Twój produkt został dodany do koszyka!

Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej

Z części I pt.  „Wprowadzenie” dowiesz się:

Decydując się na nową inwestycję lub planując modyfikację istniejącego przedsięwzięcia należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie decyzji środowiskowej. Bardzo ważnym etapem ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest poprawna kwalifikacja przedsięwzięcia jako: przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Od tego do jakiej kategorii kwalifikuje się przedsięwzięcie zależy, które ze wspomnianych formalności należy wypełnić oraz jakie kroki podjąć w kierunku uzyskania decyzji.

Część pierwsza szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć” przedstawia problematykę podziału przedsięwzięć na mogące potencjalnie i znacząco oddziaływać na środowisko, a także prezentuje program dalszych XXIV części szkolenia.

Szkolenie „Kwalifikacja przedsięwzięć” zostało przygotowane w wyniku wnikliwej analizy zapisów zawartych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części II pt. „Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Energetyka, surowce, przemysł mineralny cz. 1” dowiesz się:

 • Jakie instalacje związane z wytwarzaniem energii kwalifikują się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jakie warunki musi spełniać linia energetyczna aby zostać zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy instalacje powiązane z paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

W części II szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć” omawiane są punkty 3, 4, 5, 6, 8 z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.  poz. 1839 z późn. zm.).

Z części III pt. „Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Energetyka, surowce, przemysł mineralny cz. 2” dowiesz się:

 • Jaką zdolność produkcyjną musi mieć instalacja do produkcji klinkieru cementowego aby zostać zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy magazynowanie ropy naftowej jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znaczącym oddziaływać na środowisko?
 • Jaka ilość wydobytego gazu kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jakie instalacje związane z wytopem, prażeniem, spiekaniem, obróbką i produkcją metali kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

W części III szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35a, 52 i 53 z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części IV pt. „Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Infrastruktura transportowa” dowiesz się:

 • Jakie linie kolejowe kwalifikują się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką długość musi mieć pas startowy aby lotnisko zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy autostrady i drogi ekspresowe kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy porty i przystanie morskie kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

W części IV szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 30, 31, 32, 33 i 34 z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części V pt. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna” dowiesz się:

 • Jaką wysokość musi mieć budowla piętrząca aby zostać zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy urządzenia do poboru wód kwalifikowane są jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką liczbę mieszkańców musi obsługiwać oczyszczalnia ścieków aby zostać zakwalifikowaną jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jakie instalacje związane z gromadzeniem wody kwalifikują się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

W części V szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 35, 36, 37, 38, 39 i 40 z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części VI pt. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Gospodarowanie odpadami” dowiesz się:

 • Czy przetwarzanie i podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy przetwarzanie pojazdów niebezpiecznych kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy unieszkodliwianie odpadów wydobywczych kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką wydajność muszą mieć instalacje do przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów aby zostać zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

W części VI szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 i 49 z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części VII pt. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Chów i hodowla zwierząt” dowiesz się:

 • Czym jest liczba DJP?
 • Jaką obsadę norek, kur, psów, królików i innych zwierząt musi posiadać hodowla aby zostać zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

W części VII szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiany jest punkt 51 z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części VIII pt. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Instalacje wykorzystujące procesy chemiczne i biologiczne” dowiesz się:

 • Czy wytwarzanie produktów farmaceutycznych kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką objętość muszą mieć wanny do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych aby zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jakie substancje wytwarzane przy zastosowaniu procesów chemicznych kwalifikują się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

W części VIII szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 1, 2 i 15 z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części IX pt. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Instalacje przetwórcze i wytwórcze” dowiesz się:

 • Jaka ilość wytwarzanego papieru kwalifikuje instalacje do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy wytwarzanie masy włóknistej z drewna kwalifikuje się jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

W części IX szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 18 i 19 z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części X pt. „Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Energetyka, surowce, przemysł mineralny cz. 1” dowiesz się:

 • Jakie instalacje związane z wytwarzaniem energii kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jakie warunki musi spełniać linia energetyczna aby zostać zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części X szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 4, 5, 6 i 7 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XI pt. „Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Energetyka, surowce, przemysł mineralny cz. 2” dowiesz się:

 • Czy brykietowanie węgla kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy instalacje do produkcji wapna, cementu i klinkieru kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką zdolność produkcyjną muszą mieć instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych aby zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy produkcja szkła kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części XI szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 69a z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XII pt. „Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Infrastruktura sportowo-rekreacyjna” dowiesz się:

 • Jaką powierzchnię muszą mieć tereny narciarskie aby zakwalifikować się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy tory bobslejowe kwalifikują się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką powierzchnię musi mieć hotel, ośrodek wypoczynkowy i pole kempingowe aby być zakwalifikowanym jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy tory wyścigowe kwalifikują się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części XII szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 49, 50, 51, 52, 53 i 77 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XIII pt. „Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Infrastruktura przemysłowa, mieszkaniowa i handlowo-usługowa” dowiesz się:

 • Jaką powierzchnię musi mieć zabudowa systemami fotowoltaicznymi aby można było zakwalifikować ją jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką powierzchnie ma zabudowa mieszkaniowa zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką powierzchnię użytkowa mają centra handlowe, parkingi i garaże zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy stadiony i pola golfowe kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
W części XIII szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 54, 54a, 55, 56, 58, 59, 76 i 78 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XIV pt. „Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Infrastruktura transportowa” dowiesz się:

 • Czy linie kolejowe, metro i linie tramwajowe kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką długość muszą mieć drogi utwardzone aby być zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy przystanie śródlądowe, porty i przystanie morskie kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części XIV szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 60, 61, 62, 63, 64, 65 i 66 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XV pt. „Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna” dowiesz się:

 • Czy budowle przeciwpowodziowe, budowle piętrzące i kanały kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy kanalizacja wód, rurociągi oraz przewody wodociągowe kwalifikuje się jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy budowa molo kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką liczbę mieszkańców musi obsługiwać oczyszczalnia ścieków aby zostać zakwalifikowaną jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części XV szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 60, 61, 62, 63, 64, 65 i 66 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XVI pt. „Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Gospodarowanie odpadami” dowiesz się:

 • Czy unieszkodliwianie i odzysk materiałów wybuchowych jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy unieszkodliwianie odpadów wydobywczych jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy punkty do zbierania i przeładunku złomu są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką moc elektryczną mają instalacje do przetwarzania odpadów kwalifikujące się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części XVI szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 82, 83, 84, 85 i 86 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XVII pt. „Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Chów i hodowla zwierząt” dowiesz się:

 • Jaką obsadę norek, kur, psów, królików i innych zwierząt musi posiadać hodowla aby zostać zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaka ilość wyprodukowanych w stawach ryb kwalifikuje przedsięwzięcie do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części XVII szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 103 i 104 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XVIII pt. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Instalacje wykorzystujące procesy chemiczne i biologiczne” dowiesz się:

 • Czy instalacje do garbowania i uszlachetniania skór kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy instalacje do czyszczenia, odtłuszczania włókien kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy instalacje do powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części XVIII szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 1, 13, 14, 25 i 26 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XIX pt. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Instalacje przetwórcze i wytwórcze” dowiesz się:

 • Czy instalacje do produkcji lub montowania pojazdów mechanicznych i produkcji silników kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb i produktów pochodzenia zwierzęcego kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką wydajność muszą mieć browary, gorzelnie i słodownie aby kwalifikować się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaką wydajność muszą mieć instalacje do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich aby kwalifikować się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części XIX szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 48, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XX pt. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Gospodarowanie gruntami” dowiesz się:

 • Jaki obszar musi zostać zamieniony na użytek rolny aby zostać zakwalifikowany do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jaki obszar musi zostać wylesiony aby zostać zakwalifikowany do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy zalesianie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Jakiej głębokości musi być staw aby został zakwalifikowany do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części dwudziestej szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiane są punkty 87, 88, 89, 90 i 91 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.)

