów przywożących paliwa ciekłe do swojej działalności

Powyższe sprawozdanie należy złożyć co miesiąc, do 20. dnia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie należy przedłożyć prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawa prawna –

Art. 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) [13]

25 kwietnia

Złożenie informacji o opłacie emisyjnej i opłata emisyjna przez wprowadzających na rynek krajowy paliwa silnikowe

Dotyczy: producenta paliw silnikowych / importera paliw silnikowych / podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego / podmiotu, który na podstawie przepisów o podatku akcyzowym podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Obowiązek raportowania dotyczy informacji o opłacie emisyjnej, którą należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obliczoną opłatę emisyjną należy wpłacić do 25. dnia w miesiącu następującym po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Wysokości należnych opłat:

Opłata emisyjna dla benzyn silnikowych – 80 zł za 1000 litrów.

Opłata emisyjna dla olejów napędowych – 80 zł za 1000 litrów.

Podstawa prawna –

Art. 321h ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) [3]

30 kwietnia

Przekazanie wyników pomiarów okresowych emisji substancji do powietrza i emisji substancji do powietrza

Dotyczy: prowadzącego instalację i użytkownika urządzenia

Do 30 kwietnia należy złożyć sprawozdanie dotyczące wyników dla następujących pomiarów emisji substancji do powietrza i emisji substancji do powietrza:

– pomiary ciągłe – za pierwsze półrocze w ciągu 30 dni od dnia zakończenia półrocza

– pomiary okresowe wykonywane częściej niż raz w miesiącu – w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym wykonano pomiary.

Wraz z wynikami ciągłymi pomiarów emisji substancji do powietrza należy przekazać: wyniki prowadzonych w komorze spalania lub dopalania pomiarów ciągłych, czas pracy instalacji lub urządzenia, rodzaje i ilości wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw i energii oraz parametry wykorzystywanego paliwa.

Podstawa prawna –

§ 4 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji [4]

§ 7 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji [5]

Złożenie sprawozdania za I kwartał roku za działalność gospodarczą związaną z opróżnianiem zbiorników ze ściekami oraz transport nieczystości ciekłych

Dotyczy: podmiotów, których działalność dotyczy opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Do końca kwietnia należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta zbiorcze zestawienie informacji za pierwszy kwartał roku. Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w pierwszym kwartale podmiot zawarł umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te wygasły lub zostały rozwiązane.

Podstawa prawna –

Art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2405) [6]

Oświadczenie stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne oraz za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dotyczy: pobierającego wodę z własnego ujęcia, wprowadzającego wody opadowe roztopowe do wód, wprowadzającego ścieki do wód lub ziemi

Do 30 kwietnia podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne muszą złożyć oświadczenie stanowiące podstawę do naliczenia tych opłat Wodom Polskim oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Oświadczenie powinno być przygotowane zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

Podstawa prawna –

Art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) [7]

Opłata za marnowanie żywności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Dotyczy: sprzedawcy żywności

Opłata ta zasila organizacje pozarządowe i powinna być wniesiona na rachunek organizacji pozarządowej, z którą sprzedawca zawarł umowę do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy opłata. Jeśli sprzedawca nie podpisze umowy z żadną organizacją pozarządową, wówczas opłatę musi wnieść na rachunek wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej województwa, w którym znajduje się siedziba firmy. Opłata za marnowanie żywności za poprzedni rok kalendarzowy stanowi iloczyn stawki opłaty (0,1 zł za kg) i masy marnowanej żywności. Podstawa obliczeń to 90% masy marnowanej żywności w kilogramach.

Podstawa prawna –

Art. 5 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz.1645) [8]

Roczny audyt zewnętrzny podmiotów prowadzących recykling odpadów z opakowań

Dotyczy: podmiotów, których działalność polega na prowadzeniu recyklingu odpadów opakowaniowych / eksportujących odpady opakowaniowe / dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

30 kwietnia to ostateczna data na przeprowadzenie audytu zewnętrznego za poprzedni rok kalendarzowy. Audyt ten musi być przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, który przekazuje przedsiębiorcy dokumentację audytu wraz ze sprawozdaniem, a wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z audytu.

