Twój produkt został dodany do koszyka!

Nowe rozporządzenie MBP – po nowelizacji z listopada 2023

Z części I Suplementu pt. „Przyczyny zmiany rozporządzania MBP” dowiesz się:

 • Dlaczego zmieniono zapisy rozporządzenia w sprawie MBP?

I część Suplementu do szkolenia przybliża przyczynę pojawienia się rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z dnia 17 listopada 2023 r. (Dz.U. poz. 2524) (dalej zwane: rozporządzeniem zmieniającym), czyli zmianę w zapisach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 56) (dalej zwane: rozporządzeniem MBP).

Z części II Suplementu pt. „Dlaczego powstał ten materiał? – Wprowadzenie. O zmianach w § 1, 2 i 3” dowiesz się:

 • Jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone przez rozporządzenie zmieniające?
 • Jak rozumieć definicję obiektu budowlanego?

W II części Suplementu omówiono zmiany w § 1 i 2. Szczególną uwagę położono na wyjaśnienie zapisów obecnie określonych w § 3 ust. 4 (czym jest obiekt budowlany i jakie wymagania musi spełnić prowadzący instalację w kontekście prowadzenia w nim procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów).

Z części III Suplementu pt. „Co zmieniło się w zasadach mechanicznego przetwarzania odpadów?” dowiesz się:

 • Co jest frakcją podsitową a co nadsitową?
 • Jakie odpady z procesu MBP mogą zostać skierowane na składowisko?
 • Jaki wpływ na prowadzących instalację ma dopuszczenie do powstania w procesie MBP innych odpadów z niesegregowalnych zmieszanych odpadów komunalnych?
 • Na jakich zasadach można prowadzić produkcję paliwa alternatywnego w instalacjach MBP?

III część Suplementu to analiza zapisów § 4 (zasady prowadzania procesów mechanicznych w instalacjach MBP). Materiał ten wyjaśnia zagadnienie bezpośredniego i pośredniego przekazywania odpadów przez prowadzącego instalację na składowisko odpadów, z zaakcentowaniem przebiegu procesu legislacyjnego jako źródła informacji pomagających w interpretacji zapisów ujętych w rozporządzeniu. Zagadnienie to zawierał projekt rozporządzenia w sprawie MBP, jednakże zapisy te nie zostały wprowadzone do jego treści.

Z części IV Suplementu pt. „Jak zmieniono rozporządzenie MBP w zakresie przetwarzania biologicznego odpadów?” dowiesz się:

 • Jak doprecyzowano możliwość prowadzenia procesu biologicznego w instalacjach MBP, w których powstają produkty nawozowe oraz odpady w procesie kompostowania i fermentacji?
 • Gdzie można prowadzić proces biologicznego przetwarzania odpadów dla frakcji podsitowej w warunkach tlenowych?
 • Jak długo należy prowadzić proces biologiczny?
 • Jak postępować w przypadku, gdy otrzymany produkt nie osiągnął wymaganych parametrów?
 • Czy prowadząc proces biologiczny, można wprowadzić dodatkowe procesy?
 • W jaki sposób może być zastosowany odpad o kodzie 19 05 99 o granulometrii nie większej niż 20 mm?

IV część Suplementu to analiza zapisów § 5 (zasady prowadzania procesów mechanicznych w instalacjach MBP). Przedstawia parametry techniczne urządzenia i warunki prowadzenia procesów biologicznych przez prowadzących instalacje. Wskazuje, jakie parametry ma posiadać otrzymany produkt. Omawia możliwości uzupełnienia prowadzonego procesu biologicznego o inne procesy przetwarzania odpadów, z których wysegregowane odpady będą nadawały się w całości lub części do recyklingu. Przedstawia warunki, w jakich stabilizat może zostać przekazany do procesu R1 – termicznego przekształcania odpadów.

Z części V Suplementu pt. „Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w zakresie procesu biosuszenia?” dowiesz się:

 • Czy możliwe jest wytworzenie paliwa alternatywnego?
 • W jaki sposób można przetwarzać odpady o kodzie 19 12 10, które powstały w procesie biosuszenia?

W V części Suplementu omówiono tematykę biosuszenia, czyli dokonano analizy zapisów § 6.

Z części VI Suplementu pt. „Jak zmieniły się zasady w zakresie monitorowania procesu biologicznego?” dowiesz się:

 • Czy można samodzielnie określić zakres procesu biologicznego?
 • Kto może wykonywać badania?
 • Kto może dokonać poboru próby?
 • Czy można zmniejszyć częstotliwość badań?
 • Jakie są wymagania dotyczące monitoringu?

