odwołanie

Wycinka drzew - złagodzenie przepisów Przemysł i Środowisko

Wycinka drzew – złagodzenie przepisów

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych [1], dla którego zakładano, wejście w życie w styczniu 2023 roku, nadal jest procedowany. Tym samym właściciel działki, który rozważa usuniecie drzewa z własnej posesji w trybie uproszczonym będzie musiał poczekać… lub zgłosić do urzędu chęć wycinki drzew zgodnie z obowiązującymi zasadami....

Zgłoszenie instalacji – o czym warto wiedzieć?

Zgłoszenia dotyczą tego typu instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, które nie wymagają uzyskania pozwolenia, ale także nie są obojętne systemowi prawnemu. Z niniejszego artykułu dowiesz się, kiedy wymagane jest zgłoszenie instalacji oraz jakie akty prawne normują zagadnienie zgłoszenia. Zgłoszenie jest dokumentem o określonej treści pisanym samodzielnie przez wnioskodawcę (czyli prowadzącego instalację w rozumieniu prawa...

Wpływ nowelizacji ustawy o OOŚ na proces inwestycyjny Przemysł i Środowisko

Wpływ nowelizacji ustawy o ooś na proces inwestycyjny

Od dnia 13 maja 2021 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2021 poz. 247) [1] (zwana dalej ustawą ooś). Dlaczego nowelizacja ustawy była konieczna? Jak wpłynie ona na proces inwestycyjny?...

Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych Przemysł i Środowisko

Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych

Projekt ustawy z 19 maja 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko[1], stanowi realizację postulatów Komisji Europejskiej z 7 marca 2019 r., powiązanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92[2]. Z treści...

Odwołanie do organu II instancji od wydanej decyzji administracyjnej Przemysł i Środowisko

Odwołanie do organu II instancji od wydanej decyzji administracyjnej

W przypadku, gdy wydana decyzja administracyjna nie jest zadawalająca dla podmiotu, przysługuje mu możliwość wystosowania odwołania. Stanowi ono środek zaskarżenia, przysługujący stronie w ramach wydanej decyzji administracyjnej. Odwołanie należy wnieść w terminie do 14 dni od daty doręczenia bądź ogłoszenia decyzji. Nie od wszystkich decyzji przysługuje odwołanie. Dotyczy ono wyłącznie decyzji wydanych w pierwszej instancji....