Przeniesienie pozwolenia pomiędzy podmiotami cz.2

Loading

Czego dowiesz się z wideo?

Z części 2 dowiesz się:

 • Kim jest prowadzący instalację?
 • Czym jest tytuł prawny?
 • Czy wydana decyzja może być współdzielona?
 • Czy można przenieść część instalacji?

 

Eksploatacja instalacji wymaga określenia osoby jej prowadzącej. Często w wyniku kupna, łączenia czy przejęcia spółek konieczna jest zmiana prowadzącego. W jaki sposób dokonać takiej modyfikacji oraz w jakich sytuacjach jest to dozwolone? Dowiesz się tego z niniejszego nagrania.

Ustawa Prawo ochrony środowiska określa zasady wydawania i zmiany decyzji pozwalających na korzystanie ze środowiska w zespole instalacji dla takich pozwoleń emisyjnych jak pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W przypadku zmiany właściciela zakładu lub instalacji, modyfikacja podmiotu korzystającego z uprawnień zawartych w decyzjach administracyjnych dokonuje się automatycznie. Sytuacja zmienia się jednak, gdy mamy do czynienia z dzierżawą instalacji, doszło do podziału spółki albo do sprzedaży części zakładu.

Zagadnienie przeniesienia pozwolenia między podmiotami omawia radca prawny dr Marcin Kaźmierski.

 

Czego nauczysz się po obejrzeniu nagrania?

 • Zyskasz wiedzę związaną z przepisami dotyczącymi przenoszenia pozwoleń.
 • Zapoznasz się z pojęciem prowadzącego instalację i tytułu prawnego.
 • Czy dwa podmioty mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia?
 • Czy podmiot może być uprawniony do władania częścią instalacji?
 • Czy jeden z podmiotów na którego przeniesiono pozwolenie może być głównym prowadzącym?

 

Do kogo skierowane jest wideo?

Materiał „Przeniesienie pozwolenia pomiędzy podmiotami” będzie przydatny dla:

 • prowadzących instalację,
 • nabywców, łączących i przejmujących spółki,
 • organów administracji publicznej,
 • studentów studiów kierunkowych.

 

Podstawa prawna:

W przygotowanym materiale powołujemy się na następujące podstawy prawne:

Dla tych, co wolą przeczytać:

W kontekście przeniesienia decyzji na inny podmiot, istotną sprawą jest wytłumaczenie takich pojęć jak prowadzący instalację (art. 3 pkt 31 P.o.ś) czy tytuł prawny do instalacji (art. 3 pkt 41 P.o.ś).

Podstawą jest tutaj art. 189 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zwana dalej P.o.ś.), który mówi:

 1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Uzupełnieniem artykułu 189 P.o.ś. są art. 183a w zw. z art. 3 pkt 41 P.o.ś. i 183b P.o.ś. dookreślające pojęcie prowadzącego instalacji.

Pełne zrozumienie zagadnienia jest łatwiejsze, jeśli zapoznamy się definicją PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ.

Definicja legalna zawarta w punkcie 31 art. 3 P.o.ś. określa, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

31) prowadzącym instalację – rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie.

Ustawodawca poszerza to pojęcie w art. 183a P.o.ś.:

Art. 183a. W rozumieniu przepisów niniejszego działu prowadzącym instalację jest także podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania oznaczoną częścią instalacji.

Zgodnie z treścią art. 183a P.o.ś. prowadzący instalację to więc także podmiot uprawniony do władania określoną częścią instalacji.

Przeniesienie pozwolenia wiąże się także z kolejnym pojęciem wymagającym objaśnienia. Jest nim definicja tytułu prawnego do instalacji.

 

TYTUŁ PRAWNY DO INSTALACJI

Punkt 41 artykułu 3 P.o.ś. definiuje pojęcie tytułu prawnego:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

41) tytule prawnym – rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy.

Ustawodawca wskazuje więc, że owym tytułem prawnym może też być stosunek zobowiązaniowy, a nie tylko własność. Nie trzeba więc dzierżawić czy sprzedawać instalacji, można ją wynająć.

 

MODYFIKACJA PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ

Art. 183b P.o.ś. dostarcza kolejnych rozwiązań:

 1. Na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, oznaczone części instalacji można objąć jednym pozwoleniem.
 2. Prowadzący oznaczone części instalacji, o których mowa w ust. 1, występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Uprawnienia wynikające z art. 183b P.o.ś. w zw. z art. 189 P.o.ś. są bardzo ważne w kontekście przenoszenia pozwoleń między podmiotami. Pozwalają one wydać decyzję wspólną dla wyodrębnionych części instalacji prowadzonych przez różne podmioty i w tej decyzji wspólnej umożliwiają wskazać jeden podmiot jako głównego prowadzącego lub także na rozdzielić obowiązki i prawa. To pozwala dokonywać dość bezpiecznie podziału i wydzielać poszczególne fragmenty zakładu. Tak oto w sytuacji, w której doszło do podziału spółki albo do sprzedaży części zakładu, części instalacji nowemu podmiotowi, można od razu złożyć wniosek o zmianę prowadzącego instalację w części. To pozwala dookreślić, kto za co jest odpowiedzialny, jaka emisja jest mu przypisana, określić szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Możemy także dokonać wydzielenia instalacji ze wskazaniem głównego prowadzącego, przy którym zostaną wszystkie obowiązki.

Koniecznie obejrzyj: Przeniesienie pozwolenia pomiędzy podmiotami cz. 1

Dlaczego warto nam zaufać?

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Bezpłatne materiały

Idealne źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność przemysłową z poszanowaniem zasobów przyrody i obowiązującymi normami prawnymi

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Baza wiedzy w punkt

Mówimy o konkretach - prosto o trudnych kwestiach!

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Doświadczenie

Szkolenia tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.