Uzupełnienie, sprostowanie i zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji

Loading

Czego się dowiesz z wideo?

 • Czy mogę poprawić błędną lub niepełną decyzję?
 • Co mogę zrobić w przypadku uzyskania niepełnej lub błędnej decyzji?
 • W jaki sposób ubiegać się o poprawienie decyzji?
 • Ile mam czasu na wprowadzenie zmian?

Proces ubiegania się o decyzję administracyjną np. środowiskową lub pozwolenie zintegrowane może być długotrwałym postępowaniem. Jego zwieńczeniem jest uzyskanie dokumentu, który pozwoli podmiotowi na prowadzenie wybranej przez niego działalności lub przeprowadzenie przedsięwzięcia. Może okazać się jednak, że mimo otrzymania od organu pozytywnej decyzji, proces nie zostanie zakończony. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy zabraknie w niej ważnego dla podmiotu elementu lub zauważy on błędy wymagające poprawy.

Podczas ubiegania się o decyzję środowiskową lub pozwolenie zintegrowane, błędy mogą pojawić się na wielu etapach zarówno po stronie wnioskującego, jak i organu. Poprawy mogą wymagać błędy pisarskie czy rachunkowe. Może się też okazać, że podmiot zapomniał uwzględnić we wniosku ważnego dla niego elementu. W takiej sytuacji przepisy prawa oferują wnioskującemu kilka możliwości, które pozwolą na korektę, uzupełnienie decyzji lub jej sprostowanie. Pamiętać należy jednak, że uzupełnienie decyzji lub sprostowanie decyzji nie może prowadzić do jej zmiany.

Co zyskasz po obejrzeniu nagrania?

 • Zapoznasz się z podstawą prawną dotyczącą zmiany uzyskanej decyzji.
 • Poznasz swoje prawa i możliwości w zakresie poprawy uzyskanej decyzji.
 • Zapoznasz się z elementami, które mogą zostać poprawione lub uzupełnione.
 • Zapoznasz się ze sposobami ubiegania się o uzupełnienie decyzji administracyjnej, wprowadzenie zmian lub naprawienia oczywistej omyłki.
 • Zapoznasz się z zakresami czasu, w których możesz ubiegać się o wprowadzenie konkretnych zmian.

Do kogo skierowane jest wideo?

Materiał „Uzupełnienie, sprostowanie i zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji” będzie przydatne dla:

 • osób ubiegających się o decyzję administracyjną,
 • organów administracji publicznej,
 • organów kontroli,
 • studentów studiów kierunkowych.

Podstawa prawna:

W przygotowanym materiale powołujemy się na następujące podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 1301)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf

Zagadnienie omawia radca prawny dr Marcin Kaźmierski.

 

Dla tych, co wolą przeczytać:

Uzupełnienie, sprostowanie i zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji

Co w sytuacji, w której wnioskodawca stwierdza braki w decyzji administracyjnej? Czy wnioskodawca ma jakieś pole manewru, czy może coś zdziałać, czy jest dopuszczalne sprostowanie? I tak, i nie. Wnioskodawca może zareagować, jednak w ograniczonym zakresie. Istotny jest tu kodeks postępowania administracyjnego i trzy przepisy – artykuł 111, 113 i 132.

Rozwiązaniem pierwszym jest złożenie żądania w zakresie uzupełnienia co do rozstrzygnięcia

Artykuł 111 § 1 mówi:

Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.”

Prawo do wniesienia odwołania czy skargi do sądu ma zasadnicze znaczenie, ale nie dotyczy sytuacji, w której wnioskodawcy zależy na uzupełnieniu w decyzji pozytywnej. W przypadku uzupełnienia co do rozstrzygnięcia, owo uzupełnienie rozstrzygnięcia nie może zmienić charakteru samej decyzji, nie może przewrócić jej do góry nogami ani mieć bardzo istotnego charakteru. Nie może też być niezgodne ze złożonym wcześniej wnioskiem. W sytuacji, w której wnioskodawcy zależy na uzupełnieniu decyzji przez organ, może się on zwrócić się do organu administracji publicznej z prośbą o uzupełnienie decyzji w mniej oficjalny sposób, ponieważ zgodnie z § 1 a. tego artykułu: „organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1 w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

Rozwiązaniem drugim jest sprostowanie decyzji, wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji

Druga możliwość zawiera się w artykule 113. Bo o ile artykuł 111 zakreśla nam termin 14 dni, tak zasadnicze znaczenie ma fakt, że instytucja zawarta w artykule 113 w § 2 nie ma zakreślonego terminu. Mimo że poprzez tą instytucję nie można dokonać zmiany treści decyzji, nie można rozszerzyć rozstrzygnięcia ani uzupełnić rozstrzygnięcia, to można wyjaśnić wątpliwości co do treści decyzji. Chodzi tutaj o normę, która mówi: „organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.”