Podstawa prawna –

Art. 47-50 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) [9]

Przekazanie wyników pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód i ziemi

Dotyczy: podmiotów, których działalność związana jest z korzystaniem z usług wodnych

Do 30 kwietnia podmioty te zobowiązane są przekazać do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska wykazu zawierającego wyniki prowadzonych pomiarów.

Podstawa prawna –

Art. 304 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) [10]

Rata opłaty stałej za usługi wodne za I kwartał roku

Dotyczy: podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne

Do 30 kwietnia podmiot zobowiązany jest do wniesienia na rachunek bankowy Wód Polskich raty opłaty stałej za I kwartał.

Podstawa prawna –

Art. 271 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) [11]

Pytanie? Konkretna odpowiedź!

Co nie podlega opłacie recyklingowej?

Opłacie recyklingowej nie podlegają tzw. zrywki, czyli torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 milimetrów. W przypadku korzystania z takich właśnie toreb, należy pamiętać, że mogą być one stosowane w uzasadnionych przypadkach (ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem) [12].

Czym jest OIRE?

OIRE to Operator Informacji Rynku Energii. Nadrzędnym celem działalności OIRE jest zbiorcze zestawienie informacji rynku energii oraz ich przetwarzanie – stworzenie oraz nadzór Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), krajowej bazy, przestrzeni gromadzącej i przetwarzającej dane dotyczące prowadzenia działalności związanej z energią elektryczną czy rozliczeń za sprzedaż i dostarczanie energii i ich ewidencję.

Poznaj obowiązki w zakresie ochrony środowiska w innych miesiącach:

Lipiec to czas na uregulowanie wszystkich obowiązków związanych z końcem II kwartału roku np. opłaty recyklingowej od nabywającego torby z tworzyw sztucznych, raty opłaty stałej za usługi wodne czy złożenie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Więcej o sprawozdawczości w lipcu

Czerwiec to nie tylko comiesięczne obowiązkowe złożenie deklaracji dotyczącej należności w zakresie korzystania ze śródlądowych dróg wodnych, sprawozdania o paliwach ciekłych, ale i wniesienie zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy przeznaczonego na pokrycie opłaty produktowej oraz ustalenie przez podmioty prowadzące kąpieliska w sezonie kąpielowym harmonogramu pobrania próbek wody. Więcej terminów na czerwiec

Maj to czas, w którym należy dopełnić obowiązków m.in. związanych z dokumentami DPR i EDPR oraz złożyć uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego rocznego audytu zewnętrznego za poprzedni rok kalendarzowy. Więcej ważnych terminów na maj

Marzec to m.in. udzielenie informacji o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych lub wniesienie opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, termin składania zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis za poprzedni rok kalendarzowy, złożenie sprawozdania w systemie BDO, złożenie opłaty rocznej dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z odpadami opakowaniowymi czy obowiązek sporządzenia sprawozdania o opłacie produktowej. Wszystkie ważne terminy ze sprawozdawczości marcowej

W lutym należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach nadających się do recyklingu, wprowadzaniu gazów i pyłów do powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających. Luty to także opłata melioracyjna oraz zbiorcze zestawienie informacji – zaświadczenie o zużytym sprzęcie, raport do KOBiZE czy zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach. Więcej o sprawozdawczości w lutym


[1] Art. 11 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) mówi, że:

1. W celu realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii:

1) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

2) (uchylony)

3) sprzedawca energii elektrycznej,

4) podmiot odpowiedzialny za bilansowanie,

5) (uchylony)

6) inny podmiot realizujący procesy rynku energii lub wymieniający informacje rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii

– zawiera z operatorem informacji rynku energii umowę.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się w formie elektronicznej przy użyciu wzorca umowy określonego w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 5c.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) zobowiązanie stron do przestrzegania i stosowania instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 5c;

2) zobowiązanie stron do przetwarzania informacji rynku energii oraz innych informacji na zasadach określonych w przepisach prawa;

3) zobowiązanie do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;

4) zasady weryfikacji spełniania wymagań związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych przez użytkowników systemu;

5) zasady współpracy w zakresie testów bezpieczeństwa;

6) zakres i warunki odpowiedzialności stron;

7) postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych;

8) warunki i terminy wypowiedzenia umowy.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000266 [dostęp:02-04-2024]

 

[2] Art. 40a-c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) mówi, że:

Art. 40a. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Art. 40b. 1. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

2. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, o której mowa w art. 40a, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej.