Z części XXI pt. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Badania” dowiesz się:

 • Czy opracowanie lub wypróbowanie nowych metod lub nowych produktów kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Ile lat mogą być eksploatowane nowe metody i produkty aby być zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W części dwudziestej pierwszej szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” omawiany jest punkt 108 z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Z części XXII pt. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Podsumowanie” dowiesz się:

 • Dlaczego nie tylko budowa nowego wymaga dokonania kwalifikacji przedsięwzięcia, ale również rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu?

Ta część szkolenia stanowi podsumowanie dotychczasowo zebranych informacji oraz przypomnienie o problematyce rozbudowy i przebudowy istniejących przedsięwzięć, z którą można zapoznać się w bonusowych częściach szkolenia.

Z części XXIII pt. Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Przebudowa i rozbudowa” dowiesz się:

 • Czy przebudowa lub rozbudowa przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko musi być zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy przedsięwzięcie, które wcześniej zakwalifikowane było jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w wyniku przebudowy lub rozbudowy może zmienić swoją kwalifikację na przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

W pierwszym z dwóch bonusowych nagrań szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” przedstawiono problematykę kwalifikacji przedsięwzięć jako mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku przebudowy i rozbudowy. Podstawą prawną jest Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.), a konkretnie § 2 ust. 2.

Z części XXIV pt. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Przebudowa i rozbudowa” dowiesz się:

 • Czy przebudowa lub rozbudowa przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko może być zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy kolejne z kolei przebudowy i rozbudowy nie kwalifikujące się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko łączą się ze sobą i kwalifikują się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?
 • Czy potrzeba zmiany uwarunkowań decyzji kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

W drugim z bonusowych nagrań szkolenia „Kwalifikacja przedsięwzięć – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” przedstawiono problematykę kwalifikacji przedsięwzięć jako mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku przebudowy i rozbudowy. Podstawą prawną jest Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.), a konkretnie § 3 ust. 2 i 3.

 

Decyzja środowiskowa wydawana jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zasady jej wydawania reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.) Natomiast, czy dla danego przedsięwzięcia, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, czyli informacja do której grupy przedsięwzięć kwalifikowane jest dane zamierzenie inwestycyjne zawarta jest w odrębnym rozporządzeniu. Lista przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko została wskazana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Dlatego decydując się na nową inwestycje lub planując rozbudowę lub przebudowę istniejącego przedsięwzięcia, każdy inwestor powinien dokonać dokładnej analizy obu aktów prawnych.

Na samym początku planowania zamierzenia inwestycyjnego, należy szczególną uwagę zwrócić na dokonanie poprawnej kwalifikacji przedsięwzięcia. Właściwa kwalifikacja przedsięwzięcia pozwoli odpowiedzieć na pytanie zadane przez inwestora: Czy istnieje potrzeba uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji? Czy by ją uzyskać należy opracować raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a może dokumentem, który zostanie przedłożony będzie karta informacyjna przedsięwzięcia?

Poprawna kwalifikacja przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji, która wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, ma wpływ na jego realizację. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ zapisy zawarte w decyzji środowiskowej są wiążące dla innych decyzji uzyskiwanych podczas realizacji kolejnych etapów inwestycyjnych.

Szczegółowe omówienie treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zawartych w szkoleniu „Kwalifikacja przedsięwzięcia – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej” ma pomóc każdemu planującemu inwestycję w poprawnym jej zakwalifikowaniu.  Zapisy zawarte w rozporządzeniu dokonują podziału przedsięwzięć na dwie kategorie:

 • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

stanowiąc listę nazw instalacji, inwestycji, typów terenu oraz rodzajów działalności wraz z określeniem ich skali, nie zostały opatrzone szerszym komentarzem. Tym samym, poświęcenie uwagi na analizę całego rozporządzenia, przez planującego inwestycję z uwzględnieniem wskazanego przez ustawodawcę podziału na dwie kategorie przedsięwzięć, związane jest z dużym nakładem czasu. Dlatego w udostępnianym materiale zagadnienie kwalifikacji przedsięwzięcia omówione zostało z podziałem na osiem autorskich  kategorii związanych z działalnością przemysłową. W każdej kategorii przedstawione są zarówno przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W szkoleniu Kwalifikacja przedsięwzięcia – pierwszy krok dla decyzji środowiskowej, kładziemy akcent na poszczególne rodzaje przedsięwzięć. Ułatwi to ubieganie się o decyzje (przez przedsiębiorstwo) lub wydawanie decyzji (przez urzędy), a także zrozumienie zależności pomiędzy typami przedsięwzięć i kwalifikacjami.