VI część Suplementu przybliża § 9 (zagadnienia monitoringu procesu biologicznego). Zagadnienie monitoringu nadal jest jednym z istotniejszych tematów, w szczególności w kontekście uszczegółowienia treści § 9 ust. 1. Dlatego zwrócono uwagę na tworzenie założeń dla spełnienia wymagań określonych w § 5 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego.

Z części VII Suplementu pt. „Co dalej z Konkluzjami BAT? Jak ukształtowano okres przejściowy?” dowiesz się:

 • Czy nadal obowiązują zapisy Konkluzji BAT?
 • Czy instalacje IPPC muszą dostosować się do zapisów rozporządzenia zmieniającego?
 • Czy wydłużono okres dostosowania się instalacji do wymogów rozporządzania zmieniającego?
 • Czy mamy okres przejściowy wskazany w rozporządzaniu zmieniającym w zakresie obowiązku prowadzenia monitoringu?
 • W jakim zakresie posiadana decyzja umożliwia funkcjonowanie zakładu bez jej zmiany?

VII część Suplementu szczegółowo omawia zmiany w § 11 rozporządzania zmieniającego i odnosi się do zapisów w § 10 rozporządzenia MBP. Przedstawia, jakie są okresy przejściowe i dla jakich typów decyzji.

Z części VIII Suplementu pt. „Co dalej z sitami o oczkach powyżej 100 mm?” dowiesz się:

 • O czym mówi § 2 rozporządzenia zmieniającego?
 • Do kiedy można stosować sita o granulometrii powyżej 100 mm?

VIII część Suplementu omawia § 2 rozporządzenia, w którym ustawodawca określił wielkość oczka na stosowanych sitach.

Z części IX Suplementu pt. „Podsumowanie zmian w rozporządzeniu MBP” dowiesz się:

 • Jaki wpływ na prowadzącego instalację ma zamieszczenie zapisów o jednostronnym otwarciu katalogu odpadów, które powstają w procesie MBP?

Ostatnia cześć Suplementu przypomina rys historyczny krajowych i unijnych aktów prawnych związanych z mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów, również w kontekście ustawy o odpadach.

Powyższe materiały stanowią Suplement, czyli rozszerzenie tematyki w zakresie rozporządzenia MBP. By zrozumieć niuanse i kontekst zmian wprowadzonych przez rozporządzenie zmieniające, należy zapoznać się z poniższym materiałem, w którym dokonano analizy jego zapisów, czyli stanu prawnego między lutym a listopadem 2023 r.

Z części I pt. „Wprowadzenie do szkolenia” dowiesz się:

 • Od kiedy będzie obowiązywać rozporządzenie MBP dla instalacji nie-IPPC?
 • Co obejmuje i narzuca rozporządzenie MBP o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów?

W I części szkolenia omówimy przebieg procesu MBP i odpady, które wychodzą z poszczególnych etapów produkcji, zasady monitoringu tego procesu oraz zderzenie z konkluzjami najlepszych dostępnych technik BAT z podziałem na instalacje IPPC i nie-IPPC.

Z części II pt. „Wymagania w zakresie rozładunku i przetwarzania odpadów” dowiesz się:

 • Jakie akty prawne obowiązywały przed wprowadzeniem rozporządzenia MBP?
 • Na co zwrócić uwagę, określając zakres i zastosowanie rozporządzenia MBP dla instalacji prowadzących proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów?
 • Jak wygląda proces MBP w funkcjonujących instalacjach?
 • Jak powinien wyglądać rozładunek i proces przetwarzania odpadów w instalacji?
 • Jakie warunki musi spełniać budynek, w którym prowadzony jest proces?

W tej części przybliżono historię powstania rozporządzenia MBP, proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz charakterystykę budynku, w którym powinien przebiegać ten proces.

Z części III pt. „Jakie odpady i w jakich sytuacjach można przetwarzać oraz wytwarzać w instalacji MBP?” dowiesz się:

 • Jakie odpady powstają w części mechanicznej instalacji MBP?
 • Jakie odpady może wytworzyć prowadzący instalacje zgodnie z zapisami rozporządzenia MBP w procesie mechanicznym i biologicznym?
 • Jakiego kodu nie zawiera katalog odpadów powstałych w procesie mechanicznego przetwarzania?
 • Jakie frakcje obejmuje kod ex19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11?
 • Jakie odpady możemy wytworzyć z części biologicznej?
 • Jak wygląda proces biologicznego suszenia i jakie odpady powstają w wyniku obróbki mechanicznej w instalacjach do MBP?