Art. 40c. Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001658 [dostęp:02-04-2024]

 

[3] Art. 321h ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) mówi, że:

Podmiot, o którym mowa w art. 321c ust. 1, jest obowiązany składać informację o opłacie emisyjnej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę emisyjną w terminie:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1 i 3, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z innego tytułu niż import,

2) określonym dla należności celnych – w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z tytułu importu

– na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054 [dostęp:02-04-2024]

 

[4] § 4 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji mówi, że:

§ 4. Określa się następujące rodzaje innych danych, które należy przekazywać wraz z wynikami ciągłych pomiarów emisji substancji do powietrza za okres, w którym ciągłe pomiary zostały wykonane:

1) wyniki prowadzonych w komorze spalania lub komorze dopalania pomiarów ciągłych:

a) temperatury gazów spalinowych mierzonej w pobliżu ściany wewnętrznej w sposób eliminujący wpływ promieniowania cieplnego płomienia,

b) zawartości tlenu w gazach spalinowych,

c) ciśnienia gazów spalinowych

– do których są zobowiązani prowadzący instalację i użytkownik urządzenia na podstawie przepisów w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów;

2) czas pracy instalacji lub urządzenia;

3) rodzaje i ilości wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw i energii;

4) parametry wykorzystywanego paliwa.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002405 [dostęp:02-04-2024]

 

[5] § 7 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji mówi, że:

§ 7. Wyniki pomiarów oraz inne dane przedkłada się:

1) w przypadku pomiarów ciągłych – za I półrocze w ciągu 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane, a za rok kalendarzowy – do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane;

2) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane;

3) w pozostałych przypadkach – w ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002405 [dostęp:02-04-2024]

 

[6] Art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że:

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

3. Sprawozdanie zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;

3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) bytowych,

b) przemysłowych;

4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) bytowych,

b) przemysłowych

– wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

4a) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;

6) informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;

7) datę sporządzenia sprawozdania;

8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001469 [dostęp:02-04-2024]

 

[7] Art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) mówi, że:

1. Wymóg stosowania urządzeń pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, o którym mowa w art. 36, stosuje się od dnia 31 grudnia 2026 r.

2. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2026 r. następuje na podstawie:

1) określonego w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym celu i zakresu korzystania z wód;

2) pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli gospodarowania wodami lub ustaleń z przeglądów pozwoleń wodnoprawnych;

3) pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli pozwoleń zintegrowanych.

2a. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. następuje również na podstawie:

1) odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami albo

2) oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

2b. Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich:

1) Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 272 ust. 1–7 i 9 oraz art. 275 ust. 8 pkt 6,

2) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8

– w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2026 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do 14 stycznia 2027 r.

2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają:

1) oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, określające:

a) nazwę,

b) REGON,

c) adres siedziby,

d) numer telefonu,

e) adres e-mail;

2) określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie;

3) określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie;

4) dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego:

a) oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

b) znak decyzji,

c) datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

d) datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

2d. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 1 i 2, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w m3 ilość pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, z tym że jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne pobiera wody podziemne lub wody powierzchniowe do różnych celów lub potrzeb, także w podziale na te cele lub te potrzeby.

2e. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 3, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w MWh ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej oraz wyrażoną w m3 ilość wód podziemnych lub wód powierzchniowych pobranych bezzwrotnie na potrzeby technologiczne w tym obiekcie, nieprzeznaczonych wprost do produkcji energii elektrycznej.

2f. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 4, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają różnicę między ilością wód pobranych do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni – wprowadzanych do wód lub do ziemi wyrażoną w dam3, wyliczoną na podstawie odczytów z urządzeń pomiarowych lub oszacowaną na podstawie obserwacji, analiz lub kalkulacji związanych z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc urządzenia.

2g. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 5, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość odprowadzonych do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast, wyrażoną w m3, wraz z informacją o istnieniu urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemności.

2h. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 6, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w kg ilość substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5);

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu;

3) zawiesiny ogólnej;

4) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4).

2i. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 7, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość wprowadzanych do wód lub do ziemi wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni wyrażoną w dam3, wraz z informacją o ich temperaturze, odczytaną z urządzeń pomiarowych lub oszacowaną na podstawie obserwacji, analiz lub kalkulacji związanych z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc urządzenia.