Kategorie, według których omówimy w szkoleniu zagadnienie kwalifikacji przedsięwzięcia są następujące:

 • Energetyka, surowce, przemysł mineralny
 • Infrastruktura
 • Gospodarowanie odpadami
 • Chów i hodowla
 • Instalacje wykorzystujące procesy chemiczne i biologiczne
 • Instalacje przetwórcze i wytwórcze
 • Gospodarowanie gruntami
 • Badania

Nowe przedsięwzięcia stanowią jedynie część zamierzeń inwestycyjnych. Prowadzący instalację by nadążyć za nowymi wymaganiami prawnymi, trendami na rynku lub zapotrzebowaniem na swój produkt, dokonują rozbudowy lub przebudowy przedsięwzięcia. Działania te mogą również skutkować zmianą kwalifikacji przedsięwzięcia. Dlatego w dwóch osobnych materiałach wideo wyjaśniamy zagadnienia dotyczące przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie lub montażu w ramach realizowanego, zrealizowanego, a w niektórych przypadkach planowanego przedsięwzięcia. Zapoznane się z całym pakietem materiałów daje pełną wiedzę o Rozporządzeniu i o tym jak się nim posługiwać, jak je rozumieć.

Dlaczego poprawna kwalifikacja jest tak istotna? Dlaczego myśląc o rozbudowie zakładu, planujący zamierzenie inwestycyjne, powinien ponownie dokonać analizy rozporządzenia?

Ponieważ, przedsięwzięcia mogą być kwalifikowane do kilku kategorii. Budując zakład przemysłowy możemy mieć kwalifikację dotyczącą zarówno infrastruktury, energetyki, ale także i procesu wytwórczego w zależności od tego co produkujemy, jakie procesy technologiczne stosujemy, jaką dysponujemy powierzchnią, lub czy przetwarzamy odpady.

Natomiast w przypadku kilkukrotnej rozbudowy zakładu, może się okazać, że kolejna inwestycja zmieni nam obecną kwalifikację przedsięwzięcia i by móc ją zrealizować, w pierwszym kroku konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zagadnienie kwalifikacji przedsięwzięć niniejszym szkoleniu omawia radca prawny dr Marcin Kaźmierski.

Szkolenie składa się z 24 części. Pierwsza z nich stanowi wprowadzenie do tematyki, natomiast dwie ostatnie są dopełnieniem całości i omawiają zagadnienie rozbudowy i przebudowy istniejącego już obiektu, zakładu. W podziale na osiem autorskich kategorii przygotowanych na potrzeby udostępnionego szkolenia, Radca prawny Marcin Kaźmierski, omawia każdy wskazany w rozporządzeniu punkt z zachowaniem podziału na przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Szkolenie „Kwalifikacja przedsięwzięcia” zawiera liczne wskazówki i przykłady z życia, dzięki którym szybko zrozumiesz omawiane zagadnienia, a wszystkie przytoczone komentarze, są wynikiem zdobytego doświadczenia.

Czego się nauczysz?

 • jak poprawnie klasyfikować inwestycje zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • jak poprawnie klasyfikować inwestycje zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?
 • jakimi zasadami kierować się przy kwalifikacji przedsięwzięć pierwotnych, które dopiero zaczynamy realizować?
 • jak kwalifikować przedsięwzięcia polegające na przebudowie, rozbudowie lub montażu urządzeń, maszyn?
 • jakie zależności występują pomiędzy typami przedsięwzięć i ich kwalifikacją?