Część III przedstawia zamknięty katalog kodów odpadów, powstałych w procesie mechanicznego przetwarzania, który nie zawiera kodu 19 12 09 – minerały i kamienie. Szczegółowo omawia odpady o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) oraz charakteryzuje wskazany w rozporządzaniu MBP, odpad o kodzie ex19 12 12.

Z części IV pt. „Odpad o kodzie 19 12 12. Czym jest i kiedy powstaje?” dowiesz się:

 • Czym (zgodnie z rozporządzeniem MBP) jest odpad o kodzie ex19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11?
 • Kiedy (według rozporządzenia MBP) powstaje odpad o kodzie ex19 12 12 w instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów?
 • Jakie są dopuszczalne frakcje procesu mechanicznego?

IV część szkolenia wyjaśnia, czym jest odpad o kodzie 19 12 12 powstający w instalacjach MBP oraz przybliża zagadnienie frakcji odpadów powstałych po przeprowadzeniu procesu mechanicznego oraz możliwość dopuszczenia odpadu o kodzie 19 12 12 do procesu termicznego.

Z części V pt. „Przebieg procesu biologicznego. Ile trwa? Kiedy się kończy?” dowiesz się:

 • Co charakteryzuje procesy jedno- i dwustopniowe w procesie tlenowym oraz beztlenowym w instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych?
 • Jakie są wymagane parametry do zakończenia procesu tlenowego?
 • Jakie są różnice w fermentacji termofilnej i mezofilnej w instalacjach do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych?
 • Jak możemy wykorzystać stabilizat powstający w instalacjach MBP?

Część V koncentruje się na szczegółowym omówieniu procesu biologicznego w instalacjach do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, który został podzielony na proces tlenowy, beztlenowy i biosuszenie. Wskazuje wymagania dla przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych tak, aby uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji. Materiał odpowiada na pytanie, w jaki sposób możemy wykorzystać uzyskany stabilizat.

Z części VI pt. „Stabilizacja, kompostowanie, fermentacja, biosuszenie” dowiesz się:

 • Jakie zastrzeżenie dotyczące procesu biologicznego prowadzonego w instalacjach do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wprowadzono w nowym rozporządzeniu?
 • Jakie produkty są dopuszczone do wytworzenia z odpadów zebranych selektywnie?
 • Jaka jest różnica pomiędzy procesem odzysku R3, a procesem unieszkodliwiania odpadów D8?

VI część szkolenia wskazuje, jakie produkty są dopuszczone do wytwarzania z odpadów zebranych selektywnie. Omawia zagadnienie kompostowania i stabilizacji oraz charakteryzuje proces biosuszenia.

Z części VII pt. „Monitoring procesu” dowiesz się:

 • Jakie parametry podlegają monitorowaniu w procesie biologicznego przetwarzania odpadów?
 • Jakie parametry należy określić i jakie warunki należy spełnić, prowadząc instalację do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych?
 • Ile próbek pobrać po zakończeniu cyklu? W jakich przypadkach można zmniejszyć ich ilość?
 • Co zrobić w przypadku, gdy odpad lub produkt przeprowadzonego procesu biologicznego nie spełnia określonych parametrów?

Część VII charakteryzuje warunki, jakie musi spełnić prowadzący instalację do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w jaki sposób pobiera się próbki po zakończeniu cyklu przetwarzania odpadów i jaka powinna być ich prawidłowa ilość.

Z części VIII pt. „Kto i kiedy musi się dostosować do rozporządzenia?” dowiesz się:

 • Co dalej z funkcjonującą instalacją MBP posiadającą pozwolenie, które nie spełnia wymagań rozporządzenia MBP?
 • Co w sytuacji, gdy prowadzący instalację MBP wystąpi o wydanie nowej decyzji?
 • Jak rozumieć pojęcie decyzji częściowej?

Część VIII odpowiada na pytanie, co zrobić z pozwoleniem, które posiada funkcjonująca instalacja MBP w sytuacji, gdy nie spełnia ono wymagań stanu prawnego.