2j. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w m2 wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, wraz z informacją o powierzchni tej nieruchomości, istnieniu urządzeń do retencjonowania wody oraz o ich pojemności.

2k. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 9, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość:

1) wydobytego kamienia wyrażoną w Mg;

2) wydobytego żwiru lub piasku wyrażoną w Mg;

3) wydobytych innych materiałów wyrażoną w Mg;

4) wyciętej trzciny lub wikliny wyrażoną w m3.

2l. (uchylony)

2m. (uchylony)

2n. (uchylony)

2o. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 275 ust. 8 pkt 6, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w kg ilość substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, pochodzących z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych charakteryzujących się poborem zwrotnym, wyrażonych jako wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5);

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu;

3) zawiesiny ogólnej.

3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. Wody Polskie ustalają wysokość opłat za usługi wodne, nie uwzględniając średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ).

4. Przepisy wydane na podstawie art. 277 ust. 1 stosuje się.

5. Przepisy art. 272 ust. 10 i 17–21 oraz art. 273 stosuje się odpowiednio.

6. Do dnia 31 grudnia 2023 r. Wody Polskie opracują metodykę wyznaczania średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) na potrzeby ustalania wysokości opłat za usługi wodne.

7. Do dnia 31 grudnia 2026 r. Wody Polskie wyposażą w przyrządy pomiarowe podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne, o której mowa w art. 268 ust. 1.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002233 [dostęp:02-04-2024]

 

[8] Art. 5 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz.1645) mówi, że:

1. Sprzedawca żywności jest obowiązany do ponoszenia opłaty za marnowanie żywności, zwanej dalej „opłatą”.

2. Opłatę oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i masy marnowanej żywności. Podstawę obliczenia opłaty stanowi 90% masy marnowanej żywności w kilogramach.

3. Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności.

4. Opłatę pomniejsza się o koszty poniesione przez sprzedawcę żywności na prowadzone kampanie edukacyjno-informacyjne, o których mowa w art. 4.

5. Opłatę pomniejsza się o poniesione przez sprzedawcę żywności koszty wykonania umowy, o której mowa w art. 3 ust. 1, w szczególności koszty transportu i dystrybucji żywności.

6. Opłata jest obliczana na koniec roku kalendarzowego.

7. Sprzedawca żywności ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w art. 3 ust. 1, do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Jeżeli sprzedawca żywności zawarł umowę, o której mowa w art. 3 ust. 1, z więcej niż jedną organizacją pozarządową, opłatę dzieli się między wszystkie organizacje proporcjonalnie do ilości odebranej przez nie żywności. W przypadku gdy sprzedawca żywności nie przekazał żywności żadnej z organizacji pozarządowych, przekazuje opłatę w częściach równych wszystkim organizacjom, z którymi zawarł umowę.

8. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w art. 3 ust. 1, sprzedawca żywności wnosi, w terminie określonym w ust. 7, należną opłatę na rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym znajduje się siedziba sprzedawcy żywności. Środki pochodzące z opłaty przeznaczane są na działania w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

9. W przypadku gdy wysokość całej opłaty nie przekracza 300 zł, opłaty nie wnosi się.

10. Sprzedawca żywności zamieszcza informację o wysokości należnej opłaty lub wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2, w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), oraz na swojej stronie internetowej, jeżeli ją prowadzi.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001645 [dostęp:02-04-2024]

 

[9] Art. 47-50 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1658, 1852) mówią, że:

Art. 47. 1. Audyt jest przeprowadzany przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1).

1a. Weryfikator środowiskowy, o którym mowa w ust. 1, wykonuje działalność na podstawie dokumentu akredytacyjnego w zakresie audytu, wydanego przez krajową jednostkę akredytującą wyznaczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

2. Audytora wybiera przedsiębiorca.

3. Koszty przeprowadzenia audytu obciążają przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 46 ust. 1.

Art. 48. 1. Celem audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPR i dokumentach EDPR oraz w dokumentach celnych i fakturach, o których mowa w art. 24 ust. 3, sporządzonych w roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt, a także w dokumentach, o których mowa w art. 24 ust. 6a.