Zdarzają się sytuacje, w których zachodzi potrzeba wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji. Przedmiotem sprostowania nie mogą być istotne kwestie, to nie jest miejsce na przewracanie decyzji do góry nogami, lecz przestrzeń na wyjaśnienie niuansów, postawienie przysłowiowej kropki nad i. To co istotne – nie ma tu zakreślonego terminu i może odbyć się w każdym czasie. Ograniczeniem jest to, że wyjaśnienia organu mogą nastąpić wyłącznie na wniosek dwóch podmiotów – organu egzekucyjnego i strony. Nie ma możliwości, że zwróci się np. WIOŚ. Postępowanie musi zainicjować strona lub organ egzekucyjny.

Na dokonanie pewnych zmian w decyzji pozwala też § 1 artykułu 113, jednak mowa tu tylko o błędach pisarskich i rachunkowych, w przypadku oczywistych omyłek. Błędem pisarskim jest na przykład niewłaściwe wskazanie numeru porządkowego adresu. Błędem rachunkowym jest na przykład błąd czeski lub niedoliczenie czegoś, np. w przypadku naliczania zabezpieczenia w zakresie gospodarki odpadami. Organ może, z urzędu lub na żądanie strony, prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Nie ma zakreślonego terminu, a zakres jest zawężony do trzech rodzajów poprawek. Zainicjować postępowanie może tylko strona oraz organ z urzędu.

Rozwiązaniem trzecim jest zmiana decyzji przez organ administracji publicznej pierwszej instancji

Artykuł 132 zawarty jest w przepisach dotyczących odwołań. Ma on zastosowanie praktyczne tylko przy wybranych rodzajach decyzji administracyjnych (np. przy pozwoleniu na wytwarzanie odpadów). Artykuł 132 § 1 mówi:

„jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję”.

Dotyczy to sytuacji, w której złożone zostaje odwołanie od decyzji, a zakres odwołania jest bezdyskusyjny, wykracza poza możliwość uzupełnienia rozstrzygnięcia, nie wymaga wyjaśnienia i wątpliwości co do treści decyzji, nie dotyczy oczywistej omyłki, błędu pisarskiego czy rachunkowego. Powód odwołania nie mieści się w żadnej z wymienionych grup, ale organ wydający decyzję, uznał, z uwagi na inną podstawę, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. Jeżeli wnioskodawca jest jedyną stroną postępowania to można złożyć odwołanie. Jeżeli krąg stron postępowania jest bardzo zawężony, to należy powiadomić pozostałe strony postępowania i sprawić, aby wniosły odwołanie w tym zakresie i je poparły. Zgodnie z art. 132 § 2: „Przepis § 1 stosuje się w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.” Pojawia się więc sytuacja, w której wnioskodawca jest jedną z wielu stron, ale jest w stanie uzyskać zgodę na zmianę decyzji w trybie odwoławczym pozostałych stron postępowania. Wtedy organ, jeśli się z tym zgadza, może zmienić decyzję.

To są trzy przepisy proceduralne, które pozwalają bez zmiany decyzji (artykuł 111 i 113) lub na drodze dokonania zmiany jeszcze poprzez organ pierwszej instancji (artykuł 132), dokonać poprawek oczywistej omyłki, zmian w decyzji, wyjaśnić treść decyzji.

Dlaczego warto nam zaufać?

Baza wiedzy w punkt

Mówimy o konkretach - prosto o trudnych kwestiach!

Pomoc w zrozumieniu przepisów

Pomagamy zrozumieć podstawy prawne i podnosimy kompetencje

Bezpłatne materiały

Idealne źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność przemysłową z poszanowaniem zasobów przyrody i obowiązującymi normami prawnymi

Prosty przekaz

Zrozumiały, klarowny sposób przekazywania wiedzy na skomplikowane tematy

Materiały dostępne 24/7

Dzięki formie on-line możesz korzystać z materiałów w dowolnym czasie

Odpowiedzi na specjalistyczne zagadnienia

Tłumaczymy zagadnienia w oparciu o realne problemy

Analiza orzeczeń

Szczegółowo analizujemy orzeczenia sądów i akty prawne, aby najlepiej przygotować Cię do opracowania dokumentacji

Studium przypadku

Przykłady z życia wzięte - od najczęściej spotykanych po innowacyjne, niecodzienne

Materiały publikowane w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Prowadzący www.przemyslisrodowisko.pl dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Bazie wiedzy Akademii Przemysłu i Środowiska były prawdziwe i rzetelne, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Bazie wiedzy, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Bazie wiedzy.

Wszelkie materiały umieszczone w Bazie wiedzy podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie dopuszcza się, bez wyraźniej, pisemnej zgody Akademii Przemysłu i Środowiska, kopiowania, redystrybucji, rozpowszechniania, udostępniania oraz wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie www.przemyslisrodowisko.pl i platformie szkoleniowej.