Z części IX pt. „rozporządzenie a konkluzje BAT” dowiesz się:

 • Jakie informacje zawiera § 10 i § 11 ustawy Prawo ochrony środowiska (zwana dalej p.o.ś.)?
 • Czy instalacje nie-IPPC mają spełniać wymagania konkluzji BAT?
 • Które konkluzje BAT obowiązują prowadzącego instalację MBP?
 • Czy stosować konkluzje BAT z sekcji 1 w odniesieniu do instalacji, w której prowadzony jest proces mechanicznego przetwarzania odpadów?
 • O czym mówi uzasadnienie do rozporządzenia MBP na stronie 9?
 • Jaka jest hierarchia aktów prawnych i jak ją rozumieć?

Ostatnia część szkolenie skupia się na § 10 i § 11 ustawy p.o.ś. a oraz uporządkowuje informacje i przepisy dotyczące konkluzji BAT – które obowiązują, a także które nie obowiązują prowadzącego instalację MBP. Analizuje zapisy, na jakie prowadzący instalacje powinien zwrócić uwagę i wskazuje najważniejsze artykuły ustawy p.o.ś. oraz przedstawia hierarchię aktów prawnych.

 

Szkolenie online „Nowe rozporządzenie MBP – po nowelizacji z listopada 2023” stanowi analizę zapisów dwóch aktów prawa. To materiał przedstawiający analizę zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 56), które stanowi swoistą bazę dla Suplementu rozumianego jako uzupełnienie treści. Ów Suplement prezentuje, jaki wpływ na akt prawny z 2022 roku wywarło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz.U. poz. 2524). Aby zrozumieć wszystkie niuanse, konieczna jest dogłębna analiza obu rozporządzeń. Zarówno baza (analiza rozporządzenia MBP z 2022 r.) jak i Suplement (analiza zapisów rozporządzenia zmieniającego) zostały podzielone na dziewięć części.

Materiał poświęcony rozporządzeniu MBP został stworzony na podstawie studium przypadku w kontekście odesłania do już funkcjonujących instalacji. Dokonano analizy rozporządzenia, ustawy Prawo ochrony środowiska, jak i decyzji wykonawczej zawierającej konkluzje BAT. Materiał powstał na bazie kilkunastu lat doświadczenia opracowywania licznych wniosków środowiskowych wraz z wnikliwą obserwacją eksploatacji instalacji MBP. W szkoleniu zawarto odpowiedzi na pytania kierowane przez prowadzących instalacje MBP oraz uwagi zgłaszane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez organizacje branżowe. Wskazano ryzyka związane z dostosowaniem instalacji, niespójności dotyczące konkluzji BAT, a także zapisy, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Zagadnienie rozporządzenia w sprawie MBP w niniejszym szkoleniu omawia radca prawny dr Marcin Kaźmierski.

Czego się nauczysz?

 • Jak poprawnie przeprowadzić proces mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów i jak go prawidłowo monitorować?
 • Czym jest obiekt budowlany dla prowadzącego instalację MBP?
 • Czy możliwa jest produkcja paliwa alternatywnego w instalacjach MBP?
 • W jaki sposób rozumieć pojęcie procesu w kontekście mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy pozwolenie nie jest zgodne z zapisami rozporządzenia MBP?
 • Jak rozumieć zapisy § 11 rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, mówiące o okresach przejściowych?
 • Jakie warunki musi spełniać obiekt budowlany umożliwiający proces przetwarzania odpadów i w jakich przypadkach można zmniejszyć ilość próbek podczas monitoringu procesu?

Szkolenie to kierujemy przede wszystkim do 3 grup osób:

 • prowadzących instalacje IPPC, którzy posiadają pozwolenia zintegrowane i dostosowali się do konkluzji BAT,
 • do osób prowadzących instalacje nie-IPPC,
 • pracowników organów administracyjnych wydających decyzje.

Elementy szkolenia

Zajrzyj do szkolenia i dowiedz się jakie materiały zawiera
Dowiesz się: - Jak poprawnie przeprowadzić proces mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów i jak go prawidłowo monitorować? - Czym jest obiekt budowlany dla prowadzącego instalację MBP? - Czy możliwa jest produkcja paliwa alternatywnego w instalacjach MBP? - W jaki sposób rozumieć pojęcie procesu w kontekście mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów? - Jak postąpić w przypadku, gdy pozwolenie nie jest zgodne z zapisami rozporządzenia MBP? - Jak rozumieć zapisy § 11 Rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, mówiące o okresach przejściowych? - Jakie warunki musi spełniać obiekt budowlany umożliwiający proces przetwarzania odpadów i w jakich przypadkach można zmniejszyć ilość próbek podczas monitoringu procesu?