2. Audytor podczas audytu dokonuje sprawdzenia:

1) spełniania wymagań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym zgodności prowadzonego recyklingu z posiadanymi decyzjami;

2) możliwości technicznych, w tym mocy przerobowych instalacji posiadanych przez prowadzącego recykling pozwalających na przetwarzanie odpadów opakowaniowych w wielkości odpowiadającej danym zawartym w dokumentach DPR sporządzonych w danym roku;

3) zgodności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 6, ze stanem faktycznym;

4) masy odpadów opakowaniowych przyjętych i odpowiednio przetworzonych lub wywiezionych z terytorium kraju.

Art. 49. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.

Art. 50. 1. Audytor przekazuje:

1) przedsiębiorcy dokumentację audytu wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu;

2) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, uwierzytelnioną kopię sprawozdania, o którym mowa w pkt 1;

3) marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania, o którym mowa w pkt 1.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać dokumentację audytu, wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu, przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego audyt dotyczy.

Art. 51. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu,

2) szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu,

3) termin przekazywania sprawozdania z przeprowadzonego audytu

– kierując się potrzebą sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych w dokumentach objętych audytem oraz ujednoliceniem sprawozdań z przeprowadzonego audytu.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001658 [dostęp:02-04-2024]

 

[10] Art. 304 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) mówi, że:

1. Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

1) do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;

2) do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:

a) w przypadku pomiarów ciągłych – w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane – za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane – za rok kalendarzowy,

b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,

c) w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formę i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, kierując się potrzebą ujednolicenia oraz uporządkowania przekazywanych wyników pomiarów.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478 [dostęp:02-04-2024]

 

[11] Art. 271 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) mówi, że:

1. Wysokość opłaty stałej za:

1) pobór wód podziemnych,

2) pobór wód powierzchniowych,

3) odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,

4) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

– ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.

2. Wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i maksymalnej ilości wody podziemnej wyrażonej w m3/s, która może być pobrana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

3. Wysokość opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i maksymalnej ilości wody powierzchniowej wyrażonej w m3/s, która może być pobrana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

4. Wysokość opłaty stałej za odprowadzanie do wód:

1) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

2) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast

– ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i określonej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalnej ilości wód, wyrażonej w m3/s, odprowadzanych do wód.

4a. Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty stałej za odprowadzanie do wód

– wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, za czas ich wprowadzania uznaje się średnią roczną liczbę zrzutów wód opadowych lub roztopowych ustaloną w pozwoleniu wodnoprawnym z przelewów kanalizacji deszczowej.

5. Wysokość opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i określonej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalnej ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, wyrażonej w m3/s. Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty stałej za wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do wód, za czas wprowadzania tych ścieków do wód uznaje się, ustaloną w pozwoleniu wodnoprawnym, średnią roczną liczbę zrzutów z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej.

5a. Opłatę stałą ponosi się za okres od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie zintegrowane stało się ostateczne do dnia jego wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy bez względu na przyczynę.

5b. W przypadku realizacji przedsięwzięcia w zakresie obiektów liniowych, opłatę stałą ponosi się za okres od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego służącego do realizacji usług wodnych.

6. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne wnosi opłatę stałą na rachunek bankowy Wód Polskich w 4 równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

7. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne zaniechał wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, właściwy organ Wód Polskich określa wysokość opłaty stałej w drodze decyzji.

8. Zaskarżenie decyzji, o której mowa w ust. 7, nie wstrzymuje jej wykonania

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478 [dostęp:02-04-2024]

 

[12] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00278 [dostęp:02-04-2024]

[13] Art. 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) mówi, że:

1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności, przekazuje Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu – w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

1a. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się także nazwę przedsiębiorstwa albo nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, o których mowa w ust. 1, adres siedziby albo miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu, o ile taki numer posiada, osoby podpisującej sprawozdanie.

1b. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Na podstawie danych ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE ogłasza kwartalnie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki całkowite wielkości produkcji i przywozu poszczególnych paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując nazwy oraz klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN), w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału.

5. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE sporządza miesięczne zestawienie danych indywidualnych zawartych w tych sprawozdaniach.

6. (uchylony).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000266 [dostęp:02-04-2024]

Komentarze do wpisu “Sprawozdawczość środowiskowa w kwietniu – o jakich terminach musisz pamiętać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dlaczego warto nam zaufać?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Proces od A do Zet

Szkolenia pokazują cały proces przebiegu postępowania administracyjnego

Wzory, kalkulatory i instruktaże

Dajemy Ci gotowe narzędzia do pracy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.