Przeniesienie pozwolenia pomiędzy podmiotami cz.1

Loading

Czego dowiesz się z wideo?

Z części 1 dowiesz się:

 •  Jakie przepisy mówią o przenoszeniu pozwoleń?
 • Jaka jest różnica między pozwoleniem a zezwoleniem?
 • Jakie pozwolenia można przenieść pomiędzy podmiotami?
 • Czy można przenieść zezwolenie?
 • Jak dokonać przeniesienia decyzji o pozwoleniu z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora czy osoby prowadzącej?

Eksploatacja instalacji wymaga określenia osoby jej prowadzącej. Często w wyniku kupna, łączenia czy przejęcia spółek, konieczna jest zmiana prowadzącego i przeniesienie decyzji dotyczących instalacji. W jaki sposób dokonać takiej modyfikacji oraz w jakich sytuacjach jest to dozwolone? Dowiesz się tego z niniejszego nagrania.

Ustawa Prawo ochrony środowiska określa zasady wydawania i zmiany decyzji pozwalających na korzystanie ze środowiska w zespole instalacji dla takich pozwoleń emisyjnych jak pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W przypadku zmiany właściciela zakładu lub instalacji, modyfikacja podmiotu korzystającego z uprawnień zawartych w decyzjach administracyjnych dokonuje się automatycznie. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy pozwolenie wybiega poza zakres tej ustawy.

 

Zagadnienie przeniesienia pozwolenia między podmiotami omawia radca prawny dr Marcin Kaźmierski.

 

 Czego nauczysz się po obejrzeniu nagrania?

 • Zyskasz wiedzę związaną z przepisami dotyczącymi możliwości przenoszenia pozwoleń na nowych inwestorów.
 • Poznasz sytuacje, w których przeniesienie decyzji o pozwoleniu jest możliwe.
 • Poznasz sytuacje, w których przeniesienie nie jest możliwe.
 • Zostanie Ci nakreślony proces przenoszenia pozwoleń.

Do kogo skierowane jest wideo?

Materiał „Przeniesienie pozwolenia pomiędzy podmiotami” będzie przydatny dla:

 • prowadzących instalację,
 • prowadzących instalacje, którzy prowadzą zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,

 • nabywców, łączących i przejmujących spółki,

 • organów administracji publicznej wydających pozwolenia i przenoszących pozwolenia,
 • studentów studiów kierunkowych.

Podstawa prawna:

W przygotowanym materiale powołujemy się na następujące podstawy prawne:

Dla tych, co wolą przeczytać:

Przeniesienie pozwolenia pomiędzy podmiotami

Zgodnie z ustępem 1 art. 189 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zwana dalej P.o.ś):

Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki

wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.

W ustępie 2 ustawodawca dookreślił:

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Jest to dość krótki artykuł, jednak niezwykle ważny i potrzebny. W doktrynie mówi się, że decyzja zmieniająca ma charakter deklaratoryjny, to znaczy, że ona tylko potwierdza coś, co się zadziało z mocy prawa. Przy pozwoleniu zintegrowanym, przy pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, przy tych pozwoleniach, które są określone w Prawie ochrony środowiska i tylko tam, sprawa wydaje się jasna i klarowna. Pojawiają się jednak problemy z pozwoleniami, które zahaczają także o inne ustawy. O czym warto pamiętać?

 

Pozwolenie a zezwolenie

Pozwolenie i zezwolenie to dwie różne decyzje administracyjne. Art. 180 P.o.ś.:

Eksploatacja instalacji powodująca:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

3) wytwarzanie odpadów

4) (uchylony)

5) (uchylony)

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

dowodzi tego, że pozwolenie dotyczy instalacji i jest wydawane na eksploatację instalacji.

Z kolei ustęp 1 art. 41 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zwana dalej o.o.) mówi o tym, że:

Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Co oznacza, że zezwolenia, o których mowa w ustawie o odpadach, są związane z prowadzącym ten proces, a nie z instalacją. Podsumowując – pozwolenia są dla instalacji, a zezwolenia dla prowadzącego proces. I dlatego właśnie pozwolenia jako te powiązane z instalacją mogą podlegać przeniesieniu na rzecz innego podmiotu, a zezwolenia nie mogą.

 

 Przeniesienie pozwolenia pomiędzy podmiotami a zezwolenie

Warto zapoznać się treścią art. 45 ust. 4 o.o.:

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Co to oznacza w praktyce?

Ustawa o odpadach nie przewiduje trybu przenoszenia zezwoleń na inny podmiot. Pytanie brzmi – czy jeżeli mamy pozwolenie na wytwarzanie odpadów, to czy jest konieczność zerkania do ustawy o odpadach?

Przywołany ustęp art. 45 o.o. informuje, że przetwarzający i zbierający odpady może być zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia pod warunkiem, że została wydana decyzja – pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Ustęp 6 art. 45 o.o. uszczegóławia:

Właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

To oznacza, że organ nie wydaje dwóch różnych decyzji administracyjnych – pozwolenia i zezwolenia, organ wydaje pozwolenie, w którym uwzględnia wymagania dla zezwolenia. Decyzją administracyjną jest więc cały czas pozwolenie i obowiązują tutaj wymagania związane tylko z tą decyzją np. sposób określania stron, sposób cofania decyzji czy też przeniesienie decyzji o pozwoleniu pomiędzy podmiotami. Wydana przez organ decyzja o pozwoleniu umożliwia, zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska, jej przeniesienie na inny podmiot – nowych inwestorów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy pamiętać o tym, aby brać pod uwagę typ decyzji administracyjnej, a nie to, do czego ona się odnosi. Nawet jeśli rozpatrujemy pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w którym właściwy organ uwzględnił odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów – w kwestii przeniesienia pozwolenia na inny podmiot odnosimy się do typu decyzji a nie zawartych w niej wymagań. Jak najbardziej można przenosić na inne podmioty pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie czy przetwarzanie odpadów. Organ wydaje odpowiednią decyzję o charakterze deklaratoryjnym na podstawie wniosku i faktu posiadania przez nabywcę instalacji tytułu prawnego do tej instalacji.

Dlaczego warto nam zaufać?

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Baza wiedzy w punkt

Mówimy o konkretach - prosto o trudnych kwestiach!

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Wiedza w jednym miejscu

Materiały Akademii to zweryfikowane i pewne źródło informacji

Doświadczenie

Szkolenia tworzone przez zespół ekspertów-praktyków

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.