 • Nowe rozporządzenie MBP – Suplement – Przyczyny zmiany rozporządzania MBP
  03:20
 • Nowe rozporządzenie MBP – Suplement – Dlaczego powstał ten materiał? – Wprowadzenie. O zmianach w § 1, 2 i 3
  03:41
 • Nowe rozporządzenie MBP – Suplement – Co zmieniło się w zasadach mechanicznego przetwarzania odpadów?
  09:12
 • Nowe rozporządzenie MBP – Suplement – Jak zmieniono rozporządzenie MBP w zakresie przetwarzania biologicznego odpadów?
  17:15
 • Nowe rozporządzenie MBP – Suplement – Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w zakresie procesu biosuszenia?
  03:53
 • Nowe rozporządzenie MBP – Suplement – Jak zmieniły się zasady w zakresie monitorowania procesu biologicznego?
  04:48
 • Nowe rozporządzenie MBP – Suplement – Co dalej z Konkluzjami BAT? Jak ukształtowano okres przejściowy?
  07:38
 • Nowe rozporządzenie MBP – Suplement – Co dalej z sitami o oczkach powyżej 100 mm?
  02:06
 • Nowe rozporządzenie MBP – Suplement – Podsumowanie zmian w rozporządzeniu MBP
  05:41
 • Nowe rozporządzenie MBP – Wprowadzenie do szkolenia
  12:08
 • Nowe rozporządzenie MBP – Wymagania w zakresie rozładunku i przetwarzania odpadów
  05:43
 • Nowe rozporządzenie MBP – Jakie odpady i w jakich sytuacjach można przetwarzać oraz wytwarzać w instalacji MBP?
  13:23
 • Nowe rozporządzenie MBP – Odpad o kodzie 19 12 12. Czym jest i kiedy powstaje?
  04:34
 • Nowe rozporządzenie MBP – Przebieg procesu biologicznego. Ile trwa? Kiedy się kończy?
  07:39
 • Nowe rozporządzenie MBP – Stabilizacja, kompostowanie, fermentacja, biosuszenie
  03:11
 • Nowe rozporządzenie MBP – Monitoring procesu
  09:25
 • Nowe rozporządzenie MBP – Kto i kiedy musi się dostosować do rozporządzenia?
  05:44
 • Nowe rozporządzenie MBP – rozporządzenie a konkluzje BAT
  21:13
 • Projekt rozporządzenia MBP z dnia 18 maja 2022 r.
 • Test kompetencji – Nowe rozporządzenie MBP – po nowelizacji z listopada 2023

Wsparcie techniczne

Portal działa poprawnie na poniższych przeglądarkach:
– Chrome
– Firefox
– Safari
– Opera
– OS Safari
– Android Browser
– Chrome for Android
– Edge

Portal nie działa poprawnie na niewspieranych przez twórców przeglądarkach, np. Internet Explorer.

Jeśli pojawiły się z problemy z użytkowaniem portalu:

 • sprawdź czy posiadasz aktualny system operacyjny
 • sprawdź czy przeglądarka, której używasz posiada aktualną wersję
 • sprawdź czy szerokość przeglądarki ustawiona jest na 100%
 • sprawdź czy nie posiadasz dodatkowego oprogramowania lub rozszerzeń przeglądarki, które mogą blokować działanie portalu
 • usuń pliki tymczasowe przeglądania

Jeśli problemy nadal będą występować prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@przemyslisrodowisko.pl.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń?

Bezpłatne materiały

Idealne źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność przemysłową z poszanowaniem zasobów przyrody i obowiązującymi normami prawnymi

Możliwość uzyskania certyfikatu

Potwierdź swoje nowe kompetencje

Atrakcyjność materiałów szkoleniowych

Ucz się tak, jak lubisz. Słuchaj! Czytaj! Oglądaj! Zdobywaj wiedzę.

Wiedza w jednym miejscu

Materiały Akademii to zweryfikowane i pewne źródło informacji

Minimalizacja ryzyka

Zaufaj wiedzy popartej doświadczeniem. Skoncentruj się na tym, co istotne. Interpretacje prawa zostaw nam.

Doświadczenie

Szkolenia tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje
Uzyskaj dostęp do szkolenia