Szkolenie online „Kwalifikacja przedsięwzięcia” będzie przydatne dla:

 • podmiotów planujących budowę instalacji,
 • podmiotów ubiegających się o decyzje środowiskowe (inwestorzy),
 • osób, które sporządzają wnioski o decyzje środowiskowe i chcą swoją wiedzę utrwalić bądź rozszerzyć,
 • osób zaangażowanych w wydawanie decyzji na poziomie gminy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub innych organów współdecydujących, takich jak Sanepid.
 • osób, które są sąsiadami planowanego przedsięwzięcia
 • przedstawicieli społeczności lokalnych, w sąsiedztwie, których planowana jest inwestycja bądź rozbudowa zakładu
 • przedstawicieli organizacji ekologicznych

Elementy szkolenia

Zajrzyj do szkolenia i dowiedz się jakie materiały zawiera
Decydując się na nową inwestycję lub planując modyfikację istniejącego przedsięwzięcia należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie decyzji środowiskowej. Bardzo ważnym etapem ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest poprawna kwalifikacja przedsięwzięcia jako: przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Od tego do jakiej kategorii kwalifikuje się przedsięwzięcie zależy, które ze wspomnianych formalności należy wypełnić oraz jakie kroki podjąć w kierunku uzyskania decyzji. Szkolenie „Kwalifikacja przedsięwzięć” zostało przygotowane w wyniku wnikliwej analizy zapisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Wprowadzenie
  03:45
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Energetyka, surowce, przemysł mineralny cz. 1
  09:16
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Energetyka, surowce, przemysł mineralny cz. 2
  23:00
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Infrastruktura transportowa
  06:29
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
  07:29
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Gospodarowanie odpadami
  13:47
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Chów i hodowla zwierząt
  04:25
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Instalacje wykorzystujące procesy chemiczne i biologiczne
  09:35
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Instalacje przetwórcze i wytwórcze
  02:53
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Energetyka, surowce, przemysł mineralny cz. 1
  08:14
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Energetyka, surowce, przemysł mineralny cz.2
  21:30
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Sport i rekreacja
  04:11
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – mieszkania, handel, usługi…
  15:04
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Infrastruktura transportowa
  06:14
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
  14:25
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Gospodarowanie odpadami
  08:20
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Chów i hodowla zwierząt
  09:51
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Instalacje wykorzystujące procesy chemiczne i biologiczne
  05:29
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Instalacje przetwórcze i wytwórcze
  09:34
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Gospodarowanie gruntami
  14:17
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Badania
  07:36
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Podsumowanie
  01:57
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Bonus – Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Przebudowa i rozbudowa
  09:58
 • Kwalifikacja przedsięwzięć – Bonus – Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Przebudowa i rozbudowa
  15:49
 • Test kompetencji – poziom specjalista
 • Test kompetencji – poziom ekspert

Wsparcie techniczne

Portal działa poprawnie na poniższych przeglądarkach:
– Chrome
– Firefox
– Safari
– Opera
– OS Safari
– Android Browser
– Chrome for Android
– Edge

Portal nie działa poprawnie na niewspieranych przez twórców przeglądarkach, np. Internet Explorer.

Jeśli pojawiły się z problemy z użytkowaniem portalu:

 • sprawdź czy posiadasz aktualny system operacyjny
 • sprawdź czy przeglądarka, której używasz posiada aktualną wersję
 • sprawdź czy szerokość przeglądarki ustawiona jest na 100%
 • sprawdź czy nie posiadasz dodatkowego oprogramowania lub rozszerzeń przeglądarki, które mogą blokować działanie portalu
 • usuń pliki tymczasowe przeglądania

Jeśli problemy nadal będą występować prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@przemyslisrodowisko.pl.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń?

Doświadczenie

Szkolenia, tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie online możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Atrakcyjność materiałów szkoleniowych

Ucz się tak, jak lubisz. Słuchaj! Czytaj! Oglądaj! Zdobywaj wiedzę.

Wiedza w jednym miejscu

Materiały Akademii to zweryfikowane i pewne źródło informacji

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy
Uzyskaj dostęp do szkolenia