konkluzje BAT

Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych przemysł i środowisko

Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych

NIK w swoim raporcie z dn. 9 marca 2023 r. o rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych przedstawia wyniki kontroli przeprowadzone w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz 25 urzędach gmin w okresie od 2016 r. do I połowy 2021 r. Powodem przeprowadzonej weryfikacji był niski odsetek systemów ciepłowniczych, które spełniały ustawowe kryteria efektywności energetycznej (w 2020 r....

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety Przemysł i Środowisko

Walka z zanieczyszczeniami, drogą do zdrowej planety

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wody i gleby wpływają negatywnie na zdrowie człowieka i kondycję środowiska przyrodniczego [1]. Uznane zostały za największą środowiskową przyczynę szeregu chorób fizycznych i psychicznych oraz przedwczesnych zgonów, w szczególności wśród dzieci, osób schorowanych oraz starszych. Cierpi przez to bioróżnorodność i ekosystemy, które coraz gorzej wiążą dwutlenek węgla oraz oczyszczają środowisko. W ramach...

Czy odpady muszą mieć określoną jakość zgodnie z konkluzjami BAT?

To, że ogólnie musimy określić jakość odpadów kierowanych do spalania, jest rzeczą oczywistą. Jakość regulują normy PN-EN, ale norma nie jest aktem prawnie obowiązującym. Konkluzje BAT mogą mieć moc obowiązującą, nie jako całość, lecz w zakresie celu do osiągnięcia. Obligatoryjnie obowiązujące z konkluzji BAT są wartości BAT AL, czyli wartości graniczne emisji i zakres monitoringowy....

Wymagania BAT dla spalania odpadów - Przemysł i Środowisko

Wymagania BAT dla spalania odpadów jako paliwa

Pozyskiwanie paliwa z odpadów wydaje się jedną z dróg rozwoju energetyki w niedalekiej przyszłości. Warto więc pochylić się nad zagadnieniem spalania odpadów jako paliwa w kontekście wymagań konkluzji BAT. W niniejszym tekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Czy dla odpadów jako paliwa są określone wymagania BAT, najlepsze dostępne techniki i w jakim zakresie? Pojęcie najlepszych...

Odpady komunalne - dlaczego ich zagospodarowanie kosztuje coraz więcej Przemysł i Środowisko

Odpady komunalne – dlaczego ich zagospodarowanie kosztuje coraz więcej?

Od kilku lat Polacy muszą przeznaczać coraz większe sumy pieniędzy na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy rosnące koszty są jedynie kaprysem gmin czy może na opisywany problem składa się wiele uwarunkowań prawnych, gospodarczych i organizacyjnych? Na pytanie to odpowiedział Instytut Ochrony Środowiska w swoim nowym raporcie „Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce. Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi”...

ISO 50001:2018

System zarządzania energią – ISO 50001:2018

Energia ma kluczowe znaczenie dla przemysłu i jego otoczenia – jest istotnym komponentem bezpieczeństwa oraz ciągłości działania, istotnym czynnikiem kosztotwórczym, jej wytwarzanie ma wymiar środowiskowy. Chcąc efektywnie zarządzać energią warto systemowo połączyć działania planistyczne, operacyjne i inwestycyjne, a więc podejść do tematu kompleksowo. Najpopularniejszym standardem, który opisuje takie podejście jest ISO 50001 – System zarządzania...

BEST AVAILABLE TECHNIQUES – konkluzje BAT

Best Available Techniques – konkluzje BAT

BAT (Best Available Techniques) Najlepsze dostępne techniki, oznaczają dostępne i wdrożone w danym sektorze najbardziej efektywne techniki i technologie pozwalające na osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, jeżeli jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Konkluzje BAT wynikają z dokumentów referencyjnych dla poszczególnych branż przemysłowych i zawierają najistotniejsze elementy. Są one przyjmowane na drodze decyzji...